Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 06, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
ZÁP
ADU
Mmiit ar twi rout ftrttrt t ostana mibsMa a o — tuma
ROČNÍK XXIII- ČÍSLO 47
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 0 DftEZNA 1í2
rMfiiHii Uf4 nt rtt
f4( I lalliMM lat itMstrsk
POKROK
w
za promii
Ím MtUtlrn poř4tki Infil 1
Uttae f holinky nfltnA ť
vářftoit ? kterél Jsme J if']f"ln4-l
atl J''t tak Jk nám byly mm
leny Vlfc t poslední dob n4
sloeháitf ajilUnl spolehlivých im
lieh ndMratelů I hodinky ri'J'ti
Um Afm MU rnajf a proto nebude
nit proietlm lálné holinky vfee
la prémie objednávali IV? ílěl-
me-ll poidejt }r bychom mohli
Jiné hodinky levn i dobr nailm
odběratelem opatfu valí učiním
tak ftehotoii :i
Iy7 'nlroku ylfnln
ALBUM SVÉT VYSTAVÍ
KM kln VÍ'UI v(tooi ko
lumlijk(ni fJíUvu lojit i fffje
mf ti řijiknti ní iam4tkn nřj
kón na ni uj-onifnku KnM k'n
11 nailll tlritiatk mu rLA litiiL
Hl)lilem tu yrTrřtA tf cli divft
' tjkoiiilřnjch rukou utnřlou Ynh
to jimi (lMli }ro nie fPlt
titl mřttif Amirinn It
pobilo který ohfthujo htavnf
v}iUvd( bnrjovjr mimo to Atta
celých Hnojených HtAtA a mnobé
rou5cn( klťréi v Í4!nó jiné knite
Uk pfehlednS olino není Mimo
tto mĎlťm nyní [lonkytnouti ble
niřfiro níim co prernii Album
rjiUvof % iic (řkr&n£ vyobra
toni budov a výjovft s výntavy
a aice:
Zdarma co prémii
obdrlt kaldý celoroční předplatitel
dva veliké nelity rocméru lojil
palcích obsahující 110 přo-
[krianych 7yobraienl výjovft a pa
imitibodnoatl výotavy chicagské
Za doplatek 20 centů
obdrií kaidý kdo prvé dva seSity
ta prémii svolil dalil 2 nešity ob
aabujlcf též 110 vyobratenl a
tvořící prvějílmi úplný celek
Všechny 4 sešity zdarma
obsahujíc! 220 celkem vyobrazeni
taileme tomu kdo nám ttuka jed
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijíti touto prémii
hod četným našim př&telftm kteří
i cbtí zaopatřili krišnou a trvalou
lupomlnku na avčtovou výmavu
TADT Vyd Vok Zdp
ía sníženou cenu!
' 137" Máme posud nékolik výiikfl
vpisu
Královské věnné město Mělník
a okres mělnický
terý a velikou pili sestavil a ku
elké své škodě vlastním nákladem
dal řiditel městské skoty pan Lud
i Jest to spis objemný neboť čítá
11 atran vnlkMin formátu fifiti
r u v - — — — - 1
brazv a mapou okresu a obsahuje
Iftkladnv douís okresu mělnického
L města Každý rodák měloick měl
j ebovati spia tento obsahující po
a a dějiny jeho rolistě
Pan apisovatel opravňuje nás ku
'htdnutf ibvtku spisu šacenu valně
álženou a aioe budm týž prodávat!
