Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1895, Weekly Edtions, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IUKOÍÍICB JEST KHÁLBM
lowa v popředí
Go!d Mios knkořice
ít )( Mnn M Ulf
a)l I"! - f ulát
8liw tím ltt k
U§ $ -ít-Mnlm no Wf(
Jll f 4 '(H ftm Htlnl M
lowa Sood Co S:j It
se ovocnář-
Aň ftrnftdJa'! f fo#rin
(mi tn f laltlá 4 a
HrtAi)iAri)tc m ni al'i li 14
Kdo obdržím takový
flf 0 Mrllla saMalil-Ját Jablo-
III lili MA'" '"'' rmiř
UI Ull r fíMttlay atro
faf ttlnn atd Zftntl řBT! lMtá a (dravé
Můžete mi usetnli
Hrt nítriO z11 pioin h -i r it-t-
II 14 Ur Oi' d mm tNma Ab(
UUIIILUl 'vítll d-ptli- rl
17tnSTSOTáS t CKSSÍK SPOřHrM Oaay
4 klťi ebjiwv kov imíatl- Umo ť mto
Ihr hlm tUj urery & Xerd
T4IHM ím HlífX ITTf IO#A
Vypláči
Ulili
SlroiF p pQflzinní sin
lit s-i
JablaaJ lh BaJI-pJlh 4traM I al I top
1W kul f 400
Jabknl iM (IřjJI-h drnlil S ! T ilop
loo kata ia no
Hrátky f ch aajtupáleh drali od 14 do KM kn
TMil " " " od is io km
VlnaCoaeord první třídy 11 t- 1' kaní tlt"
' ' " " liti UM kati MM
Nabízí zahradnicky n nttmnAhVf závod
I- f OlAim
BKYMOtrit 1'AltK OMAHA NKII
!m#nř oiliion tolik platíte za t
uné zbzl jinde uuTJa
konty fl?tltránkov kníJkm n Jk Jwm ty
pé)oat IVt biiílA krAn4 Inlií konty z jcilno
bo akru v witl iliifch ihI jciiI íArrti ri iui
TXiirkcm Eitrlr Vřllow ItiiM l'rl'l" of IIuí
North a Rmtw Klk Whiio — ifi iM-Jiť-ixi in-
riraJ'Hch knrnát h ihI o kHMiiiii n x
fiiláni kiiyt }Hloži 5ev mS( vnu-h ziniinkich
J II AHMSTHOSO
TJO-Hsto 8li-nanilnnh Inwa
TiH semeno 1891
Máma obmzooii ii bn KJtilkovílo m
na ypéatoTaoaio v roca 1894 Ji }am gvUtU
ribrall pro obcboá toboto ) Vniím o pj
tll a dáma na dráha m ItU bnll áol k ct(
kt4'a obJedaáTkon Doptlta aim angllťkf
OLMSTED AOLMSTKI)
TUH3JmS Bvr Cíly Neb
SEMENA
K jaru 1895
odporafn))! tiit
JLá jíV lráflžďi iiihIí ý
v Milwaukee Wis
avfij ilobře c&8obený Hklnd h {-ertitvý
mi emny eahrainfd kvřtioo
vých luřních polních a
obilí výfievnčlio
tmkf aeinam jl kaidlmn na [wlidlnl
danna Dnpllt l e bJ] d udroaoo:
L A DIíXŽUĎANSKt
541 — I2th St MlLWAUKKE Wl
Cechové !
