Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 06, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ť:-: Ir- :
(i
POKRQ
MDH
Wrekly 'Mn
BlfflIlD AT TM JOST OrřIOl AT OMAHA KZBAAkltA Ad 0 OUM MATTf JV
NOČNÍK XXIII- ČÍSLO 43
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 6 ÚNORA 1895
rMpll4 ltkrt Ut lllt rtt
PNI ! rlrat I tikot km flMtéttl
-
Ť
O7 A "TPh
L I
S
N
'M Elbe immh Ioyfiii utcnnl
Přes 300 oxob nal lo hrob svfij
tc vlnách
TOUZE 19 ZE 350ZACIIHAN£NO
Okresní komisař Ynrr z Clevelaada
vyvázl titulem
Ve středu ráno dne 30 ledna před
rozedněním utonul ani třicet mil od
břehů holandských parník brémký
Elbe který den před tím vyjel i
Brém do New Yorku maje na palu
bě aut 240 cestovatelů a přta sto lod
níků Utopil ae iiáHledkem srážky
parníkem Cralhie plujícím z Rot
terdamu do Aberdeenu
Bjlo před rozedněním a panovala
temnota ač nebyla bouře přílišná
Strážník na mříni náhle spozoroval
na levo světla blížiotio ae parníku v
bezprostřední blízkosti a než mohl
směr Elbe změněn býtiuaitala oaud
ni aráika 1'arnfk Cralhie vrazil do
roka Elbe plnou čilou v místě blíže
pirostrojů a prorazil bok Její vekr
ze ponořiv příď v její útroby Po
několik okamžiku po srážce setrvaly
obě lodě v obapolném sevření pak
ale Cralhie dala páru zpáteční a
couvnouo vyprostila příď avou s
obrovského zejícího otvoru který v
boku Elbe spůsoúila Jakmile Cra
lhie ucouvla valily ae ovsem mořské
vlny nesmírným proudem do vnitra
Elby a osad její i ubohých cestová'
telft speftetěn Po srážeedány ihned
rozkaty k spuštění ochraunýchjólunfl
a tři spuštěny viak pouze v jednom
zachránilo se 19 osob druhé dva pře
vrženy pohroblce ve vlnách ty jeni
zachránění na nich hledali
Srážka spfisobila poměrně malé
jen malé otřesení lodě vzhledem ku
ékodě spfisobené To vysvětluje se
tím že náraz byl přímo se strany do
boku Cestující ovšem nalézali se
skoro vesměs ve spánku a ne všichni
vzbuzeni byli náraam Po srážce
viak následoval šumot do vnitř se
deroucí vody jakož i křik tich kdož
seznali nebezpečí v jakém se octnuli
Poměrně málo bylo třeh kteří mohli
spása svou hledali a to bj li cestova
telé kajutu! kdežto obyvatelé ine
zípalubí neměli ani čatu navrch se
doslali OJ srážky obou lodí až :lo
potopení se E be neuplynulo ani 20
minut a nebylo tudíž 6au aputtiti
VÍoe než dvě neb tři lodě ochranné
i nichž jedna se zachránila však
než ostatní uaplntaysevře'y se vody
nad osudnou lodí nesouce ku hrobn
mořskému ubohé cestovatele a lodní
ky v jedné velké společné rakvi
Ochranná loďka v které zachránili
se čtyři restující a patnáct lodníků se něco zlého a chopiv něco šatstva
zmítána byla vlnami až do jedenácté probudil jsem manželka a dítko kte
hodiny dopolední Několik parníků réž ae rychle oblékaly a vyběhli jsme
objevilo se na obzoru ale žádný z
nich nevšímal si znamení jež a loď-
ky dávány byly Mezi Km moře
smítáno studeným větrem který
pronikal ubožákům až na kostineboff
málo který z nich byl poněkud te-
pleji oblečen Konečně k poledni
spatřeni byli z rybářské bárky Wild
flower která je zachránila a dopra
vila do Lowestoft odkud první
zpráva o neštěstí přišla
Mezi zachráněnými jest krajan
okresní komisař z Clevelanda d Jan'
Vevera Týž vypráví náledovné: I
usnui jsem koiem f noa ranní a
kdyi jeoi ee probudil a podíval na
hodinky bylo 5 Ticho přerušováno
bvlo jen hlomozem šroubu a tlučením
vln os stěny lodě Usnul jsem opét
as na 10 min 1'robuzen byl jsem
hrozným nárazem že vyskočil Jsem
z postele vyběhl na palubu kde vie
v největi' panice nalézalo Lidé
běhali jako blázni ronoií polonazí
Zeptal jsem ae Jednoho pUvců co
se stalo ten ale chladně odpověděl
