Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    liilllll Bil
Kočárky H loiosl se ii
tWni Mf :
I Jest plné velkosti
vyzdoben květnatým
cretonem tt péry nového
druhu bytiklovými koly
a sluuečníkem Cena
II Kočárek plné vel-
ostí ehotovený z bam-
busových prutu vyzdo
ben egypt damaškou s
hedvábnými šňOranu a
slunečníkem a krajko-
k vým okrajem Cena
III Kočárek plné vel
kosti pokryt úplné ze
vnitř hedvábným plyšem
hedvábný slunečník a
i podšívkou a krajkovým
4 okrajem vše jest No 1
: Cena
f3f" Nejlepší a nejlevnéjší druby
za mírné ceny
50 rozdílných vzorku ku vybrání
i kdežto jinde ukážou vám pouze
arun jeuen
! Mužské obleky
I Mužské U obleky sníženy na $250
„ 1850 celovln obleky 14 25
„ Ji50 ceiovln černé
i obleky $575
£ Mužské pěkné kašmírové a
cheviotové obleky $750
I Střížní zboží
ensaciií koupfi v fornlm a ba-
I řevném střížním zboží
Nebude trvati pouze hodinu nf
v-brž celý den
I SGnaleové celovlněné látky mající
I ceny 48c a 36palcové celovln
iridescent mající též ceny 48c
fi% pouhých
46palcový celovlnčný French
f serge pravidelné cepy 75ctU
1 Sou ze za
I 46palcové celovlnčné Ger
man Henriettas jakosti 75a
? tsina tra
Tmavomodré a černé
T Prodáme vám naíe $125
1150 a $175 hedvábí k vy
íTánl za
&' Černé střížní zboží
f Opalcovó French černé celo ví
lí něnó serge 25c
Analvivě KYftnch Mrm i-lnoL
I něné jakosti (59c za 39o
í25 černé látky 60c
I černé látky 39c
135 „ „ 85C
! 00 uenrieltas 50c
f palcové gloria 59c
i 511
650
íV kované tbožffoi se v loni ťhl lil
y prodávalo po 2 50 yd nyní 40
kuiabavlnéných i vlněných lni'Beiení hospodářské rady svolané za
ř JaWBl' "°- P°
Krejony ▼ nejnovějších vzorcích 1
) " odstínech
fc 48c 75c $1 a $125
?'l Neodkládejte se tvými objednáv
t Jmi
ttfAYDEN BROS
i roh 16té a Dodge nU
JjXlAtiA " NEB
Tjgf" Objednávkám poštou věnuje
' ! fláštni pozornost
J_ '"JÍ
ÍPRAVY ZAHRANICNÉ
TELEOPAFICKÍL
Z Opaty oznámeno v soboti
děsné neštěstí v uhlodole zesnulé
mu arciknlieti Albrechtovi přiná
ležejícím ie ndavlf Výbuchem
zkažených plynu zamezena byla to
tii 280 horníkům cesta zpáteční a
jen nadlidskému namáhání jest co
dfkovati Že po několika hodinách
podařilo se trosky odstraniti tak
dalece že 160 horníka na povrch
dostati se mohlo Do neděle vy
taženo bylo z dolu 43 mrtvol Vdo
vám zahynuvíích horníka ndélena
prý bude roční pense v obnosu 100
zlatých
I tizegedinu v Uhrách skon
čeno bylo v aobotu přelíčení a 66
osobami jel micnlého dubna pro
účastenství v selském povstání za
tčeny byly a sice odsouzené 20 z
nich od 8 dnft na 5 roka do vezení
Následkem rozsudku tohoto panuje
velké rozčilení takže obavy před
dalšími krvavými výtržnostmi jsou
V Tarnopoli Haliči propuštěno
bylo ve čtvrtek na svoboda 26 stu
dujících a učitelfl kteří byli jak
jsme již oznámili nedávno zatčen
na obžaloba že podíleli se na hnu
tí jehož účelem byli osvobozen
Polsky z rakouského německého a
ruského jha Před porotním sou
dem nemohlo jim být při procesu
nio dokázáno a všichni obžalovaní
za nevinné prohlášeni
Z Terstu oznámeno v Dátek že
