Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 'rfljMpriř? '
Jak působí opravu rrlni
Ze "rfiřřf rfnfMn kleřoi de
mokrsté tk dlouho usilovali im
ktf é obé fA omi lik mnoho
dobrého libovali § klrott ndnelý
ř'k konečné podle ir Afat své dl fa
sád svých ířr H# tfuleny byly
ipfloben feilnf m 4ř'tii n#
hodnf m rrtťnvy reriproi ifňf In
mařen nAI líh na ďd(ek a mo
na pevnin evropské spAsoher vel
lý schodek v p'kl lf na ť mílí
jsme jí! přlleíitot poikátit Nyní
mam H příležitost stroatl Ái
Bk pobrif té opravy ctrifkfl
aovým f-keo opii v l(rir
! Z4kffl celní f Moitfrh v
cech JI o4Vm v !fít#ií jíl od
iřpna Mik ftíkUré j-dfcotlivé po
folky Jako kt pf utahující e na
vlněné látky jiné teprvé novjm
foksui v platnost veily Nyní td
mŮlem již poxorovitl jak nový celní
zákon pftaobf
Ilude ďdře kdjl sobě připome
Offn co p víe hn lil h'ta úilf de
mokratického o nabytí n id 14 1 od
(4 doby k dy ta heslo obrali ohA
svobodný obchod čili opravu ieln'
bylo n&iM slibováno od takové demo
kratičké telnl pfditíky Hd l#u-í
dobře v pamětí vern pozorovatelům
politiky í ochrarii clo líčeno bylo
co ohavnost kterouž všechny potře
by se ťf ralujl a ná zámořsky ob-
chod třm nbmeanje a to vše Jen v
zájmu kapitalistft všelikých trustů
Opravou celní slibováno bylo nim
nížení všech potřeb íivolnídi
tah vyrobkO tak } prý pak bni
&4X pr&mynl mot:i niutfiiti a c-lm
vřletn Utni vxroatt? nái obchud ta
bnniín řroto tiaío výroba buJ
bojnoitt a ttálé práce col v iapřl
bude mlti Iťpíí mdy a vneobrcný
blahobyt
To byl ten obrat ktfrý demokra
tiuké čauopidy po dloubýťb 10 rokft
rozvinovaly a! líoii-ínř' řtin lidu
dala ae pfHvf'dcili ž není to pouh&
fata morgana pouhý přelud pouhý
obraa vzduiný a povoUU tedy demo
kraty ku vládě aby provedli a upl
nili co tak dlouho a tato nlihovali
Nul jik u uplňují ty jejich 'iby a
naděje? M&me po ruce utalintiku
přívotu a vývozu rneti Anglií a Spoj
Státy ta mMc leden attéjevtae
tiám velmi zajímavý účink opravy
celnf Vývoa anglckých tovarft do
Spoj StátA e v tomto roce proti
minulému více než tdvojn&Hobil V
roce 1904 bylo přiveženo em ta
£065639 roamanitfch výrobku leto
za £1078131 A! na nokteró nepa
trné výminky jeví re v kaidém oboru
trflat přívozu t Anglie Vlny poslá
no aem deietkráte více vlněných
látek pčtkiáte bnvli)r'nch o polo
?ici jutových dvojnánob lněných
více než dvojnásob lilÍDÍnélio ná
dobl íkoro dvojnánob atd
Jent tedy ná obchod tahranicný
kuteAné větSf nel býval jen le bo
hužel ne dle nlilu demokratických
nýbrž pplnily e výstrahy republi
kánské KdeMo na5 továrny mojí
tavřeny a niíe dřlnictro tahálí
trfttá přívot výrobků práce evropské
k naší vAeMtranné ujmě
Nuž rnad ae ale Hplnily přípovědó
denjokralické a trontl vftií ještě mě
rou ná vývot? Víl)ť tak nám to
bylo slibováno ití totiž budeme více
ta hranice pro lávat když budeme
více kupovat! Co pak tu vykatuje
tatUtika? Skutečně vykatuje že
vývoa náá byl vélíím než před ro
kem Vyvetli jsme do Anglie více
akoro všeho co tam dovážíme avřak
nastojte utržili jme mnohem méně
než jinly V roce 1894 obnáíela
cena do Anglie vyveíených jxitravin
tbolf £7608 077 víak letos poutě
£7146983 Jrit tedy vývoa náí a
Anglie ta jediný měsbf o 2305485
menlim než loni Třipocttrne-Ii k
torna oč větším je přívot totiž
15053480 shledáme že naíe
metinárodní bt!ano jedinou jen
mf ihorliUf lom jodinlm rnlaM o
7!I(17BJ
lliida nd ďb'k tyl l privl ni
totiío mftA j4tl nAro přlpofnhm#
KiMý ina1 má v fmítl !
