Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OpatHe tobě nejí epld
AMERICKY HUMOR
D M OSBOME & CO
ison icjfi plit jécI slfi oa iriii
Obleky pro dítky
ti nrtnútu
v I
1
VIlO JAKO 1805
' X S
„jvju
sijorncHT nor tazhc „„ Maí m j s
aa4aJ}tiat k rWai
es
UHWOrilt-UV SCHUL L v t btcl Mkul illo to]( v fr4 t(ro]t Jlny-
dU řoTolao1 aj Ital H 4obím I a n -rotném aorrcaa kďlto !
nohy prát niky doatačl k aplata Hd1 jaho 1 bocknm
Osbornp-OfV ort1nvó hrábí 3#oa aajpavníjMmi a-jji-doodouími j
ULC1UV U JirUUt JlKm tnlmj 0ilty ktxjh úplni k
Jich Ujmi J)!eb elooclor nápriry Biklnofai kola pojídná ptraf pralo
za&y rbl eial ) atafcriai w-potkodltalBýml OdkUdajl bnď Mm 7 orb rakoa
dla libočtí
bradla Jo zbotoTesv x Carboa oel( a ne
Jko Jlui 1 plynových rour Ziby zhoto
veny Jtom DUotoad oeela aarlátUlm patentovaný n tafiunlm Iáíi amlámcra
m Ml nby asi trouby ull by m ochodily
Osbornc-ovy ozubené brány
Osbornc-ovy talířové brány ltnL"1"1' pu"t0'"
U3WUI Ul " T J ť"" 43 V V k PJb od í do paloí dl přáni
Osborne-ůr Columbia oboráyaé irubt:to"pUl1
Osbornc-ůT Columbia kornoy sklízcé f04Tt
ivittl ítoJI vlMtní írodo upUUtt ai tw) kínlm koroy pro ití wttMdy
ftmhnrnp-ftv Inmntf aIa! Trtl uk dkmko jko židná
~ 4v-ď prykyrl Polídjt o BÍJ ko obbrdnika Cí
tfito Ímb hodí M pro T"cboy stroj
botoTa4
Ikjb dHUuíí
Vlkoobebodnlol a provákov troly dííí m Jen eo boído daJtíc Jej prodatl aTy
pcou Bm o 10 aby proristk aiá rrnooval dobro na nalieb (trojích
DobrJ proTÍu-k íisl taiaaadByail a pHJfmoail
OhnmPAr {nníl"íf ] norm bUdkym Pro obebodoraU voJkoobchodolky
VSUUrJIt U¥ Stpdgdl proitřnfW7( l4)l naiU ao dort! HDo tottrayí
Uplet tklad v tiaeula H-b Obebodolol oMl by al-tflU ryduil doproal kojt
obehodoraU by poaae a Jodnoa firmoa
B M Qshorm a Go "STEX
Osborne-ův Tázací provázek t"diífuí'ji
CHAS i TOPIČIA
pfedaoda
OTTO IPBÍJI
p-kl-dnLI
ČESKÁ PIVOVARNICKÁ SPOL
Jediný to ryz 5eský pifavtř ▼ Chicago nabití ctřným krtjnftm a fejmént
pp hootiDBkým ve Spojených Státech ve velkém
PRAVÉ : ŮESKÉ : PIYO
mlttsk
z fxůM cíímEle a ueílcpo jlaán Hert lest Bdzárarggí a nejlepSí t trlia
Kdo je piíe jednou chce je piti atile žádné jiné ma více nechatnA
Laskavé objednávky avé adreanjte
TSovtwvvav Tirtuyvvcf Co oj CYCvccwto
Ui l #1 w
1
- lf dři P I7m— 1 '
-K takovíhle jfflř j iřuU jen
1 rot ha odvahy"
1
lvu
Uaá
"Tak ne mi edá ie jsem ztratil
poslední řpetka odvahy"
Ona: Pro5 pak asi nebyla ílva
stvořena dříve než Adam?
