Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ha
Z ir I ii A t ti f y prodej
iDžskébo ealaoleroffio ztož
♦ ábnýelj kravat mjf(ťh reny o 25
tut 8% rt vybrihoii po fSo km
100 lorfft mlliřh Inhfrh mrt
Jí rttjf eMt JS pér 1 o fwi j J
Mnlak hřři tfm nejtrt íffh
uřahři i oona a IhrkeM poiie l? jr
fflijl fena 2(M
Mž#k# bílé lli!#n k !#
maji ctn ?&
Milké pík ní ftfjítilé oi! ft')f
mají cení 75o # 00
Mu2k l(U žehlené Manhattan
košil i ioo jíní m il i ro
Síof k4 ozdobné kipeif Šálky
©krajem tvlaít ijotif 3 ti S" i
3Doótnik:y
KngtUlt gtoi i~20paltová deštní
ky budcu dány do ivláítního výpro
deje po 60c- tSo 00
I0O Jflpal deštníků jakoví 1ti
t II 60 pouze ti l SO
Zvláštní výprodej dámských Lllýcb
laoctnikD
Dámské a H ziožl
Dáiiaké jere? pletené sixxlol ko-
šila po 6 c 10c 19c mají dvojná-
o lnou cenu
100 I octli dámských hedvábných
tiffeU a lisí rokaviček po 25c míjí
cena 60C
Dětské černé bavlněné punčochy
ciaiě barvy 6c par Moji ta 12 je
100 tuctů 75o šněrovařek po 60c
Zvláštní výprodej chlapeckých li
TŮtkft
Patentované léky
Kickapoo Indián feagwa láhev 70c
Caatoria 23c
Garfield thé pakliček 18c
Elder Flower mýdlo kas 6c
Práci střížní Ir
Náš výběr pracího střížního zboží
jest přlruo obrovský zaujímaje troj
násobně vetší prostora nežli v kte
rémkoliv západním střížním otaho-
do a zboží stale ještě denně dochází
Prodáváme nejpěknějél vzorky
perkálů stálých barev po 10c yard
SOpal pěkné duck látky na košile
životy atd po 10c
30pal English viorky červené
modré čírné a světle pruhované
stálých barev a skutečně pěkné po
15c
30pal měkké pruhované sniting
po 15o yard
32pal betiríetta e sametovým po
f rcbers HÍné barvy neb vzorková
né ve vitcb barvách "0o yard
32pal Japanette pruhované neb
květované 10c yard
Dimitiny nejnovčjAích vzorků
Žádné zboží z minulého roka pro
dáváme v tomto oddílu po 7 Jo 12J:
a 25c
Pokládáme ta avou povianost
apozorniti vás na to abyste požádali
o zboží jež tu oznámeno a obdržíte
je za cenu přiloženou neopomeňte
zároveň poptati se na naše Manche
ter šotiše jsou elegantní a shledáte
je zbožím prvé jakosti Nyní nastá
vá čaa ko koupi obdržíte váe za po
loviční cena
tW Zaměstnáváme četké klerky
mluvte česky
X-iď" Objednávkám poltou věnuje
se tylástní pozornost
IlilUllII líios
mh I Gf % Dodí? uH
OMAHA NEB
NE B (US K i
— V IhttK dán I I p tktuMn D
M Ur-geř j r tkra lní vé l#inl
— Ve VaiUy j'f!ř4 §iUni
ftikřof aru řář k(i( lr Jil
— IV"tl 111 náji-mřífkSm ♦ Omi
li fM#ftej ukretrefiu lf mtutinff
iby řiřppsiovalí 1'diány 1 Lade
uiníti pukni fř((i J# tyi
ditl
— íltnk t# M( anton byl ktt přáni
fidittlta din práv 6ře lni a
Ih I tiMrNn Hiáfnť iřAvtf jřbi
Jtífijc 1 kidatU bu fou plni
vy plicn„i
— Ve itMii m t o lál m fsiký
pníář n řifřiiá ťh Niemoyra u
KalU Viif ktrýfti ai 11 4 doO (
veb oUU trtJH putnlcH diibylk
bylo uiihtm 1'ojiíiřfil limite Hotuj
— V fí-atuř byl nřinřn pnkiin
v nKÍ alPrdit uloupili bank
Vth kay řiitrleny byly dyitami
t#m ale l? ttitřnl přihřá ly nít
oUahij f'( přý e lupiúi přc fifďi
byli
— NixIwdojícI krijtné byli v
C'IÍ ťo utanoVfiii fikřfdnlrn lo
řpfxIáNkým spolkem ti m(topfed-
ly pro intnó pnrinkty: IVu Col
fii Anton Jonáí WUaon Yt Hioha
