Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jMfcft-mrrlrkA ttmU li Nr
I 1'rMř vi'
C (Mkon-Snl )
I Mi díubé MíhA titl i fi tuh
V I al„kt V I illfiii klull
4M i'in 'i'"! r i " r j- i mi r
fjdl V atkttl Mnbltfltl lliAfhfjli 1
ohíl f rktit tjlíli"ť i" "i I
ntn ft4t l-tl tl i rl p luiif It 4
Vphlile Inft ll pM(f1 MtÍ)M)H'
yljili hillm mu K it i V f +
I tM'"U In lun Vo i-IUk i 1 i
IÍ ltxioW dfidaok f
Mné" In-kltrt ii r m(Imi i
Amarlkt ( í-í y#)ít i # l jlku
kmn# UumlI t lim v ) fi fnl
Í#i l 1 4 nk 4 t iitilm i ! I i lt m
jisté trlkmi attíakit r i f t A mnul-
tf4 O f f t f TOI itio'1
íotoaíl kA j mI I y t ni
á flrkmi PaoWil Mlll ll "ut'M
ntffíuk J ti 4'm I miiimk f 'A !
a4f N4f f i vj' iltu í jttďM
oku I jti li h I ' i
i!'tl I klo ý 1 1 t 'm rin'i"i
} ?# yiMMl tliM ( Miir! )! !""
Iilťf t při AlOMlkU I MMii p ' 1 i
! If ! Alr ! lí n I 1 ii ii ii
l ' ~
irtabm mitn!iki!i i 41 1 1 Vint
i wjm plamenem t y k 1 mit atmni 4
lntVoM vla) K l i iMtH í If i
I sila MjiM al tíl ♦ i upomínku
I IÍvi'tA i po ttiitli přítlak il
ctH bud ii a lr4rn Jmimih a alíH-
m ktMilici £t ha ti p pUli k Mm
mimo tolw I rlitř a m íi nl
? vlidéno Kaíl (N-tb vbili do
V pnf pod adresmi Jmi ípť vk íkll
V 1 řkr„ Clicu s i 'il-M
V ct ol tti4imk ' lh l'itjiii u l4
í ním MjUlf i Hil( ln4f Imu
rřihláíky fřtjffiiáiiy lm lt ! ( t
lodního dtiluiJ )! UttttlkftMi a
pr6mylnlknm lAlajlctm i M
ntnimku v dr-4M tom Imii' h
i nt fiolAUnf iuli din iiA-Udujlt I
! in f k „i a 4l I tijíK
" 11 Í5 ctft Výlíhy tm drfář jnou jíl
} nyni tjistfny m-lof v Minut mu
Cbiudga wbr4no bylo IhMhhm II dnft
I h $1500 i oKiiáinky
ii f it ii i
f 1 ro tofKy ucukmio ivimhi ujia
li třeni iby jrnóna vSnli íilunft uiitf-
vutřna býíi moliU a lrt-4H í i vtlm
i mírných iodni(nck a tic iitunovťii
Cí n&Hitnl ujití tiuplavt-k: lOctn
I' dnotlié jinčno dn-nou au ťift a
t: jméno adreHU a taiitřtnánl 25 ťtn
ř ca Jméno adruttu sainxtuáni a místo
1 odkud sCuch poehatl iljt
t{ ct řiiolky by neopomenuly této jH
H leiilOHti a iivó cleny do kuc dutma
j pro adresář Náro lopiímtí výstavy
I „cnniatoiy
tf Pánové Jeřábek a lluj ár k kterl
í I během kr&tó doby nebrali v Uhio g í
¥ 11500 on&nek iU béřu ia
i tím účelem co iiej lřve n vent k aby
ř%i navStfvili kraianv tt nire li Jefulu k
V — — ' 0 ¥
I 4 odebť-ře k do Delroít Clevel Hi lu
í: ANtw Yorku ltiltimoro a l'ittbutgii
I kdelto pan IJuiArek nivřtlvi IU-úue
JlMilwaukee Mtuhowoo Kewaunee
tf gt Paul Oinahu Cednr liipiU a St
1 Louia Tito panovo h vynaMiaii
it aby co nejvlcu pro péli dobré vřoi a
Krotož Žaduni jHOU venkovili pp ob
j Lvhchodníci abyjelakav5 přijali a
i é vbchoiinici aoy ]
! 1im dal
l( Za ji
!} ríckéhi
im oaii oíiiom j n '"'"'
i i: tL„ il„£"
jisté kaldý naiřtřvovatel ame
ckého otltWIenf od 14 so ý'n do-
0 jmftni v ůtuliém americkém ia!o
ll'' nJ" V prucelnlih oknech tabiu
v řitřfme veliké idraiy éeoké pivo
arnické Hpolecno-li v l't?'
