Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 13, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'i' '
PÓ I KOK ZÁHÁDU
'1
4
POKROK ZÁPADU
Wh1y r1ltln
piřiltiMjí'f frkrn Zapsat PHnlfJ'
lU ei WS S — Tel I"'
Tiskárna i 1111 jllaf 1IU sllss
Tlffn O Kiox
Vythiti káhlott t řiti
íftírt
TisIafiU Drtótti
ftlélsi vslaktef JAW MOilClf
irretTf
řfrt Pnn)n4 P'4f Banarttl lhn1 1 M
fk Sjltl Knihnn'l AnneUnn l't
oartrn k ifmll
t "KU
fiwlplAel t n fnfe flt S polil t BniSafňOM
Inorlrlui H n
tisttav nutí
janil lnJHpjt Mjrl kmipt #!
a oiprt-aati Mnri#f í'f)f ll Mt
JI Tl if)iřiii4m 4nput aneh !
jkitknu bknl Jm ' -ka )!' M4nl
litími ja Mou h pt#'viil a krm
fM Hrabal k+fiknlle MkH nl
eMHetl ! Ha ' ilfMfh řřljmm
11 I I- a-eM4 knlkr VtWknr i Ulit v
IMkf tnn laaXnr fmil liMunďul--ví afao
riiimkMt kfik flu Omaha
lc itonl na idrM# nrti
OfftKtT
ProM a f fthiMkf w #♦} itl fxiuM
# SHvI pen! l!(ř thtl#tif J
Za drobni líh Wkr oh'Jr4 tikotl mptM
atijM pat ťiUma í rorill t irikrSt
rtiat nhiaVnl tiahHftU Smrti Jiné ena
na II f 11 tU kaM mt)nftl
SJwhř kaJ4f pfolo t)Ht) ohjrwlnlvt Uillk
]ak rrlknq rhium mltll f'l Onjr
h)Mf k na 4i4t ilotq nmlml nrhxlnl na
poltláni A4řTiiít#}pxllt1 I 1'okffik Zi
pmátt Omaha ř b
1'OKnoK ZÁPADU
Omihtt Nb
Omaha dno 12 března '95
Do ffisciisij Minnesotj
Pnu T IÍSinlíule
nai oprávněný jednatel
nvilíví krajiny oaiimi obydlené
OMdy Owatona' Blooroing i'ririe
Aaitio Winon St Vm i jinde v
Mian d4UCs!rar Conover Proti
vin Spllhille jine v e?ernf IowA
Prairie ď: Chien Muncoda Yuha ft
LiCrocíř Wíf Krijané Jií by co
koli v taleiitoatech iit& našich e
týkajících sobě přáli nechť mu la
skavé plnou dftfřru véoujf
Vyd Pokr Zápaio Hospodaře
a Knih Americké
Pbbiiobkt i oddechxcl jakkili
ae kongreau zbavil a — Sel na hon
lim což pak abychom jej přlštfi vo
lili za polesného?
PxOKLAMAClKOTSVEÍWfYAWKTOSr
reservace prý pozemkový úřad jii
připravil ale president jineruélčasu
podepiat — musel na bon
V LONDÝ XaKEM TBHC MÍ U5CI
atříbra cenu 27 11 16 pence col
rovna ae ceně 469 ta mnolstvf stří
bra v dolaru americkém
NlJMOUDRUŠÍ TfcO KTIROC KOS-
gres ocioil byla le se odročil Mou
dřeji byl by ale učinil kdyby ae byl
odročil dříve nel ae aeřel
NkJXOVÍJhÍ TECbT JlbT TB08T VÍ-
naříký v Kalifornii — California
Winemakera Aociation Patrně
2e Um oeSelli o trustu kořalečoim
POPVtlBT KAJÍ PBÝ Jit PRK8I
dentaký lístek Maflxovanýn V čele
at&ti prý bude aenator Allen z Ne~
braaky oc&nkem pak prý bude Wat-
aon i Georgie
TlIABKl ZÍKOXOOÍKSTVO ODMÍTLO
otnati břitva co tbraň imrticí
Tamní at&tníci dle všeho jnon
toho přesvědčení le v ohledu
tom není nad 'bouchačku"
V Chicago ar kimají ai ntrcuu
káné demokraty co vyčítat Pro
dvé b&dleraké pťedlohy které Um
byly městskou radou přijaty blaao
valo 20 demokrati! a 19 republikinft
V chicaojkbx "Svití" aa aica
nedočílime ! český radnt Slepička
hlasoval pro bfidleraké předlohy aa
to ale le EJ Cullertoo — chicagský
Ilaacall — je hodný člověk jemu!
