Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ví
1 ' 4 1
' --tu '
ť
Uilskd ucho
PovSimnutl hodná předndíku
VÍdt duchovi
Hěhem jedné t pc1elnícli predná
lek Dr llartmana ▼ Hurginl Hotel
pravil tento: "Dobrý sluch Jest po
třebným ktt adravl i bepeonosti
Neustálé lmfrif praskot a bmikot v
blavě jet obyčejně následuje částečná
ttráta sluchu vysiluje systém nervo
vý a pomalu podkopává silu tělesnou
Mimo toho i iáteřriá ttr&ta ni uch a
činí kohokoliv spftsobilým k nebo
dám a mnoho osob rocno usmrceno
jest následkem částečné hluchoty
Mnoii soudí že postupná ttr&ta slu
cha jest neodvratitelnou a že každý
mu( jí dříve neb poádojt pod
léhnouti 1'roto tó2 neviní Žáduého
pokusu k její vylělení To jet ve
lice mýlnó Ztráta sluchu nechť u
tarch neb mladých jest téměř vždy
následek chronického kataru v hlavě
neb v středu ucha
Katarová hluchota jest následek
kutáni v hrdlo jenž pod jménem
Euslschian dosthuje středu ucha
Kstsr sám někdy víik velmi tUdka
O
o
H
rn
x
1 X '2 XJi Z
2 Á b X O h
v 'Vv x s x'Xx - ?n 5
X x I XŽ i (
s (sJ U X X Jk XXV 0
x Xv c V " X N-
y X " X9 š X ' v! Xx -c~
lilii 2 Xs
ivsx ) imJ X X '' v v
z
TEXAS
Mi„„u ui TrK Anhri
CENA: fl 00 a 17 00 za akr
bér Výlety budu tam iwřidány dne
Pro úplné podrobnosti bud anglicky
v alreda ucha povaliv a tam utkví
V takovém případu jsou následující
přfmsky: hukot praskot a btučení
v uchu a postupné ttrácení aluchu
Pakli nevylíčena nastane bluobota
lrlna Kdyl v případu fakovlm
ÍTt taven takrooeno léčení Pe-ru-
nou vyléčí každý případ Pout v
případech kde katar tnicil část
ústrojí sluchového nemůže ani IV
ru-na pomoci Víichni neduhem
takovým alíženi mřli by dopsali Dr
Hartmanovi Columbns Ohio pro
daUí návedy
Kniha pojednávající o chřipce
kaíli nastuzení kataru atd talána
bude tdarraa na každou adresu spo
lečnostl The Pe ru na í)rug Manu
facturing Co Columbus Ohio
Lidéki obiti u Voljakíl Onehdy
přinesli jame telegram jen! otnamo
val toliko icela víe obecné že něko
lik ruských sedláka odsouteno bylo
k doživotní nucené pr&ci v Sibiří
ponévad! z pověry usmrtili člověka
Avšak véo má se jinak příšerné télo
lidské oběti nedopustili se Kasové
nýr rž Votjaci U tohoto uralsko-
o- i a
nabízí vétáí výhody skutečným osadníkům než kterýkoliv stát v této Unii
Hořejší mapa představuje pruh poewku 22000 akrů tak krásného jak možno naltzti na kterékoliv části
tiKmnřWhrt nohl-if Ví Iv lUti úrod Neflenit Doeemkv k těstování ovoce korný a zeieninv Zídné tuté
— PODMÍNKY PliODKJE :
Zdp%$ řádný Pakli chceU zabrati
14 a 28 anora a 14 a 28 března
neb éeaky píite ni do Pieroe Sution
Sadského kmene bydlíolbo na výcho
dní Ilusl panuje dosud příšerný oby
čej usmiřovat v době neúrody sta'é
pohanské bohy lidskými obřími
Dne 6 května 1802 nsJetena v lese
nedaleko vsi Star Moltanu hrozné
ohavená mrtvola sedláka Matjunina
Hlava a velká čásř Šije byly uříinu
ty brřicho bylo na deseti místech
