Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 13, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKRO
PADU
tIM 4f tlil r'f Oříirg áf lK4N4 MMAMA 44 1119 CUV f
OMAHA NEBRASKA V£ StAEDU 13 DÍlCZNA 189'
ROÓNÍK XXIII ČÍSLO 48
r4iiti řw tiie t
ř I" !♦ tfMtl r
NOVt ZrRAVY DOMJICI
Krmlt UloH
MIMI ÍMjM
Z MoMmsry Mln sd!o4no
Jt r4ni rAfm dpl#of fm 14 '
afsďivnl f4#4 Jn4i krtjtft
MÍho i„ikl Opět ttrnl i íla
Mlnil smrt mlitih' rn 1 ( í f W
Jana Kop' a žo r " k 0 ♦lřti'
l'f I prail il Křhl Jnitka
f t tlf4lřtí prkn kdyl tu opi II
li r- i C t f A } f I ilu v plném
běhu n Iiiirjd í V ukamlikn
fi lio l I od
t I II 1 i: L _ i í
"J Jn" "7 "
14k byl rřrMrtl(tI-r
m rnmittl li llat 1 1 i
1 I filL tr-lil I'
Pq1 bf vlf Íar4f f jr
llI 'IJ II'MIIUI
1- M i I
mf-rnké Z Ji ho ilnjiMnnon fi5
til BtnFSjm cl4vajt llk rolíž
ťratH a Hirjř řát4lé imřUho
N jarní pilu trlřl KyiU ifi
iťl jffjfit i hrtfft j(níiM(j jtu-
dolf K úrau Jíyl unihnut prk
nem které filou xlrIenn IíU do
ohliiSeJo a Jmu jftoWfi v-lk4
r4na Oíelřo4rj jt-it dr Whaitiím
1
Montjíompry a ir Ii%ndenlergo- ini tuno oiiiuanouu lomu aio io
remi Xcvó Trah) Uadratoje n'di4ni na odpor o jh)hUvíI a fo-
rychle ale le úrai ten utopy néjaké
i)oneeh4 lítali viidinl icho enimí
SmMá loapf h
i
Ve utředu doKdtdne vittoupili '
do banky v Adel la dva lupiči a
revolvery v rukou přímili kanfra'
k vyd4n( veňkcrých pooěí jel po'
ruce ne mu naléxaly Kanlr tpo-1
čátku ne tdr&bal a ťhtfl k revolve
ru HÚhnouli leó odpovědi na pohyb
jťbo byla kole do ramene Hernu
laryvíí Tím přimřn byl k povol-
BUU a rv Vi"v
_ i i i _ 1 1 _ a
peníe abrábnu Mi tím vatou-
pil an miHUKm ooi nouo mney
y v i wn vjriuu a
jeuen mpcu ooruui n umwi "
nřný mel jeíti tolik ally íe na uli
ci vyběhnul a poplach dal Meti
tím ale vyběhli již lupiói a kořistí
avou a budovy b břžt-li k mÍHiu
kdež povoa fitáti mřii byli ale pro
následováni a v nastalé střelbo pét
občana poraněno a jeden t lupičů
na místo usmrcen Druh byl ta-
tčen A nejspíše
ío lynčov&ní ne-
ujde
Dtlcíité rozhlídnuti
NejvySSfm soudem spolkovým „kých reservacích oavloictvu ote
vyueJen byl v pondčlí roisudek v ' vfenfch v stáUích Nebraska Nortb
případu Bate Kfrigerator Co proti South Dakota Montana a Idaho
Francia Sulsberger A Co který! He aakoupili — Poslanec nebraa
pro celou veřejnost nemalé dftleži-ký Meíklejohn jest toho náhledu
tosti má V případu tom jednalo 'je opatřeni toto i na osadníky na
ae loti! o to je li patent americký Omaha reservaci matené vztahovat
platným i tehdy kdy! ji! patent ne bude
cizozemský dříre ne! americký vy-1 I)ida r Houth Dakoti
avednutý vypršel a soud rozhodl' V úterý přihlásilo ae o okresních
že patent z lejší záro?cft a vypráe ( komisařů okresu Yankton So I)
ním patentu cizozemského platnosti přes 200 farmcrfl ae žádostí o pse
pozbývá Následkem rozhodnutí nici ovea a ječmen a semeno a oče
toho prohlášena bude nyní za ne- j kává ae ! plná jedna třetina vei
platnou celá řada palentfl hlavné v íerých farmerfl v okresu podobně o
oboru elektrickém jimi! veřejnost' semeno žádatí bude Oareanf ko
dloubá léta vykořisťována misaři odhaduif že k účeli tomu
byla
~ ' i i
IIhaé liUko zlata
objeveno bylo počátkem týdne bra -
Iry Mcllawy ovými nedaleko In- mohlo Tento nedostatek obili za
dio Cal kde! ji! nékolik pověst- viněn byl tím Že přes zimu téměř
ných zlatodolů se nalézá Zlato
objevejo bylo v staré jdné jesky
ni v hlubokém kanónu se nalézají
cí A dle všeho ložisko toto ji!