Jedete li do ntaró vlasti r-te nobó
tapamatovati že ceHtojfcí a jich
kafry hned po přitanf paroloIt5 do
pravuji e ]o žťlťinici boplutnft
a2 do mfnu UrcBien Clircifl-li
nobfi uspořili zbytečných vyd&nf
nenvfřujte po přistání lodé nikomu
tickety a kufry nýbrž pom-ckejte 8
tím až dojedete do mČHta Uremen a
Eak teprve odevzdejte vé tickety a
ufry jediu čenké firmě
Kareš & StotzKy
29 Iiahnhofstrassc 20
byste se Hvýrni kufry bezpečné do
domova dopraveni bUi mohli (10-
Přeplavní a železniční IMky vy
stavuje v levné cenfi a zásilky pcnoz
do Kvmpy uproHtředkuje rychle a
polehlive
JAW nóMICKÝ
rad ak tor f ok roka Západ
Omoha TVol
klavof Htlkaha ráJa 1p4 a 8tolk
V Drtwaeb
ala o Blliil adiU adalalatraaa r kr Západa
Ot Ttf
Dr Fotra Iloboko
Khj hoH ld-V t Irkafiltí tfl f )4
(ki"in pflvfiitn nbf i% kMlknit ffln
fn ťjřl atřnoi )likíi (iffntdil Hit
fkiiiSí' tnn Ti# iiffd ii )r 1'Mfi
Ibibukí a(an'li'i kfv tMUWv řrtll
ku Cdtl-c uvl nťili ll oliliíl ( k nt
i kouk n ř-u lalf fi lfMf Ji lř
lijtTí i(nlfioll Jtii filf flíilrfkt
"tv fřlikí? riHtiijř Ono iiřjrn vrliín'
i horoliti Z i ale 1H hotrni ťohat
6-ret(ii krrt a myfiUWn l)llvlfí
lišili i!ilf ni
Ono lUil lrc Oni poilpornjn Irárrnť
Oni pfHíld na Játra
Ono H1 tulí řn-r-tl One mi tllr nl
í iltln
One ntUuJe fltnl oitotam
One II tl ll H tlrrtroj
Oae ixtridí tamn krr? a trořf botoo
One otvírá Mj kin( a paxibi
zdrai j xt
Moof byli okbiriKÍfil luk nfml
kri-r řltíífnt proNifrdky nirdkem
MiíÍ J-t {(timnfi!4 utřilí fitijeilnnll
nf-ro ii ří-m nikdy nl)MI Vm tm
rudí lir IVir řBlirmy nby l o
vtUk hhiJíii Sřtlo ( utojf to [wu
I rrnt tu (Olovní l(ik a dfvřdíen4
§tm nf jr-z liiin nnjde iffvřd'í I np-Htr-jíi(t
r akutfnth zlaiuháth
Vr I'tr iiroafřřdkn
Ir jVtrn UutMtko nvoMtlUe ▼ U'
kitrnit h ny'lr Jdinř imI iíplnoniornř
ojří li jednat 1& pro Iluboko nebo od
najilcbí
OR PETER FAHBNEY
12114 8 Hoyne Avenue CHICACO
KHflSHE CENÍ ZDARMA
Abvrlinm
uvitll nit
é Metiry lr
IV f lim 1 11 í-
ky i Knniiuli J- m
evllrU fithSiátn-b rychlá
lUkall jiniit-lř kul
dm m -r fl s ntri' 1 1 ť
árn vroiiilu r'hrlt
1ni DKliKlnoiii i 2
íifi urilrřiiáOMiy ZDMlMV
a tr'Hf'l 'tu'l a rny
vim j l-in t- 'I n k' ku tia-ii-ti
tu llpíít li J"Ul uíkň
I frnl IHly ft runový
rnn)K)iiiíi:l niklnvanf
a iiru&iovoB ruknjoií no-
v 3H kiillliru Minif Inko
poiinrln uiiK-axknil poui'11 I mti7k clcuiiniiil
(iil)iikv rm'intoirky I41e pozluwným Níř
k'in a ilvřAk-m v dpltiá venkovní ilM'h
wiiíir!i Jn (IóIhuA Zq ] tle ilitin vnitřní pKurywt
nfmiťkó Htlihni tuk f pulro ifilá(i )n
au-1 Ik lnicí atliilirčho nftii'--ki:lin tribra dalfko
itfl ty Ittelué puuitra vnaii)'vane
Zruí iii na 2 l-t kžl xiu!ulro uvnitř [
ir-no z nf]iiiti') irraou pafnintaneno jki
wjiiI utroj ripni ř-ri# klriioty vlka rubínový tni
IjuTk-y rvliíinl uklmřué vifko na prui-h a na
niklovaným -íf-ni!kMn wnvti(ill mt na jihl
ktTymkoilr lípiiifi zlatým hxlíiikáiii Mft-
h-tn zIkiíI ntillnoutl na fíup-hiiI tanir-i
Z'lnll iifiMiko)i a mytlítft-lt Z tnfií-ti tirxtat
n4' ilouimk v mrluCi Ininati-ll IihíI ukákiv
vouernu JJO QO a uovonéaon vtm dxla
P5?0 doutníky rwvolvf ho
dinky ÁvUkvm a řitiy kciti v fiilné My
)iii'thn 1'(lmím ávoilm v z-ml J-nll rozdává
ZDARMA k upnb-lilive a uíili-ínéc-ny k vbil
oynátm-tií iloutnikii ObJi-dntJt bn"d a dmtafit
ml 7a'lartnn tvtn "!f?nlnl ct-ny Jdnatls ble
dinw v kM-m tt''ií
INSURANCE CIGÁR FACTORY
87-89 Wathlngton Strael CHICAGO ILL
3l ÝTHf-
n 4i
mi
Pozor !
