Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ilnf A DfllA
V sněmovně poslanců podá byl
koncem týd rt návrh aby tuleni ve
vodách amerických vláloti úplní
vyhubeni byli i1') by Argile uká
ml se lftl Vfl nou k tachovánl
Jich s MioJifif ml Stály spolupůsu
bili Míjí li prý tuleni vyhubeni
býti což a poměrů nynějších oii
It Olinkou několika roků Jpf tu
bylo prý by lépe kdyby toho vlála
hale sama s chopila a kožt-šiny
tpenšlila neboť tak přiíU rý by
aspoň k čáti olifiovi kterýž na
chránění jich doud byU vymlo-
froU Hlnilkfitii
V Topeka Kans tadánt ná
vládním spolkovým obžaloba proti
Více Jak lo'KJ oí lníkftm ku ří Jou
osazeni na poxemfch od dráhy
Uoíon Pacifij v okresích Jiickin
on KlUworth a Silíno zakoupe
ných Žalob ta ! n4 ta úóel má
vyhnání jích i pozemkA na nichl
a to na základě tom an prý
úděl dotyčný nz4konnitýni byl a
tadll tik 6 prodej pozemku tuho
neplatným jest Kdyby toto stano
visko vlády spolkové soudem za
správné uznáno bylo ta by pak po
zemky dotyčné otevřeny byl k ta
njlmánl pod zákonem bomestead
ním a velká čát farmerft dotyč
ných přivedena byla by úplné na
mizino Museli by totiž náhrada
požadovati na Union Pacific dráze
a jelikož tli v úpadku ne nalézá
dalo by se to co by obdríeli tcela
lehce spočítat!
IJudoo vjšřtřoTot
V zákonodárstva californském
přijata byla ve čtvrtek resoluce jíí
nařizováno jest důkladné prozkou
mání poměru policejního odboru
sanfrancisského podobně jako to
v New Yorku výborem Lřxowovým
učiněno bylo Výbor vyíetřující
má býti nestranným a má vyšetřo
vati nejen poměry policie nýbrž i
poslední volební podvody jakoi i
poměry všech ústavu státních Vý
bor může zasedati po dobu neurči
tou a dáno mu právo předvolávati
všechny notné svědky a trestati ty
kdoi by se buď nedostavili neb
vědčiti odmítli — Při rokování o
předloze této vyslovili se někteří z
poslanců zřejmě že stát nesvědo
milými úřadníky a zřízenci okrá
dán jest na všech stranách a že jest
již nejvyšší čat aby zlodějslví
tomuto přítrž se učinila
Yjdání roste
Na krytí vydání odboru hospo
dářského v úřalním roce 1896 po
žádaje se celkem $3283150 což
jest o 181508 více ntž k témuž
účeli pro rok letošní povoleno bylo
A to ještě sníženy muohé položky
o hezkých pár tisíc — Podobně
více peněz požaduje se na krytí od
boru námořního a sice $31800022
což jest témfř o jeden milion více
než k témuž účeli letos povoleno
jest Uudou-U i ostatní odbory
podobně zvýšené obnosy požado
vat tu by již nyní Clevelanď zapo
čít měl přemyšlením kde vzít a
nekrást
Bílá vrána
Pravou bílou vránou mezi soudci
americkými ukázal se býti soudce
Gaynor od nejvyššího soudu new
yorského jemuž podána byla žádost
o vydání rozkazu soudního jímž
by společnosti pouličních dráh v
Brooklyně k pravidelnému vypra
vování kár donuceny byly Soudce
totiž oznámil že rozkaz tent- vydá
a nebude li ho c poslech no to tu že
prcti společnostem zakročeno bude
tak aby chartery jejich jim ode
jmuty jim byly Důvody jež
aoadce uvedl jsou skutečně ne
tvralitelnými a celý rozsudek oka
zuje že monopolům dosud nepoda
řilo se veškery soudce si takou piti
a že ta a tam mezi soudci našimi
nějaký ten zastance práv lida ještě
najde V rormdka svém uvádí
aoadce že společnosti dráh poulič
ních nejsou žádnou společností
soukromou kteráž jen pro vlastní
tisk pracuje a práci neb obchod
libovolně zastavili může Povinno
sti Její Jsou dvoje: přední vůči ve
řejnost! ia Jrohé na místi teprv
