Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 27, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I-
i i 'I - - i i
' ! " " f r n in i „„ —
POKROK ZÁPAD'
li
I:
f
í
U
E3
==:l&
sBOOKf MATTIK
RN-rmin at mi řonT orriot at omaha heirasra as
09
1}0ČHÍK XXIII' ČÍSLO 46
OMAHA NEBRASKA VE ST&EDU 27 ÚNORA j
rMUI4 m filrtt 14y4f Sfie rtl
řMfU řvkrsk t lhot imt Btee rk
I
i
!
za prémii
tfoe oedáváme
slálose la hodlnkv zasílané to
"4rnoa v kttréi junta je objedná
vali Joo tak jak nám hýly tsru
lany Vlak v poslední době nás
dochází ajiitěnf spolehlivých aá
lích odběratelů Ie hodinky nejioa
Um cím bfu mají a proto nebude
m prozatím lidné hodinky více
ta prrai# objednávali PřVsvědčt-me-li
10 později le bychom mohli
jiol hodinky levné dobré našim
odběratelům opatřovali učiníme
l Uk i ochotou 3x
r Vyd Pokroku Západu
NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
Krontlca události
Dobře tak
V Louisville Ky nařízeno v
obota policii aby zaznamenala be
dlivé kaldý případ přestoupení zá
koná o klidu nedělním an páni
kottelíčkáři toho si přili IMi
cialé vykonali vířně úkol na ně
ulolený a v úterý obžalováno pro
v přestoupení nedělního zákona cel-
Íkem 3500 osob! Mezi zatčenými
naletá se i řiditel Western Union
telegrafní společnosti hudební kri
tik nejplednějilbo listí tamního
řiditel telefonní stanice jakoi i ně
kolik Členů výboru veřejné bezpeč
nosti a dokonce i několik koa'elíč-
tářu samotných Koatellčkáh měli
Hodinky
namířeno hlavně na hostince dí- dvou to zachráněných Caři lluff
vadla a podobné místností zábavné' mana a Jana Vevery
leo policie nellala íidoé výminky
a tatýkala každého kdo při nějaké
práci otb obchodu přistižen byl
iNyní bude ústavnost cákona do-
tycoého akusena soudně
Nelidské sacháseni
V tákonodárstvu oklabomském
přijat v úterý resoluce kterouž se
fiařinje důkladné vyietření pomř-'
rft panujících v blásinci v Jackxon
ville III kdež choromyslní a Okla-
[homy pod kootraktem oietřováni
jsou Kokováním o resoluci této
přillo na jeve že v blásinci tomto
úmrtnost cboromyslných plných 50
procent obnáií a ie dosud ani je
dinký ebovaneo co usdravený pio-
uitéo iebyl
T karanténě
V přístavu ssn-franctsském po
slán byl v úterý do karantény par
ník "City of Sydney" kterýž právě
Panamy připlul Krátce po od-
lutí a Panamy onemicněl totiž
eden a lodníku cernýai neitovice
i následkem íebož v capulco
Ěi břeh vysaten a lodníci i cestu
ií tamními sdravotními úřadníky
kováni Od té doby uplynulo
a vador tomu ie ni
do více neonemocněl ponechána
pď v karanténě a to proto an ně-
ly to věsme a! 14 dnů než náka
se opětně objeví
Xeltěstí v dala
k_
V ublodole vest liear Kidge v
Líahony Plane Pa udál se v úterý
Lopoledne výbuch skažených plynů
lierý snacný počet životu lidských
l oběť st vyžádAl Pět horníků
lo na místě usmrceno iest jich
mrtelně poraněno a tnacsý počet
oe méně popáleo Plameny ros-
ířily se tou měrou ie část dolu
topena býtt musela
ZavrsiíM! sassielka
Holič Vincento Nino tavraldil v
terý v New Yorku v přítomnosti
oa dítek svých manželku svou a
oe podřfsnnl jí krk od ucha ku
la Nino jii po několik rokft na
iei ani cesábaul a pokaždé kdyl
: íM ii a i a
j unieiaa aierai ceioa rodina tivit
V mU Peais na chlast dáli na
'oJpfrtU nemilosrdně ji týral % ně
kolikráte i (tm rtl JI vyhroloval v
Úterý knnxnÁ fiVA krmím f#
Z poíitkn lonl}tH Po salČení vvmlouval ne
Nino ie manželku savraldil proto
an prý tato s milencem svým o ta
vralJéní jeho se omlouvala
Telksa srnsarl