On: — Hm nepochybné proto ?e
kdyby pán bůh stvořil jí napřed a
pak hledal člověka který by se jí
zalíbil byl by musil hlodali déle než
trvalo stvoření celého uvéta
První cestující: — Já byl jednou
na porouchané lodi oprontřed oceánu
a po dva dny jsem neměl ani krapet
vody
Druhý cestující patrně Němec: —
Co pak to! To já byl jednou na rot
bitém vlaku v jednom prohibicnim
státu a nemohl jttem po celý týden
dostat ani krapet piva! Pomyslete!
Špinavá řeka Každý řlovřk z mhu
brojil již proti smrdulfomi proudu který
tam tudy protéká ale jen asi jeden z ti
síce pomyslil už na mnohem Dtřist£í
proud který lidem vítíí zlo působí —
Jich vlastní krev I)raretra JIOBOKO
zbavuje krev nečistoty a oživuje celé
tilo Zádní llkilrníci nýbrž jediné mínt
ní jednatelé IIOIÍOKO Jej prodávají
anebo si uopixie pod adresotn l)t I ctr
Fsbrney CIíícsko Ills
Na hranicích reiňru Ku konci
ledna uspořádán na Čakovicku hon
Honěno a stříleno po celém revíru
ai k MySkovicflm Někteří ohěané
vyšli si jen tak na podívanou Jeden
usák dostav smrtelnou ranu doběhl
až na rozhraní revíru a tam klesl
Ilolník s Myškovic Václav li po
něm skočil ale tajíc nemaje patrně
ještě dost překotil se dvakrát ěími
octl ne opět na panském Kolník
toho však nedbal a usaka odnesl do
mu Za nfkolik dní doptal obsílku
od okresního soudu v Karlíne aby
se zodpovídal 1 přestupku krádeže
Vli líčení byl obviněny roin:n nznan
za vinna a odsouzen Soudce přihlí
žeje k jeho dosavadní zachovalosti
ožil mimořádného práva zmírflovací
ho a vvměřil ma nejnižií trest 12
hodin vězení vedle povinnosti tapla
)
Jiri1 „lffky i řo dítky tá# jil d-iiy křf4 ldfk L
a Nr' rwfVf w w " ' 11 jí
nffh řvrNkft t i irřř)'vs!( v rv t"''mi""
'knt dlly rj hmhy it vti] ttUll
IVtuf oblk di k!y ft ftfto
1'éknf tUk vli'n: J Vu
K iifííiový ďfk (lvi jáy k lií(t) m d píd-ál
'-trié droby flirH j jtn l h-Imh dr14í alik li
tm mj — ilirjtt pMř — 1% "ř 'nf druh Ulav t#jý dřwh
pi(vky a h'ťitrri jrt fnjí #)li-ky n4mi pro láván mlte
Jifil jUliti # riel jdrti t lik a iHl' tnl rl dvojná-
bfř
(V!é h tl lf řkfif h JarriM It!!k4 ř bwSiy s krátkjml í
dtouhfmi ksltxtaml (Vru JftO pro Máří al 10 rokli
Kdy i nt-i lr s k 'i(( pik'j nl vrátí vám pnfi# iplť
li" Krám zavírán jt v m hodin
jit
v
BOLEST v KRIZI }
i iuu r iTotožc rase íeuvioy a jatn
JV nejsou v pořádku Po leta a Icta uii)
yniy zeny po ccie zemi b ncjicpsím
výsledky
4'
lir J JI jlcJican-a
Jlalsiim pro játra a ledviny
Zkuste ho a budete souhlasiti s těmi tisíci kteří praví i
jest "NEVYROVNATELNYM LEKEM" pro léčení neduhu Jat£
ledvin a mčehýře ženských nemocí rheumatismu a nemo
Brightovy Na prodej všude po $100 láhev