Nyní
XII $250
s noAtovní zásilkou (DMvělíf cena
(00) Žádný Mělničan nemusí se
yňl vymlouván na cenu sniuy ne
ot sa tuto cena je v pravdě levnou
Var Hlaste se brsyl Adresujte:'
Hodinky
rOKROK ZÁPADU
OMAHA NK1I
I
Hovt mm domácí
fC rotil Um t1ittotl
objvent byla v físw Vork
nim M M Orattere H ním t4ro-
veft £n' bylo nJkolik Jlnfrři
tnnin i nUhl něitefí vyznali se'M
f při tm byli k 1 j 1 ohn iktá-
l4fjr t Jř I JT Jedn M ialčeňýrh'ft
JUenbtfim vypovídat 1 ílMaef'hi „Mrnřlím míst na P3 ul i
-Util o isblen! ohné od lf n (
horu toho n mnoho li tifov
fii #illllAftA 11 A Til ílí '
k44r 1# btidofy kripfF4ny 110b at Ifla bylý ohohU a ktuft
njlm4ny jdinl ta tím AMm bj přrFao b? In patrným ! tlo ku
pak vysoko poJUtlny a i'4Uny a ' třom„ bylo při4i4no rM n n
Mhoi pojilrtijlcl tak oíiiřft) tmniem tajlUna patrné 1a uÉo
byly Ni-jtltíl stnaarfl spfisobna m ay ti ohnřm str4sno bvlo
ýpovdl Jflooho i tatcřných dle
aiři urai"řm pispmnt smiou-
vu na yp4lenl clé řady budov
uiavřenfMi mři
Tf lká bída
panuje metl horník v v Obio a co
! n-jrychle jíl a nejvydatněji porno
ci Jt M[)třebf nemají ti neboli- (
cl lito a rodiny jejich hladem mřlti
- A - t '
i yuor usinQvenT s ntynnu guver-
nrova ebchcxlnfmi bursami s Cle
vclandu Columbiis Toledo a ťin-
cinnati podal v pon lřll tpráva
dle kterél musí horníci při nejmen-
lm po dalších třicet dná dobro-
činnosti vydržování býti neboť
dříve nelze otevření práce v dolech
očekávali
Týbochfaa přírodnině plyna
zničeny byly v pondéll v Sbaron
Pa dva domy na Shenango a Ke-
no til inttAf nři nl fi osob bvlo
tlc~„ vií„k A-ínn
tlm Ie Dřlrodnl pivo ve sklené
I lix nn:LtfA t„m
děnt od avltilnv a kterouž do
III BSKlIl IIIUI W UIIlftBIUl II Bii I I SAS m -
sklťpa vstouoeno ae vzňal a bvl
pruukyui i vviuei aul viuia na
cihle nezůstala
Uhořeli
j Z Haddom Conn oznámeno v
i pondělí že vyhořel tam v noci pří
i by tek stařičkého farmera Thomas I
l Cavanagha a tento i a manželkou'
bídně v plamenech zahynul Nej
ipfSe vypuknul požár v noci a než
stařičtí manželé ae probudili byly
as plameny již tak rozšířeny ie
cesta k útěku zabráněna jim byla
Ncrinna
V "harleston W Va prohláSe
na v Dooděll Dorotou za nevinnou
lllctá černoíská dlvčice Cordelia'
Iíillova kteráž předchozího týdne
( v obrano matky vlastního otce za
střelila lliii nadal se ae Zenou a
vyhrožoval jí konečné také zabi
tím a dlvčice vidouo rámě otcovo
na matku napřaženo neváhala a
uchopivfti revolver otce na místě
zastřelila
Tztekllnea
zemřela v pondělí v Trenton N
J22letáčernoíka Josephin Light
aví Tii tcoiisnnts hvla v nrnsinci
nem nímž si hrála felikož ale'PI4neoh víoh W0
I F ' i
rána ihned vypáliti data nepřiklá
dáno tomu žádné důležitosti Kon
cem týdne ale počaly dostavovali
e křečovité záchvaty až konečné
v pondělí nebohá žena hrozná ne
moci té podlehla
Proti aašena dobytka
TatAmnftr firnahim nlulrf 1 v
pondělí od vyalance našeho v Paří-
ži zprávu že ministerstvem Írán- noc na atráži zůstaly aby možnému
oouzským veškerý přívoa dobytka útoku na bolel během noci sabrá
našeho besvýminečně aakásáo byl něno bylo Celá řada výtržníků
že nyní vpuštěn Um bude již jen
ten dobytek kterýž do 24 odeslán
Vvslanol našemu ihned tele-
graficky nařlseno proti sikazo to-
mulo co nejrozhodněji protestovali liro výtržnostem jesté dojde an '
a sárovefl žádali o sdělení příčin 'týl Ještě dvě přednášky Um má
pro kterél aákaa ten vydán byl ej pořádali
pfotest Jhř mnoho platným nebti
d jest J i ťt podobni JUtf r Mt
l# f4ksl dotyčný nd tik ml vdán
nebude neboť Jak Jme Jil ve
správách leletffsfbtkýrh sdělili vy
dán byl na přímou lá lost fdftio
kýeh orgmiíioí tamnloh které
přívozem dobytka ameríckho v
tájmh v ý h ohrožovanými býlí
vid!!
