Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 ji iew - JwijWh- ttM- sf-#
% vy
é
POKROK ZÁPADU
Weekir iilMi#tM
t:ii:i't t ř " 4n i-t fMnoarT
AMr $f fff ff ptř
Ttikára ttll JIImI IftU ell
Tf?tn 4 I
V tikáni ktll UřfJu
ffáára
Tutofltl Ertátft
ftMM r4sk Ja HOMtOff
arnn rs#
S-(i? Rsftat4 M4D ♦ T A4
fnO Sf-iUt t lnKnrnni A f-k' f I
Mf ftrínl ! '! f tfnM af?Mjltl
f4hM kt ifiti
itMtft4t n ! tt Snnta) t t"'hifi'ii
(lc '! N '
ni fttanf j4 kxt ftS
B MfM ( a 14 Mni
II fí n-wtWfMm Sttpia Hh ("
J4fll SSAkAtnl 4 M
l((H't 4!i fl wi'ítl B"' lul
f ťM-l S"ií " If Mlt f-i
liMrttlI M m df'-ifti ř'iti'm
11 1 I i '-r Vť-ranr (Satlk?
a#bf Ji i4i ifAnmi i i a'ffn(
Vli nt fis at
owr Jt?
ffř# f# (ttiMk? i?H!Sti!fii ftnuj
i Mfl I 'jtM" fclitflif
Za lffti4 nh 'kf nt Jri ?lkisfl fiřl-
jH # 4 1 tnl4 i Ikrt
fn4 nhitirni Iih'4n ImHl J b4 if4
ví fl m IM ! u"lnni
Hwhř rtto ii(iífl ohnlnTíi# fintila
pn )k tliiii f(4ikti mm ii tM Onf
ihU nu H 4( Hnliii fifni ru holn r
fanlUnl Artftxlí (íJim'i I fttkrnktfr
A4rJt" ífon4liil i
ťOKIUtK XÁVAÍtV
Oniktin Nt
Omalm dne HUířcznn í5
mrtev - kle cukrovarnicVý trutt
LkT08 JfMK JKTÍ ÍÍESLTÍILI ll
který notoroíPDec oj in-nován bjl
Orover CJevcUnd"
Na mc ha svtik mhodilo si
nikdy lípě cekó přísloví- "Mnoho
křiku ilo vlny" nel n minulý
kongrea
MllULf KOSGKKS HTL ItT I ZVl-
Snil kdyby t byl Jal fycpat pro
n i r oilní roubům v Srnitbnontkém
ústavř NynějSt vřk na nřj ov8ra
netspomene nic pro včky budoucí
byl by jítnaým!
Každý kongbeh v mimjiouti vt
konal ap ň níeo co sanlubovalo
iraínky po jebo odroleni ale právě
minulý nevykonal nic co by se v
jebo zájmu dalo uvéti
S KÝM rCjOKME MILÍ HOÍl ?
Otázky doefl zcvSad znej' — lna
témi bezpoebybT kteH více popla
třjl!— Tak plSe Šotek a — podporuje
atarébo iibala Cullertonu!
Tu to míme! Vt vÍz'mi IAfK
v neitn&zícb po uhí! N4h zabranicoí
minÍHtr ui zaae muí brozit Spaněl
aku bitím! Jentli le ne za této bla
hoslavené éry Clevelandovy nedjsta
nem do války 8 několika vImocemi
bode to pravý div !
