Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 13, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fřAor Naproti loma mohli bychom Jf ilnárodnl přiiřtnl koňřřřřliřii éPM Htatou miny mul y rslm m4iI# nml hy UM
tífll JJf hodnota přitdtfřajf I eltf pewíi # klidili JnliM v v Wa
Nov4 koftferne bul a noo oUř p""1""1 A U H vý-bolntfb íkřMch t ř-H 14
ehyh4 y buku odbýtati jM 1 ftřřnřřMf-řtř'' fcfcMi(# a v lApadnMi
apravenf omeru mt mnoti itatot '"ř" ""' ňl H'l'l ' MhAm řáiem I pol lotáno Jest
a atflbrnoti llu l lo il! listí behsm ♦""''rif" Motfnin4 Mlhy mnnUtn Hhtt hl fi by
airior pon pomr i#ttaiěiio W' i ovmo anin r jieprm prfps-l
fřfiřrt If řiřňl o
nýbrl h Jí n4 po
hyloloNrWekoklřll rvnf krok ''" Mmí ""lhírí o-liln-itl Mrl ku prodeji prrhnMl
k lomu M ulnilo Hdtiill Jtn tU í'"' W' U 'l'í
iM akolíke It Int In mkA r II '♦" "4 ftáity p0 iMlftAni rrd4ftf 1M1 kiM
ním fc4 přijít byl r Wrl k torna rdí M'ik !# H' b dfwU 7 by řadíji bylí Jebrftkf almnl
m ebtálsnlm miř! tfftr V H"'1'"' W nu rrl tli přijali pkn ktero by
uiftífij(i!f fcinrurviK prdo pitM špitli!} triny Jedná
mnoho dobr fiMlihjme I ff rný ikt podvolí ft-ililkotat
dohro'ífmti m aírtny dtnhé tntl
Kcfimilné jfdninL Ji iBkoii ri t-i tn4 h mi tjr
tnfnlHt (Kililot říci I řiHy!
hik l A lim hiimfiift k ll npM
i lift'Mi# I mu nikdo njiro
Mi"Ur t oorl kiti (! ukl
ft liře !! iKililmi f lim
M tritii hnoj t4li
ři ř"ln m 1 mlli t
nám 1 ani nAtrijkyři K mi
dfUC
uriurnmi iiifit Jtl ir(l vhm ' '
V f l '"" #l rrUfrfm JmI 1 t'í'f' H' r'""'řfj ffMtla mi wM kli lt v M
f)flrko4til roiad#k
M ti in pttkMnu liti vlil f rn
fotjM4 v i4jmn rolnictva Ion
řřfnri iri(4tni!t knrtrm min
ttthte irUmntJ anglíf km
Jto anri k loma cflí aníl lj
Čfrnf(r t ifilnjo o rolníka IU ofř mu kUdla oil kongřM
lořltkřm lotioto ml!c fti-rřii "'nfm toto'! hj%! on
řrtif(m (Mífi
tdm tím j troJif j#t ttjn pra
(l!iol Uliol nbrl i il!koAMoi
jh Tf řII ! roio lek tíhlo
ilihJ a rt fiffnnfl n#l 600 tuil
dol k(i(4lii
1'flro-In viriklf jtr Ll mlmi
H-Illill )m rníriiiU ] £Unv M JiM( jj„4m UA U r
inim iimim n-rníitrim fit (i (MJ ihL timlh AtltHlt
' r ' " -"'"-- „ t iái ii I '
ní movtn
rotníl
jitřUtto MJ
ff i i e n 9
r i "'li řMU íiu-f-ifmkrok i íVi
1 S k I k ti UíhoU jM o„0ý ií h bll 1 4 Mf kuli
bnruv
fřbttll nííniti Uk tfot 1 tfni I li'moi Ml lm k ikhM
Z toho 1 onít k no4 konř UřipJI k řoihojnol (tnuit % 111111" ""í"" Mtrbl rwijl Jinak
rtiatrnf ISrl to ttt rncii lltc JI Nmfk mohl br [ mtiolrtil obilí J#I n bar nafcjtt rirmoitou i t di
IMriin-ratoř Co a KrineU M lil# U-ritl řialJ ! dotlt na ttovtrnldino bu lt} tlik trv4 114 Joat l h 1'araa totll abjr dlalill
ítt Jí Co Vlak i'lnalo a ta odft I ]! k 6Jakmu otn4ma do I10 dojiata krokm dobro2innnati a ! po n-Jmri( abjr mIÍ málo 4hh
Iriitoa of4fka totll o to I bodaní! ritboř bylo to k Anglii n"iwnafi iiou ajir r-itnovt i#rai jria í i xs tolar nifit
tOt
plat
mtrtu
mílj f moa t4mQ r Am4 řltktrickó kotft k Melftn ralb- L(
lítoa r4ilia totll o to il!i i holnnll ritboř bylo to k Anglii mHoaraalff Ilod ajir f-ltnovl kt#rAí fyla lu i xs dolar mtn