lidé neroaumf
SsKBITii rOKLADXT SLIBOVAL řo
novém roce ie je ol koneo suhodkK
le teď bode míti vláda doati příjmů
k kryti vydaní avšak schodky jeví
pravidalně kaldým měsícem vsdor
lomu Carliule je Ipatným přorokpm
a na jho slova jíl nikdo nedi
ani vindry
Miu 1 1 f i soťMrf m i toho
le číntkoa vlé lon kolcllnové ilmní
ky pro 15000 fojind bj#dnifty by
Iv In dalo by se v brtka iiiavřsnl
přímíM oUvall I (otll na-
mf li Čífítni ilmníkft ispotřebf ns
boř dosal adrlovali je Japonci ne
huiHfm lionAnfm rtsustiíe v te
lte řasaf rairaía r Atwir KaAts
k(rf pM alkolika mlslci dotal
illuak na Iornalitíku a vykonpil
chirs({ké Tím nabalil s briy fto
viniřtké l4vy a minulý If ln vy
prodal íaaopls svftj Káral la ktsrý
přijal náiev Times lltrald Tak ia
fiíknol nsjoblll#njU druhdy časopis
chicagský
V CAtfroaít rifJATA tltono
darstvtro pMohs lB4m právo hla
sovscl o dělající 4ro eft ale "svo
boda" Jich mař nou měrou obroste
na Přijata totil lébol týdne jimi
uvalena j#l na noiení klobouka
neb čfprčko v divadlech neb jiných
místnoalech veřejných pokuta v ob
nosu 30
IAÍ W K VAílDIRaiLTOVi
tuanlplka Itletničního magnáta ob
drltla minulý ólerek roivod od své
ho manlťla' Přrlfčtnl bylo tajným
tak le a tétol iiril vrřrjnost s ni
čeho nfdoiířdíla a připravena tik o
ivláítní pochoutku Žaloba ovlem
předcháiela pověaf le příčinu k li
dosti o rotvod poakytlo táletnictvl
Yanderbiltovo
MIito Nxw York i kodalo v mi
nulých dnech skoro t 4 miliony do
laru svých dluinícb ápi& splatných
ve slaté inřnA nesoucích poutě 3
procenta o $277 na stu nad plnou
cenu To je obchod Spoj Státy
prodaly ta 62 milionu svých úpisů
splatných trdou měnou ta cena
při kterél ponesou 3 procent úroku
To je politika
Demokraticib sprXvb díívíjší
učiněn byl konec rokem Šedesátým a
thnnsila se tehdy temi tak Ze nedo
mohla se moci pokud nevyrostlo
nové pokolení které a vlastní tkuSe
noati neznalo a věřiti neebtélo jaký
"blahobyt" demokraté umí spftsobit
Doufejme Ze s kongresem odroče
ným odchází ta strara tnovu k "ta
alouZenému" odpočinku aspoň na
dobu jednoho pokolení
Z Jít KOLIKA TllftO CHICAGSKÝCH
policistA kteří před nedávnem tkouě
ce ta účelem zjištění acVopnostl
jejich podrobeni byli pouze 200 od
poručeno jich bylo k propuStěnf —
To ale musela komise dotyčná býti
notně slepou neber dle veřejného
míněni t dosavádní policejní moci
chicagské sotva 200 a nich muZi
řádnými a schopnými jest
IllVOLTTHC NA KCBl POTLAČENA
byla téměř dřivé nel jak se patří se
rozvinula a neskončila tudíž jinak
nel všechny ostatni pokusy podob
ného druhu Jak se podobá vyvo
lávány jsou revoluce na Kubě jen
tehdy kdyZ pokladnice "vfidcCi" ae
prázdniti počínají neboť není lepší
ho prostředku jímZ by Kubánci mi