PÉED 10 VSt Vl BTLA BEVOLLCI
na Rubě úplně potlačena — dle
zpráv Španělských Vialc ejhle teti
tam Španěliko pobílá dálSíub 12000
vojska takíe bud uláli proti po
vstalefim 37000 muífl Patrně je
zpráva o potlačeni povstání pouhým
zbožným přáním
DLK tVtiVt PODANÉ ÁHdUCKt
ma parlamentu nevyplácí se telegraf
vládní Za tnífiu'ý rok doplácela
vláda na správu telegrafu 13400000
v roce rtinulém a tento rok očekává
ae schodt-k $2700000 vidor tomu
!e doofi se ve W-líí př jero o 450000
dol To by arci nebylo značnou po-
bfdkou k SfUtnní amerických le
legrafO Vák sírany druhé upoH
občanstvo následkem levnosti dpeS
několikinásob m l co vláda doplácí
# _ _ _
lOWA JI T JZídNTM ťTATFM V
Unii který s mdle bonosití tím }
rodí české mrcnát I'řd několika
lety jeden tamřjif krajan věnoval
$10000 na vydávání českého hospo
dářského časopisu před 3 lety nej
větíí příspěvek na účely Národního
Výboru od jednotlivce přisel zlowy
tef naletí Ism tlnvlk kfsrý nl
asdbajo ráMefřrt lstiví hhL
ho f1 leřltf lo)h pklem ll
fl-lmíhl" isplatll dluhy flt Jitý
"iřtmifiálfír i ASfipla
lfV4ff ít Wíls r # tmMitfí v
minulý podiím OTt-t-íi byl Kl rspe
t!ibinknif Isv iftoti j f- prý a hon
gře'i tak etiM f ým Jskfi ll ďi ebo
rslí nMjn4 poHM mtál li
aby s vtrovtli itlrkhi víra Hs
stanoviska dolarů a rnih mhl mít)
llolmsft pravdo avlak vltri( fcon
lml přfiiířioti řa U j#h'i ftsfif
í'rá4 tutt mLm t polilirWm
livotl pfílii fnftobo livift ftkalycb
Jt lálrifftrtt by víns portifeh
lidí f plitíťký livot vstipovabv
ony nb14 potttovato
Mfvťtl Wsto Dcciu ('áv — lil
JI uA XVIII — píinéíí tyobřt
t rif Ček amsri k4 osady na náro
dopisr4 výslavi v 1'rat Jil po ko
lik rokft péstajA Dmh Cad pili)4
část obrátkovou podávaje čao4
íllustrar ] Indii irj#n íssof 1-
cm btiinoristkkým a avobolomys
ným nýbr 1 tel časové illustrovaným
O zajímavý obab jt plnou měrou
pečováno a vabledem k tomu jet
předplatné Velmi nízkým totil 1300
na rok a pro předplatitele Ameriká
na poozft 1100 Adresa: August
Oeringer 160 W 12tb 8tf Chicago
Ills
Už laai JIOllí StOMTlRt LftK
vynalezen byl proti souchotinám a
to jednoduchý Ukřka domácí Ja
kýsi 'doktor Morestrrt z Kalifornie
sděluje časopisu Medical World Je
léčí souchotiny s úplným zdarem
vyjma případy přílií pokročilé vdy
chováním páry a kyseliny octové k
čemui prý ae male pouiíti té! pra
vého vinnébo neb ovocného octa
Ocet neb kyselina octová (acetic
acid) ee dá do malé nádoby a ohřívá
se ai ae počne odpařovat načei se
výpary vdycbsjt dva neb třikráte
dennJi ač prý bea škody lze vdycbo-
vatt je třeba tucetkráte za den Ne-
ní-li to bumbug bylo by to dobré
KdT£ K0HGBK1 NEVYDAL KONCE!