t v Amerik ycaný iotby4 blatní N4m-cko kt4 dMfljifch 'fohim tpkntm pftj£iti na akr a j Motali tl ktikolíc- kt
itnoti tJnon doboa typMnřm konřtreocicb atálo f cmI n4trbfim ! " líi "l'1 ??' 'J kř ! "'IJ'
trntaitílNlmřiia hranami W un-no blo o Moliním -o- 'tvu k i ° i J' l- rotmJ Mncl r4 J té
Zfl Ktátnllio anřmu
V toniK-lf trávila ocfmovna akoro
o dMt rořlo mina atřlbrnoa Irftj který po rok ob dta nedal iUu 'rcí lrflri'Jnoo Hlil JbJ'
úli Ji poatkřm let iwdfodeai- jim úrody a kdyby JeítÓ neb 11 n4ním 0 l'řlloll&'h dnArtlm e-
naraalnlttf VlK ínP nMII
apoleřnotl telegrafické tel fonlcké I f ' PIf 4no Německo totll poLMlnIho polemk0 Injíwi tfíé
ijme nerei naiyt pawnn oa au ym l4aj4t t0iemek vlMní anb tft-
vynilficň blclřlj ijiMili -ob pri- po5Mkm atoletl Anglii daného a teo lidného Jrolnf nel poaenjfk
ta patentního i v Jiných temfch a I
vruiitkovati tak ttniUia do n taménili j
- - I' ~ t m ě T í I ! I
kra nřlíl mírr Norotl nim t ifcn ia tlatou KJtI tuk Mpo ené roky Dodobní ae ta o ia lUno n "rn'' n inc n-wH1 rwi
' - ' -v „ ' i - - ii ni ii# nn _„ i
otírm iiné konkurenční anolafinoati 01y lo6'y JWH ku apoJečnómu becentm říepQ ěají každému l're"u" Vur""lUA wuwnaioi
_ _ l -L-ll
které nalily a docllitl poulítání u!'ro mény oipíralo Némecko kJo chce nepojůujl jen Wra kteří -"""' — cntiena au neuoiaio
tyi4leili Jel al joaod byly monopo jelikol pry nechce neuntilř mřny Ja majetní A mohou tedy dAtl do- p J! dostatek Idaifi abj mohla ne
lem Proto nepatrná i irtu trAvní Tél dala by ae ierpatí naděje i jedno- broa Jiatotu nedávají přednont odkladní pUlroHti nabýtí a prolo
roaepře alala ae sáhy aápaem kolo nnť!"0 Uíneen' ADR1eíe PrIluP' J Mmn neuvaří ujnřiia kjhi wraii - v Penaiu
i& UialaC ae 51 a ledné atrant Uel- néJSÍ bue nynI n4" dafodam pronb pftJSovatelé jeu Um od nichž ha jen v plenárním ( řenl předlohy
lfta TnUfnnSrki nnlřnnt „ Upraveni měny Zrnřniloť Se Od J "I"--- l-rojBunavany
Dyia donucena ye avém "cíaařatyrMr ' ' i r : BC"1 "" preuiono Mpoviuajici vy-
I
r
i
i
a druhé atranv veden tánaa od (Jene I
al Electric SPol OM tyto poM- ÍadkVém ""Uvili bmeenou dři- „U r°bU ' I-dej oleomargarinu žímž
noatl najaly ovam mJVíUmíJ ve rIbu atříbr a 3ím dále tím více 1
právníky a vedly apor až k nejvyéíí množí ae alížnoat a tich oaad angli pfljoky jetli ae urodí a aby vielicí nímu "'JřIení' klerým Up0'
inatanei což bv sotva bvlo M Uln ckýcb na flo kteréž pfldobí nearovna- ivnimn a ratánS n„mlii! An_ sorfiuje Je výroba oleomargirinu
kdyby bývalo Jednalo e pouie o lox Peuižnt ~ raAř Iodie tradně broty jejich aneužívat žádají ta- řter "S palék"k raásla' Uín&
nfivodníoři Doležitoat bře vvivítA atříbrnou kdežto Anglie tý hiiténí aolátkv budoucí úrodou ídr"fm a neíkodoým neměla
t toho že již po kolik deaetiletí ne- hradDŽ mína ttou Kdyby ae neurodilo očekávají že b? pr0 "P°tř proH "t&t
bylo v žádném případé tolik a tak Francie a Kakouako budou nepo velká vétiina osadníka opustí avé u'u "povcaena lak aby um dQieži
věhlasných orátníku před vrchním cbvbnž přístupnČiíími mMÍuáro(ní Momovíny a tm'U ani y kdy lý ten or práce a řatnřstnání nfeby!