Ct krajan Srn na venkove ozna
muji že proHtřednictvírn mího ob
stará vatclnkí ho závodu mohu Vám
uřetřiti peníze při nakupování v kaž
dém odboru jako grocerním stříž
ním oděvním obuvním houpodář
ttkím žel-rářkóm hudebním zlat
nickém hodinářském tabičnickém
doutníkařskem likérním lékárni
ckém atd
Chicapo jet nepopiratelné nejvčt
íí záHobtirnou v této zemi jeho pra
meny a výbér žádné jiné mřHto ne
předčí a odtud že i v nízkých ce
nách není k překonání
Jediná zkouška Vás o pravdivosti
tohoto tvrzeni prcavčdčiti mnul
Kdokoliv z Vás co potřebujete i
výSe uvedených odboru af jednotli
vě aneb společní obraťte ne přímo
na mnč a ujiikínim že UHpokojeni
budete bned při první zakázce neb
úupora penčžní a spravedlivé obslou
žení bude Vás stále nabádali k dal
Síma ne mnou obchodování
Na dotazy odpovím po obdržení
2o poňtovní známky Piňte o kata-
bg MAX KIRCIIMANA
obataravatHUiký atvod
1H a 776 W 12th St BouPd
10 ChirsRO III
Kansas Seed House
má Jti t oliort scmcnařslyí
ZVIiAritrř i S-mano kuknřlíni atr movt
clbnlooi vi jtiika pohanka aaebalintki Jrruia
lánská kokufio a vibaa vaahay a-]Do4il aná
Bá aBaaa aodlei aa donKnj ili ych kralla
ť IUIíTř IDfM Jt H)
TaSá-rat Lawraaoa Iaaaaa
I NAŠEHO MĚSTA
— V ťitírý míli Jne t naJem
1'bUkn pravou revoluci (o výhrad
ni Jmi k vnli vřidl cti l slávě jména
hnllho Jk známo skončen byl
minulého týdn konrčnl dlouho via
kotící se soud potakýoh kťllkft
zdejaíih p biaktijiem iSi-anellem o
mji tnlcVé právo ku kostelu fiře a
skol v lejí osado pohké a sice
pan biskup vyhrál aČ výslovně
soudcem prohlááeno 1t sine msje
tni'ké právo biskuivo k majetku
rmomti nákonítým není In vsak mr
sudtk f Jeho prospícli vydán býlí
musí tak aby ti kdo] na majetek
on?n enlíe své biskupovi pftjcili o
teníe ne řísli árovrft dáno osď
n Sk'! in Jvscet lnft v ktrrých k nej
vyžiimu soudu odvrd-vti SRnxoti a
zároveň naříieno Je do té doby z A
stává soudní zákaz proti bixkupovi
Jeho stoupencům soudcem Studiem
vydaný v plrse" platntisti tk že
frakci nj-í kostel a fáru v drlenf
mající žádné j řekážky nemají kt
deny býtl Leů na to pSa krev pol
aká málo dbsla a lak nemohouce se
lo kal i a2 lak odvolání se k soudu
nejvysMÍmu dopadne rozhodli se
přívrženci páně biskupovi boty ve
bbníčkovi kterýž autoritě biskupo
vě na odpor se postavil bez dlouhých
nkolkn vylili a k vykonání úmyslu
tohoto také v úterý po ranní mil
přikročili Před tím dali knčzi
Karmintikimti na v&!inby podélném
kootel jim předal a když učinili to
odepři) sáhli k násilím Útok na
koHtel byl zcela neočekávaným ne
boť k ranním bohoslužbám sešlo se
všeho vsu ly jen as pčt oveček a
proto knřz vida se býti v meniinč
odběhnul rychle do oné části bu
dovy v níž byt jeho se nalézal a
ozbrojiv se dvřma revolvery zpčtdo
kostela se vrátil Leč přišel ji
Ipozdč neboť tlupa fana'izovaných
oveček s Josefem Novinskim v čele
vnikla již do kostela a on ku vzdání
se vvzván byl Leč páter není z
tfch bojácných a proto k poslechnu