druhém vftči podílníkům Výsada
neobyčejní oennou obdržely spo
lečnosti jen s toa příčinou aby o
pohodil veřejnosti postaráno bylo
a ptoto neměly by tapomfnatl ls
Jsou tu aby lida sloužily a ne pou
tě l něho tí lily Povinností spo
lečností Jest vypravovat! káry pra
videlné a žádná výmluva tu ni
místi není fliditeUlvo mohlo by
kdyby výmluvy se připouštěly za
stavit! Jítdu kdykoliv y se mu
to líbilo a dokud by iříienci prvjo
vall se neuvolill ta mzdu Jakáž by
jim nabízena byla bet ohledu na
tnt zda při ní vAbeo existovat! by
mohli Takovéto vzdorování zá
kon ňm a mínění veřejnému se
sírany společnosti nezbytně vésti
by muselo k propuknutí všeobecné
nespokojenosti a konečně i k pádu
vládního třízení našeho Ani vý
mluva že jízdě se strany stávicářA
překážky kladeny jsou není na
mírně neboť tomu snadno odpo
moci by se mohlo Nechr společ
nost vyhoví požadavku stávkářA
kterýž jest úplně v mezích tákona
a zajisté že jí v cestu ani stébla
položeno nebude Stávka jest ta
jedině otázkou mzdy Každá i
obou zúčastněných stran má úplné
právo docíliti pro sebe co možno
výhod nejlepších a nemAŽe-li spo
lečnost dostati zřízence za mzdu
jtž ona za dostatečnou považuje ta
musí je vzfti do práce ta mzda ja
kou oni sami požadnjí byť by se
i společnosti přehnanou býlí zdála
a sice musí se podrobit! následkem
toho n její povinností kteréž vy
hnout! se nemůže jest káry pravi
delně vypravovati — Samo sebou
se rozumí že rozsudek tento uví
tán byl vším organizovaným děl
nictvem a nemalým nadšením
Posad stávkuji
Stávka zřízenců pouličních dráh
brooklynskýcb trvá dosud a věru
těžko jest předzvídati kterak skon
čí zda vítězstvím stavkářft či ví
tězstvím spolčeného kapitála —
Stávkáři odhodlání jsou pevně ne
vrátiti se do práce dříve dokud by
požadavku jejich za práci desítibo-
dinnou a ca zvláštní plat za práci
přes čař konanou vyhověno ne
bylo společnosti pak zase nasazují
všechny páky aby umíněností svou
prosadily a dělníky i na dále v po
robě udržely Ve čtvrtek jezdilo
všeho všudy pouze 30 kár a těm
kladeny v cestu všemožné překáž
ky následkem čehož ku častým
srážkám stávkářo s milicí a policií
došlo — V pátek zůstala situace
nezměněnou neboť většina těch
kteří přiveženi byli aby místa
stávkujících zaujali od těchto ku
opuštění zaujmutých míst přemlu
vili se dali čímž řady stávkářů
nemalou měrou rozmnoženy Ku
sesílení postavení stávkářo nema
lou měrou přispělo několik kazíte
15 kteří skéby výmluvností svou k
zanechání práce přiměli Téhož
doe započal zasedati státní výbor
smírčí a vyslechnuto několik svěd
ků za účelem tjištění pravých pří
čin stávky V sobotu ve výtržno
stech se strany stávkářů pokračo
váno bylo a to vzdot tomu že tratě
1500 policisty 3000 Pinkertonovci
a 7000 railičáky střeženy byly Té
hož dne vydán soudcem Gavnorem
od nejvyššího soudu státního roz
kaz jímž společnostem nařizuje se
pravidelnou jírdu ihned cahájiti
aneb do 20 dnů příčina podui
proo by výsada jejich za propadlou
prohlášena býti neměla — Neděle
uplynula klidně beze všech vět
ších výtržností a nebýt té okolno
sti že pouze nepatrný počet kár
jezdil nebývalo ty ani máti že
tak vážná stávka v městě panuje
Stávkáři odbývali valnou schůzi v
níi stanovisko společnosti oo nej
přísněji odsazováno V tajné schůzi
výboru výkonného usnešeno aby v
pondělí řiditelstvu dráh oznámeno
bylo že stávkáři v souhlase roz
hodnutím soudu nejvyššího volný
mi jsou do práce se vrátiti pod toa
ale podmínkou ie pouze deset ho-