(cbarter) společnosti která chce vel
kým průplavem spojití velká jezera
a přímořím hledá společnost opráv
nění k tomu cíli od státního sněmu
newyorského Dle předlohy v sně
ma podané hodlá společnost vydati
za $150 milionft akoiíz nich! desetina
splacena býti má do 5 roka a podnik
proveden do 10 rokft Oněch 10%
splacených na akcie byl by nepochy
bně jediný kapitál do podniku vlože
ný ostatek potřebného kapitálu se
hnalo by se vyjáuím úpisů vsak
driitelé akcií by chtěli nejen platit
úroky nýbrž také dividendy na do
melý kapitál
Zajímavý jsou KOTtuiLci a
kroucenf ae demokratických listů
aby vykroutili ae nějak z osudných
následků do kterých nvfena byla
zemi demokratickou ''opravou cel
ní" Vidouce kterak zábubné pů
sobí na celý průmysl hospodářství
a vůbec víecboy zájmy země umý
vají a Pilátem ruce avé a dovozují
Že tak ai oprava nemyslili že kon-
gres neprovedl Ji tak jak ji měl
provéstí To je ovlem pouhá vytá
čka 1 Kongres provedl opravu ve
smyslu a směru zásad demokrati
ckých odstraněním totii aneb sníle
ním cla ochranného Jestli to čá
stečné zruSeui ochrany má následky
tak osudné jak by to dopadalo
kdjby býval zrniil veíkeru ochranu?
PoKkOK ZÍPADU JUT TAK NA SLO
VO vzatým že kdy! by někdy otiskl
zpráva a jiného 6asopisu nezakláda
jící se zcela na pravdě je na ní dlou
há léta vzpomínáno Jednou otiskli
jsme a t Nov4 Doby zprávu o oběie
ní ae Nováka v Dodge a to jest u
Přítele Lida ua ttock io trade" S
ukrutnosti přímo ďábelskoa vytáhaje
Eři kallé příležitosti tohoto Novou
obou oběšeného a provádí a nim
latffl rWofMiý kWiM a vltioUv
ným řevem f fprave t n htm f tU
nesl Pokrok Kdyby rbiíl Pokrok
tybatl fMklálatí "pUvmlnr
kubnf iteM - líbhotf i Přítile
Mla mnil by být} ivldnn asi n pn
lot í"l fiebřit vleoWri4 iřámo #
M'lnrbbsn'eti byl proti Příteli pravá
řiils
JtM rtraliiriL ftiAril Rfiaf
prieeje t sollřftáí b f Kansasi sté
I ejs rts eedostatek prie tí hou
m li Jslikol l jn písmo avaté
ktff4 h#sw náfsv řlavíe nsvf Jak lo
přijde Kdyby bld' kol s#te a
sftiiil 'ijřit pak by seiftal kde
JJ střsvfa břít Za dob řepablí
kánskýrb mel) }m na sůl eto 13
eentl) na it a soli eisiny
přiváleno m bylo málo tak ls
idfjíí solárny mohly pracovat Vlak
demokraté zavedli opravu zrosili
těh 13 rsntů eta ie soli a nyní
dováří sm i citíny skoro třikrát
lolík sIÍ po dříve (v prosinci 400000
centů naproti SOOXK o rok přsd
tím) a tihh solárny zabáli Tak
blabfslárnS působí oprava celní
Na DVOU KOlřfTll I Blfml KAlot
v Jiném améru klusá dovede brav4
Jetditl Slavie Tak minulý týden v
prvním úvodním Článku stém dovo
zuje Že v korgresu padesátém prvém
Mcelní daně nejen Že nebyly sníženy
nýbrž právě naopak zvýieny" V
jiném článku opět dokazuje jak do
brá je ta oprava celní kterou přijal