j f Clevelandu i veliké jovdy na viui
Itf pinii Korbel ' rforbi U Cali
ornla Hallien př"lu bulu
! #fultf imxý bar a aonruvm
ÍkleCm anglicky i řeky tuluvl
Jrvo vlno i Utný pralky lelik uabf
♦Yzetl bude Z l bude S frets luiu h
f Á counter tiiiíornen Není iiiolnoprt
' (I Npanujfcí draboté mam a potravin v
! r Vr" Hditi jravý frea luneb aviak
Já— — "- v " —
biiN i U klMm( m li M M'l I
nk ni titk c U k M#ík I Oiif Orb
lntlřll kflf d f ltlilinfll Hnřít !♦
! = flf jf h iř M flM
MiMfnf lid j-i l liďf H dU If
kltí lt í( tf ' liti
bti Iq kMf ř # k i mM"I
trik' 4 LfíhUi )i nitM'k
t 11 fclkií ft7lH'f
iikmiN # Ititl 1 1 1 1 1 ki upliji
luliiliJ fbit hlníHl Mt(í-i'I
Mik I pí kM Mil
#M b I b flfliMltf řllřl4 í
b !( V y M t lb m I m mi
utlilfk 1 1- bii f i I ijfr
I ř M I 'i l(tťkfl luh' fřijf
htdb iřk jl f t ( # l!lflbí
it-p ♦ ottilf lbř( I iil m mih
lř iifct! I (tu I fl Mnb jř
llíh Mb kbH M M I 'l-' I (Jw I
lf V"tk ' lM f bjl Pí' b
f ritiiiA M ř"íkt vib il
II I k-H( 4 l( i I i M il lH
rii4 iiii)( i) í it !iti íbkiííp
lil j' l(Ml ll řřikfb t l ff
!M'iťil kf'b t í ti i ř 'Mf l
It4 l i f it do MibMt( M) ítM f
tM tiiilii ji tn f t $i-f' I M )
#4ti tfo itlířnlkAi )il tib i
Id h li-1 imb#íf lí 1% ik'n
I !nbof}í M p ibl (t Mni klíí
iWkttttk ubílil ílaottffl (jb bl pru
lip pmiM řífitt kfrM l tlf IMil l
l Ikft 'tk pnllllnU #i ItllM m
l píoiiUhl 4ik m fitlli t}txt
ni N4íodnt Itlbiiif M' HtA
ImmIii m i4i II pffill f4tMt
film' btlMii I it i 4iiiU ntinliHn
pttbli im piiimiik (if nm AhďUl 1 1
itbií4ni í!Miiti V HkUliuiiiř tdib
1)4 ItuliřMa lif U Jh li I)ik4li
bti l ivy i ři-ini l-tii ImII miv' li l Tihi
ibi II in bu In plHiílliiM in amt)
til ki'bi nabmlMI ikiil )4 llif iil'ntl
ii ý poiltitk míli ni bud'
CeU ýuv lučili nmiríckttii í
td ibudiifáti dl ari liUikUl p
IUnd4k4 Cbaratn Wolf 4 Kfřb
la l' Krřil oljl mWmUMni ldm
di Praby po lodi "I)ilit"i hy Um
pfevial atlmlnUtíao' a iinhUr) před
mřift výt4vnb li a pn Htnií l idjf
du přliiitbo tílmditn Jikn klivill
píli ihieaijkímj leaM po ol
Ihvel' dna U řeiia NiW Yurku
nejen aby iimhiIu BuiiMUtní pitt4Ú
nýbrl aby I nk4al v ťWi4oi j k
idu amerwky ryiddu a prktiťky U
l HodU totil osadu tři If vlny
postavili Htavivo vyjm% hrubá
tí-ikó tramy iln4 prkna poUno
bu b) V mihotu do í) břeiiia I Ohtm
gi i bud roviifii odl Ihvid di
lbemen přiveeno HMVÍVO 4 tpr--imvané
dflvl darovali pp KorMoví
PiUen Iininher Uoíliforni Mnfa
