Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " i
-POKHOK I A f Jí? -4
4
''4
i" ?
'A
i
1
'íí
&EVEROVYF0 o e í
KiiArl
I' Mlt r 'Mf fintili Mm Ih
fc"K4řrh ftfft fnU řítil n I {
ri M Jut t f r' nw-ttý
ittrfit 'i i tth%jf
M VI ¥ II I f ! tft( f r4
fl'KllHtM li!f ) 't " 1)1 fi lll"
íiofrMiiiinirr
M otjítf nfil y tir
fvrff přilij pr t t ''' t
t§ Vi h- iirt )
lit PII J' !! !ř tfiiít( j#r
WI
f pll-iif ff Jiťt
MÍV tft I af 1J
luk 1J 'f'J"mi)
atl mMíV t V f H n?hS Jlu ( fHI
Mil"" K i ' h t"i í h
tlln" kMÍ ' ! r
i I ť k 'I t'!
iřli-If til (( Iř il t' kiln
Vlwl
hiilll
bkrkíiVKy 1 mhii
Jxt ťi (kA fHB í k j rilt ř#hlnt
lhtWf(ítuti k Uifn
Vit I I"'í'jr nnMilnt nřřhr
fifrttt J'rtf!iO( $ t St')
J(f II iMI tinřtil wintif(ijřIrl f tn%fii
A 'Míjmll iil?rjti tifn?'i kiii
nftVi)tH K
Kflk kr(A
"iil
Víti !# ( 6kf
mrkl t&m n j-ili
ltft Um"
Ntrti( tr4 kjř
rkri'f #4 tf
Jlíí# lil!
IVkn I t% fřr(
M Iftil
Tin lilii Í4 fnf
r K t í i I tři'?i#
lf řnH'tl
jříjtit ti hr'tniU
(tAfif i nnttiUifk v rijftHJl(
jfi-hy( kuří tftlí f4 f(( f
Uhn ftBj gtiottff)Arri# tllti ili(h't
ilM řifhM ňkhHfo íff#
jimi Mftitf Uk'i ♦fřtH
♦i-MUfiM i rjMI jťfcli
#mIi řr t t jji4hfl Ilofi
♦pf#fi' M rrtft' frtřtí-
tM I H b #f Krn(ilkl fa r
mfifcjř níf in -fíklj #„n
tlíňf ékfil vwllt f l%mf li l
k (f-iw4ftf i ř4i'i ÍMt ku kf
tylu Ui4nrf íWnftlřl # i
hi rtU(fifm 1 1 m jíl
Jfílř řřf jk Mít
Al# řlřM fft'fHf
iUií ItlřifH im#řH htáMkffh
řVll fil„rnU '" ''" "
řři ftltíiIll4 řkřlřtn#{ fU wl
l'ftřSft ku fíiwft(
iilif ♦třMfřiťřl f4k Hftřkl
U I I I i 1 i 4 É 1 i t
nr i4finř H4I4II # r'iM!fťl
I á A lili A A
trti-iM ion "ifif # nu u ' i (íjtii
řnl!#ifř řt j'ři4tkn itini Míl
I#nkř4f ří t jř I htilth kíifsíl
ft4 h hhrufnfíf k'f4l# lk lňfřf
'fr Miift tli" fiti'i fir4f-#f ř [4f'i #♦! 4 #
Atí 4 I IA ít -i řř #
rtii i miiifnf f itMi# tříf
('ni- f MUÍMtl jiU jf„4
♦ fj llliřím řfni kfff'i
hf UI kfl i!řn( yft$ h
ln i yfh%tt%i titfttt%hj hít?iMM
IVU
trf t k I v fcr4l "JVoř N't h" ' M irt „i
Jiift řr #íffi ft íií ''tr
4lf #f k4 tf4 tn t
r ( - r nii
- ! f U4'I- f ♦ W'l
(Il I f WMfm#ř t I
#4 v % 4 iti t t n -tí't
(- hi HhiiiiI T I ' tM
♦ f f '♦ "♦
l#l M( H # J'-l
H4 l4tmí f# f ni
fťl# f Mm
( M ií t MltinrtpnH