tí rozkazu onoho se nemel násled
kem čehož odpovědí byla mu rána
z revolveru kule ale na Štěstí jej
nezasáhla Bez rozmýšlení zahájil
nyní knčz na útočníky palbu a tito
vidouce že myslí to do opravdy
počli rychle za lavice kostelní ře
Schovávati a odtud teprvó střelbu
jeho opětovali Knčze nezasáhla
kule ani jediná za to ale dvě z jeho
ran byli sfautnějšími tak že když
konečně útočníci po vystřílení mu
nice na útěk se dali dva raněné na
místě zanechali museli Byli to F
Darzačevki a Jan Kozička a oba ra
něni byli do nohou neboť napadený
kněz nechtěl prý kabánek života je
jich sfouknout! a proto nízko mířil
Střelba tato bylo znamením stou
pencům obou frakcí k zúčastnění se
boje a vše spěchalo s tím co do ru
kou jim padlo k bojišli Ti kteří
střelbu neslyšeli vylákáni hned na
to poplašným zvoněním z věže koste
la následkem čehož záhy celé Polsko
před kostelem ee nalézalo Páter
obklopen v kostele svými věrnými
v jichž čele Jos Inda stál a záhy
stala se bitka všeobecnou a ani ženy
t ní vyjmuty nebyly V malé chvíli
bylo tu rozbitých hlav a modřin více
než za obyčejných poměrft páni Po
láci při muzikách za cely rok si uště
dří a nebytí toho že záhy na bojiště
policejní vuz a četou policistů se do
stavil bylo by to snad by valo dopa
dlo jeStě hoře Po rozehnání "bo
žích bojovníka'' přikročeno k obva
zování raněných a to každá z obou
stran povolala na bojiště svého 'štábs
arzta' rebulanti při knězi stojící
obvazováni byii na rychto povolaným
drem Holovčinerem Tím bitka
skončena "trubl" vsak tím neukon
čen neboť hned na to započato
a vyzvedováním zotykaČft na jed
notlivé účastníky a to se rozumí
!" pf! tom vfbftinvé fdi přísli
první Prvý tyka6 vyivpdnut byl
na knArs Knnlnkédio a sícit obvl
nřn týl střelby úrnyslrm lbitf
podobná pk lalobl a k lomu Jeiiě
žaloba dalil pro útok l pro přepa
dení vinsšens byla pak tímto proti
celé M Poláku tak U Ráby pftl
polské o ly i ruřllí se naléialo
Záruka ta vrhny uátanovsna na
♦ lOUO a pře lbřlné přelíčeni ni dnes
dopoledne ustanoveno Mimo toho
prý postaveni budou li kdl útoku
na kostel se zúčastnili také je(ě
před soudce Hcotta pro neválnost
roka5 soudních — Ve středil doíel
telegram od soudce Ambroe kterýž
přítomné v P&pilliofi zasedá jimž se
nařizuje šerifovi aby kníxe Karmín
ského viím možným spúohem v dr
žení kotela chránil dokud by Ihftla
k odvolaní se i rosudkti určeni ne
prosU
— U krajakeho soudu před soud
cem Ferguaonem vynesen byl v
pondělí rofudek proti společnosti
Sw ftově ve prospěch Marie Kopové
ze South Omany Táž jest matkot
čtrnáctiletého hocha jménem Fr
Holoubek Hoch pracoval v srpnu
1893 ve Swiftových jatkách při stro
ji jenž oškrabuje prasata Při tom
musel 6aem rukou do vnitř stroje
strkali a tak se stalo že dne výe
uvedeného tněslce přišel o tři prsty
Ibipová zadala žalobu na náhradu
$'5000 a porola obvodního soudu
přiřkla jí nyní za každý uříznuty
prst hochův 11000 tak Že dotane
celkem 4008
— V úterý večer uznán byl pos