mo ostrova Kuby usazení k dalSím
finančním obětem příměti ae dali
Jak odíOldila Slavik odkocksý
před týdnem kongres jsme ji! sdě
lili Podobně soudí i Svornost"
kteri jeat vidy takto "neodvialá"
ale jakliva chlupu dobrého na repu
blikánech neviděla Píše: MZare-
dánt ničemného kongresu tohoto
který bude demokratické straně na
věky slouZiti k hanbi a potupě pro
neschopnost a ničemnost svou končí
anii by roeti sněmovnami bylo jediné
válnějií otázky
V IrLixois a Mmsocri íla shaha
po ochrano domácího p&myala Uk
daleko le v zákonodárstvech etátft
dotyčných podány v minulých dnech
předlohy přívoa piva v jiných stá
tech vařeného ukazující To bylo
by sice hezké a prAmjli plvovarnl
ekému stálQ dotýčných by in o?lm
nemalou mfroa prospělo na nslťstí
ale bylo by (o porubním lákona
mtaUiátníboi a proto láhony po In lí
né neustav nimi by byly
A ottr xovl i0ai ii nn tr
mtlé iMje vlšf 'M nlkoliks
mfsfct tropen byl velký blnk s tím
le fatČen byl a postat en před sond
ve Wahtngtofii litik4ř Cipt Uow
gat ktsrý uprchl přsd 13 roky
ipronevlřiv prý 100W vUdniho
jmlnf Ač po 13 rok A se nWývaf
nebyl přee k neUiení al minulý
podiím iat(tn byl t Hw Ynika V
minulých dnech postavsn byt přsd
porota která! ale azntla j) nevin
ftýni Ať lije spravedlnost!
HnADaiífr (torafiiiLnovl mtA
dílall lak ryt bte pn#s jako při -sUdnl
pfljčce presidentem Clsve
tanďm vypsané Pumě ďl mlK'
ona ďdtrft vydělali v téch několika
krásných ii)lnut4h jtl pMÍsps4ri(
smlouvy vyla lovalnl Za ť ale také
mohlo by se jíl nyní tvrdit! le Ole
tand neopuztl 'bílý dam" jako Uk
mnohý s jeho předchft teft v chu lo
bě neUř tajísté le lAlko Jeho n4te
liti vdé(nými punllníky pro budou
most vytl4no bu le
Llioixf I't4TÍ KA MOll VTKA
tuji počty hrozné V led a 6a utonulo
75 lodí s nich! bylo 29 skanera 17
pJrnlkQ 14 Isfap b lodic 3 bárky
3 brigy 2 barkentiny 2 lodě a '
lodívod Na třeli to lodích zahynulo
celkem 1190 lidí Přes polovici
zahynulých pohrobtno se 7 loďmi a
asi 332 a E be 120 s Nictheroy 100
s převotní lodí 'IVrciera 40 parní
kem Kicgdom 26 s Cbicova 26 s
Initrahuellon
Vg VlttOlMI jak si podobX za
číná se v politikářích tamních pro
bouzeli duch Washingtona Demo
kraté tamní začínají totiž mluvili o
poctivých volbácb v nichZ by hlas
černocha na dále právě tolik platil
co hlas bělocha a k tomu ke tseaa
jeítí tapočato v Kicbmondu se
stavbou továrny na výroba cínového
plechu! P&jde-li to takle dále to
dočkáme se během roku jeíió toho
Ze Virginie McKinleybo ta lastníbo
oyca svého příjme aby tak nárok
i na dále na "kolébku presidicta1'
činili mohla
NAŠI ZAUBAM&irí VTrLANCI STl-
Zujf Ze s platem svým 117600 ro-
čné nemohou vycházeli chtf-li temi
svou důstojně tastupovati Odslou