probodino pít žeber v levém a čty
ry lebra v pravém boka byly vyřít
nuty b povstalým takto otvorem vyj
muty s hrudi ardce a plíce Na no
hou téla ikorem úplni rbaventho
krve nalézala se mista krví podlitá
Váechny tyto okolnosti změnily po
dezření jež nikdy úplně oeutucblo
že Vojtaoi svým pohanským bohflm
dosud přinášejí lidské oběti v jisttou
Matjunin stal se patrně nelťastnou
oběti barbarského tohoto obřadu
Zavedeno rozsáhlé vyšetřování a ko
nečné podařilo se dopadnout pacha
tele nejváženěji! sedláka i obce
Multanu s obecnfmstarostou v řele
Dva i hlavních vinníkft Mojsuj
Jeden dolar hotové za každý akr a
blíže města muaíte jednali rychle neb
sejdete se t puarne roaroaa pauu t
Texas Snížené ceny leiezntcnu
Dmltrie a Jeho žena zemřeli ve vaz
bé ne! doílo k trestnímu Učení
Jeden Re svědků udal že vnejhorjsl
době hladu za velkého pustu 1892
slyšel kterak ve schůzi obce ve vsi
Starém Multanu jeden z obžalova
ných sedlák Andrian Andrjev pro
nesl slova: "Kyk poděs vandeny
kule" (ubiti dounohého) Andrejev
vykládal že se mu zjevilo že nemo
co a hlad nepominou dříve pokud
nebude přineScna tato obět Teď
čekali Votjaci jen na příznivou dobu
a 4 května 1802 krátce před poče
tím polních prací opili sedláka Mat
junina zavlekli do jedné chýže a po
věsili ho za noby na trám Pak mu
probodali břicho a zachycovali do
hrnečků krev kterou později uvařili
t snědli Když to provedli na ne
šťastníku dosud živém uřízli mu
hlava a vytrhali mu pak z hrudi
srdce a plíce které spálili na hranici
hlavu pak schovali Poněvadž pak
pověra Žádá aby se oběti dostolr
zbytek na devt roků při 7% úroků
ti co přijdou první obdrží první vj
wranu ucn Freu '"'i""0'"
C 0 WOLLASDEtt
křesťanského pohřbu zanesli mrtvola
l na ono místo v lese kde později byla
nalezena Z obžalovaných bylo iest
odsouzeno k doživotní nucené práci
a jeden POletý kmet k vyhnanitví v
Sibiři
ISoonville Mo—Hyl jsem stížen
tak silnými neuralgickými bolestmi
v hlavě že i ooi onemocněly První
užití av Jakuba oleje okamžitě ne
moc tlepsilo— II M Clark
Do Grafton N Dakcta a okolí
Krajanům v okolí Graftoo sdělu
jeme že p F E Linhart přijal t
ochoty jednatelství pro naše časopisy
a jest tudíž oprávněn předplatné atd
pro nás závod přifmati
Do Racine a Tábor Wis
Odběratelům našim v Racine %
Tábor Wis oznamujeme Že p Jan
LliaA přijmul jednatelství našich
lÍHtů a oprávněn jet k přijímání
předplatného atd Vyd Pok Záp
Stálé zaméstnání tXJSZ
li l itarý itiaUr mol Inloibo zvnijlka Časki
1 oiock4 řil íplni mocný (v Migllílal
Ht-t nik) do kiMbo obchodn I k cestováni spt-
obllý Tcntýi iHJm ndto I na maollia
mUtJ" ikv doUij sudpovi t ochoty pan
A Kafka Ul Oalaoa 81 Mllraaka WU llil
Pnrmn ni prodt j neb k pronajmuti
r UI lili Zip 04 eviip a aakea -lt-
rfeb H odMTrýoh H Jlhozip i oi tavTýeh
i iíT Tcb 4 od JlboTjob Í4 aakea v
LaoeiatarCo Rab dohromady Mt akrl 1S
akrt vadO&oo Stavba a hojnost vody Prodi