k4# 4 Ml l4f4 lMfliii JM
ritM-t v ifi m ř tf #it
ft Hlť S
RODINBONKA
M - í t
"ir iMi4in ni
frfpftf vrlirftMU ř Mfjn# t„l h Hf IVtM nVMil IIJříf iříJ "
M4iji řfj mnirA I ibři junl # Ml k (iMr4fUHKiM
A lflf#tsfc 1 kJ &2 a ait it!ll - t - lil i t 1 UJ iil kl %S 4 I A
Iul 11 I f"'" '' f"l ! WI TI I tlil IIR I I 1 l — rr-- HF-f! -
immct airnu ikiiii4 jh t mM- n4M t# t Mttuti tt livln Iínř-
i!fU iklř! mftití ííft4řt k rt4vjíd řiil
Im omII Mti iM4l i i(mi4iII t ítc tbflMMn t íi
lř lj 4 i(li #!řřwy Tím biím lrtfi M'IÍH m f t%
oí#to iru m t }f4 řl o l ftfttílí # k iMitih
♦ [! ni flltt kli i řlPín i l&lrté I I UL„1 lll l l- i
pHjma l'4om iWIomII f'l'i J4fi( k ljrl tík Mřlil k'r4lk rF(17fi SÍKiPnIFU fl Nílí
tliil 1 l i I Id i i I '
" ""J" mn'fe ifťlinll o Ikt-rfc v m4I ikrnfilrli umntih
tt mH4-ÍI fl ř i 4rf
MJ (
III
Klí lni {okojnrittl minuli
ftbjrtíím UlMltq mlh4 iimt
f lkUf# tfHl f IBffi f m%
♦f 4 é 4 l 4rk4 tťAn t
4 M f f r' IKf tr4
I fl tlf U(! ftm'l il -
J nyní fkl Mklfri
cbínlii lffil r4 jrti r kW I Ufon! ' ' n prni iřtii 4 tkuf uifik
Ucbk-t( hlrhí nikam f(j44 křafl4 v kůtJti m'í "" r'hf' '"l kIAf!h Um ni kjs v#ťnfr fiytin o
iJlH --liMÍ wniofM II I micho4 klon ti mřrftotl tbo(ft4 lřlu4i „nffíi h U ttitkyt VilkJt mt „4t
ftczavkli ítóítf?t ÍHUI LUII omod „l lřilřy f UolfHji poIAIm mu eo„Mllt iiřho ( ÍMtr) HWfcJ krlll l
I vitnhno bylo n Urmo I„ t'0tiíovii U n tim Vil 1 ? íu?'n e ftl"l Hra dfl-m trefím %:ly im to j ravl
Hikoma chU-IU vI! ti - L "í ?J íl r i ' ' cl4lit k vyok íkft HeVtroTch jinoch t rUnt-
uvaJU NcIIi natl dehUi In f hf"r"k01?' ót Vlifinti n víchoblm nich mám t£ hojnf (Ur Jkoi I
4 :# #! „ i ! t ' i aikimiifl íuii i po ii n no kreifatic I ii„i# li_ ti i
IVPklWI IIUlHi UT T UVI I fULl ni I 1 tli a - ' I V v UKně II HUIIU I -" # m - v
Nyul lett na
nnTi-ní {nt J'ii4 tifinotl JihMh
tvrtrtiti fiítittttťhln a j tUr 1 1
tspMho tiku jroti ť"rn ih ijkx íiii nule
piIrIU
lt(M - i„i{ řrrt4 rmls
JUUIjr 11 ii)lKJ ri) cnary ii
V n 1 n y tMlřn n i n y t rody 1) n 1 % lo1 1 k y li ň J I
tbrtrofxt Jf itťnn ran v a hoUtitn t'ň
MmT uto of(iil io Vkycky kald JI tuU práce nutft
irovaia irneioa (iriGKU JX)kumn
v uvil roumi i -i " tas