starým Aztékům známo bylo Dle( vepřový ndrželi ai chtěli tu mu
dobrozdání znaljŮ jest ložisko toto adi pšenicí a ječmenem krmili Za
3
lním c neibohalifeh dosud kdr
nalezených a učiní prý z obou bra-
tra mnobonáaobné milionáře
Mtřy řa4sley
ŮUff I
diÍff dvoi iMlrř MlřU Aň
1 1 l - _ á 1 tni!
lloriaimvýf h ě 91$ (í( len avn
bydlVfeh Htflřl apanbefvA byli
H'j"m MatfaMM HaHi
")' ' K
lMhyl nfaslnot r4rodo in
lk ié M'éíiy !'" ktol f
bývaly k bvřM dottfiiny
lýřsaMtřsmA
Z Terr Ihit In I otři4mno t
utrý I# "fuký" horník Lnu i a
Timb naliíl a ti i
Colorada do Pennsytvanía nedále-
l íi „I I „ iié
" "
ji(J# (lff4n t (j(ti T(
'
i ni i ni iiii
l I !a ul l4i tlr MkliklaH alInXuH
—
JJ lrli iik J-lil
jjifuk ilfrli
i)li ini řitrhné
' ' " ' —
— -# I
(liti mi nt t (Mimitlt
Z lrkin ()kl oin4mno
6trý-s in mii Iowa Inlí4njr (anaj
ttlkd rotjíilent a ] ruJoM ian4ll
kmene onoho Jobu Amlilcovl {io-
nrnto vykonati l'M nějakým l
rothodly ne totil úřady mlatnf
oEtroky indi4nké ta účolern olo
t i i t
Ipne v poradě unneali e le odhad
řlho na potemky avó vftboo ari
nevpufttf Lč Amble onneiieni
toto íruíil a i4m
úřadům odbad
majetku avébo dal a
proto nyní na
nčm obvyklá aomala — muoenfm
vykonána prý bude -— Jest to po-
I prvé co úřady mÍHtnírni pokua na
uloienl dané Indianftm čioěn jeat
Úřidy tvrdí ie kdyi rudoíi vSera
výhodám občínatvf ae tiíí měli by
také lířfslušný na ně díl břemen
t nírttí iroti íemuí vSak ruJoži na
mítaií že nejsou ničím jiným neí
()trok vJ&(J pokové ncboP ne
8fn beí jovo#uf ani jede0
druhého na jíné rt8ervaci navité
0ali ba ani nernnf bfei dovolení
reservaci opustit! nechce-li íatčen
býti Návladní spolkový jest toho
náhledu 2e IudiánAm dan uložena
bf ti nesmí a odporučil aby proti
úřadům místním aoudní zákae ai
vyavedli
Ulera osadnikSm
I Před samým odročením kongre
su podařilo se prosadili k rozpočtu
pro odbor indiánský dodatek jím!