s annb pronajma m mírných podmlnak Elaata
aa neprodlena' pod a4noa i V L Vodlika
tlS Hlckory Bt Omaha Meb T4US
n nrnilM 4 i4"Pt4 bndovy a a
iUá HUUtJ loty- Bodový Jeou doati
dikladnf etavtny dobré aklepy i atodni do-tUU-k
dobra vody oU cihlami Tytdint váe J e
dobře oploUoo loty jaoa v dobrem mlaU a
pikat roiul v South Omaaa Prodám ta velmi
lavnon cena v elk nb Jednotlivá bodový
lotem aneb vymáalm t farma kdyi by nebyla
dtle ci aal 100 mil od Omany BUU( r práv o
podá áetoi neb plaemnl iaoob Merta 37tb
Bood Ht Bootb Omaha Xeb DT3il
IflAflií ca! Jak beo xnámo Jeet á
lálUUlá iledkeB „aha a neftrwdy
Hayes Co nouta byl juta naoen hlodat vyilm
Jlndo a moju mentoUa aa má nepHtomaoeU jak
Jaem aa doxvádál ndrtovala nedovoleny poměr
a Jlatym mniam a nimi tál dne S list odjela a
mná vte co mobla odeilla Hejvetál vlak moje
touba }ml po dítkách kterým konečná ipatnáhe
vychováni ni ae doatane Má ae adriovatí v
Salině Co Nfb Proaim krajany kdo by ni
vádál by ml správu pod id na John Soleéal
lUyea Neb Ux
Prnílíí S1A HiePy P"1 miatnoat
LáUUa BU aoxSO íeeko-námeeká oea-
d OeUvla při dráze T E V v která mám
dobře aařlaeny aaloon při nám ledárna koleo
nlk a vái!oba do aalono priaáleáejtol majetek
Véa v dohrám stavn obchod dobry budoacaoat
llbaái Máslo má 9 elevatory máalovaa dva
amlianá obchody leleiáhky obchod a J maaál
ade nejmenovaná fflilna prodeje: Mloim ob
dálvat farma neb ml neslooii v salon adravf
Ona mírná podmínky adállm na poládáni —
KonpáchUvi neolit ae obrátí piaemne neb oataá
na majltnle: Albert H lnuti Oetavla BaUer Oo
Nebraeka áOz8
Jos Švajkcr tfiSfiiSfc
obchodní atlet v Cretn aa farma nb prodá aa
tl000 Dále S lotá ve Wllbr aa 1500 na nlcbl
poatavno obdlni staveni a k tona etavby přt
nálei jlcl PHhtáiky dájtfl aa a Joe fivajker
Wl hcr Neb- áOxS
IllnfM GA MtJ Jenlpo nijako
liiXUrt JiK dobn araoval ae v Blae HUL
naíel ode1 do KaUforale Kdo by s krajana
o nám vádál neeht latkavá doptán nevlaetaJm
ji-bo bratra pod adresoa: Karet Dalek Blae
Ulil Nfb TáOxS
Ti ri 1 1 n á ~ p"ř jMdi
JVItljailU i()ráTIř bodl JakJ
veákeri
kýehkolltr
co nejrychleji aejaprávnájl a nllaclnáti DHve
net dáte náco do správky obraťte N ul
Cechu Alllance 'eb Krajaaám ve vikoll
v xnámost nvádim le Jaom oprávnáaynt Jedua-ť-lnm
pro Pokrok Západa Knihovna Americko
a llnepodáře a kaádáma a radoati poelonilm
ajr Alfnav fjwwpvaw-rlwMliW
i mm& i mm
1 m 0
n
pana
VÁCLAVA VOJTY
ae elof nou
ANT PETRŽELKOVOU
odbývanému
dne tS Itdnn 1985 e katol
ehrámu Páni tWtiton
Ntbratka
Ruka mocná proválej Váa
ccalou novou kvřtlnovou
lijrele vlly po nl veaele krářpll
nikdy zármutku ae ndof kall
byate Jako v den avati-bni
nímypiiii byli kvfilnaml
Italoatny vát ilvot by typiyvnl
aá clo ekocáni
řak m-l nik v lár uplyne
ci Vám synek pHbuile
a
U
I i
f 3
M
i 2
U
t -i
i
3
'
4
a-
li
To Vám pMe krajan VU
Jas Kastl
v
Ir f
ř
F
f
i '
i
i
i
f
í
r ♦
! :
l
í
"
i
i
%
ř
' '
a-
I
I " "
t