že to nio atnf Vzdor torna se
znal jsem že něco hrozného stáli se
muselo a sběhl jsem proto dola bych
neteř svou zachránil Chtěl jsem se
dostati k Její kabině ale nepodařilo
se mi to ana chodba troakami úplně
zatarasena byla Když videi Jsem že
k ní nemoha běžel jsem zpět do své
kajuty vzal na se nepromokavý ka
bát a dva záchranné pásy Vyběhl
jaom znova na paluba kdei patrno
bylo již že loď každým okamžikem
potopili se musí rtai jsem se
smím-li sednoati do záchranného
člunu bylo mi ale řečeno bych se
držel stranou poněvadž ženy a děti
jsou přednější Viděl jsem'že zápas
o místa v záchraných Slonech byl tak
zoufalý že pozbyl jsem naděje do
některého se dostati a proto jsem
čekal Leč záhy i mužů kolem mne
zmocnila se soufalost a mnozí snaži
li se záchranné pásy se mne strhnou
ti na Štěstí ale podařilo se mí ubrá
nili se Mezi tím mnozí i mužů
domohli se míst ve člunech a ji se
znal jsem že též musím se pokosit
nemám-li zahynout Skočil jsem
pažení do člunu právě v okamžiku
když tento od tonoucí lodě odrážel a
právě kdyl člun vysokou vlnou vy
nesen byl poštěstilo ae mi zachytili
se ho pevně Jeden s těch kdot v
člunu ae již nalézali chtěl mne zpět
sraziti nei já držel jsem se zoufale
a hlavou projela mi myšlénka mám
li zabynootimasi maž ten zahynoatí
se mnou Zdá se že uhodl mé my
ilénky kdyl ocítil mi paže a nechal
mi místo v lodici sanjmouti V ně
kolika okamžicích na to zmizela
Elbe pod bladinnoa a my po nějaké
době zachráněni rybářskou lodíkdyž
již již člun náá více jak do poloviny
vodou naplněn byl"
Jiný ze zachráněných jeat Ctrl
Hoffman z Grand Island Neb jehož
manželka a syn viak ntonuli Ilof
man vypráví o události následovně:
"Opustili jsme Bemerhaven v úterý
odpoledne o třetí hodině Měli jsme
kabinu drubé třídy která nalézala
se pouze jen Šest střevíců od místa v
bokov který přída Cranthie se zary
la Moje manželka dítko i já spali
jsme když náhle Jsem byl probuzen
6:20 ráno jak myslel Jsem zvoněním
zvonu který svolává cestující k jí
dlu Shledá? že jest posud tma
vyskočil jsem z Ifižka ale neslyšel
jiera v prvním okamžiku nio co bylo
by mne postrašilo Sul jsem spěl k
lůžku a v tom slyšel jsem capot a
křik Přišel jsem k náhledu la stalo
pak všichni chodbou spolu a jinými
na palubu Když jsem přišel nahoru
tedy Jsem byl sražen dolu se- schodů
viak nohou zachytil jsem v háku s
zachránil se před ušlapáním Voda
se mezi tím hrnula do parníku vel
kým proudem Bylo velmi temno
5 obloha byla jasná a moře bylo
velmi svlněno Dvě loďky záchranné
byly spuštěny Já chopil mého hocha
a hodil ho do Jedné a loděk a volaje
na manželkuaby ila za mnou vstotu
dí! isem též do loďáv: v ti chvíli
- - ~t r
bylo voláno aby ženy a děti šly na j
oranou stranu ioae vpastio ave
hodinky do mé raky opustila mne
manželka a hoch byl též vzat a loďky
v kteréž jsem sedil Vid 41 jsem le
jedna loďka se převrhla Snažili
smt se zachránili tononci ve voJísle
všichni zmizeli až na Jedna Annu '
Boeckerovoa Naše loďka pak od-1
razila Viděli jsme mnoho lodí ale
žádná nas nepozorovala I oullvali
jsme plachty a košile k dávání zna
mení ale lodě kolem plující si jich
nevšímaly al konečně spozorovány
jsme byly rybářskou lodicí Wild
flower Po srážce vypalovány byty
rakety % parníku ale žádná pomoc
nepřicházela Myslím že jest nemož
ným ie by se i jiní zachránili nebot
loď potopila se skoro ibned když
jsme odrazili Nemyslím le cestu
jící v mezipalubí věděli co o srážce
neboť jí nesoůsoben přílii velký
blok Po pět hodin vystaveni jsme
byli značnému vlnobití a krotě sta-
denéma větra a lodice stále vod i
nabírala"
NOVE ZPRm DOMAC!