dsmokté nfnlvijí rlo la dA kt
ron yi) pflvfn4 a#m ďolf t lři
Injs kteffťi pitřatxivttsU mf
MpUlít NbI Jio-IIs ealnlho fikoni
MtKlfileybo fibftileln by eb na loR
ký přioa i Aftj{lí np? pře dva ml
liony k IsMo rt Istolnf dle opravy
elfil obnAef koo 4 miliony!
AdrIí ovlem iisnl jsdínon Mmf
která jovltAHotl fýwledky fou#dftl
Kinadt t)til jle Iky vykaluje
Tak kn ř pf# f pU "(Jinaditfi
Trd Il-tíew m dne IA énorai
14 U t ře( m nám op#t odbyt
na vejei t hranicemi Minalý lýdso
bylo 10 !sletni)ftífh nákUdA pfMiláno
i M"třeali do Ntw Yorku i při
6My lasýlatelí vy lelek 3 enty na
tuctu na t renoa doméel — — Nel
přijtl byl i4ko JícKínleybo vyvá
leli jrne vajec ta hranic hojni
vývoi dostoupil v ro# lnn9 na
14011017 tuct6 V cen iU7a5
Clo 5 c ent A na tucet uložené oním
tákonem ttne silo výot na $124
355 v roc l03 Nynějií clo jest
3 cpety nt tucet co! by nemf lo pře
kážetl obnovení vývota na dřívějll
výši"— Tak plí kana loiý řaopi
To snad vysvětlí hospodyním pro
vejce ta éy opravy celní jou levnřj
ílml než v době rákon McKin-
lejho
Ovoce demokratické opravy celní
jest trpké veleni trpké doufejme
vlak že mnohým bude aspoň ovocem
poznání
Nathlam ftrfifltá
O velmi důležité pro nás opravě
ústavy jedná e právě ve státním
sněmu Jest to oprova článku
právu volebním
Nádstát tak jako vSechny aláty
západní chová tnacné procento při
střhovalcft a naíi tákonodárci až
posud utnávali že jest ko prospěchu
všeobecnému poskytovati takových
výhod přiatťhovalc&m jakých po
skytují ostatní Htáty západní vfdou
ce dobře že v přistěhovalcích nálet
nou osadníky pilné a přičinlivé
atálé poctivé a o vývoj státu bedlivé
Proto tákony státu Nebraéka nečiní
ly ž posud žádného rotdílu mezi
občany rodilými a přioUhovalci i
poskytovaly práva volebního a tudíž
i podílení se na obecných záležito
stech přistěhovalcům kteří jeatě ani
občanství nedosáhli kteří poutě o
občanství e přihlásili čili jak se
říká měli 4první list"
Kdyby jednalo ne po o ze o opravu
ústavy v tom smyslu aby práva vo
lebního měli pouze občané totiž ti
kdož obdrželi "druhý list" nedalo
by s meoho proti opravě takové na
mltati NynéjSí opatření kteréž má
skoro polovice stitO není tcela spra
vedlivo Není dobře aby právo vo
lební mel a o záležitostech obecných
hlasem svým rozhodoval ten kdo
není občanem Kdo chce práva vo
lebního požívati měl by oceňovali
je dojinta tou měrou aby občanem
e stal což posud v mnoha případech
nebylo Kdo nedbá o občanství
kdo chce zastali ade cizincem ne
měl by požívali též práva volebního
Víak volební oprava o kterou se
ve státním naíem sněmu jedná jde
mnohem dále Požaduje totiž že
voličem může býti poutě ten kdo
jest schopen čisti v řeči anglické
To bylo by ovíem velkým ohrnete
ním práva voličského a mnohem více
než polovice nynějších přistřhovalcfl
bylo by zbaveno práva jehož až do
sud požívala
Oprava lato jest nespravedlivou
v&ci voličstvu nynějiima jako je