(V V nbnhý KAUI Mitfa Cu
Hcichart a upni
Hud to isajiítč tntd4 amei V v
řm-bách i-d AmriínA pl'lvn
celkovým nakla lum l'i bl( ! řiU
kolem 5 0U0 dol jel avtdmdomyalnl
řid ivé amoriotl mi lí nbint dn"-
li Hbhky ť-hioagittéhu vflum přw
uloupily polovici uikU-bi Yk n
iIomiúv ú nu dosud nacné catky- V
(Mitragti pořádaný i V dlíbmt
11 1 II4
prci Mianim vyiim n p imi
lo Puhy jich předbélni YÍtV
spojena 4 velkoepf m bi4rn
Proslmu vSwdiny krajany MkA
by nis při atddranf bývjullm yu
třebného kapiiálu podporovali lim
lo for nii Itoinými d4rky idi UM V
éaa banaru tento lotjnA mvitlvl h dn
altťntářtí oiiii oky a dl iJ4ui
rovnřl spolky a odbory jmých
méflech mivajlof by n4 n do
tiřein I r iiďtlvitUteUiS 4alaiy
veškeré Mograft přudtnřty
chteil vyaUvtioy mlu y Chnu a v
Prae Přijímali au budov pfpfch
ky do 15 kvť-tna t r jel bea Katar
veni Jich 4 Chic#g4 dirvktn do
Prhy laalkiiy budou
rřiK inlna jeitf U mío 114 y{
atavu v lrai připuiířno n4bude vo
nepojdu proatNduUlvIiu výin rn
tagakébo 1 aaalal li by nřkd
íMbM 4MI řtfMmíi)l ♦ l'řd
4 b hk H dlf k i-floif t f i
folií j'tfo líiutf t44 ířiNl tf-
fíř H lht íií't í Mu film boffm
Vlkoit I HM f l íi" l
4if f xl fil 4(il í líiikll fc MiA
M ji- lo íp(((iii íihí (I n I'm
Vf f- f í flťífcř r a tufo
f kbí4 bl ij dl pfi!i!Ai' k
Jl"ltitfřlf f)ll J IřKd i fiř1]' ťff ll
4 m4fm oíI4íi! K mufli t
♦ M 'írí filí4fíllm ttC lf'f' bb'l f
Mf ítujbpíl í #l-fh I ii 1 1 p f li
fiffb Vpíí )( íiíikMfi
fřiMb-rt i í n M itinf ' ift
iMiíf ki íil #f l'li ' i) ilJ'' di I
fflříir f I'í1" HÍ4íl i-f MNřiiintu'ii
t I t if llí f i b M tfift
M í i t 4"l l il'- Pídí' l 4
lnf pl M '-lbl dl'i 4(11(7 přl'dti
i tipod libiiiti 4 í 4'f Iky iřd- b
4'(ioít'kf(b ik vpřH4 lito
ítiblíf li"fi''I íMtlffj 4 l( lilek ď
fil j-ll vfd mirti rikhdn 1 1
i i( í4i 4Mf''i i iiibift ttl ffpřivrl
#n ít Mfřtilf ff 4 )d llď-H 1'íliřř!
f IH I'i" li4( t lt N
hfl řj Alt # I MjffiM
í I-1 r ř
f ir h 1 4 UlIN
i 1 IT I I IH "i lil ' " I f l
I t# kií II tiliiotfk
t 1 IV 11 i A 11
á 1 l i 1
X IVíbí fiIMk
ýlitithiit tiilwthtnl -~ Mtký
d b if ikřtf 'iti I př i Hitrá mínto
ÍUmltl 4!nby ikltiMiid Mihli Í4 4
Miilř') llliHt fn-ijltelí diinO m
Ml4 ni tnf-MÍ" p'i l ihnu IH
11 IMiee
lpiicllillf'
i
'
ř4lkou j fu imi ím dílliy p
Ihm #h iIm i' 4ni by Jmui
mH'lfli lamu IVU fdmujijřft t
lllllkjl 4 0lilél'lillll lllli' MiUlřUÍl
inlif4llll mvflliit bllooervellýinl 4
JMif' eMkfiiil HMI V hotlmdhtit!