plý vrchní pcátmiatr Bissell prý od
stoupil a kabinetu také jen proto Ze
a jedné strany zanedbává praket né
kolikanásob výnoxnějsí neZ úřad a
se strany druhé Ze jej Žití ve Wash
ingtonu stálo o $20000 ročně více
neZ obdrZel sluZuého Z toho vieho
vysvítá Ze by á Fa dníc i republiky v
nynějSí době měli se učili republi
kánské prostotě a jednoduchosti a
ne Ze by jim mely platy být zvýšeny
Nbmicki rolnictvo nbn( ipoko
jeno se zápovědí přívozu masa ame
rického nyní míří i dále V země
dětské radě německé usiluje se o celní
válka s Amerikou totiZ o neposky
továni zemím mimoevropským týcbl
výhod jako oněm se skýtá K divu
by to oviem nebylo neboť Nčmecko
cítí se zkráceným tím Ze na cukr
jeho poZadujem o jedna desetinu
centa vysát clo neZ na cukr z někte
rých jiných zemí Viak dojde li k
celní válce budeme na ni připraveni
President má právo zákonem z roku
1890 v plfpadě takovém trhy naíe
třeba zcela uzavřití a Německu by
mělo postačit naučeni jehol dostalo
celní válkou a Ruskem
Jit ZASE PBKKVAPIL Vil VBCBNl
sond veřejnost rozsudkem který ne
ní v zájmu monopol ft Uozhcdl toiZ
le patent který vydán byl na vyná
tea nějaký ade i v cizé zemi propa
dá i zde pakli vypršela doba jeho
mimo hranice Kozsudk tento
vztahuje se oa mnohé vynálezy zá
klnna rneil
4 vtnáteiv
'
těmi I IsUfony Celní
americké na kleté! ide I ta hraníce
ml patent byly vydány byly af po
sud I ! v platnosti kdsltt f cílích
semlrh dávno práva palentnlhi po
ibyfj pn!f II se lam nea Mluje na
tak dlouho'1 dbti Jski l de Vře hni
S'iud řie(pmeftul ale podotknout!
le kongres mhU apravitl lákon tak
ahy tjfi4!efl ils polírall právo
ochrany piteftU l kdyl la hřanlc
mi dátno pjtsřil proíel
♦Tna Puatie Omet t a l'ya
lio Trust" inllo e křídlené b#lo
naeno nynějšího (residenta kdyl
s o d8lr n4rHti uch4it Mělo
to msmsnati U jeho vláda by se
nďfMilttls ineulííáni patron4!e
spAsobem strannickjm njbrl le by
jdni?a při obsaiov4n( úři 11 potue
f tajmu veřejné stnlby Viirne ledy
jak se ve skutečnosti dle ho ich
val Z 911 roiličnýth konsnlft kleřil
ni k jmenování připadly sesadil
2C0 starjch aby dosadil na jejich
místa lidi své vltatní a Jenom 32
jích nechat "n% Kkji" Vsk slul
ba konsutárnl se tím nezlepšil uf
brl naiptk byla očividné ihoriena
ool veikeré obchoInictvo dobře uď
tď Koku 18í9 kdyl m jednalo o
rnísto prařskho konsuta vedli nsií
demokraté náramné hlučné slovu le
tam měl býti ponechán demokrat při
vládó republikánské tentokráte vlak
byli tíii Am Občan
Dli zraXvr at kohila Kabla
a Petrohradu pracuje vláda ruská
útiluvně o vytlačeni Spoj Stálo 2
trhft evropských a asijských Nejen
Z- vláda ruská dopravuje po dráhách
velmi levné j-olrsviny a výrobky
jimil s ratemi soutělí nýbrl posky