nebezpečnou všeobecnému právu vo
lebnímu Není spravedlivo aby vo
ličstvo njnřjií cbaveno bylo práva
volebního pouze jen pro nemaloat
řeči anglické neboť mezi námi j
"OQ j
mnnif Itsřl Jou uvědomělými a po
křooilf ml ohěany bjf I anglirky ANtl
neemfli K těm pitří tkoro vliuhnl
tl Hol přilil tern ve věktt ďnp#J
Ifm a mjíe (r0 vfllvu rodí
ny nemilí ht ani pM)ítotl aby
Ml antjlíř ké" di (4 míry se přMlti
Majíce vidélánf t r4 ti a é
oUy 1 knihy v# evé 1M mHřk4
m( lkř m pf(l#íiťt k aeiriánf
i fejílhi tříiení a v lom ohled le ty
vyrovnají i# obantvtt rodiMmfi V
J-dné r ov4em mi nvyfovn)f
totll v Óři ďdoveetvt nsljf obfl
přistěhovalý i pravidla po nř 1i a
vytnameriání nebli( kdJto oMtnm
řodíMmíi i !A e to týt! vr'-ným(
K tomu jest ohětft přiotlhovalý i
pravidla volíkem fomíiým a po
ctivým volfa dle vh přMvřdíenf
vldoniilX a bel hí# Id M prop hy
wikroř4 a vleliké pletichy N
malost ře anglické n#l pf-ti ol
čna } řlatf hnalmit na távaďi při
konání jeho občanských povinností a
a oprava ntavy v tom ohledu jet
tudfl tbyttčnoci
Vlak nejen to ona je I neberpec
nou Jet tboietovánlm práva voleb
ní ho I)ns navrhuje se obrnetení
práva tohoto ra otčny omřjlcl ť~
li přlítě mftže obmetiti sena po
platníky a k I ví jak pot léjl Vk
ve vseobecnén právu volebním v
podílení se víech vrtev lidu v obec
ných záležitostech spočívá pouze a
jedině tiruka našich svobod Vín
obecné právo voUbnl není ovíem též
bet vad %ak jest doSn nejsprave
dlív jíím a každé (bmetováni jest
krokem ve měru opačném V této
těmi používáme téhož a proto že ho
používáme platí Spojené S'áty za
zemi nejvobodnější za těmi rov
ných práv za vzor následování ho
dný hlavním požadavkem lidu
obecného v Evropě v nynějíf době
jest právě víeobecné a neobmezenó
právo volební Proto započetí ob
rně ování tde na jisté bránice na ji
eté třídy občanstva bylo by krokem
nazpět
Úsilí o obmezení práva voličského
vychází patrně t hnulí nativUtické
ho kteréž v několika poulí d nich le
tech se po Sp Státech síří a nepřá
telstvím proti všemu co při
atéhovalého neb přistčholecké
ho vyznačuje Tito fanatikové
nativiatičtí zapomínají že tato země
bet přiatěhovalstva bývala bytastala
puatinou a jestli oni sami sebe pova
žují ta jediné a pravé Američany
íe není třeba daleko jiti v jejich ro
dokmenu abychom nalezli zdali je
jich předkové byli z Holandska
Německa Skotska Irska neb An
glie aneb konečně zdali snad patřili
předkové jejich k oněm nejprvněj
6fo přistěhovalcům kteréž vlády
evropské vyvážely sem aby ee jich
zbavily když Amerika tvořila kolo
nie trestaneekó Tito nynější "A
meričanó" nimajl žádné příčiny
vynáňeii se v ohledu rodu svého nad
jiné a zkracovat! evobod svých spo
luobčanu a kroky v tom srueru uči
něné byly by ovňem kroky v směru
nepravém
Sněm ovSem nemaže samoteo a
o avé vfili změnu tuto prověji nýbrž
jedná jen o návrh k tomu cíli lak
jako druhdy o návrh prohibice a