prodlužuje se o rok platební lhůta
ončm osadníkům ji! na indián-
- '
zapotřebí bude p'i nejinenilm asi
15000 buSIfi a učiněny ji! kroky
aby viem žádostem vyhověno býti
veškeré obilí prasatům skrmeno by
lo Úroda obilí byla sice v okresu
tom výbornou za to ale korná ae
neurodila a pakli farmeři dobytek
PŮ čené semeno béřou komisaři
mortgage na letošní úrodu A půjčka J
neae zároveň 8%
Ciki klUtj hnit (orfWil
J íiU TM lt-ltS
' '
li" M
tnu í břsím tři##l přkv
pnjíff (práva ísjfiisna
ék4 rAU buf nsínaM ijlmtí
fátiNf Vlř H'r k(Mý ! 'I ( ko
lik piU to( h dni byl fiblíbmým
k ipUrifm tmktlin k(l sf Jh
Hsfm'if Mhi řt íU'i pr4#kl i
nana Hni d A jkolto upomínku
na btaboiárři4 přítomní avá na t4ro
d r!l dlíěft nf:hl vířným
OfckUn afm dlhr 1I ol
IlOW ! othaltijr Jik vslký
libnou ten jt dva bj a ijiltl-
no an jak a strany tttiln ilssoim
tak I atrany otthhanfeh oveček
#íbřřá pr4vy a po IřfdtMMtl potla-
ěo4niř jsou Páteř llouíř třijl do
Amerik? r 1883 a rok na to stal ae
kaplanem v St Louisů Co taký
dostával aice pouze 14000 měsíčně
ale a ostatními psouresy za křtiny
svatby a funusy přisel ai při nej
mensím na $100 Jakožto pravá
příčina joho pádu uráit ae veliká
touha po alávě spisovatelské Z
dlouhé chvíle vzpomenul ai toti! se
psali dějiny českch katolických
osad v Americe a skutečné také dílo
to před několika roky vydal Uyl
za to ováem od věřících nemálo osla
vován nyní ale ukázalo se že tu
slávu jména božího museli vířící
avou vlnou peprně zaplatit Jelikož
totiž v dílu onom četné iltustrace ae
nalézaly vzpoměl ai pan páter že by
mu to přišlo sniid laciněji kdyby
nijakou ryteckoa dílnu založil a
skutečně spolčil ae za účelem tím s
krajany Kytkou a Jandou Ledob-j
chod nevyplácel se tak jak ai tol o
pttier liousc pnu a nemona se
partnery avými arovnati počal ae(
a t - a ! f _ - X t a _ - 1
vypu]covau pnia na vsu
všech stra
nách aby společníky své vykoupili I
mohl což se mu také podařilo'
Vzdor tomu ae mu ale "rytí do'
dřeva" nevyplácelo a brzy na to1
a celým tím humbukem učinil úpa
dek Mimo toho vloiil prý několik
tisío dol do parní pily a boblovár-
J a J i V
mu! však majetnické právo nalézá
ae doposud v soudech zakoupil
značně pozemků v Mount Pleasant
Mo a koneční pustil ae i do po
zemkových spekulací v St Louisů
doufaje nimi ztracených jinde pe
něz konečně nabýli Kdy! koneč
ně četní věřitelově jeko vesměs to
čeští osadníci A osadnice na zapla
ceni půjček svých naléhali a kly!
konečně i tl kteří úspory své ku
opatrování mu dali vrácení těchto
požadovali počalo býti paou páte-j
rovi A spisovateli českých osad v j
Americe v St Louiau horko a roz
hodnul ae nějakého chladnějšího a
jeho zdraví přiměřenějšího podne-
bí sobě vyhledali K rozhodnutí
torno přišel p páter minulého tý
dne kdyl jeden i věřitelů nemoha
nijakým mírnějším apůsobem dlu!
ný obnos dostat) chtěl avé peníze
Děj vytlouci klackem Odjel pod
nějakou záminkou do Kdwardaville
Ceaké to oaady pouze několik mil
illiams
komiNionťiťi ho
Tsto firma w4 fti-jlrpíí rnřífU
kéřh Prot lM4ni# íirmřf b nt
Za tíirki tntl
WIUií lMH k PIV0MKA
lew Ofíirti 117 KiffiAfiK llldaf H Omaha Krb
o l Ht lViÍ vid4!n' rdku I drn-
tilho dnu p Hosmmovl (tek nUI
te sdílením !s druhý den domft as
vrátí h byl lo pmlednl den rn
v ovl fVti ví din byl Patir !Ie
aotm Ivrdí le o finančních ren4
líeharho kapUfi fifn'l ani tij
menllho !4n( a ! teprvi tehdy o
nirh itědél kdyl poimiienf U mí
la osadníci jHho a nezaplacenými
směnkami na nťho hrnond se po
čali Jak se ale podobá muet o
tom věděli dříve nebof snažil
tfo něho u fekěho stavebního
a půjčovního spolku vypůjčili 4000
dolarů které mu ale odepřeny by
ly an na příslušné mu dllco náleži
tá částka dosud sptacetiA nebyla
Jedním t nejhlavnějsích věřitelů
zmizelého vet p4na jest krajan
Trefný který! dílem na hotovosti
mu zapůjčil neb ta něho se zaru
čil do obnosu 13000 Peníze tyto
vypůjčeny byly pod tou záminkou
že prý uloženy býti mohou tak že
gnačného výtěžku přinesou čím!