vysokým přílivem zachvácen z ve
čera přístav tamní Voda zatopila
všechny ulice v dolejší části mčsla
a na některých místech stála ve vý
si 5 střevíců na ulici Kavárny
hostince divadla byly zatopeny a
přítomné osoby byly pomocí lodic
dopraveny do svých bytu Voda
začala opadávati teprve po jedné
hodině v noot
Z Vídni se oznamuje že rus
kým vyslancem ve Vídni jmenován
byl kníže Cantazuzena ruský vy
slanec v Cahbrada
Státní rada německá zabývala
se koncem týdne rokováním o tom
jakých kroku bylo by dlužno uči
mu aby nynější tísni rolnictva ně
meckého uleveno bylo Rada při
šla prý k torna náhledu že vina
tísně spočívá hlavně v přítomné
krisi cukrovarnické následkem kte
réž náležitá cena rolníkům za řepu
placena býtí nemůže a proto roz
bodla se předně bonnty na cukr vy
vážený zvýíiti a zároveň i výrobu
cukru obmeziti a za druhé nařízeno
i zvýšení ceny cukru tak aby cu
krovarníci následkem zvýšených
příjmu i cenu za dodávanou řepu
zvýsiti mohu
Vojenský soud německý sprostil
obžaloby bývalého ceremonáře a ryt
mistra na dočasné dovolené svobod
p Kotza Byl žalován že jest pisa
tělem anonymních dopisu odhalují
cích různé Skandály jež udály se na
dvoře pruském a v kruzích neivyšaí
aristokracie
Jisty rybář lovící v moři ryby
biíže Lowestoftu vytáhl sítí mrtvolu
jistého utonulého 1 lodě Elba a dle
písemností a něho nalezených pozná
na i osoba leč v depeši skrouceno
jméno tak že žádný nepoznal kdo to
byl Kabelogram udává jméno Mat
zan Vanezas
Při srážet parníku Columbia z
Hamburku a Cadoxton ze Smyrny v
Beachy Head Cadoxton se potopil
ale všichni lidé byli zachráněni
I fíni trní iaii U ~nf
áčelem agrárních reform
Protisocialistická předloha obia
hojící dodatky atrany středu jimiž
zakazuje se souboj a šíření nemrav
ných spisu byla prvně čtena dna 12
t m ve výboru říšské rady německé aého úřadu Navštívil totiž Wind
Druhé čtení buda dne 20 jsoraký brad a dlel a královny pora
ČUnové středu Háské rady něme- don a čehož mnozí ostrovidové sou
cké usnesli ae ve zvláštní achfizi dili že nastala krise Později se
(blasovati proti Kranitaoví předloze
směřující k monopolisování obilního
' obchodu '
V flitkiradi nbntcki učin n by
e čtvrtek návrh aby nováobchodn
smlouváš Argentinou za zrušenou
prohláS#na byla následkem toho a
prý republikou touto clo na přívoz
t Německa značnou měrou zvýáeuo
bylo
Z JI rr lina oznámeno v pátek že
císařem Vilémem taslán byl ez
kancléři Iiismarckovi k nastávajfm
Jeho osmdesátiletým narozeninám
blahopřejný telegram a zároveň po
výšen byl syn téhož Vilém za před
sedu pruikébo ministerstva Jmeno
vání toto jest prý prvým z řady
hodností kterými prý nyní císařem
rodina HUmurckova zahrnuta bude
V épanSUku vypukla dle zprávy
v neděli došlé krise miniHterská ji
za následek pád ministerstva Sagas
tova měla Krise tato vypukla ná
siedkem touo an většina nnnister
stva odmitia postaviti výtržníky
kteří redakci časopisu El Globo na
padli před soud vojenský jak velká
většina vojska a výtržníky sympathi
zující si přála následkem čehož pa
povstání proti vládě vypuknout!