přijmeli návrh k tomu cíli musí lrí
ve voličstvu k odhlasování dán býti
než by platnosti nabyl Véak že ve
sněmu o návrhu se jedná jest dfika
tem jaký duch ovládá v nynjAl
robě a ž jest nebezpečí uskutečnění
obrny Kleného obmeseni
Zašlete nám £3
a tuto 01 nim
ku a mjr tím
intlirtn pr uvi
li -In f Kl ces
tovní Volil
ii na n-
dratl pnihUwlfMMill a !! umáto JnJ doltrfm
t aiilarte Icxlnalrll nlf nou cenu tíh w6 ry jim
ftr axlane ílll %ti A a Umy Iku Zalcl li
téalau hmorě niijfxlnávliiui iía)i m J
ttnicfnla wtfhf IMijrřpjnf tei viTri patrn
invantml kolv neolov rary mIniIi a vrlti-
Krol alranamí 'JtnUltT hI m dnlní kolový
llro 11 Jlnyrh druha a ufl jln h pflml6
ta velkcMilxhoilnl mnv íli t pro 4Malra
kov? kaiasif A'irriijn :
HKAKí MOlBtTCK fO
iT% a ITft W Ammtm Ml 1'liU'Uro III
NajvetM do4avatlk d&in na iHK
Dopit f hlrař
To bylo mále nářku v maop'iti
tn ť atojí navltlvovat bály diva-
lit a fntlkirály !e kMý mtdel
al příj le ten pliti fe nn-fon a
dlouhou chvíli ekoi4me Člověk
mín( a pftt mi ní řprtoiř
lábav odbývaných v Chinav na 3
nsdíll poafnl je vldlíi f nám po
i I Uk tle nnf
1 IHvadb Inllkov(i: A#v-
rovk4 aobleaa
l (íva lh U loví: IMI i
ihasy
3 Divadlo Matíre kol4 pro
koly v ťíhieaji sehrálo J dťuké
kouskyt Illtský nfn a £ovlrk4
lko
4 I)íva llo draifi aliřn Jan Ne
ruda: Cké Amtioftky aneb
enká vojna Divadla byla ve
$mh dobře navštívena a rot umí se
le zakončila obligátním plecem
ft CviČenf PiieAsklho Hokola
Hyto to jako na řozloečenou ee sta
rou cviílrnon neb se taV v hej
blíliím lase fične přestavovat v
plovárnu Návlilva byla velmi
četeá Také se ale bylo radost po
dívat na tu drobotinu ivláliě ona
cvičení v provodí ipěvu byla rot
koSná a něco nového v naiich cvi
čírnách O vzorných výkonech
tatných HokolfkA netřeba £ t nit po
známky jsou již známi pro svou
vytrvalost Sbor PlzeAský Hokol
se pomalu ale jistě tlačí na prvé
místo ostatních aboro chicagských
což i veliké části táslnbou neunav'
něho harcovníka Josefa Čermáka
Z otnalosti mu byla dána kytice
při cvičení jíž si též tasloužil
0 Ve dvé hodiny odpoledne
bylo druhé postní kázání Svobodné
Obce jež řídil p F H Zdr-ibek a
jež ae též těšilo hojné návštěvě
7 Touž dobou byly recitovány
pí Splavcovou Čechovy "Písně
otroka" a čistý výnos té akademie
ae má zaslali ženě při aoudu omla
diny v Praze odsouzeného jakéhos
Kříže Nevím ani kdo byt výbo
rem a tudíž nevím kdo jest ten
útlocitný krajan jenž podnět k to
mu dal Jen tak mimochodem
řečeno když ee na úpěnlivé prosby
bídou Blížených krajana v Nebrasce
počalo abírati bylo často alySeti:
Nač pořád ty sbírky ar jim porna
že stát a sousedi my máme své do
mácí chudé zde a nemusíme je hle
dat až do Nebrasky Arci tohle
přijde do Národních Listů a to též
stojí za něco
8 Smetanův večer pořádaný pp
Čapkem a Vilímem byl též četně
navštíven
0 P&l tuctu scbfizí s nichž nej
větií byla demokratická Není to
dosti zábav pro neděli jedinou?