spflsobil v sákonodárstvu indián
ském při rokování o předlote tem
perenění poslaneo Jackson Týl
totii obrátiv se ke gtlerifm v
nicbl přátelé předlohy té s celého
státu přítomni byli promluvil as
nádedovnt: "Tvrdíte Ie sněmov
na tato není úplatnou a tlobfte se
kdyl tižádo vás a toho obviňuje
A není divu ie kroutíte své po
krytecké oři k nebi Mluvíte tady
ku galeriím o přednostech předlo
hy tempereněnl a sátím v přítemí
této sněmovny caraženou máte beo
ku kořalky a kteréž kaidý poslance
tadarmo plti roUie" Kdyl vysván
byl aby také dokázal co byl řekl
pravil Jále: "Opakuji co jsem
řekl a nedivím se Se rádi byste mě
umlčeli Dole naražen jest sud ko
řalky a týž darován sněmovně ligou
kořahcnfkA Kořalkou tou spou
tány vám ruce"
Třmí Žaloba
ta odškodněnou následkem utonutí
severonémpckébo llcydovébo par
níku ' Etb" byla v úterý již tadá
na Žaluje Siegmund Frank a
Huffalo N Y jehožto bratr při
tom o Život přiM na náhradu v
obnosu $50000 Žaloba opodstat-
novina jest přísežnými výpověďmi
FrbTon liiloo vránou
jest senátor A II Newson v Ten
ueee Týž totiž poděkovat se a
úřadu svéh následkem příiiSnó
mrhavosti Zikonodárstva kteréž k
různým výborům přidělilo celou
řadu zvláštních zřízenců jimž 14
'denně a útraty placeny jsou a5 ni
čeho na práci raíu nebudou Samo
sebou ie rozumí že poděkování je
bo spůsobilo značnou eensaci
Tice pensi
Výbor sněmovny poslanců na zá
ležitosti pensijnf rozhodnul se v
úterý odporučitl sněmovně k při
jeli předlohu kterou má udělována
býli pense i účastníkům vilek indi
ánských meti roky 1812 a 1862
Stane li se předloha dotyčná záko
nem tu udělena jím bude pense
vysloužilcům a války s Florida a
Georgia Seminoly v letech 1817 —
1818 s Fevtr River Indiány v Illi
nois v r 1827 se Sabině Indiány v
r 1836-37 s Cayuse Indiány v r
1847—48 s Texas a New Mexiko
Indiány v r 1849—55 a Indiány v
Californii v 1851 — 52 a Utah In
diány v 1850—53 a a Indiány v O
regon a Wasbiogton v 1857—58
rřJem Taltrozemních daní
Dle správy odboru pokladního
vybráno bylo v sedmi měsících běž
ného roku úřadního celkem $91-1
031311 vnitrozemnfch daní a če
hož připadalo na lihoviny $53578
314 na tabák $17648047 na ná
poje kvaiené $18938184 na oleo
margarin $1016870 a na různé
$401993 V lednu vybráno daní
vnitrotemních o $2037977 méně
ne! v témže měsíci roka loňského
Prs Báreitaf park
V tákontdárství arizonském při
jat byl ve středu pamětní spis kte
rým! kongres žádán jest aby po
zemky na nich! zkamenělý les
snad po celém světě anámy te1'" 'u " ""J ou em8a u "
zaujímaní iyiy vynrtzeny a aby a
nich národní park ntvořen byl Po
zemky tyto v rozměru desíti čtve
řečních mil leží v okrasu Apache roc9 minulém co! snadným tak ne
a naléiajl se tu zkamenělé stromy bode nváŽÍ-li se ie Rikousko po-
a nicbl mnohé ai 200 dloíhé a7dobně přubytek 35000000 centů
ai 10 stop v průměra jsou cukru na ruce míli bode
Dhsé sUnsrlsks
iaajímal nyní dle poslednlbo ros
bodnutí soudního v řadě ostAlnfoh
obchodů hostince v Iowě V Car
roli měli v souhlase s posledním
tákonem o prodeji lihovin P II
Stepbun a J M Allen hostinec
Jelikož ale shodnout! se nemohl
požádal Stephun krajský soud
nařliení roiejítí se firmy Alders
proti žádosti této podal námitky
sice na tom tákladé an prý živnout
bowtinská v Iowě vlastně jest neiá
konitou a soud obchodu neiákoni-
tího viímati si nemaže Soudce
Church přidal se k vývodům těmto
a vyhoienl žádosti nařídil čími
hostinec v Iowi v pravém smyslu
slova zákonitým vyvrhelem učinln
byl
Druhý nezdařený pokus