hrozilo— Jakožto nástupce Sagasty
v předsednictví ministerstva označen
jest polní maršálek Martinez Cam
pos
španllskou vládou zakázáno byl
odesílání z ostrova Kuby všech tele-
granckycn depeší šifrovaných jakož
i odetiílátií zpráv o povstání vládě
nepříznivých
V ipantlské sněmovně poslanců
učiuěn byl v pátek ku vládě dotaz
zda nabyla již vláda jaké jistoty
vzhledem k osudu válečného parník
"Iieina Regente" o jejímžtodomně
lém rozkotání minule již zprávu jsme
přinesli Ministrem námořnictva
odpovězeno na dotaz onen v tom
smyslu že utonutí parníku onoho
nade vší pochybnost sice dosud
zjištěno nebylo že však pramálo na-
děje jest že by zpráva dotyčná bez
podstatnou býti se ukázala an dopo
sud veškeré pátrání po zmizelé lod
marným bylo
Na Kubě přece jenom není ještě
povstání konec a dle všeho bude míli
vláda španělská ještě mnohou kruš
nou práci než bojovníky za neod
vislost potříti se jí podaří Dle po
sledních totiž zpráv nejen že čety
povstalecké dosud potřeny nejsou
ale naopak stále více se množí Uk
že počet povstalců již do tisíců se
páčí Zástupci povstalců odbývali v
Los Negris schůzi v níž prozatímn
vláda utvořena byla a mimo jmeno
vání vrchního vojevůdce jmenován
tu i vyslanci k jednotlivým vládám
za tím účelem aby o uznání za moc
válčící žádali
Španikký křiSák 'Reina Regente
mající na palubě 420 mužů a důstoj
niku potopil se nedaleko Tangieru v
Maroccu a poněvadž není doposu
ani po něm ani po pohádce jeho pa
mátky jsou obavy že zahynuli plavci
do jednoho Trosky jednoho z jeho
čluna a signilové vlajky nalezeny
blíže Cauty a Tarify "Reina Re-
ent byla krytým křižákem druhé
třídy a vyplula z Tangieru dne 10
března uo CVJíru BliJší podrobno
stí o místě a příčinách utonutí ne
sou a snad nebudou nikdy známy
Cárská yachta "Caři na" plo
voucí a ruským vyslancem v Athó
nách M K Onuem a Athén na
mělčině blíže Patras Na Korfu
nalézá se onemocnělý carevič
kterým vyslanec měl se setkati Co
se stalo a vyslancem není doposud
známo
Pozůstatky Victoria Huga byly
umístěny v pařížském Pantheonu
V Londýně byl v politických
kruzích poprask nad zprávou že prý
premiér Rosebery se poděkoval ze
vysvětlilo že královna přála si míli
jistých správ od svého ministra dři
ve ne! od jeda do Riviery
Okresní rada londýtiskd zvolila
progressistu Arnolda ta svého před se
du 66 proti 57 blasaru místo hraběte
z Lancasteru
Z Londýna oznámeno v sobotu
že zastavilo tam práci na 200000 děl
nlkft v obuvnických továrnách za
městnaných a to hlavně následkem
toho an k žádnému dohodnutí se
zaměstnavateli vzhledem k platu děl
niku při strojích zaměstnaných dojiti
nemohli Zaměstnavatelé odmítli
totiž každé zvýšení mzdy an prý se
soutěží americkou žádným pádem
konkurovati nemohou
Šoédským ricksdaycm zvýšeno
bylo clo na přiváženou kukuřici na
3 koruny 30 orft ze 100 kilogramS
Z Cuby se ohlašuje Že vůdcové
povstání z roka 1884 kteří súčaMně
ni jsou nynější revoluce v Cubě vy
jednávají a kapitánem generálem
Cajellou o složení zbraní
Vyslanci z Nového Foundlandu
kteří dleli v Kanadě za účelem při
dání se k této kolonii vrátili se do
svého domova se zprávou že nabízí
jim Canada $700000 na správu