dia zaměstnávám badou K rot
hodnotí tomnto dospěl výkonný vý
bor po poradě a nejlepílm! právní
ky kteří J"U toho náhledu Je tím
poslední thraA společnostem i ru
kou vyražena bude Proti těm
společnostem jež třítence své déle
jak 10 hodin taměstnáají takro
čeno pak bude soudně an na to tá
koněm státním pokuta až do $100
neb vétenl na každý příklad uklá
dána Jest V pondělí nekladeny
vypravování kár překážky tfmťl
žádné tik že počet kár poprvé n:
vypuknutí stávkr několik t nbná
šd Zároveň poslány dva pbiiy
milice domů an nadějo byla že vý
tržnosti opakovány více nebit lou
Ošidný fjbnrh
V pátek odpoledne vybuchly t
příčin neznámýol parní kotle v pi
vovaru Ilenningsově v Mendota
lil při čemž 0 dělnfkA okamžité
usmrceno a jiných šest snrtelně
poraněno Pětipatrová budova v
přízemku kteréž parní kotle se na
lézaly byla výbuchem úplné rot
metena a jiou obavy Žo pod tros
kami jejími d'ší ještě obili nale
zeny budou
Zase před soudem
S?tva že předseda unie zřízenců
železničních Debs a ostatní vý
konní úředníci téže unie t vězení
pod zárukou propuštěni byli již
zase postaviti se museli přeJ soud
spolkový aby zodpovídali se tu z
obžaloby kteráž proti 35 členům
unie v čase státky pro spiknutí
vzoešena byla V žalobě tvrzeno
jest že obžalovaní spikli se za úče
lem kladecí překážek dopravě po
štovní což ale těmito rozhodně po
píráno jest a co důkaz jsou uváděny
četné telegramy předsedy unie
Debse v nichž stávkáři vyzýváni
byli aby vlakem poštovním úplně
žádných překážek v cestu nekladli
Polltlolc
Z Washingtonu
V sněmovně poslanců v úterý
ustanoven byl den 16 února k pro
nesení chvalořečí o zemřelém sená
toru Vancovi ze So Caroliny a
přijata byla předloha povolující
$100000 na zakoupení 800 akrů na
bojišti Gettysborgském Pa ea
účelem zřízení parku národního
Zbytek zasedání stráven rokováním
o rozpočtu pro odbor indiánský
Ve středu přivedena na přetřes
otázka kterak dalo by so docíliti
skutečné ochrany pro tuleně ve vo
dách alaskýcb Ze zprávy vládní
totiž vysvítá že počet jich stále se
menší a pytlačení že prováděno je
v míře neobmezené Zbytek zase
dání stráven rokováním o rozpočtu
na různé záležitosti jimž $38540-
721 povolováno býti má Ve čtvrtek
započato s rokováním o rozpočtu
mimo čehož povoleno $300000 na
tisk tprávy sekretáře orby a $H-
000 na tisk 75000 výtisků knihy o
nemocích koňských
V pátek přijat byl sněmovnou
poslanců rozpočet na různá vydání
celkem $38125721 povolující O
předloze této rokováno bylo sotva
po tři dny a dosud nikdy tak rych
le prosazena nebyla V témže za
sedání podána a přijata zpráva vý
boru právního jemuž k vyšetření
odkázáno bylo eda obvinění proti
soudci spolkovému Ricksovi t Cle-
velanda vznešená dosti závažnými
jsou tak aby na základě jich impí
Čován býti mohl Výbor jak jsme
již ohlásili vyslovil se proti impí
čovánf a Hicks vyvázl pouhou dů
tkou aby prý to vícekráte nedělal
V zasedání sobotním dáno několika
společnostem železničním právo k
položení tratí územím indiánským
načež přikročeno k rokování o ná
vrhu na odvolání zvláštního onoho
cla jež ovaleno bylo na cukr vyvá
žený te temí jež zvláštní odměna
ta cukr do citiny vyvážený platí
Debata o předloze této byla nemá
lo bouřlivou neboť jí bylo k úto
kům na administraci Clevelandova
použito že táž nemá dosti odvahy
k tomu ráznými kroky ony země
jež následkem ovalení cla tohoto
proti výrobkům našim celní válka
zahájily k povolnostt přimět!