tuje tél podaikitolam p&jčky Jsou
tudiZ naíe zájmy a to v rvní řa'ě
zájmy hospodářské ohrožovány oa
viech stranách Argentina Austrá
lie Indie I Huško mohou vypěstovati
plenici a jiné plodiny levněji nel
my a budeme se víech atran tlačeni
ku zdi Nemají li naie zájmy rol ni
cké zkáiu bráti dluZno bude pečo
vat! o rozfiiřovinl naiich vlastních
trhft siřením našeho prflmyslu Kdjl
bychom pěstovali a vyráběli doma
vše oo potřebujem a vypěstovat! neb
vyrobiti můžeme a nekupovali kal
doročně za 600 milionů dol plodin a
tovarů v ciziné byli bychom páoy
mezinárodního obchodu neboť cizí-'
na od nás musí kupovati bavlnu ta I
bák něco chlebovin atd což obnáái
více než co my nevyhnutelně z cizi
ny míti musíme V takové národo-'
budoucnost Ameriky
KtWACNfiKÉ LlSTT PRINiií NA
eledujícl zprávu: "Ctyry miliony
akrft pozemků indiánské reservace
SiouxŮv budou otevřeny pro osadní -
jmena l o rif elektrb
ky na zákup po 50 centech akr Re-! oi aby mu přišívala utibané koeflí
servace tato se nachází v eeverozá- kj ntrZené poutko od kabátu roz
padni Nebrasce v jihozápadní JiZní párané rukavičky a j v Nikdy mu
Dakotč a ve východním Wyomingu
Mnoho osadníků kteří ií Um chtějí
domoviny zbudovat se Již hlásí v
úřadovně ve Pierre S Dk a až
namane jaro očekává se veliký na -
val Jakmile se dozvíme o táležito -
atitéto více oznámíme" - Sdělili
jsme již na dotaz nás došlý Ze to je
vulifi A hntnririfv PnvamL ev t rr
Vtliaj uuiuuut wsv au j +j vj J
otevřeny osadnictvu před 6 lety po
1 125 akr avšak jelikol se pro vzdě -
láváni nehodí Jsouce vysoko leZícfm
suchoparem který zavodňovat! ne -
možno nikdo o ně ani nezavadil
nechány budou pěkně na pokoji i
kdvbv osadníkům sa dávalo nřídv
kera 11000 na každý akr aby se lam
osadili Zdá ae nám ie hemboff
ten má pouze přilákati osadníky do
Pierre aby Je tamější hostinští mo-
bii nkolik dnů ždímali Nepochy-
bně Pierre je Zárlivo na to Ze ol-
vřena bude toto jaro Yankton reser-
vace a le města kolem této a toho
nělak nroěch míti budou Yank -
ton reservace bud© míti ovšem far -
my pouze jeo pro 10OO osadníků
JlM aelsramf {asoi-m R tlNf Vf
o hospodářských pomlfsch tolik ro
l 1 __I_L
kois o petřlell KM íilrapy nalsho
malofídnlka spnsoberu přímo sr-ice-řvřicfm
Podia censti typlsuje
ti řařineř vydřlá Máme prý id
411101 rolníka a úhrnná ren%
rrm4řsk4ch t roduklí ťrř bn4le
té oill mil ttkU iritadá 1100 hK
kaldého firmsrt Vlak to Jenom
prflmřrem jinak ve skutečnosti
lto2IO velkífarm4la majících far
my o Wi akro I více vytlil roční
IJJII kal lýj l77Ol maj'eí far
mf od 100 do 6oo akro vyt'11
roční IM4 kaMýi l2?Ht ma
lých řotnlkft majících fnénl nsl
lOOakra kal lý vydělají la rety
rok porn prAmlrsm poflIS čilí
32 rentll denní a l tlchto 31 cenili