vládní a $2000000 na úpravo břehu
železnice a vůbec jiná zřízení veřej
ná Lid ostrova má rozhodnouti
chce-li fce připojiti neb ne
Předsedové ministerstev jednotli
vých státu australských odbývali
schůzi v líabart Tasmania ve které
usnesli se pracovali k utvoření fede
race všech australských kolonií
Předlohy k tomu směřující budou
nejdříve podány v parlamentu No'
vébo Jižního Wallesu Konference
přijala resoluci v zájmu zařízení
pacifického lana telegrafního aby
docílilo se přímého spojení a Ameri
kou Celní smlouva mezi jižní Au
stralií a Novým Zealandem dovoluje
poslednějšímu dováželi do Jižní
Austrálie svobodně ječmen oves
koně a chmel naproti tomu může
Již Austrálie víno sůl olivový olej
a ovoce čerstvé i aušené beze cla do
Nového Zealandu dováželi Tím
poškozeny budou zájmy Spoj Států
Arménské nepokole doplňovány
jsou nyní sensačními zprávami za-
sýlanými ve jménu vyšetřující komi
se Tak sděluje "Daily Telegraph"
že před arménskou vyšetřující komi
si dostavila ae deputace ze Sassunu a
předložila písemnou zprávu o haneb
nostech Turky spáchaných Kněžím
házeli prý bible a kříže pod nohy a
zdráhali-ii se šlapali po nich vypí-
chali jim oči Malé dítky házeli na
zdí až zemřely a vojáci sázeli prý
se mezi sebou o to jakého pohlaví
jhou plody těhotných sazky pak
rozhodly se tím že ženám otvírali
Životy "Telegraph" oznamuje že
zprávy tyto potvrzují se z více stran
Další depeše a Karsu povídá že
Turci spálili 41 vesnic a jiná depeše
sděluje jak potnálu pokračuje vyše
vání a že nelze dokázati dřívější sen
lační zprávy (Nic divnébo Jest
známo že Arméni za svého Života
málo slov pravdy promluví)
Z Pekingu došla v úterý do Lon
dýna zpráva že zakročením ameri
ckých vyslanců v Pekingu a Tokia
podařilo se vládu čínskou příměti
prý k přistoupení na podmínky míru
v tom znění jak Japonskem navrže
ny byly V podmínkách těchto vy
hražena jeU prý úplná neodvislost
ftoret a mimo toho přesně vytčeno
est jak veliká rozloha území odstou-
pena a jak velká náhrada peněžitá
ínou Japonsku vyplacena býti má
Z japonsko čínských přlitavů při
ylý v pátek m U do Vancouver B
C parník MMioveraM přivezl podrob
né zprávy o strašlivém orkánu kte
rý dne 6 a 7 ledna na ostrovech Fid-
ijských řádil Největšf spousty
násobil v městě Suda kde abořil
čtyry kostely celnici celní skladiště
a mnoho obytních domfl pul města
téměř leží v sutinách Několik lidí
přišlo o život a mezi obyvatelstvem
panuje velká bída
Zpráiy upolkoié
Záležitosti t It TNpol
Ve výroční zprávě uveřejněné f
Pok Západu 6 března byla učiněna
chyba ve vydání vypuštěním expresu
od papíru od Pok Z&p v částce 85o
Součet byl správný což tímto uvá
dím u vědomost spolku a opravuji
Vá KrikaJ řid
-A-drG3d±
spolkli Čenko-Hlozantki Dilnieké Podpor
Jednoty pro everon padni itAty
Minnuota lute-t Wueontin
Nebraka a obl Dakoty
Hlavní Jednota v Monttromrrj Mlon
odbýí ití tehÍM kaidon řtTrtoo tobola
mfalcl v iinl ř V 8tnk o 9 bixlltii yitt
Vlkoflwd VojUch i Fklor- VlkoUJm
nik F V SUnik — Velkofiř-Ufk Ja Hofutný
— Velkopoklttdntk Via pHtHÍU
Číslo I v Montfroinery Mlnn
odbývá tvf kaldoa řtvrum nedAl v mí
FHdMd: Jot SmUt1- Tnjmiitk: V Stipáo