Mi llautl Frank Dobrý Adam Yt
Novotný
— lilíže Fairmonl vyhořel v úterý
min týdne rřbytek řnnera Jakuba
Iarhanka (?) i n obiabem Ztráta
počítá 11000 pojiltéiil poutě
♦ 200 Ilřbem řtyř dna udály ta
Venkové kol Fairmonl řtyry podobné
ohni
— U Valley pálil onehdy jittý
Whitecomb kukuřičné tlouky za ví
trnébo dne a vítr zanesl oheň na
luka kde shořelo 200 tun sena Musí
ovSem nyní platili náhradu ta škodu
kterou tavinil až neoblíc
— - Společnost která ae sestoupila
ve Wilber za účelem stavby nového
hotelu zakoupila čtvrt bločku kde
stál dřívější vyhořelý hotel a chystá
se ko stavbě bodový nákladem asi
18000 Akcií společnosti bylo již
opsáno 10800 do minulého týdne
- U Craig v Burt Co při kopání
studně minulou středu vyrazil náhle
silně plyn když dospělo se do hloub
ky 25 stop Mi se za to že jest to
plyn přírodní ač útvar tamíjíí k
naději takové neopiavňuje a spise
lze míli za to že jst to plyn bahen
ní nějakým sp5sobem pot zemí na
hromaděný
- Ve Wilber zasnoubila se paní
Alžběta Uokufová druhdy manžel
k zakladatele měntečka p M IJ
Ilokufi a mladým krajanem p Va
šikem kléry od loňska řídil její ob
chod pekařský V minulých dnech
vyprodali obchod p Čeňku Semerá
doví z Omaby a odstěhovali se do
Oklaboma City
- Dávno čekaný déšť k vůli
němuž odkládali rolníci na mnoze
setí dostavil se konečně v sobotu
večer skoro po celém státě hlavně
ve východní polovici V západní
čistí a po hraniofch Drkoty spadlo
vlahy méné Nyní kdjž konečně
preti počžlo pijde enad vláha po
celém etité v dostatku
— Plaltsmouthski Těl Jed So
kol na podnět Sokol íl omažskýcb
vzchopila se opětoé k činonti Ku
cvičení na nářadích přihlásilo e
patnáct člena a ku cvičení pořado-
Ce Uma říkáte!
pMld ktUrv kťrf mil bt )rlW Uko
Balťi CUrrb Oar
i r cbnr a o bjh u Toido o — My
! iip il } (Dali p r I ChnJ p II fkí
[ t BloTáa )) M porUrího ll-lillh
irh iím obekodaick traBMidfti titaaÍBi
chnpott k proni Jskibokoll bholB!)ic
Ktratk H trsá ařlat Wt8T TKOJlX
v-lkobobal Ukiruiol Toivda O
VAXnno txtSAJi a mabvis
vlhnotMbo4ul Ukárutol foJada Okio
BU's Catarrk Cbm aa ailr4 mltHi i4loka]U
pHain oa kf a lUul bláaj JhmiUt—i taaU-
sWm Ka pro4) rih la káru tk i 0a
( Uia PHITtirt
♦ írnii řlftiáf!é daUít h ěUnl siiříd ri
a r('nf lliýván bi tot kaďtn
s lsti j v Ínf'n ělsn jednoty
fimifská kMI ft (thfm lim ilojll
l 1 1 tin l Jk l'i(d4n
líiolm lam lid# I itx r Hkonk
lářiiVřA atslenf lei I cvlÁcnl
lákí Dmřáfiir s pd přijřidtf
jř'i!#téhd píhMtřle po fiMalamtét
Vypfstnati eiítsU 1 řád sokolA
tanih'r b lak In plk i na dálo prai
dslsl rttni Um btids
— ItrabtvMt a MpttltiMt íikís
řjch Inlkfl trpU lc h surlisrn dí!i
lit)erilt (restu ao mhule mul
třjiii líný ntvíaým H Ulili jim
jíl dřívu I# obilní bur rhiťfltfiki
f htla pokytnouti ca Infkftm sm#
ia n dluh Toho thtll tyilitks
vatl dtrrlNci a rJa lovali takové
ohromné mnoll? I temene by t
bylo vyíád ilo mnohé miliony dulta
řl j nopatřitl Toho se otsVm
bur ralekta a rttthaU it-tott ! I
palnout ()váléil i znovu
pravdivost atarého (esktho přiebMl
Je kdo není spokojen a málem ne I
siant nic ie nsrrocao nrarive a
nesvěďmité huloté (o n [it $tíUt
přejeme avlak k vftli Um dareU-'
kfim mul třptl li ostatní tílouli!