radji vlastním pokořením 'idohřiti
je zamýšlí
V pondělí králce po zahájení
tasedánl čteno bylo poselství pre
sidentovo ohledné otázky finanční
V poritvl svém uposorAuje pre
sident na nutnost neodkladných
kroků jimiž by pokladna národu
zachráněna byla před brozfníin vy
čerpáním zálohy zlata Předlohy
mající za účel pouze chvilkové od
pomožení nejsou tu prý ničeho
platnými a obchodní zájmy země
požaduji prý kroků rázných % ne
odkladných jimiž by veškerému
svitu dokázáno bylo že Spojené
Státy odhodlány ji jo udrželi finan-
- své v stavu neporušeném Na
kn£rpu se žádá povolení k vydá
ní tnačnějšího obnosu dluhopisů i
zvláště požaduje se svolaní k vy
láni dluhopisů zlatem splatných
Pro sekretáře poklalny žádá se
oprávnění aby vydali směl dluho
pixy jimiž by zálohu tlata doplnil
a finance naše na zdravý základ po-
tavil a pomocí jichž krýli mohl
by schodek jenž nyní pravidelně
ve vydáni vládním každého měsíce
se objevuje Čtení poselství pro
vázeno bylo se strany veškerých
členů velkou pozorností Na návrh
Springera odkázáno poselství vý
boru na záležitosti bankovní Zby
tek zasedání věnován byl rokování
o předloze na odvolání zvláštního
cla na cukr
V senátu stráven úterek výhrad
ně rokováním o zahraniční politice
naší vůči Ilawaisku při čemž ostře
na administraci Clevelacdovu úto
čeno a až i do osobností při tom
zabíháno jakož i rokováním o ka
nálu nicaraguanském Jedinkým
řečníkem o záležitosti poslední byl
senátor Turpie a týž mluvil plné
iři hodiny a v čase odročení ještě
s řečí svou hotov nebyl
Ve středu rokováno hlavně o
otázce finanční a podány dvě další
předlohy jimiž ravrhovatelé po
kladně spolkové na nohy pomoci
zamýšlí Dáie podána resoluce
požadující povolení $500000 na
vyměření nejlepSího směru k polo
žení podmořského lana na souostro
ví Hawaiské Zbytek zasedání
ztráven řečí sen Turpie ho kterýž
proti kanálu nicaraguanskémn mlu
vil Ve čtvrtek přijato 21 sou
kromých předloh pensijních Sen
Allenem i Nebrasky podána reso-
uce kterouž připojení ostrovů Ha-
waiských k Soustátí se požaduje a
zbytek zasedání stráven pak roko
váním o kanálu nicaraguanském Je
likož již každý kdož o předmětu
tomto mluviti chtěl debaty se zú
častnil byla tato ukončena a dnes
předložena bude předloha dotyčná
k odhlasování
V senátu došlo v pálek konečně
ku niasovam o předloze ve pro
spěch kanálu nicaraguanského o
kteréž rokování již od zahájení za
sedání kongresu tohoto se vléklo a
sice schválena předloha dotyčná
31 proti 21 hlasu Předlohou touto
povolováno jest společnosti "Mari
tirae Uanal Company of Nicara
gua" vydání dluhopisů v obnosu
$70000000 jež Spojenými Státy
zaručeny budou jakož i vydání
dalších dluhopisů nezaručených
do obnosu $30000000 Peněz
těchto použito býti smí výhradně
jenom na stavba kanálu a celý pod
nik státi bude pod kontrolou naše
ho sekretáře pokladny Práce ří
zena bude patnácti řiditeli s nichž
deset jmenovati připadne presi
dentu Spojené Státy ta zaručení
se ta dluhopisy výše uvedené ob
drží akcie v oboosa $70000000
mimo čehož dán jim bude mort
gage na veškerý majetek společno
sti přináležející — Zbytek tasedá
nl stráven byl rokováním o otázce
hawaUké a hlavním řečníkem byl
texasský senátor Mills kterýž ad
ministrace Clevelandovy se zastá
val V sobota v debatě o téže
otázea pokračována a když koneč
ně došlo k hlasování o resoluci