' i : - i 11 i oi t i i r : i_ ji _
oudem úmluvě lelikož obě aemfi do valné Pa"'1 aiUD ívnJ' 1 r0l° vaecnny " vruu pouana
_ix il míry stříbrnou měnu Douiívaif S P°lčky 6ena "7 přijímají se pod byla ihned předloha ku opravě nové
r ::i z :v:: ovim „4 mi„c i podmínkou i pajsujíd spo ho ték0na b7 výroba ow-
í" 7 !" ř: Ir: TI konce lat sedmdesátých a návratem takové částky margarinu pro prodej mimo stát byla
temi pozbývá platnosti patent tde
na tentýž vynález vydaný byť i
tdejfií na dobu delSí tněl Tím sta
nou ae svobodnými k používání ze
jména mnohé patenty Elisonoty v
sestrojení telefonu používaného liel
I Ir n n n lmt% i 1 nILH f I 1
ieHt mm vuv 10 uu ubiwuhu jim i oprávněnou — jeanoniasno byla
" I anmmA nwA#VAriA KnI a a 'X r w a
V5ak tyto naduje mohou aklamatl L"T -aiŠ "i- P"JiU V5 nemo'nů Pf"'ohaoprav
I tnhft aamAhn airictt 11 a narfil n i 1
1 -w — j „vK - nujici oKresni Komisare n použiti
nravuif aa na ciíck nýhri ni itritn Li i n i k i
býti nrávě tak ialový lako oboa mi ř' :T T V"' 7' " AT " " P™oj v rnsnycn lon-iecn au ta
# ' t
ZnámoC jest Je ač vláda 0CekAvat Je lMh6lBé óm ten 1 ? V ° T T: !"
lAnn n!řnnalf lil natant na U anglicka nekladla navrhU V parla- Moid vdřínAhft nřHtí 2ohpnn ť r ---w-j v
i' " ' — r--— -—i - i~'ě-~ iv-
nulých
anglická
rovku elektrickou a aestrojení téže Mrata podanému ZAdn? odpor přece Viak tomu není bohužel tak
Za těch okolností mohli bychom optlřenl MIBene )ro potř(jbn6 TéJ
přijata předloha dovolujíc!
přelíčení kriminální do jiného
lakož i oatent na ouadrubluní tele neDÍ příanlva bimetaliasu totiž ta atraoy jedné podezříváno je hnutí '
(yrf mimri relé řadv íiných vedení neb používání obou kovu k toto co vypočteno na vykořisfo- Předloha senátu opravňující
° ' Jtl v I u I I I I- t I X _ 1 _ 1 : 1 m __i t I- -lití 1 I tlmvl((iin( Lnlo iihIii(I
Můžeme tsím právem očekávat J F ' J " 77 7
Je účinek rozsudku tohoto pocítíme r f Il n l # j irnu #i !# L
r „ no svého systému který bny po a koupené a výlohou na místo dopra- i předloha tapovídající výrobu ciga
nejdHte asi při telefonech Zříenl ' ' V M_ l„ í ' ftflnu m p4 přftflfth!l nnWrtlnflf nMm!s
1 I f _ _ I l_l„ -% J I IWUWIW BIV7IC11 HICUIH 11VU 'rf ' r„ v
telefonické bylo až posud monopo-l 1 I _ _x lii i„i- ji_ c
iis n n l " tedy neodpírala brati podílu na spo- u" ulB jfu onim ceiuu na noru cunru cunrova
lem spoieunumi mmuTy aryio - „:_
bylo tak patenty že bylo těžko y
antZt a ní VHtnnniti a rtnknnalnn
iruv- — — a — ~ uiliucuu uuiug u IUUI ID UIMI iv mi aň : nit il a 'i' i
i biuo uu yrun iu uianuiu i x Pr'J
ltNI I I v v
i i _ i~t i i — — - - j r — i é —
censttu poskytovali Když viak Pdou BP°Jene ™7 vyslanců vIJJ dtrebik6i nei poctivých lidí
nyní pozbyly platnosti patenty na uii8rtem Jt? i0lu 0
aákladnl a nejdQleUtéjst aestrojení ~" V" ' spokojeni a vipomocí pfijckou jaké ihnP(1 naíloIfl H '