'IIIK Vr 4 11 JlrLEAa JlhlIH Ih LU fii LI) LÍN m) +51
B011EMIAN-AMERICAN IMPORTING M
(čěsko-americkA DOVOZNÍ SrOLEČN9ST)
Jediná ryze ttíi MM společnost ? Americe
215-221 MA0IS0N UL„ -
aircAGo ill v
Spoleřnost tato zorganisovaná Cct-
ehiraffkyinj pod zákony st Illinois se
Kiunrii jiminou imiwi uune novov-ei zr
strizm ozuoone KuřiU Ke plodiny au
vfibec vhc co so v Cechách pétlute a vyli
Až doposud nnlcztil se přívoz tohoto ztV"
iiiKuii vinili uuiiiiin uLvitrii i"
krajanfun nuAfm ve vliixti pomdhatl k !#
-'tir vlastnímu průmyftlu a obchodu obraťte
Wl-í tsít'-- na nís Pamíitulte že národ bohatý Je i
mocny a nnroa cmíny rnuni ve svrj viatu umray inicii i roioz piie mim uc-i 4
nám VsRe objednávky a ptejte se u VaMch obcbodníkQ po naScm zboží a tak fj
mbžete přlmctnu opojeni s naší vlufttí Mpolcnost Zorganisovanit
Tindřirh Kohn nínftftpila: Ian Hiu'víí1í_ niírtlnnřcdHCí!' T
í) J Ha lincl pokladník a
Ur Jr J Jirka a Jm L Voborsky správní výbor
1 "
Vysvětlení a dílec Jsou k dostání v pítrné spfdeřnoRti 215—221 Madison ni Í4
V bancíi Ant KozIa B:10 ríín 1% ul ai
u Jana Spěváka v kanceláři HO-Aib ave neb v bytu č 81 1 záp 19 ul
DŘÍVÍ
SI
— - -i
THE UNION LUMBER CO Winona Min
nrndávt uluvcluil iIHvt a laaflá In nf mn rrtnRrftni lnh i '
kupťftm t% hotové Klrm tHio ncnili íí k iruiu iluio i
vtfKtfXf k oilhixliiulf MWHo koiifilll IHv1 uk laolno 1 V
koupi otM-bíMlnikrxI iif jtjo kupujctea uitntUkto uffk A
i— i i i i 'i- _ '
IlUllUf KIIIIUIQ K! V HMIlt DIKU Illftt g
Obioináky dřlief m v řoťl anslick "í 1
Flllad
W1TCH
w Cv GOLD
—
r v
dmitniÉ nimi lilv-vml Vfi Mj'tiitill I Ir vil#ilná nyli v mUm
IjT Jfrioin na lui Trio kné pottiano': bodlnky a iu IlwwiilikJI1
doutníka l'i vyihhn-tH toto a rli-m nám téůiid Jméi 'i
trMiu -iniltiii'iii ijtií nřt Mrviin ml um lvi oiprM
mf drn kir otiiinávkii oidrliiK" H)n-'lrh ni l iírh 'crf JI
ti n Mm
(Jillkr huir dáinrkA iwb tro lánr iimoiiiiih(vcl tlnt klimil L V
) iii k hirni rii'ť'k a lolrfin atnanlivm iiHímjn porn4 1
n4 dolito JiIoihI pkné praovna riiiaiSovanf cifrrnik oLI 5
i bian r ncpraku a rtif uji-nie je tm 20 itt
vyryl
M&b-tu al robllnoiit limií V eipra-M nfítev a kdjl buili to itpokijin itlntít Mpi
) ' kj _ L a 11 1 a llllililfn b ~Ll 1 í I -
Taio natmika J utnřna ii-lln ahrrhoin n-inmlH lni vo a n-nil proiatntnl 4
niky a ahychora m mohli ťhrimd pH-d olwitotiiikr a 'KlittH kl-ft ilJr1n)i r
onotatTl Ncbuilrm iirtxlával w l iipí tři lH-ini"kr a Une hwlniky kuj Umu livtnotllfl
laplaliai plorn a adarma y ťart-nl f-t k kill nám f ie hotov I' ( a irf it
bárkou lwptti nám dum WbsTaUN tNION MU CO VI V bafc aa 1Ka : í
cení soudních útrat