na vyloupení banky v Azusa Cal
udál se v úterý k ránu při četní
kaslr Daniels konsteblem Sloven
sem smrtelně postřelen Násled
kem prvého pokusu na oloupení
banky spal kasfr s knihvedoucím v
místnostech bankovních a sotta in
lupič do vnitř se dostal vyběhli
revolvery v rukou chtíce lupiče
sajmouti Leč týž byl pro ně pří
lii rychlým a vyskočiv oknem dal
se na útěk Kasfr ta prchajícím
oknem střelil a konstébl Sleven
který! právě kolem Sel maje ta to
že snad po něm to bylo střeleno
opětoval střelbu a kasíra do levé
strany prsou zasáhnul Lupič byl
pronásledován a talčen
Frotl cigaretám
Oběma sněmovnami tákonodár
stva californského přijala byla
značnou vělštnou předloha kterouž
zapovídá se výioba prodej i rozdá
vání cigaret v obvodu státu Soudí
se že guvernér předlohu tuto pod
píše Podobně přijat byl tákon
jímž pod pokutou v obiosu 50 za
povídá se noSení klobouků ieb če
pečků v divadlech a jiných místno
stech veřejných
CfaU se stěhovat
V sněmovně i senátu zákonodár
stva státu Mis-touri přijata byla
resoluce kterouž přijímá se nabíd
ka města Sedalia dle kteréž toto
nabití se nákladem vlastním posta
vit! mnohem nákladnější kapitol a
ostatní nutné budovy státní než
dosavadní v JeíTerson City jsou
kdy! sídlo vládní tam přestěhová
no bude
O výrobě cukru
v Německu podána ve středu konsn
lem naSlm v Magdeburgu odboru
státnímu Zpráva podrobná a níž vy
jímáme: Cukrovarnictví německé
prodělává právo tubou krisi Výro
ba cukru značnou měrou vzrostla a
sice se 34500000 centů v roce 1892-3
na 27500000 centu v roce 1803-4
letos pak vyrobeno bo bude při nej
menáím 36000000 centů Násled
kem toho také cenu jeho klesala tou
měrou ie již ani cena výrobní se ne
kryje V roce 1893-4 prodával se
cukr surový ta 12 25 marků cent
kdežto cena výrobní byla o něco
vySSí letos pak budn rozdíl ten ještě
značnějším neocf jakmile tjiítčno
že úroda cukrovky jest bohatil nei
kdy jindy ibned cena cukru klesatt
počta až nyní sa 850 marků se pro
dává Vypěstování centu cukrovky
stojí při nejmensfm 11 marku cu
krovary ale ta ní dáli nechtí více
f 1 9m f J i n # I
rn n riwn vnsnncin iirar nirni rit_
mecko musí nalezli si letos zahranič
ní trb pro 1000000 centů více než v
Williams
komisionáři so
Tsto firma má nejlepií ručitele a nejspolehlivěji! prodavače v jat
kách Proto žádáme farmery by na nás dobytek ku prodeji tasýlali
Zs viecko se ručí
WILLIAMS MV0NKA
10c6m Ofllre: 117 Eicliange Illdg So Omaha Neb
Z patestoi úřadovny
Komisař patentní úřadovny J
S Seymour podal ve středa výroč
ní výkst o činnosti úřadovny v ro
ce minulém a vyjímáme a něbo
následovní: Z i rok 1894 podáno
celkem 30987 ládostí o patent 95
žádostí o obnovení patentu a 2286
otnámenf ie o patent zadáno bude
Patentů vydáno bylo celkem 70
873 63 bylo jich obnoveno a 1806
obchodních známek registrováno
Proilo patentů celkem 12020 Vy
dání úřadovny patentní obnáielo
celkem $110004712 a bylo pří
jiném o 18739240 převyšováno
K dobru odboru patentního nalézá
se nyní v pokladně spolkové cel
kem $163913591 — Zajfmavo je
že a vydaných patentů připadalo
jich nejvíce na obyvatelstvo státu
uonneclieut a sice jeden na 993
obyvatelů v Massachusetts připa
dal jeden patent na 1335 a v Dist
of Columbia na 1379 obyvatelů na
čež pak následují státy N Jerney
Montana Rhode Island New York
a Colorado
To by tak st háselat
Poslaneo Blair t New Hampshire
podal ve středu v sněmovné návrh
aby k ústavě spolkové připojen byl
dodatek jímž by výroba a prodej
lihovin po celém Soustátí zakázány