minulý kongres Za 0 měsíců od
přijmutí 4opravyH do února t r prý
uplaceno bylo cla $79flftfl456 kdež
to rok před tím pod tím zlopověst
ným zákonem McKinleyhó kterým
daně celní byly zvýieny přijalo se
jen $04766528 Z toho jde tedy
jssně na jevo že plttme nyni za
demokratické opravy celní více
"daně celní" než druhdy za zákona
republikánského a že celý ten křik
proti zákona McKinleyhó byl n es v ě
doaíitý humbag
i
NASl KONsCLOVÍ ZArOMÍMAJÍ ll
do příští volby presidentské jest je
stě i roka a že tedy přijde na jevo
jestli nepťidržf se pravdy Jinak si
nemůžem vysvětlili jejich horlivost
v bájení celního zákona ač tato jest
až přespříliš průhledná Tak ku př
kooaul te Švýcarxka v úřední zprávě
avé uvádí blahodárný účinek opravy
celní Když prý clo na vlnu zruieno
soutěží prý nyní továrníci nasi vyrá
břjící koberce a jinými v trhu taměj
afm Nesmysl! Clo na vlnu zrušeno
bylo teprvé a novým rokem a zboží
z vlny bez cla vyrobené sotva je ještě
v trhu Jestli skutečně jsou tam
prodávány koberce americké v sou
těži a jinými tedy nepochybně jest
to zboží které vyrabitelé za každou
cenu musili prodali protože se musili
zbaviti zásob na kteréž zde nenalé
zají odbyto od té doby co koberce
následkem tfně a spatných výdělků
staly se luxusem jebol jen bohatí
mohou si dopřáti Kdyby se zeptal
delniků co jest lepšího zdali obme
zení na americký odbyt za dob dři
vějšícb při mzdě tehdejSí aneb tíseň
zde a prodej za bránicemi při ay
nějíí bídné mzdé doslal by dojUta
odpověď zcela určitou
NUHOVtJsí ZPRÍVY tiilDBÍ POUZE
potvrzojí že "oprava celní" jak
nám ji demokratický kongres nadělil
jfitt přlMnou nejen tísně průmyslo
vé nýbrž i peněžní Za nového zá
kona jsme v úuoru vyvezli ze zemé
za $56308543 a přivezli aem za
$58326352 tedy jsme přivezli za
$2017809 více a ciziny než jsme
vyvezli kdežto před rokem v února
181M jme vyvezli cizině prodali za
$11812190 víoe než jsme a ciziny
koupili Pochopuje nyní i ten méně
chápavý proč je tu noate o peníze
když je do ciziny posílá n-e proč je
nouze o práci když kupujem výrob-
ky evropuká a proč Jsou mzdy nízké
i kdvž musí dělník zdelsí soutěžit a
1 evropským? Jdeme-li dále shledá-
tne le aa minulých 8 měsíců g nichž
dva byly pod starým íákonem ty
tttli Jm ponte o $!lM7ilJ vff
nsf jsme pliv sílí Mlto přd řoksm
lotilél dol#oif bflálel roaíl f ř)44
prosplch skoro Jjniaobn totil
$JIVI01Í Í#líkol mimoobebo
dftf bílanee KtřtbrtJ#m Mn4 200 al
300 milionů k vyrovnáni naí#d -vinrifístl
t Kvrop4 mesill Jm# f ml
nilýeb mísíoícb vyrovsávatl lyto
botovými fcdyl nál vývft byl Jn o
% milion! vtl a to sna I ) dosta
Itféoým vysvltlením pro4 tolik tlafa
miilo do Kvropy cl píbilo
nám ide ntsoáie i donutilo vlál k
prodeji épisů rotmnořenl úroků o