Mimo to nesmíme zapomenout
že jsou volby ta dveřmi a to se ví
že jest živo — tvláir letos kdy
boj slibuje býti tuhý CeSi již po
léta pomáhali demokracii a letos
došli té cti že nemají jediného
krajana na demokr lístku Jak
bídně se ta irská chasa zachovala
vfiči Čechům při konvenci v níž
měl býti jmenován Wm Loeíler ta
assessora snad demokratům čes
kým konečně otevře oči Pan Loef
ler byl luzou irskou přímo o nomi
naci okraden Za to se mohou líbit
demokraté že ve wardách českých
od slušných lidí hlasy nedostanou
Frank Wenter kandidát mayorstvf
prý jest rzen v Čechách o Češích
ale vf jenom tolik žo mají mnoho
hlasu v 8 0 a 10 wardě To stačí
Měl li by člověk soudit dle toho
shonu o kandidáta mayorstvf na
výsledek volby tu by člověk snad
no uhodl kdo bude příští mayor
totiž (l 11 Sviift Kepoblikáné
jednali v&Či nám ČechSm štědřeji
Na tiketu tápadnfho townu přijat
byl chvatně tnámý krajan Steiner
ta kollektora bet velkého úsilí a
má tolenf své poj i Stí no
Za radního v 8 wardě navrhován
byl chvalně tnámý rodák p M Hy
kila od republikánů ale on odmítl
přijmouti nominaci Demokraté
snad navrhnou p P Stalinského a
Jliko! md byli al pou l silni
deou křťíí ká a jest wardon "čee
ko"# b le tl nepo hyl-nX ivolea
V dovát4 wardi sterý líbal
Kli Cleřťff poMhne proti
Josefu iSídwellovl K lby ní
krif bli takovél" driřt fe by
ěloilk na jji' h podporu mohl
spolehnout! — bU by práv!
letoa kdy tak dva silní kandidáti
tm pero! přllslitost ivoliti si ě-
vk svého lol se U kandidáty
Je lismlílo ar l th ly Mil nái
krajan M Králov" k delto ltoe
?eeha nemíjí příllitit pontít a
přoio Jsoti ř lijí d mi To je af
na nátura Ž pro radního Jen!
pro nás nin neiďltl mdleným!
býl ttntltn a jo a ndota'ktt
leplfho ná4 hla m'i dáme jet pa
trné Js-m iA% tlkofi váh it pro
sté strany Co ti vmI Im$ nel
jume KIívI vyndali boty a teď —
('vidíme to nám 1 dub-o nalílí
V lálíře kaUdu kéio je tífího jen
ti a tam ulytet je tavili feny
Tak Národ ve svém roijfmánf tase
s lla lil si láhu rn nebožtíku Voj
Náprstkovl Ano ano ten Vojta
jim njj# s mIi Takový tarylý
nevfren a oni ho ani červy ta živa
nežrali jak by si to k vůli větší cti
a slávě bili piní v rouchách čer
ných bylí přáli Ž by! alespoň po
smrtí upálen loje jim snad trochu
úlchou jen fe s to mělo stát do
kud ten jeho duch tu schránka
obýval aby se mohli těšit a jeho
muk Jaké to musely hýl zlaté
čas ve středověku když se mohl
takový nepoSodlný člověk jedno
duse dát na hranicí a upálit Teď
se člověk musí spokojit s nějakým
tím prokletím Alfa
7 únor přijelo do Soustátí
0608 přistěhovalců proti 16 1 2 V
lěmžo měsíci roku minulého Za
posledních osm měsíců přijelo sem
přistěhovalců 130129 proti 199
129 ta téže období roku lonskéko
Kcpublikáné v Khode Island
odbývali státní svou konvenci ve
čtvrtek a s vvjimkou guvernéra
tnovu navrhli všechny úředníky
dosavadní
V zákonodárstvu missourském
přijata byla koncem týdne předlo
ha kterouž střihání ohonů koň
ských tapovídáno jest
V Toledo O shořela v
neděli budova pro parostroje dráhy
Wabash při čemž sříccoím se tdf
Iři zřízenci okamžití usmrceni a
devět jiných těžce poraněno
Newyorská dobročinná spol
tamýšlí postarati se o po 3 pó
ru chudiny tím že veškeré prázdné
pozemky a staveniště v pole zpra
covat! zamýšlí a sicn dán bude
každé rodině k obdělání as akr
půdy Wm Steinway věnoval k
účeli tomu k použití 200 akrů v
Long Island City a podobně i jiní
učinili očekává se žo nejméně ti
síc akrů půdy tím spůsobem v pole
proměněno bude
ť?isté poměry panovali musely
v chicagském domovu pro zbloudi
lé dívky Vyšetřováním totiž
zjištěno žo dívky ta každý i sebe
menší přestupek nelidsky trestány
byly a ta jeden t nejmensfeh trestů
pokládáno připoutání těžkými řetě
zy k podlaze tak že sebou vůbec
ani hnouti nemohly
prvtií odniónu — na svčt Ystavě
mm
V rot: ats i
-Ba_navai
lTe)jd©lcexjal3i: pilprsnrejn
f W priik a vlaaiha kaaiaa- Va4 lat
ttoala kaaiaars) a )lah aaétato
££ro sofcoifl v rorftup 3
MINE