! ii a viririnie a leuer a vx orado a oo- u _ n — ~
používali vznikati budou
i i!- tmii I jmenovaných koneresem lest totil fi I r t _ _ t i UJCI
"JVr-7r-"-v-- _r aaeawjeam pouruaji oecím uyu avjbk dodatkem kterým bv
n!1AIitAár aolvninf I — - avuaiuii rfuuca vraa(iHmn UID e I _ _as iti ' -i
" " I _ tt: rr_ii_ _ i_- l i --r-— r~t
_i t a - Dnin li 1 1 Tiriiuie eiier vx)iorauo a oo-i n
teieiunu uuuo Tuiw Huiaio _ -~r- musí Kazu? seoeveaomy cioven aaui _ ii! r„
I - - I IIUIVUII Ulil UV11JII1T E 111 1 11 4 IlI-Ill
AAm wxn i "ibiiui uicuncua vriHu a yuiuerison 1 1 _ % j mi i i
m preanosi preu aeuroiou uruzi cnn hn! nlatnnaii tinl 1 w a-m-nni kl
__i_x_: „lií-Ls n lezasa — nesmiriteinvcn nor lite Ok i j i _x ' — '
Tuuni iuumiw _ i oresui na aoorouinoHii a uoury vaiiin„jcm „„icl
dnhró
r- 1 _ i — -
!nd nnflni nHliiné dosavadní cenv Pr" ""uro poměru oyvaiera 10 au ju:! ik nBtvtaiá„n
ta používání telefonu valně nížili 1 kdežto jen Jediný Hitt a Illinoia muožatt emeiie le je patrní nechtl
aby tomu předešla Žs i mnohé jiné Je-t pro at ízlivé dohodnutí ae Když k povřebř( nbrž k prodeji
al posud drahé vynálezy tanou se _J ' £ ?'Tř V o Jtk in4(n0i rote-ul dobrocn
in ati r iirrijain if m nn iiariripii nanarartA i
íl tfttn tn Bnnv„z uor """J cnicagaK dotaznuy ao gu noocias vvdánl ůdÍbÍ na stavbu
r -rv™ ! _í„ !„„ _ llt „ ='
aatupiteUtvo americké rotStěpeno a!"cvu "Vm 7 J kanftu nřkteré Polohy projedná-
o ásilí alMbrnáčníkA mflže re roabíU "ii i"J ny y plenárním sezení
pak přístopnějAími rozumí se samo
sebou jakož Že pro budoucnost bu
de omeena poněkud hrabivost mo
nopolu patenty vlastnících
ovšem pozbyde veškeré d&ležitosli
V senátu též se v ten den poněkud
pilněji pracovalo Přijata v koneč
ní m Čtení druhá předloha o závod
ňuvání též předloha dovolující okre-
_i apflscbem semeno obdržeti nemohou
každý návrh skutečných a upřímných r ve atředu přijala sněmovna
Severovy práiky proti bolení limVU!t6 8lřlbrn42nfk okrJf(a třetím čtení několik předloh nichž
avy pomohou vždy Mějte je sta- jk a stále dokazují o ně doély přihlášky o milioo buSIft pée- následující byly nejdAIežitějAÍ: Před-
jakou opravu meny romijejíce nice Uválímeli že snad není okreMoha o řízen! předvoleb v městecb
ve
blavy pomohou
le po ruce
fnlropolitnlrh a pr4 Iří lyj n ďtn
?4nf ditřlki4 latodftotaíiíi iij o ros
hodovAnl Volabřiíuh (r(} řoipoist
př' nsho-tífé tydAnl §uhnĚ V o
dsUldobitA Mrfifthtltaf)tlř-dl'fil
fc(řoi d4talo tm mJU#t6rri pronaja
lýcli písníku rátfatnl pr4to na
4 rodu iímftfk4 xi n4jmo4
V sftistn t fik'flik řidl#rh byh
V třl d plijilři siru přulloha
prolilatrijlrl k'rtitjřnl 4piyyyďan4
preinkty riřb atálfrn ni rt4nl stu
lřil k Mtodiotífif j přdl'h utfaftf
rujřtí f rozfidfk vydmý křijským
ao-tdarn ř4 rotl dl(ilři(ki várnonti
e p'bld4tM n jch'1 řnjatkl n#
motltiťmí předloha k nprati íákona