musil malý rolník vylivitl sbe a
svoji rodinu koupili gřoceril odiv
petrolej a jhlf muíl uplatili áčtjr
lékaře a léklrnlka laslall před
platné na svflj Časopis přispívali k
církevním fondům a dobročinným
účelům odváděli dani státní Ikol-
ní a okresní musit bjtt v ťofldkn
se svým pojištěním proti livetním
pohromím a koneční — col jest to
nejhorií ~ tapraviti v pořldka a v
čas úroky i dluhů váinoucfcb oa
Jeho farmě chtěl ti aby věřitel mo
kaoíut nevypovllél a Uk Jej o
stateček a o příbytek nepřipravil
aby se nemuel stáli nálsnntkem
Irampem b1o auperem — — Pa
trni le ten malý rolník je kouzel
níkem kdyl to vle dovede ta těch
32 entů Ovíem kdyby onen ča
sopis něco věděl o rolničeni tedy
by musil snáti le rolník nemá pří
jem pouto obílí nýbrl le chová
tél dobytek hovězí vepřový sko
pový i koně z néhnl na mnoie
hlavní svůj příjem čerpá dále le
má mléko máslo drůbel J vejce
nejen pro sebe nýbrl i k prodeji
le skoro vie co potřebuje k jídlu
mimo kávu cukr a pod doma si
vypěstuje le topivo jen zřídka?
kupovali potřebuje Ze mnohé po
třeby aa drůbel máslo a vejce po
řídí a le tedy příjem za prodaný
dobytek a obili a většiny čistým
příjmem čili úsporou jest Výdělek
dělníka v městě naproti torna
pravidla bývá spotřebován na
volni potřeby a pí opatřeni těch
ob
zbyde velmi málo
Naše bojovnici ta íenskX i bava
vynaMy opět jednu zbraň na obrana
svého utlačovaného pohlaví Jest
to rozdil mezi nebožkou pramáti
Evou a moderní Zenou Důmyslná
myslitelka nazvala plod svého ducha
"Profi nepotřebovala Eva služky?"
praví v něm: Mluví a píše se mno
ho o vadách Zen zejména o tom Ze
dají si mnoho aloužit MuZi táží se
proč při stvoření prvni Zeny nebyla
Ignfoni lí nrvnl alnltruV Twtn
duse pro'o Ze Eva Zádoé nepotřebo
▼! Ona nemusela nikdy plésti
i punčochy Adam nepřišel nikdy k
nenapadlo rozložití se v některém
koutku čarného ráje na houpak dáti
' nohy na stůl zapálit at dýmku tře
fovat se do plivátka Číst noviny do
' vern a pak spustit na celé kolo:
1 MD čerta eo je a večeří! Jakživo to
nemůže být v čas To je pořádek'
Adam sám rozdí lel oheň přikládal
Í
beo dělal všechnu potřebnou práciA
! On neposlal nikdy Zenu k řezníku!
pro maso a nehubovsl Ze je tam půl
'dne On dojil krávu krmil drůbeZJ
staral se o celou domácnost a nikdy
nepřivedl si doma půl tuctu přátel
v půl dvanácté na oběd kdyl Eva
arovna prala a myslela si le to od
bude teplými uzenkami On neznal
avyku chodit v 1 hodinu v noci do
mu a proto neměl příčiny pustili sj
do ubohou itvou Ze na něj
nfc"u "í On nepraštil
cikdy kaldou botou do jiného rohu I
'in0 nesvolával všechny čerty i
'i nemá na svém mísiě Oa nevěřil
! 1 Evu pro svou obsluho a
atydčl se rozdělili se a ni o domácí :