Tajemný itfln
bivir bvl v" tondéll ('hftatfti
Western
f„ M
lil totil
9 Iřom
yt% moi df(e byl iaral Iř n a
y% trprvé pokus na sp4len( mitvo
u n5hln £1 ida dokonce o op4I
Lj M t jtdr4 nebylo poli
eil dosud f jiílí no
MáMfká ss44#sllrMt
ukázala s v krásném svétle v úterý
v Havannah ti kdel dvanáct set
nin státní milice do tbrané povolá-
1 l t_ 1 1 11
nu uyii muneiv uj uyvie'j sne
katolického Hlattery ho % jeho
manlelku bývalou jeptišku kteří
po delíl jil dobu po Soustátí jetdl
a protikatolické přednášky pořá
dají přwd tuřivostl davu as 6000
irských katolík!
ocbrániti mohly
Irčany vtniklo
Kosčilení mezi
hned jakmile plakáty přednálku
oblažující na nároiích se objevily
a mayoru podány četné petice
nichi o zakázáni přednášky Udáno
ro" enira rveprouum
- -X „ I - I I '
1 vyhrožováno pakli ie by SlatUry
mu ře8níní dovoleno bylo Mayor
odvolal ae na ústavu Spojených
www
?ltfl vobodtt aov kaidíroa íara
a proto také prohlásil že
2ádné
překážky se atrany úřadu
městských řečníku v cestu kladeny
nebudou a že vií moci použije aby
pořádek a klid zachoval — Před
náška odbývána byla v Masonio
llall a k zachování pořádku umí
stěno v alni 15 policista venku
pak udržován pořádek 30 policisty
Jti als atali se záhy vfiči davu kaž-
dým okamžikem rostoucímu úplné
bezmocnými Z počátku spokojo
val se dav hulákáním záhy na to
ale počal lid a vytlonkáním oken a
několik osob u vnitř sálu bjlo pa
dajícím aklem a létajícími kameny
poraněno Když přednáška skon
SeB posluchačstvo místnost opu
úú chtělo aesnáno že spojeno by
to bylo a tím největiím nebezpe
čím a proto když dav na opětné
vysvání mayora rosejíti se necktěl
vyvolal tento do zbraně veXkerou
milicii kteráž sáhy a bodáky
na
puikách ostře nabitých na místo ae
dostavila a se zatlačováním aro-
cenou sapočla Jedině chladno-
krevností velitelů jednotlivých sl-1
nin jest co dékovati že ku krve-
prolití nedošlo neboť dav jsa v
trilici a i po této kamením báteti
se jal Když konečně dav na 'duje se na 1000000 jest ale 1 vět
čtvereo daleko na všech stranách šiny pojištěním kryta
zatlačen povolán generální vikář I jA RpiknnU
aby sfanatisovaoé Irčany k rozuma ga Mm okradení státní poklad-
pnveai leo neoano ae mu 10 vai-
ně a
pruvo opeme vojno zasrooill
muselo Slattery dopraven do ho- j
telu v němž obytiván byl šesti
aetmnami vojska kteréž i přea
byla aatčena — Hébem noci uči-j
neo byl několikráte pokus na vy
hození elně v niž Slattery řečnil
do povětří a jsoa obavy že k dal
vVilliams& Pivoňka
komlslonáH so
Tln firma má titjl'!'! riiifl
kieb Prol" ládátn řrmřrr bf na
Z víee ko ee ručí
WIMJAMM k PIVOŇKA
Ifliflm Ofllfří 117
měna f kaMneta
Z Washínglonti doMa ve středu
překvapující správa le člen pres!
dehtová kabinetu generální post
mistr lisell presidentu CleveUn
dovi své poděkováni polal Z úřa
du svého odstoupí Jakmile ntstup-
p0 jeho jmenován bude Co příčina
odstoupení udává se I prý déle
soukromé své zájmy smedhávali
nemňle an tyto nyní prý veškeré
ho času jeho vyřadovali budou
Mfnlo jeho dlouho uprázdněným
nezůstalo neboť již ve čtvrtek
jmenován byl nástupcem Jeho Wil
liam L Wilson a West Virginie
známý to otec nového zákona cel
ního Olměnén tlm byl presiden
tem za služby straně prokátaré
když samotnými demokraty zne
uznán byl
Trlký požár
Ve středu o 9 hodině ranní vy
pukl požár v Chicagu v ftpairovém
závodu Kaeslner Knitting Works
čla 245 již Jefferson nl v kteréž
to budově mimo toho jefitě i Pio
neer Paper Co a Hach fc Hertz
Keather Co se nalézaly V budově
zaměstnáno bylo muže a hochy ne
počítaje přes 100 děvčat a po
plach jakýž mezi nimi při pra J
kém šíření se plamenů nastal
snadno dá se vysvětlili Jeden se
hnal přes druhého k východům
následkem čehož mnozí z nich
hlavně hoši a děvčata k zemi str
ženi a děsně pošlapáni byli takže
o zachováni mnohých při životě se
pochybuje K požáru přispěchavši
hasiči seznali záhy že na zachrá
nění hořící budovy ani pomyslit!