vxtahajtrfho v% binky jaliolttf
hltfil imnt p"U4 v m }
práti l5k4 ikraidiovanýrli míjí
rrlti na staroati ou y krjk
V pdldrif řftřliři tíhrt t alá
flí řotifttijn ním oi(n ttíl itn
ftřf Jak tik řfíi-í thll rhr nAcj
předloh tyli lul Y'ěiriěafm
itl prpdfiářtt byl t sfilmotnl
prlank4 r#l4 řada předloh y p
nárníci lni na kolik přijato
bth V fxialrlfíím tenl zajm4a
lJedtoh efiátu podrobojfil lubnf
Ukalo státní dollí tc a Ji lloh
títahnjíří ft pfířttíl í rif1
kn y ten den mimo thi odporně
to i předbh k pliji tl 20 dáiiii na
pořádik a 17 odporučeno k tamt
tnutí
V senAtd v tentfl dn byly y
plenárním teirrtl phjty zprávy od
komUl ani předlohách nich! na
neurčilo odlořeno Helii dphatu
zpibila předloha povolující výrobu
oleoioararinn pro prodej mimo stát
podaná dl t4trhu guternéra Ko
mie které předloha odkázána byla
nemeiksla s tmdáníin tpráty přínd
té a odporučením viak pfeďwda
komice pro záicžítstí hospodářské
durdil se velice žs mu nebylo dáno j
o předlo slyicr1 ale předloha pře 1
to nebyla odkázaná rpť t komisi ný- s
brl položena na pořádek I
V soWtu debatováno skoro celý t
den o předloze k regulování dobyt- }
čích ohrad při Jatkách South O mul- {
ekýrh Předloze odporovali hlavní
zástupci t Douglas Co dovozujíce i
le jHt to rána mířená proti nejdále
iitějsfmu promyslu ve státě kterýž
jfst pýchou vfiech Viak vSchny
rámitky padaly na pfldu neúrodnou
a předloha schválena 70 blány proti
10 Předloha ustanovuje že vsich f ř
mají míti stejných práv tu a stejně
bfíi obslouženi guvernér má usta
noviti inspektory na dobytek po
platek za vážení má bjt snížen spo
lečnost nemá čítali za krmivo více
než cenu dvojnásobnou a dávati
plnou váhu atd Sněmovna se pak
odročila do pondělka
V senátu ustanovena pčtičlenna
komise k vy Setření pověstí o krutém
nakládání s káranci v káznici Zá
ležitost komisaře výstavního Garne
aua byla trochu provčtrána při ná
vrhu aby zvoleni byli dva členové
do společné se sněmovnou komise k
vyíetření hospodářství ve výstavě
Mezi jiným tvrdilo so že Oarneau
nakoupil za $8000 nábytku ale jen
za 200 po výstavě zpět odvedl Též
jednáno bylo o předloze k do- i '
hlídce na olj Dle'předlohy té má
komise obecných pozemku míti do- '
hlídku na olej a proto též právo
-_:_ i' a
uHianovui pei ooniizueiu vysvitá z i -
toho patrně že tím má se vzíti gu- f
veruóru s rukou právo ustanovili i
dohlížitele a marné byly námitky H
že komise zmíněná je prácemi přeli- ji' '
lana tnlr vvmlrnuala in llir kl t J % '
před 2 roky žalována pro ávindle v '
obecných ústavech l)!e předlohy J
té má olej býti 110 stupňů a dohlíží- í
telé mají míti 100 dol měsíčně Y '
platu
ť
r
ť
t
l
i
ř
Obilržol -vSK-
prvníodniťnti — na nvM yístayé
CI1EAM
rowiia
!TJdLolccxiaeJi : ptipravan
Čltll prUak a 1aíha kamaaa rmťla
coaia kamaaca a }laok ftitot
o m aotO v roraitPS
i'
►
r
r
i
J