kterouž počíoáol se Clevelandovo v
otázce té sohváleno býti mělo ta
přijata lato 91 proti 99 hlasům
Pro přijetí hlasoval! vesměs demo
kratéaprot! republikáni výjim
kou senátora IVtlgrewa te South
Dakoly kterýž demokraty hlaso
vá' a tím Jediné administraci před
i porážkou zachoval
V pondělí čteno hned po zahájení
taiedání presidentovo poselství a
na návrh Shermanův odkápJ' vý
boru finančnímu Zbytek tasedánl
věnován byl rokování o předloze
btoronž zrušována býti má dosa
vadní smlouva n Indiány kmene
Ute dle návrhu museli by Indiáni
lito pozemky jednotlivě si zabrali
zbytek pak otevřen byl by osad
nictvu k zaujmutí
rrnhlblčárl poraženi
V zákonodárstvo south-dakot-skčm
přišlo ve středa po třetím
čtení předlohy kterouž prohibiční
dodatek k ústavě státní k znovu
odhltsování předložen býti má ku
rozhodnému boji v němž prohibi
čáci podlehli Přátelé probibice
byvše při prvých dvou čteních po
raženi pokoušeli se o to aby hla
sování do konce ledna odloženo
bylo leč nepovedlo se jim to a pří
hlasování předloha dotyčná 94 proti
19 hlasům přijata Prohibičáci
nyní započnou ihned a agitací aby
stoupence své do příští volby ná
ležitě zorganizovali leč práce je
jich nepřinese žádoucího pro ně
ovoce Lid tamní jest již probibice
nasycen a odvolání její jest již ny
ní více než zajištěno
Soustátí ta prostředník
Vyslaneo náš v Mexiku Isaao P
Gray kterýž po minulých lest tý
dnů v Soustátí na dovolené meškal
nastoupil zpáteční svou cesta v
pondělí aby a nařízení zahraniční
ho odboru našeho ve prospěch
smírného vyrovnání spora meti
Mexikem a Guatemalou působil
Podobná instrukce dána byla záro
veň telegraficky i vyslanci našemu
v Guatemale P Toungovi
Tolby senátorské
Minulý týden byl ve mnoha sti-
tech týdnem volby senátorské V
Minnesotě zvolen na místo nyněj
šího senátora Washburna guvernér
Koute Nelson Washburn přičítá
svou porážku bursiánům jelikož se
snažil zameziti zákonem spekulace
obilní V Jižní Dakoté zvolen
znova sen Pettigrew Ve Wyom
inga zvoleni Warner a Clark v
Kansasu Lucien Baker na místě
dem Martina V Illinois tvolen
znovu Shelby M Cullom V Sev
Karolíně tvolen byl pro celou lhůto
populista Marion Butler a pro
krátkou lhůtu na místo uprázdněné
úmrtím Vance zvolen rep J O
Pritchard V Texasu tvolen IIo
race Chilton na místo Coke V
Tennesee tvolen I G Harris V
Delaware Oregona Idahu a Wash
ingtonu nebyly volby posuds konče
ny an žádný t ncházečů neobdržel
nadpoloviční počet biasů
Pakli že v zákonodárstvo mis-
sourském v úterý navržená předlo
ha zákonem se stane bude oloupení
vlaku neb pokus téhož trestá smrti
podléhati
Sekretář vnitra vydal koncem
týdne povolení liuffalo Billovi a
cirku Barnumovo k "vypůjčení" si
Indiánů pro účele cirkovní a sioe
BoíTalo BilT vypůjčit! si jich může
125 a reservací v Sev a Jižní Da-
kotě Arizoně New Meiico aOkla-
homě cirkus Barnumův bude jich
pak mfti po d-síli a kmenů Mc-
quis Apačfi a Navajos
Mzfia t New Orleans tačíná
opětně tvedati hlavu Ve středo
tavraždčn tam byl žul Tony Chuti
dvěma členy hrdlořezské této ban
dy a to jedině proto aby vrahové
tsplacenf dluhu Cbittimo dlužné
ho se vyhnali V sobota pak ob
držel jeden a nejtámožnějšíoJ ob
chodníků italských dopis od Mafie
v němž úplatek v obnosa $2000 se
požaduje pakli le zavražděn býti
nechce Úřadům nepodařilo se do
sad pisatele vypátrali
I