4l(ílt vyt b4el 4 toho l4ltnviik4 le
dotyřiK op4lfťlil iitn jel ("ikotiem
4p4 l4Í0 (til i Ul klltlvtl pflfi řelié
pfnidinontÍ obi'' pinto jt pnuatlm
lA HpiAVMVaiil Un Um ] Inatiílio
tlili pfnía!lit!li& m'bř9n4 ilfíliy
airany Holinu m-iiovnuMifti ppiee jou
luloH aptfHiit povolaní by tiad
lakovtiíito tMtiipfáthím úkonem
(d MřU lobooví mimo lo po
alrany 4mdn miovlitifti splřo 1011
ři i4iomovi mimo 10 po
vinní hýli tittliri liti nimi prudké
ňtI4ty apolil t i A vtt íftaliipee tnrtjl
l l A i L 11 u 1I-I
timil a ill!Jlrl nu UMMii-f ii'iiiiini
ft Vtidinl ťinkf sotni nnnl dnvody
I'IVI' ňoM ÍiH 1 ňivlnft apiávti tt
potvrdil jeho ioMltdeks lim jií ledy
UbulktivíV #ftÍFfltot vb ameřit dom
hřilA tiR'lo diílty dilthítlvhři nkon
ilVí lln4 8íí a ňnota poimu
l-mobilu ndeihA mtnhd ni'ilické
prvaml o hr-HíIcl knl mliiialerké
HoíMHli In tífkleft li#i do
mfMivl iidtftn i iiliftrtlbi vlády po
pl-n lt nkMtu vmV rtplm planým
VU-UíHtabt-IttdiťVA avp llrt loill v
nMtlM i"0 a Huniaift aiviMM Himpiieryno
1 1 : i 1 k I
popUk na ilnvn háv lny do Indie
KoncfvMÍiřH J4mi4 podii ihned na
0 IYtiu itaitíljblí Ido jednáni
sbVIyi donfsH h prilNM k nppo
bi liimlalnt poaUmd ianoah ř-
jij i(((Ava I dilVO iiivlliv bdioto
V 1
kja do In llv jeUlmlo poplitkťm
-1ÍI1 iiW l la 1 Ai a li
ltUfmlll'llliil'"miiJjvM
i i !lhi kul ni Lki-t I
J (1VI lVi I i HIHHMllI ""ttiii
' 1 l„
Ihill 4T p!i p kiii an ttrasuvp
ioidlí ic V londýi roihlaío-
wm povřall o koodvialíiem pilu
minialf lolvA Vdkf loíkko ha pftlakali
M antvmívid kJSlekU mntílvt
tdwdV4 Sýle lW byl pro
n& MkVMjteí tléíktoki Htatnl Hje
mntk pto Indii ribr doVíral lň
popUtikkl lobo bio bilíjln třeba
4odyt4i vnl ¥ ¥ Indii a le
M4Í 1i poiUUk torna ntjk tAtu
m brnalakloK Náuh tamaft bjl
pk !4kMÍIhHl 4 alatmvlaVo vlAdy vl
třibi obfmkooi vřtilnott hl4nv
T4VÍW -Í At VtiÍk "kHaň
imutrrikSt fit dtM p íl io diny
di'l'4rl do Vih rthlftV axřU "aen
aaím' pl a?- Oim tlít 111411
pominut Hvírtit ktft tvíatem
mÍ4ko4m ii bolttž
4ÍnS UVktiH i
ST JACOBS OEL
HtívmrithimiFJ
ítovmfitiinttfí
Hovmatismttri
Ho vinritísimifíi
Hovmatlsmiiíi
Noiifřilřjil
Nournlíjílí
Nfiitmlřii
r f
' X
a ar Iriil lnwlH Mil #rJ" ktiiil-l
iti l-1řn M plt nřaxn Um otiťtlM
i i vyt i iía„-
WffW
IM Míl 'J til _
$30000 ušetřeno vkladem S300
Htltiřf Jleli II ti IC'I — I' Ilořltm Co i M" ílTÍitfl klitl aff
novfi li limito ?:rtfli íiI lit V iř lir
( l i ll I nával
ft n bÍ i t f t ifrl Hifi iimny i'iit
tiřlrnflt Jtťin i'll a it4l a l iti
„1 rl If á mnift rfollHm lrt lřtiill
Jt ll tii il ait otij
lil I nin ttUH IIOWOOH4 mimU a lt
wfcníliiilhl(aa - ívUftTUl vtHont
jmen Rnion ra f :i
II IIOIMCINS A: CO
i —
ZAVODŇOVANÉ
Z UhÍco farem v jllio-východním Kuiisasu
liirt laj4l imIuiiiiu rkittici9i'n6 irií-it íimitt řníh flAfllO—
Malnn„ ft trvalou tavodftovael hoiihvou dostatečnou n 10 akrft na každé
ramp (: nn ea kterou prortavanfi tyto muii k
eo br at4la aouatava lavoilňovacl a tfi li 10 akrft
prohlédnete ni tyto ZvlAslní jtodmínky pr
Naíétíl k ™?h '&m {hrt0 !'r° '
rarmř ( !ena ea kterou tirodávanfi
Tlie Nyndlrate Land
li („ni 412ííew Knirlanil Mfo lílilj?