rotou John Shermanvinným přepiti
nutím a oloupením krajana Filipa
Krause v Albright dne 20 září nin
ruku o $10 odporučen vsak byl
milosti soudu — To jesttéračř totois
ným a rozsudkem: 'Nevinnen r
díme mu ale aby to vícekrát neudě
lal" — Naše chudičká literatura čes
ko americká obohacena byla opětně
o jeden 'ploď muže li se totiž jmé
nem tím nazvati a mezi básně vřaditi
onacpousta sproKťactvi jež snesena
jest v pondělním čísle "Dělnických
Listů" pod ohlavením "Pro mne
je ciť' V dvaapadesáti řádkách jest
tam shrnuto pouze 02 — pravíme
dvaašedesát — nadávek a že jich
tam ještě více nahromaděno neníl
zaviníno as tím že soukromý slovní
ček nadávek pana básníka nejspíše
vyčerpán již byl Aby čtenářové
naši věděli co všechno "formou" bá
snickou přikrýt! se dá uvádíme ja
ko na ukázku některé i oněch uálech
tilých slov jimiž "báseň" se hemží:
"Ilídnó klepy cháska znemravnělá
špína zákeřník rota bandita mrzké
jednání'spustlost žvaněni atd" U
kázka tato snad postačí
— V úterý započato v soudě
okresním jakožto v soudě poznsta
lostním a projednáváním námitek
proti poslední vůli katolického kně
ze JameM Ryana kterýž jmění
své na 1100000 se páčící odporučil
biskupu Bcannellovi a výjimkou
částky $8000 kterouž seslře své
odkázal Neteře zesnulého podaly
námitky proti poslední vůli an prý
tato vypracována a podepsána byla
teprvé tehdy kdy llyan při dobrých
smyslech již nebyl a že stalo se tak
pouze na nátlak se strany duchoven
stva katolického Co důkaz tvrzení
svého uvádí že poslední v&Ie jest
podepsána pouze křížkem ad Ryan
vysoce vzdělaným byl
íSrdcóiif ncmocc
Ptatlatika dokazuje in JoóVn te ítyř lidi
trpí vadou anWtn 1'rvnl známkou junt kři
čeni dm-hu aáaltinha mdloby a záchvaty hla
du Ixilcntl v boku ikiiUJI pak ilil-lvoKt otrt
klá klouby voitnnti-íicnt laxmrt) proti ku-ré
1K MIINH N KW UK A NT UiK J-t zrrní
nym b ki-in "ťo ni koli roka byl jmim atifc n
anitni vadou a ncjmitnll pohnuti vzluilllo
oHhIm-iiI mých nerva a tlukot anltw a amrt
ř-lll ml vaiřip p' mnoho hodin Dr MIIKS'
N KltVINB a NKW I1KA KT t I KE Jxou j-dl-njnillekv
Jpí an u mna tiavéďily vyhvivae
mnn"f— L M Iyor ťlovrrdnlp Md— Sititat
holi lné oiiIiimi ani-b n-w r-iH-ín amjb-nlny
Itlí MIIK-C IIVElt IMIIM jwiu Jlftftn lekem
proti tlouť nie a ztrnukiMi atr do dárek za
S Pndúmé m aa ií(4 ainní
Přkná kniha poj dnávallcl o ardi-ínfrh va
dácib a Jlrli zázntAnuh ryWenleb ZDARMA u
kkárnikft aneb adn aujta:
DK MILEď MEDICAb CO
KLKU AUT IND
Na prodej u lékárníka (i)
— V ftonděll zkoušen rta 18 i
Farnsm nová stříkačka parní "Kuri
Miliard" nmraná Obefl rozdělán
v ni v 625 a po A minutách obnášet
jil tlak lo liber v dtUi pak minuti
20 ib Nejdříve učiněna zkouška
střikánlfri t ha líre 400 stop dlouhé t
norcem I J paleft širokým a tu házen
proud poutít o 10 st výíe nel a parní
stříkačky tlrthé nl! součané proud
vody vrhán Zi lo však přednosti
sříkaky nové nkáztly s při tkoo
íkich datSíí h Připojeny k nl toti!