nelze a proto obmezili se na chrá
něni budov sousedních vdor tomu
ale rozšířily se plameny na jižní
část sousedního závodu Crane Kle
vator Works mimo čehož pět ji
ných menších budov plamenům v
oběť padlo V čase požáru udála
re politováni hodná panika v budo
vě "Lancaster Caramel Co" na
Harrison ul několik čtverců od
místa požáru vzdálecé V budově
této zaměstnáno jest tříděním a ba
lením cukrovinek 220 dítek a ně
které s nich vidouce plameny vy-
oko k nebi šlehali dalo znamení
pupianuv lustr tiit w lo-
dětmi povstal nedá se popsali
Některé s nich vyskočily oknem
jiné pak byly k zemi sraženy a po
šlapány Celkem odveženo bylo
1
přivolanou ambulancí do nemocnice
11 dítek v stavu bezvědomém —
ftkoda požárem spůsobená od ha
obžalováni bvli v Pierre So
Spolts Hitchcock & Olnoy
t0G Kxrhanje Roildlng 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha Neb
Komisionáíi ku prodeji živého dobytka
Iiw Shlts
IlUOB HrTCBOOCK
O A CiLfiwxiJL kot Ur
živým dobytkom
a nejspolehlivěji! prodavač v Jat-
ná4 dobytek ku prodeji lastlali
rirhuncn llldií Ho Omaha Jfrli
I) ve středa velkou porotou Chas
T M Coy jeden t nejpřednějíích
politikářů sonth (lakntskýcb dáte
právník Tenney 1 Chicaga Jobo T
McChesney a New Yorku a Chas
II Wells se Ho Dakoty Tito
všichni spikli prý se se zmizevším
pokladníkem státním Taylorem za
účelem ukraden! celé hotovosti
státní v obnosu 1307000 Obžalo
vaní věděli prý již o nékolik měsí
ců napřed o zpronevěřeni Tayloro
vě a spikli se sa tím účelem aby
00 možno nejvíce do rukou svých
dostali mohli aby peníze % dosahá
státu a Taylora do bezpečného
úkrytu dostali a od té doby pak
všemožné překážky prý úřadům v
cestu kladli tak aby dopálení zlo
dějského pokladníka znemožněno
bylo
Hrozné neštěstí
kteréž za oběť dvacet pět životů lid
ských si vyžádalo událo se ve stře
du v ohlodole dráhy Santa Fé ve
White Ash N M V čase kdy to
tiž v dole as 40 horníků zaměstnáno
bylo udal se hrozný výbuch jimi
jediuký východ sdolu zamezen byl
tak Že obavy byly že z nebožáků
ani jedinký důl živ neopustí Ihned
přikročeno s všemožnou rychlostí k
pracím zacbraňovacím a po dvon
hodinách podařilo se trosky tak da
lece odstraniti že do dolu vniknouti
možným bylo a po provětrání a vy
nátauím nebožáků započato Celkem
přišlo o život 25 horníků ostatní
pk vyvázli a větším neb menším
poraněním Neštěstí spůsobeno by
lotlm Že při proráženi nové štoly
horníci do ataré opuštěné šachty
prorazili a zkažené plyny za leta
tu nahromaděné od svítilny se vzňa
ly a vybuchly
1'ro podvody volební
Zvláštní velká porota kteráž v
Kansas City aa účelem vyšetření
podvodů při poslední volbě spá
chaných svolána byla vznesla v
úurý 21 obžalob na různé volební
soudce písaře a různé politikáře
mezi nimiž smírčí soudce O W
Krueger nejpřednějšího místa zau
jímá Jak hned po volbě jsme
oznámili spáchány v Kansas City
ve prospěch čekanců demokratic
kých obrovské podvody jež téměř
předešly ony jaké a pravidla new
yorská Tammany páchávala Co
ukázka podvodů těchto sloužili
bude nejlépe to že v jedicé druhé
wardě obnášela dle zprávy voleb
ních aoudců většina demokratické
ho čekaoce pro úřad návladního
6fl4fi eož bylo o 500 více než v
celé wardě voličů se nalézá
V zákonodárstvu nevadském
prošla ve středu předloha ženám
právo hlasovací udělující
D B
Olrit
H-Tiecem