Hambursko-Amei
-~-:tr"r" Přeplavní ceny:"-z-
IM piimlodtcli expresních nejrychleji jízda přes nioln 1a pět l"f 21 hod
New Vtirku Z liamhiirku
tlu lliimliurku: do New Vorku:
Po parolodích expressiiích 118 (K $2500
ťo ptmilodtch pravidelných Í1600 $2250
Po pnroloíHch Unon linie HBOO 11700
Po parolodích iHiltlmorBké Unie $1300 $1 00
Ohledné přeplavu blaatu se u
1 1 AM1JURG-AMERICAN LINE
8" llroadway
N KW VOHK
t-of
fHQvnlKQni střetby a hudĎy
Frltl jíl )ra dt t Ikn lllntroTn cnnl
it tMtlt pd- B ihrant tfln(ih i tlrulý cennlk
hnlíhnlrh álml4 Dia líolilo cnnlkí mil
mMWJJ ) poií'bnj a ípim §pt-
I IfthtialttB la obr41 tll4 iboU la portUÍ iw-
Rdm hdi Pf i dopil mi
I iHntkr iwliotol fdarmi
- „
— 1 Mi 4 i IC I lil li
I 1 11 _ lil
4i4 S IlaUteid St (íhicapo III
lliiVaall
't Bjirft m
ii lulll rhritpotn klsrtlm hftitnu a
prAiik nnliiTiiii ilihptn rniMti
lmtMn krku poťáikAm amirhotln
Hntl t m iv nim-im flif Ona a ťic
a pi rtttej te hf) IrksrnAt h
Troll ritepe Iwrle
Sovoi-ovy Pilniky tro JiHra
ta sc
Ibdeatl IthttJ
mtrvintť horkiwf bolesti
tivé J I a ryrtde vylA' í
ner-
Hirj
I
IJolostl
Holosti
Bolesti
Bolosti
Bol 03 ti
v
v
v
v
v
křižl
křižl
kříži
kříži
kříži
N
rmi4i
f I
J&}iC!í::jBiii
IMÍIIII
konthl nrira bnrař
- - iin — ~
i t i l #t-"i In
n (h j !!( I r(jni mjr ('
lt V i- !! f!frfi h iínl
v„í( AVERYPLANTfcRCO
f r-i ti fti ktii
iwi HMit' H f ! H)t' af
iiiti tii o1 !' nit rtť v I4')t' (
iilxtfi K'm I H Mí Oinnhii Xeb
OHMU H'M H n ilinulta
liltfK lit I Jwm iK lrntr ( ra
1(1 IrliH In I Blít ll Ink InHtltf lil ) litr I tnMilhl
t lrti liu lfl Klrl ln hlř) # A at)
tm tu a lr ) i Jtn mnliuii hli) ua
lMrnl Jwm Jf J htf IMI itfii a 16 n 4 mi
AU l limt lif
4f lrta jtM onamoťalBlta CUM tím
tíO I nflK7A
v iranoij km
Inx isii OMAHA NKH
1 1 1
FARMY - $1000
tvto 100ti akrové farmy obnáší tolik
a iM'Zti Koupue iarmu
nro osady
Irounostl
nud Irrigallon Corimrulfoii
Dlh and Wyuntlotte Sta KaimnuCilv M
akciová paropl spol
125 LaSaMe St
ciiicaío
1)011
Omažská oslí stáj
Mm řtnl Impurtovkiiýcb 4nilkch oall
)rl prodám velmi l iclno Mliútnvé n b rf minim
M dobři koni od S do rkl tr ráiícl USO
lb D b vlnti Kili aliiluá oitbldk pítjma
PrilďU a pnihlélnít' it U lo tnnb pllui
J IJ llOOATE
BIS ml rob 14 Vlntoti Dl Omah Nb
Trní trpřtl
Zlatou žílou?
Tato mnut Jmi ini
řrn VYLfečrn kUrý
kollv iH4 alnU tily
nb rrmu a ?riti
Mámn tlIca dotTldfa
n( a TBVAXÉM TTXft
čřNÍ v 10 aitbW dneb
d tWnl kaflía pM
alch Iki4 ímI t
nor llk a oilváu btt
by míl kaldm nnUm
lanou a dlckam trpt
bnlitml H alaU lila
4iM
KÍVOD k poaliTiaJ
aa knl-U arabtřoa
hf-kJU ! Ikn
la Vdkua ltkiralka
bj lík Ur id Váa cb-
lh!jlulelyCurJ
-fBitl3iiiq
i'if tatrio niiv
j (riuoou t
Jdn(J rlia ta
HOBTON EIMIDI OO
Ohlr D I A
ttarfc Vkirafka Rrfclo U#
hu
i 4 ' I