ha líce o l f tyř hydrantu tlak zvýien
na 210 Ib a prou I vo lní vrhán do
výíky tikové j iké z U tlosud nikdy
při požárech docíleno nebylo Nejen
?# totil na slřechu vžie radnice dt
sáhnut ale tuto konečné i o 30 stop
převýšil tak celkem do výšky 192
stop doalříknulo Stříkáním noscem
1} Širokým doi!eno výšky 182 stop
a noscem dvoupalcovým v jHky 162
stop -Stříkačka tako váží 8500 Ib a
může vrhali až 1300 gallonfl vody v
minutě
— W K Pinkle jak se podobá
rsdéji by dal přednost blázinci než
vězení Týž obžalován jest z velko
krádeže a třikráte již požadovali zá
stupci Jeho o komisi kteráž by
zdravotní stav mozku jeho zjistila a
pokaMé uznán byl za zdravého Ny
ní juduáno jest o tom před soudcem
Scottem Dva z povolané řady léka
rů prohlásili že zdravého rozumu
nemá a že tudíž za činy své zodpo-i
vědným není
— Poštrnistr Martin má již na
broušenou sekeru a proto lze nyní
očekávati propouštění zřízenců do
nu vinních a nahrabování jich věr
nými demokraty V úterý propu
štěn byl jeden z nejstarších zřízenců
na postě stařičký vysloužilec V H
GaHiner zaměstnaný v odboru re
gistračním nástupce jeho nebyl do
sud jmenován že to ale bude demo
krat na to m&že každý vsadit
— V pondělí vyzvednut byl Jo
eph Ablanem zatykač na Karla
Sramka a jiné jichž jména známa
mu nejsou pro nepořádné chovácí
Abhtn bydlí v čísle 1337 již 13 ni
a Šrámek ve spolku a těmi druhými
zacpal prý mu komín mimo čehož i
jiným spfisobem prý mu život zne
příjemnit'! hleděl
— Špatného přivítání dostalo se
ve středu večer as 20 tulákům kteří
na policejní stanici vyspali se přišli
Byli totiž za zatčené prohlášeni a
proti všem obžaloba jakožto proti
osobnostem podezřelým vznesena
Policie domnívá se že jsou to ves
měs členové bandy kteráž počátkem
týdne v Boone la tak vážnou vý
tržnost sp&sobila
— Dle usnesení policejní a požár
ní komise v pondělním zasedáni
přijatého započato včera večer a vy
šetřováním záležitostí policejních a
každý kdo by na naší policií něco
špatného věděl jest žádán aby se
před komisi dostavil a svědectví
složil Ve schůzi přítomen byl
právník Mahoney jakožto zástupce
Seaweyho a týž Žádal aby vyšetřo
vání dělo se veřejně a aby bylo co
nejpodrobnějšf tak aby vina neb
nevina nade vsí pochybnost se zjisti
la Na žádost jeho takó usnešeno
požádali soudce Scotta by před ko
misi se dostavil a svědectvím svým
k zjištěni pravdy nápomocen byl a
podobné pozvání učiněno i karbaní
ku Donnellymu od něhož vyšlo že
jistému úřadníku policejnímu $1800
co úplatek vyplatil — V témže zase
dáni spůsobeno komisařem Strickle
rem značné překvapení podáním
rexoluct kterouž prostituce z města
našeho úplně vymftěna býti má Na
vlastní jenu Žádost odloženo roková
ní o resoluei této na týden tak aby
lrý členové komise o otázce té nále
žitě uvážili mohli Již a předu lze
tvrdili že resoluce tato položena
bude pod stůl neboť jest sama o so
bě nemyslnou Protiluce dle dáv
né zkušenosti vymfliti se nedá a
jest věcí takřka nezbytnou a proto
mnohem lépe jest když obmezena
jest na jistý ozrsek a pod přísnou
dohlídkou policejní se nalézá než
aby rozlezla se po celém městě a be
ze vši dohlídky aby prováděna byla