milionů dol Mň4 Vltll a Ijo-
Isstoělif matlu nsmobl ai nársMl
ptésti nl ivolsním demokrati k4
♦ IHy — ruská knuta Je proti ní
pouhou peroutkou
PokhtI atisotí fa raf tn
Jsou drahé proto fe prf stříbro není
peníreiti a jsn zlato ze n( plat'
Kdyby chtěli mluvit pravda tíy ty
musili doíoat: 1) 2 máme nyní
lolik střlbrn4 miny v oběhu co zlaté
col před tím Jakživo nebylo i ) že
Jsme po mnohá desetiletí před válkou
neměli pražádnou měna stříbrnou
nýbr! pouze jen zlatou a papírovou
3) že máme stříbrné měny buď ra
žené aneb papírové ta stříbro vyda
ná v obiba teď skoro osmdesátkráte
(opak ujem: omd4lkrdt) tolik než
co raženo bylo stříbrných dolarů
vieho viude za 80 let od r 1792 do
1873 — Až by tyto pravdy doznali
pak by přestali blábolit tak n( smy
slně jako činí Peníze nejsou "dra
hé" Jest sice pravda že se nyní
koupí za ní více pšenice bavlny
cukru a některých jiných plodin a i
tovarů ale kdyby příčinou toho byla
"drahou" peněz tedy by se to mu
selo vztabovati na víe co kupujem
Torna ale není tak col přece každé
mu známo Tak ku př lněného se
mene žita ječmene ovsa kukuřice
a jiných plodin nekoupíme letos o
nio více za tytéž peníze jako mnohá
jiná leta na maso se ta "drahota"
peněz též nevztahuje neboť hovězí í
vepřový dobytek mají cenu průměr
nou na farmy se teprvé "drahota"
peněz nevztahuje neboť mají cenu
dvoj i trojnásobnou než před deníti
r sky a pět- až desateronásobnou než
měly před 25 roky kdy jsme móli
zákon o ražbě stříbra v platnosti na
papíře ale žádné stříbrné peníze
Z toho je patrným že nízkou cena
oněch zprva zmíněných plodin neza
vinila naíe měna nýbrž že je nízkou
z jiných příčin a to dobře známých
Tak ku ph je dobře známo že letoá
ní sklizeň bavlny je nesmírnou před
slibující vfiechny předešlé že sklizeň
cukrové třtiny a řepy byla velikou
tak že Jak v Evropě řepového tak v
Západní Indii třtinového cukru jest
mnohem více než jiná léta tak že až
skoro nevyplácí ae plodiny ty sklí
zeti a v cukr zpracovati sa ceny ny
nějií a plantážníkům na Kubě jako
cukrovarníkům i pěstitelům řepy v
Evropě hrozí bankrot pfienice ná
sledkem tísně průmyslové zaviněné
změnami celními spotřebuje ae mé
ně doma a následkem soutěže Argen
tiny a jiných zemí též zroeníen byl
odbyt za bránicemi ač sklizeň byla
průměrná Jíozumnl lide vidí te ly
snadno příčiny té láce % nedají na
blábolení populistů
Střelte ae masti proti katarhe ebsa
haíc(ch rtaf
pokdl rtkf ulM tieh pU4 poškodí ol
T - TlkT do ti) kllattjn trrobn
Trtovtto rdafcr a-Btlt bftt alks mJtvay
S sa pr4iU kaAtotb takat )llko4 ikodi
Jimi Spi sob4 )mI daaHkrtM vJUt a (dli dobra
JS ?ia raaA s slab TxalkaMtt ButkU Bail-a
OkUrrh Cr Tr4b4'nt f I ClM-aay A On v
Tol-dj O ssobMliaJs U4ao rtat a byré!