jemu z nesnází peněžních pomo
ženo bude Sliby tyto ukáialy ae
býti planými a podobně obalarau
cena byla celá řada jiných lehko
věrných krajanů mett nimi! na
prvém místě jmenovat! sluáí kraja
ny: Jando Kytku a Wolfa Velká
většina těch kteří útěkem pana pá
tera llouíta o vefkeró úspory své
přiili jsou lidé nemajetní a kladou
vinu na výše jmenované krajany
neboť kdyby tito nebyli mu důvě
ry věnovali nebyli by ae an' oni
nechali avésti Zvláštní věru jest
že ošizení všemožně každou zprávu
o finančních manipulacích zmizelé
ho kněze potlačují a sice z toho
prý ohledu že bylo by to ranou
mířenou na představeného jeho pá
tera Ilesonna který prý v té věci
nemá podílu U mnohých panuje
náhled že zmizelý kněz spáchal
I aavnovraZla leč většina osadníků
koHtelních a)Hlli v Iliho
veikeroo dMm Hvoa a věří pevně
v to že jakmile nějaké peníze "po
ctivě" vydělali no mtt podaří mezi
nfi ae vrátí a dluhy své "poctivě"
vyrovná
(lití stehovat kapitul
V sněmovně zákonodárstva min-
nesotského podána byla v úterý
'1'riva výboru jím! přestěhování
státního kapitolu ze St Paul do
Minneapolis odporučováno jest
Městem Minneapolis nabídnuty
byly zdarma potřebné pozemky
kdy! by na nich do desíti rokft no
vý kapitol postaven byl a sice vy
hlédnuto jest k tomu prostranství
na něm! doposud budova výstavní
stojí Výborem odporučeno aby
přestěhování kapitolu občanstvu
při příští volbě k odhlasování před
loieno bylo
Spolts Hitchcock & Olnoy
3(G Exchange II u i Id i ne 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha Neb
Komisionáři ku prodeji živého dobytka
LlW SřZLTB
lluoB HiTcncocc
C A CatDWiiX katir
& Pivoňka
živým doby tkoni
a fisj-poUhlifíjif přndivaí jit
4 dobytek ku př"d! till
I klí fdMlfalr io H "biti
Oeatmtký vyslanec ve VVaib
iř!ítonu íairio Arrag vyjádřil ae
poutkem týdne la přilěhovateké
zákony ){itsinalké jo vallea ti-
br4lnf a 1 hlavně přiallhovalcl ze
Mpojcnýeh Htátft vítanými by tam
byli Všem kteří do (iuaternaty
tf hovatt an chtí a q nfho se při
h!4sí poskytnuta bude doprava ia
cenu poloviční a poskytnuly jim
bu Ion prý všechny možné výhody
tak aby uchycení ae v nové vlasil
co molno nejvíce usnadněno jim
bylo
Ot hránre itstha mrtev
V La Platta Charlea tJo Md
zemřel v úterý Thomas Jonea ta
stáří 74 roků Jonea byl oním
mužem který! vrahu presidenta
Lincolna Wilkea Uoothovl k útě
ku do Virginie po spáchané vraždě
dopomohl a po celý čaa úkrytu té
hož potravinanl opatřoval Hýla
mu tehdy nabízena odměna $ 1 00
000 kdyl úkryt vraha prozradí leS
nabídku tuto a opovržením odepřel
Osudný výbuch
Isejhroznejsi vybucn ]aky ae
doaud vůbeo kdy v pásmu přírodní
ho plynu udál ndál ae v úterý kol
4 hodiny ranní v Anderson Ind
a škoda $400000 přesahující jím
spůaobena Vybozenť byl toti!
výbuchem do povětří celý čtverec
obchodních budov a dva životy lid
ské přišly při tom na zmar K do
vršení neštěstí vypuknul v troa
kách požár a jen nadlidskému na
máhání celého sboru hasičského je
co děkovati že požár na právě do
stavenou radnici ae nerozšířil Kte
rak výbuch povstal zahaleno jest
rouškou tajemství jež aotva aa kdy
rozluštěno bude O aíle výbuchu
možno pojem očiniti ai z toho že
na mnoho mil slyšitelným byl a že
dlažba ulio na několik čtverců jím
vytrhána a ulice samy pak hluboko
roziyty
Podepsal
Chicagský mayor Hopkíns schvá
lil v úterý podpisem svým známou
Ogdenovu plynárnickou ordinanci
o kteréž jak minule jsme ornáraili
tvrzeno bylo že že pouze bůdlem v
obnosu $50000 radou městskou
prosazena byla a proti schválení
kteréž téměř veškerým lepším ob
čanstvem protestováno bylo Po
dobně schválil i "Cosmopolitao
Electric" ordinanci k jejímu! pro
sazení té! bůdlu ponlito Potvrzení
obou ordinanci těchto opodstatňo
val mayor tím že jimi dosavadním
monopolům plynárnickému A elek
trickému koneo učiněn bude a le
tudíž netřeba hleděli k tomu jaký
mi prostředky prosazení jich docí
leno bylo
D Ii Olhit
II-TllCem