a třo'i jist nám srdeční lilo {
— V David City je tilykafriri
stihán pro útok vrale Iný John
Hsnry Týl před nijakým časem
cdejel do Colorado a zanechal rodinu
vou ta obtíž ívakra V ProcUxkovi
od něho! pak po návratu avém Žádtt
by 1 jeho vyživoval Procházka
tomu ale rozuměli inchtěl a svakra
vyholil čími tento rozlícen byl tak
že ručnici si opatřil a v pátek večer
Ívakra zasiřeiiti chtěl Hána minula
ae cíle a místo Procnázky zasažen (
byl do ruky a strany Fred ScbroiJt
na itlslí není ale porauční jeho ne
bezpečným Henry po spáchaném
útoku prchl
— Jeden z výbora sběracích Z
Boyd Co stěžuje v tamějším časopi
se Democrat ve Spencer vycházejí-
dm Že v Montgoojery bylo pro né
sebráno 1139 61 ale že byly psány!
ze Spencer dva dopisy páteru Tichý
mu že lidé tam podporu nepotřebují
a tt jenž se hláf Že jsou darebáci aiřce vé iom{n) že pan Ixngiu Folda
tak byla podpora poslána do St správa banka vede M6žeme tudíž
Paul Osadníci z Boyd C svým gratulovati tak panu Longin Foldovi
neustálým hašteřením a podezřívá- Jako wank°
níta a dělením na rBznó výbory sami — Dovolujeme si upozornili naše
jsou si vinni jili nedošla je nějaká onVj a pěstovatele korí na oznám
podpjra jež původně pro ně byla
obmýšlena afi ovšem jestli poslána
jinam sloužila právě tuk k zmírnění
bídy jako v Boyd Co Koyby byli
osadníci v Bovd iednali soolečně
f ( ř
kdyby byli ustanovili jeden výbor
pro celý okre a ne půl tuctu vborfl
vespolně ne osočujících a sobecky
každý pro sebe nejvíce požadujících
snad by se jim bývalo dostalo hoj
nějí podpory neboť býval by přispěl
mnohý jemuž se zhnusilo to jednáni
trpících krajana
— Jak se dozvídáme vstoupil
dnem 1 dabna chvaluě známý rodák
pan Longin Folda který po řadu let
řídil bank v Linwood do banka
Schuylerskébo a sice v hodnosti roí-
Btopresidenta Zajfraavo jest dojísta
že r obchodě bankovním pflsobl pět
bratrft Foldd a sice v Howell vedou
Colřsx County bank pp Lambert a
Adolf Foldové v Linwood isou
bratří Etil a Hainold ve Farmtra &
Merchants banku pan Longin Folda
pak a bratrancem Engelbertem řídl
bank F Foldy ve Schuyler jehož
zakladatelem roka 1837 byl zemřelý
ai před 2 lety pan F Folda Pan
Longin Folda je nejeo muž v obcho
dě bankovním dSkladně obeznalý
čehol dSkat je v ton že založil sy
stém bankovních knih pro menší
B
banky který se již ve mnohých ban
kách používá nýbrl jest i vlasten
eetn na slovo vzatým a věnuje svých
sil téi ochotně i divadlu Čt-skému
pro kteréž sepsal téi povodní jednu
fraško Bank F Foldy dojista velice
získá pQsobenfm p Longina Foldy
neboť krub jeho přátel Jest tak velký
MU M nebo víco krav?
-J' fin iKitHfl #4ifi llhti Mntthn tt
w ( M'ř ) l-unfm in
1 rrm r iuif-nt i il i"i"'
yit e Vř fMMt (# eeeereinf
J (] - 'JUlj V#ří l rt( S ' I
The De Uvil
fMfllfť
Tm'
Nňbytolí čobo vílin třoba!