braaa allhl 4lakaJ pKaia M krvr a as-
yoijftak -Ul lyiUaia Kdy kapajcte BU i
Caiarrh Cara pf4díWi aa abyata daaUU Ua
ras tJl!á aa fnltfal aiaa imt v To-
lado Obla sloiatl f i CJ é Co —
OdporeaI Maraia
Va pradst s tseb Ukiratkl fta Ubf
Každá rodina ve Spojených 8ti
těch ví že Severův mlsám pioti
pllnnl nedaný jest nejlepilm pro
etiedkem proti kailL
lUíldek poraHl (i'IUie
Jsflell pravdivý ipávy doU m-
iolf lý Un i Jsj ofsk a bylo nhtJn j
íl mei rbma AI-fml m tf h
i
ml Jatonífcem a Cífio-i dobodnuff
if í-in rtfria vtilartr HíJ řti'í
naj-fcol ráklall bil vyjlftávin j
{ Jak dab iřfkivaíl j 'I r
ovíew podmínky rnířt pro írni do
stlfcftité Jet jí' b pét sir-5 ( t J
přívolí k třáol#iftřitorilrtl pra fl
vomoii Japonska a! tátal pravomof
pro íífi f Japonsku bu 1# rrníft jl
totil f Čína sHrvaJí na dií kottsu f
liřňl soody t řiti bl J-lin obf sné
Japonští f-vu-nl býti molioti k lto
V Japortskqi f)bi I sou H tikových '
ftýbřl Číftlfté mi(rii budou soudy
japonskými
2) Japonsko vi lává Jakýi bkol}
věk náioků na tttUim má tu w i na
pevnině asijské avitk ('in postoupl
mu trvals vlký ostrov f'rmoe ny
níčlné nálelsjft f JílnA I Jap n"ka
měřb í K7i ětv mil (t ly asi tři
Čtvrtiny vtkoti království e-kěho)
a roajfcl 2 miliony ibyvatelů Ostrov
tento J''t úrodný a bohatý vyváží
se I libo eukř týle Indigo olej Ju
ta konopě řaj a J
3) Japonsko má loílí právo drleti
obsazt-ný přístav Port Artbur a Weii'
Hai-Wai kt-réŽ ovlálají záliv
Pe ří II a tím též blivtií obo hod
čínský a přístup ku Pekingu Ne
pochybné má tyto pevnosti drleti po
tak dlouho pokud Cína nezaplatí
náhrada válečnou možno ale také že
i déle co zL'uku že Cína neob
noví nepřátelství což vzhledem k
výsledkům nynějií války netřeba se
oftvati
4) Korea kteráž vlastně poskytla
příčinu neb záminku k válce má bý
ti zproštěna úplně vlivu činného a
nabýli samostatnosti a tudíž Čína
nyní z nutnosti svoluje k tomu co
odpírala a k vůli čemu válčila uzná
vajíc se za úplně pokořenou
6) Konečným článkem úmluvy
jest zaplacení náhrady a sice 250 mi
lionů ve zlatě což ovéem znamená
600 milionů ve měnč v Cíně běžné
stříbrné
Připočteme-li k této ohromné ná
hradě válečné ještě též koHsť kte-
rou Japonsko nabylo seznáme te- i
prvé jak draze musí Čina platiti za A
avou porážku j
Když započala válka tato minulé A
leto sotva kde nadál se toho výsled
ku Pouštělť se tu nepatrný nárů
dek 30 milionový v nerovný boj a
národem skoro patnáctkráte silněj
ším číeelně Však ejhle tento Dáví
dek nastoupil od samého počá'ku ce
stu triumfální dobývaje jedno ví
tězstvl za druhým jak na zemi tak]
i na moři a nutě k ustupování ne-
ualálému svého goliáŠxkébo nepHte r
le Převahu tuto nabyli JarancH
nad svm sousedem pouze jen tím J
že snaží se pokračovali a duchem
času a osvojují si vymoženosti vědy
a pokroku kdežto Cína setrvává na
avých dávnověkých tradicích a způ
sobech Kdo ví zdali otřesení jaké
ho ae jí dostalo válkou touto nebude
účinkovat! na ni co rána elektrická
I 11 i VI M f Wt
Kle™ uovumu ciiejsimu a pokročí
lejsímu životu ji probudí
To rMutf Minou tli
Uvědomují se tímto všichni ti
lenz isou na nsuno nro c pntvf
spolku "Dřevařů Světa" jakož i £
len ae Cleny Jmenovaného spolku
státi chtěli bv se co možná nodiMt
podrobili lékařské prohlídce neboť
nouiam spoien ten v sobolu totiH
dne 30 t m do jecínoty uvésti Ti
íenz se priiaii cnteji ť se přihlásí
buď o Ondřeje Matot še aneb a A VÍ
Kitzbergra kdež se mohou veškiré
pourouooaii aozvedť-ti
Jo Zprzan
l"k pHrsM f %
Severovy prásk
išky
vždy
proti lolen
Mějte je stá
mavy pomonoii
le po ruce
i
7