Kronika události
Z btáU do louže
V Denver sesazen před několika
týdny kongregaění pastor M Keed
an v jednom z kázání svých "opo
vážil" se popírati božství Kristovo
a místo toho představoval jej co
nejpřednějšíbo reformátora v ději
nách lidstva a oo takového co "an
archistu" označiti si jej dovolil
Na místo jeho povolán byl rev
Coyle jak se ale podobá psmohly
si tím ovečky z bláta do louže V
prvním kázání svém postavil se to
tiž Coyle na totéž stanovisko co je
ho předchůdce ba Šel ještě dále —
nazval totiž Krista obranarchistou
jemuž dosud žádný z opravo) ny
nějších poměru vyrovnati se nedo
vedl Následkem prohlášení toho
to budou prý učiněny nyní kroky
aby Coyle předchůdoe svého násle
doval Debs před soudem
V pondělí započato v Chicaga
před spolkovým soudcem Gross
oapem přelíčením obžaloby proti
předsedovi unie zřízenců železnič
ních Debsovi a 34 soudruhům té
hož vznešené a sice prvým z 87
svědků jež státní návladní pro ob
žaloba si povolal byl Wallace
Rice zpravodaj časopisu Chicago
Herald kterýž pod záminkami fa
lešnými za Člena nnie se vetřel a
vieho čeho se tam dozvěděl nyní
proti unii použiti hleděl Z výsle
chu jeho vzdor všemožné námaze
návkdního spolkového nedostáno
viak ničeho co by bývalo obžalobu
pro spiknutí vanešenoo opodstat
ňovalo Dalším svědkem byl John
Penda sřízeneo dráhy rock island-
ské Jehožto svědectvím hleděla
obžaloba dokázali že nnie snažila
se zastavili viech vlaků vůbeo tak
že nezbytně v tom i vlaky poštovní
zahrnuty býtí musely Proti otáz
kám v tomto směru čelícím po
dány viak oohajobou námitky a
soudcem vzato to v úvaha a zase
dání na úterý odročeno V úterý
oznámeno soudcem rozhodnutí a
sice svědectví ono připuštěno —
Soudce Grosscnp prohlásil že svě
dectvím tím dokázáno bf ti má že
obžalovaní spikli se za účelem za
stavení jízdy viech vlaků čímž
přirozeně i jízda vlaků poštovních
zasUveoa byli musela jinými slo
vy ie kdyi dokázáno jim bude
spiknutí větií rozsáhleji! že toto
přirozené v sobě i spiknutí menií
zahrnovali mnsí Výslechem úter
nfm a středečním nepřivedeno ni
čeho nového na světlo a většina
časa strávena člením porotě tele
gramů jel Debeem v čase alávky
rozeslány byly
ZAmds zlata se tencí
Dle správ v úterý i Washingto
nu došlých vytaženo bylo dne toho
Williams
komistonárl so
Tato firma má nejlepíf ručitele
kách Proto žádáme farmery by na
Za všecko so ručí
iVILMAMM k PIVOŇKA
locOm Ofllre: 117 KxchangH llld Ho Oni a lis Nrb
z pokladny národní za #3076000
zlata takže vieho viudy v pokladně
a v podpokiadnáob zlata za 151
773173 zbývalo což jeat n $410
327 méně než kdykoliv v pokladně
národní ae nalézalo
Aldll farmery
Darebák jménem G II Pratt
ošidil v okolí Sioux City la více
nežli 20 rolníků o $50 až $2000
schytralým spůsobem Nakoupil
dobytek a svěřil jej rolníkům aby
mu ho krmili jistou dobu ta $450
sto liber Vzal ale naft mortgage
od každého rolníka a nechal si vy
stavětí noty od nich v ceně dobyt
ka toho pak noty prodal třetím
osobám které soudně je vymáhaly
a majíce je kryty mortgagem za
bavily dobytek a tak byl každý z
rolníků připraven o viecbno co na
krmení dobytka toho věnoval mi
mo čehož pak ještě přišel o svůj
čas a k tomu ke všemu ještě soud
ní útraty krýti musel
Chtí stávkovat
Strojničí železniční zaměstnaní
na dráhách v Californii Arizoně
Oregonu a Nevadě nejsoa s dosa
vadním platem a dobou pracovní
spokojeni a proto chystají se ka
stávce kterouž by společnosti ku
povolení požadovaných výhod při
nuceny byly Předsedou bratrstva
dotyčného Arthurem dáno hylo
jednotlivým číslům unie k odbla
sování zda všeobecná stávka naří
zena býti má a na výsledku hlaso