byly Předloha tato podána byla
na žádost národni unie křesťanských
temperenčních ion
Umrlí
Ve Washingtonu temřel ve stře
da po 7 hodině večerrí Frederíck
Douglass tnámý to černošský řeč
ník spisovatel a politikář v stáří
78 roků Smrt jeho byla náhlou a
neočekávanou Odpoledne jeitě
zúčastnil ae zasedání národní rady
amerických len krátce po návratu
svém viak pojednou a hluboká vy
dechnul a v několika minutách byl
chladnoucí již mrtvolou — Doug
lass byl otrokem a! do 21 roku
svého stáří kdy podařilo se mu
uprchnouti Svou vlastní pílí do
mohl se tnačného vzdělání takže v
roce 1841 jmenován byl řečníkem
protšotrokářoké společnosti a co ta
kový navitívil r 1845 i Anglii V
téml roce vyplacen byl od přátel
svých a otroctví tik le v
pravdě svobodným mulem se stal
V r 1847 počal v Rochester N Y
vydávati časopis protiotrokářský
V r 1859 padlo naň podezření le
účastenství měl v povstání John
Browna a aby se zatčení vyhnul
uchýlil se do Anglie Po vypuknutí
války občanské přispěl nemalou
měrou k tomu le Lincolnem čer
noii do řad vojenských vzati byli a
le známá proklamace osvobozovací
Spclts Hitclicock & Olnoy
0G Eichance Buildlnp: 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha Neb
Komisionáři ko prodeji živého dobytka
LlW 8MLTB
Huoh HlTCaOOOK
O A Ci Ldwxix kiuir
& Pivoňka
živým dobytkem
vydána byla V r 1971 jmenován
byl členem komise pro San Do
mingo a po návratu svém stal se
čteneru územní rady distriktu II
1872 byl presideotikým elektorem
slátu New Yorku a o J r 1877—81
zastával úřad mariála spolkového a
od r 1881—86 byl listovním Za
presidenta Ilirrísona byl vyslancem
naším na Hayti
Dostali na frak
Ve Filadelfii a ostatních městech
pennsylvanekých odbývány byly v
úterý volby městské při nichž páni
demokraté dosUlt na frak a to ta
kovými většinami ie nyní budou
se muset téměř stydět na ulicích
se objevovat Ve Filadelfii kde!
mimo mayora a ostatních úřadníků
městských voleno i 12 policejních
soudců 11 členů vyíší a 79 členů
nižií rady městské a kdež mimo
lístku republikánského a demokra
tického nalézaly se v poli i jedno
tliví kandidáti ligy občanské a vý
boru devadesáti obdržel republi
kánský Hatek většinu 60989 hlaaf
a to te 214747 hlasů odevtdaných
Zároveň poprvé hlasováno tu o že
ny do rady školní te 17 i volena
však pouze jedna
Telká stirka
V New Yorku cařízena byla
různými uniemi dělnickými ve
středu stávka veškerých dělníků na
stavbáoh taměstnaných a jsou oba
vy ie slávka tato i na sousední
Brooklyn a Jersey City se rozšíří
Slávka nařízena e sympatií se
stávkujícími dělníky zaměstnaný
mi na zavádění spojení elektrické
ho a súčastní se jí truhláři tesaři
omítkáři plumbaři taváděči ply
nu plechaři a vůbeo všichni kdo
jakoukoliv práci na stavbách ko
nají Čítá se ie při nejmenším
100000 dělníků práce zanechá ve
čtvrtek a rána zanechalo jioh však
práce jen 25000
V Buffalo N Y zničena by
la v úterý požárem německá hu
dební akademie a Škoda $70000
přesahující tím spůsobena
V sněmovně poslanoů zikono
dárstva californského přijata v úterý
předloha lenám právo hlasovací
udělující 45 proti 29
V nemocnici Ashbury v Min-
neapolis Minn vypuknul v úterý
ráno ohefi Všech 30 nemocných
dostáno a budovy dříve ne! plame
ny značněji rozšířiti se mohly
□ V zákonodárstvu south-dakot-řkém
učiněn byl v úterý opětně
pokus o přijetí lenského práva hla
sovacího setkal se ale opětně a ne
z Jarem neboť odevzdáno 37 hlaaů
pro a 39 proti
D B Olmit
U-THCem
te
i:
j -i
f
li:
r
V
I
h
v