Sm ffllff
PK0 MUŽE
Velké koží potažené houpáky 11000
M látkou " M 400
Stojany k holeni 1000
Psací stolky 5 00
Koží potažené pohovky 1500
Skříně na knihy 500
Skříň na knihy a psací stolek 1500
IW Ceny tyto nemohou dlouho polrvati pročež ná navštivte co
možno nejdříve
G&us SMveríck c6 Go
1206-1208 Douglas St
íHÍTSUJ"f
re h f „
se na jiném mírně t 1 Wm Burgeas
- - - - — -— - ~ ' ~
byl prvním jenž koně druhu toho ve
Wilber pěstoval a jelikož krajané
vén"Jl aoojuu neonycejnou
péči a zachází s ním mírné je město
Wilber a okoil známe pro cnov dob-'
rých koní Podobně atalo by se i v
[mých českých osadách kde by ee
jím podobná péče věuovala Koně
ve stádě tomto jou nejlepší svého
druha a budou prodány téměř za
nabídku kupujícího Všude kde více
Čechů jest unazeuo a kde dosud ne
mají příležitost nabýti vlužeb Shire
hřebce měli by si takového vespolek
zaopatřití 45-3m
— V Lincoln odsouzen byl Frauk
Jones na 7 roků do káznice pro
ukradeni koní
— BUže Wallace nalezen byl far
mer White v poli mrtev Byl raněn
mrtvicí
— V koupelně linroliské otopil
se minuly týden Juliua Qreen lOletý
student z Western Normál koleje
Koupal se spolu a ostatními ve velké
společné koupelně a aniž by kým to
spozorováno utonul
— Jak vzrůstá mánie audičská
udéli a tobo že f Dorchester žaluje
H A Kepler učitele jménem svého
lOletého kluka o náhradu 5000 pro
urážku na cti onoho rorněte Uráž
kou má býlí le prý učitel obvinil
klukaže poslal neslušný lístek jedné
žačce Starý ten blázen nezasluhaje
15000 ale 25 — a aice lískovkou
pro své audičitvf
— Ve Wilber zničen b)l požárem
v noci oa středu stravní dům známý
druhdy pod jménem Parish House
posléze pak pod jnencm Cl í:oo
f niuinf-n ntm-
! inu
Separitor Co
M'snl iřn
Dojilílc h[ pro íijíh vrl
kf llliHlrovaný katalog
Jenž tuibjrtfk nás iopl
uJo ťcíiy naíe hoii
PcfliiitÉS fiizké
Katalog r Mríít zdarma Jestli
máte n jké bavy } lyfe rnohlí
bli osieni optejte a nu nás u
Pokroku Záptdu
I'U() DÍTKY
Vysoké židle
Houpáky
Htolk v t)ia í
1100
?5r
400
Nábytek do ložnice
Dětské k atýlky
Dětské židle
760
2 60
1 # e
Pito dAmv
Dám houpáky a plys sedudl 200
Dámské psací stolky 600
Stojany pro hudebniny 250
Pěkné dubové stolky 250
Dubové křínA na šatstvo krá-
snA natřené 1500
Jídelní slfil podobné jakosti 5 00
Nábytek do parloru (5 k asii) 18 00
Sifonéry 7 50
Omulifi IVels
Mouse stoiící íihocánadně nl 11nlrn
- 4 — t" 1 — - -
žf Před mnoha lety býval v domě "i)
tom hostinec Novákův a lěkánš ' (
Klofandova váak po mnohá léta byl'
pak stravním domem Též vedlejší í
domek krejčího p Filipa Koře jala :
podlehl obni Má se za to že oheň
byl založen '
— Minulý úterek odbývala ae v
Crete echoze v zájmu cukrovarnic
krm Asi 50 osob se echOze tučasl-
nilo mezi nimiž mnozí rolníci J'nn
M A Lunn vyložil obšírné přítom
ným ktsrak řepa se přstuje a vyplá
cí dovozuje že pfida kukuřičná jest
vyoornou poitou řepovou Cukrovar
( i n A X u I a tAu L 4uft £í a
vřítí smlouvy na řepu po 500 luna '7
Přítomní uznávali prospěšnost a v' jO
hodnost pěstování řepy a s-stouiV
ae apolečnoat která chce déle k Z!?oH {
žen! cukrovaru působili Předsedou
je Chas J Bowlby náměstkem TH
Miller pokladníkem li O Slebbin-
a sekretáři Thos Patz a James Dani
eis (snad Václav Dmiel?)
aovy ceKky podnik i
První českou tabáčnickou dllniVj
Americe založil známý krajan L J
Palda v E'gin Iowaa vyrábí výbor"
né kuřlavé talmkv Prozatím má
trhu na nudličky krájený tabák p'
spasonu ranousnem zvaný 'Korun: li
aieryz proiava se v malém tnunco-
vý paklík za 5 centů Je to itcjlarUV
nějsí a nejlepší tabák tobo druhu 'V
trhu rotora drolený tabák pod jm
nem "1'alda'e Uranulateit" Jenž váJ
niká krásnou vůni a lahodnou j
nou chutí Mimo to prodává la:lnVl
na nudličky krájené neb celé odpad ř 1
ky od doutníků {cigár clipping) A
dosud must-Ii jume podporovali zú ' (
vody cizon4rodní proio vřnujn UX
nyní podporu podniku českémiXv-J
tli f t_ " _ ii 1 A'
bákácb CeŠtl páni oW-bodníi i rajis'
všade je objednají a jinonároo
učiní toléž k vůli svým odkupníkí VTtN
když budo o né žádáni Nelť ni 5Qt
wi ut pMiporovaneno 11
výborných Paldovýcli tabáků Cn
ve velkém líné 001lmlrwtti - i t
olxlrží páni obchodníci když dopij j 1
'iicnuu urem zeními ioba:
Worki Klrtin
1
i