v b-xlngtoa — Ůí etnik: Jan Novotn MoDto
mtTjr Mlnn
CMo III v St Faul Mlnn
odbri art ehta kaidou třetí itfeda v mbicl
Přadaada: imt Šíma tajemník! Tomai Král
TOl ManhatUo fildg St Paul Ulán deutaflc
VaolaT Vondra
Cihlo IV v Mlnneapolls
odbýTáivf KhiíM kaidon tří t! nadili inaaloi
Pfadawla J-ř Straka Ujnmnlk Tt Jindra M
Ontario 8t S E úíetnlk Frant Pechooiak Ml
Xrle Kilo 8 K
Číslo Y v Xové Praze Mina
odbýrá ii achlz kaidoa ítrrton nedill v mi
lici FMMdt Frant Snchomal tajemník F J
Hovotoý úíftnlk Jaa Jelínek New Prafa
kflnn
fis TI v Hajward Mlnn
odbývá ití aetiQM první nadíll v míafoi Pfod
aeda Joeaf Plrvka Hiatopfedteda Anton da
man Tajemník Vojtfch Pacovský ŮSetnik
Fr Belián Pokladník laral Fanfár
Nová TřeboS £ TII v Eilkenney Mlnn
odbývá av aohiM kaidon 4 nedJil v mfalol
Přcdida Jan Klajn tajemník Jan Jindra III
keney LeSnaor Co Mlnn oí-tnlk Mat Turt-k
pokladník Joaef Nový
I Ceskoslov spol v Denver Colo
odbývá ichdu k&iJoa draboa a itrrtoa atfeda v
mialol v mlatnoati p J BIgra 114 Market
ni Fr Levý xáp tajemník 1331 Colfas ave—
Martin Bertun knihovník 2959 Llnooln ave
TjNtřihnete mo
a zalicte nám
latM a my vám
zalitm tvnto ilroj
IHi uraze e
hlcdle li lc)
p4 takovým Jako
tjolfl prodávané
I malootx-hod-
rw a tno airo-
3 okr a fcjo a
340 Jinými Hr
mami vratte
Jej na naíe
útraty a penlte ba-
don varn vraceny
aneb raiieme jl na
COD a protHM
notl pa obdrirní
ft (D I ko raroky
hvt k tlO fltí k
doplacení po prolilédnntl etroje PopU: 7inplat
i phklopem a rlotltelnoa deekoii právě jako vy
obraaent Jeat ehutuvon rinlxiváho dřeva a
obnahuje nejnovřjii vynálezy Jako amonavl-
mmi iiuih aii[tm4UCKy pMKlroj K navinovaní
nlte a váhnv Uatkv Inhlv td a návodem k
41ti 10 rok & tároka a kattívm atroiem Stroj
tento ahotoven ieitt a neiteiitiinn materiála a luň-
aobiiy k tit v A ho druha UMÍ lehce a ea bia-
tu Volky kataloir zdarma Adremiťe:
8KAKH KOKBUCK ACO
W Alm Cli _ III
NeJIacIníJH dedavalelaky závod ua avéti
Tento Mat $60 stroj fijlng flarmoi
Nabídka prvá
(třídy ladné ne
Podobná pH-t
leiliost Dobylai
pravé přelsta
Ivování tJulnf
dakok nntipoil
loeud nabiae
na Tyto pod-
minky nabízí-
Ivod Míníme
mo pouo nai
co pravíme—
IHtroJ tento Jo
krátký (
Vyatflhnřte to i
ve zoarma
7T(0 r uiívání
a pltn nned
Zamřena na 10 let
Hloh
j manžel "7"
namůit rezamét
krm
lite
Mí) Kenwood íiel ttrnl ra ItiS 00
W Arllnirton id tr) - Hu VI
Standard Singrovky p Onl iao
i a -St linřch druhO Vim-h nv
Hvlaloill tdarma Platíme do
lávku do kurehokoll miita a po-
ii-riiBrnn airoj ani Dezniame
rkmiiku neála Hrm tih-d-rn
nleentu Kunte i Invárnv 1
fite il zlak leliiatelO Fřea IM v iíánt
tataloiry a ďvAlřni rdarma l'lt Ihned
JreH ta (plně) CASH RUVra UNIOU ISB laa
wtt Vaa Buřta II B C4 Chicago III
Tytřihněte toto a raii-u
nam $ i 42 a my vám aaileme
Unlo t (i kofárek proatrednt
Velko tlapodeklZSiilpalcirb
pokryty voakovym plátnem a
vyrpavanym aeadlem
oadobaml a alaneAní
kem okronhlyml o
kra)t 1 Jiných émhft
a lOrtiO Jleych před me
tá olMuteoo aeaeni
katulocn Adreenlte:
SBAbS KOBBI CK
'(
17173 W Adama St Chicago 111
KtJlMiniJU dodavatel ky aáw4 aa tvtt
1 I V _ř
f
1 A 11