vání tohoto nařízení stávky záleželi
bude Dle stanov bratrstva smí
totiž všeobecná stávka jen tenkrát
nařízena býti když nejméně dvě
třetiny veškerého členstva pro to
prohlásí
Šílená rodina
Do blázince v St Joseph Mo
poslána byla tento týden celá rod i
na Uolsclauova sestávající z otce
matky a sedmi dítek Nejposied
nějšfm členem rodiny do blázince
dopraveným tyla 18letá jich dcera
Pro otce matku a ostatní děli není
žádné naděje na uzdravení Před
sedmi lety byl nejmenšísyn pokou
sán od psa a byl léčen na pominu
lost Pozdravil se aice po dlouhé
nemoci své ale přištl o rozum a
byl dán do blázince Za rok ua to
počalo se bláznění jeviti na dru
hých dvou dělech pak na matce
pak na ženatém synu a jeden po
druhém byl do blázince odveden
Oleo zbláznil se ze zármutku Jaký
ma to působilo a konečně i nej
starií dcera poslední z rodiny na
svobodě která byla učitelkou po
čala iíleti a musela za rod i čem i
t)vě děti byly nedávno propuštěny
jako ozdravené ale přišlo to na ně
znova a byly tam zase poslány
Spolts Hitclicock & Olnoy
200 Exchange Buildinp 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha Neb
Komisiooáíi ku prodeji živého dobytka
Lxw Smrt IIcob IIitcboock D B Olsit
C A CaLDWIU kaslr II-TlCC(5m
& Pivoňka
živým dobyťkom
a nejspolehlivěji! prodavač v Jat
nás dobytek ku prodeji sasýlati
Oiarodflovánl v lansas
vyslovil se nový guvernér kaniat
ský E N Mořili následovně:
"Oiázka umělého zavodňování má
pro obyvatelstvo našeho Hiátu vý
znam' co největií Skoro v celé
polovině státu jesl obdělávání půdy
následkem nepatrného deště nejistí
a nevýnosné tisíce akrů nejlepiíuh
pozemků jsou nepřihlížeje k jejich
používání k účelům pastevským
skoro bezcenné Dostatečné zavla
žování prováděné v příhodnou do
bu mohlo by při nejmeniím cenu
20 milionů akrů jež nyní mají cena
2} dol po akru zvýšiti na $23 a
tak i zvýšiti jmění státu o 400 mil
dol a zároveň by dotýčné kraje
mohly býti proměněny v zahrada
naší země Bylo by záhadno v
jistých mezích povolovati veřejné
peníze jež by byly vydávány pod
dozorem státní hospodářské úřa
dovny aneb rolnické školy Vydá
ní rozumných a spravedlivých zá
konů o kontrole vodních zásob na
šich řek jest žádouono ale po mém
náhledu musí hlavní dodávka vody
opatřena býti z podzemních prame
nů pomocí čerpadel Poněvadl
každý kdo má farma také má pod
zemní voda není zapotřebí Žád
ných zákonů aby mu bylo pomáhá
no při rozvoji jeho farmy Mohou
však býti založeny pokusné stanice
a soustavné prozkoumávání oné
části státu snad může otevříti nové
cesty pro zužitkování dosavadních
zásob vody"
Zase e jednoho anarc Listu více
Rev J A Wilson kázal posled
ní neděle v brooklynském metho
distickém kostele mezi jiným ná
sledovně: "Dělníci dopustili seté
veliké chyby ve stávce nynější le
pustili se v boj s mocnějšími a bo
hatšími kteří nejen berou pravi
delné své služné ale i dividendy
ještě Kdyby se dělníky naklá
dalo tak jako s těmito byly by
přestaly nepokoje dělnické už dáv
no Každá zbrojnice v městě jest
ohrožováním svobod dělníků a mě
la by býti rozbourána Jsoatě po
staveny jen na ochranu pro kapitál
a vyděraČné společnosti Povím
vám jak rozluStiti tyto dvě veliké
otázky Zbořte zbrojnice a postavte
na nich desítipatrové nájemné do
my s elevatory a vším pohodlím
pro dělníky aby tu mohli zůstávali
slušně a zdravě Zbrojnico všecky
musí býlí srovnány se zemí Lid
povstane ve své moci a zničí je
svými hlasovacími lístky Smějte
se mi že mluvím zpozdile a že to
není možné Dokážeme toho UčiJ
níme z toho městskou otázka' jež
rozhodováno bude při osudí voleb
ním a uvidíte že toho dokážeme"
r
ř
ř -
'
' - X
4
i
-i
iit r
l
i -
te"
r -
f
V '
4i '
r
i