íiixl 1 l " I V4ti# To ovíeii bylo úlohou dí- L„ '': "" cí ktrírh w reeppty připravují Rf
1 " x 1 "JU"B inajnou nebo dioSÍ nemalí po- íí Z ™ i 7 Jo Jtl t Ch anebo od dokturft udej
w_jit ltnfHtrui koliku ir 1 v ' l0d v4Io4bo 4 tr4 lio amXatninl 7 ' cn- " ounoeiy CTW mne uai mno-
rrujeni deřolkWe bolotlr 1 0cl P" lovu pUctV4 4D4 kňnwinA ftl4iiu M naiilfeř"m nentupuje do cích hou rkuánoiit a ta phlla a přijde
rínHWrodrnírycMoMuí alíra kum hraj i v píka n4 wí f rVdo7h7 ka ric uJL i ""Z'10 J 1
Htter&ttík proti tUtHdprUJm břehu 4 bfr4 pentró ikbte je! "fV igf Vi-' f V nřk
Msse OdifBuJ bolctl pil m3 voda vyvrhla A kdvl 0tane mi-10nJ W' í0élíu p
chvíle oddecho -přcháMakoma k o5V fníilof '
karriťCD nod nimi imiUU mt I „ '
ííntm toku
" ' " r—-"" ' mulMlvo i i) lu a onalrnfi k in ni mno hfm krutunfirn vhi _ ZvláSt'
_ - — I " r — # — - — — "" Vlit
nčkteré minulo vvutcoiiií itaroBtllvoiit vřnuje rewptům
I iui 4 a i nttii
fillti na tf mi ruin vSnlm
-- f — - — - -----
A MASINIJA
řll klfolt
rmrrup AWrtni Hnisám II 760 I
ii„i PM nrl Hfflila Af&iitm tti I padat drutl opatrovali itáda
MAiiitir ir ifiiiit "'"' i ---r- -
iwituv n jiuiu ueiiiiynoBt a
IttbouC 1 Trhntitf wlstrii!luj
' Kl I 2- f I I J I
léta anamcnité a5 cíli teprve čtr- „rlT ::: a " J'ra J T
veřejný notftř
fiiNits tj íibí pi— nk omi ikřkck VE WILBER - NEB
tlfofui Lkkrf Iřtnj Dotl' Plo KHUr ilojl v h„ „4rv _
nimi iuii oroi a na vjnoana fiitir
tanuta níknllk nUItl wr h iwlltf nllk
Sevtrovy práSky proti bolculem tuaieh poWnou uiouiiouu ikuinot
hlavy pomohou VÍdy Míit Je DO h0™ obora b7pnj rádo vyMacni obchod
ruCA I Jana nttuiho IopaJt-ll sob prodvaU
ana aa nr
vrlintttf (Klstrofluja n4„f „i fi i' ii V"01" mision&fi Ano i umílci
laimUfml hotki m írtrt nct let dovede aastati j nejtílií ' „ _ _
Znamenitý (nud vtííí a no ncmoTr " pr4ci bea patrného namah&ní Tn 7" ' " " "jména
SmbfIM UU0UI velikou Ubohou 4 dlevou °d"
Swa XtsCprottnrabuatyraUnindm Pro° ponenihla miaf lirmotek nad v
íaCOc ir&tAii manííiLw r:sta x Víecnna vykonaná priice bv a
ifnnl nAf bolard bIzH ?írvoní a bvvá klidu ' oloíena do akladiStí odknd brali 0u Jořc'
Ia™T?} ?ř°J}yny hU bv nl nftkft!n lit„ ©aadotoi avé potřeby V kaldá ona- ' '
~- nn „i m( „ wc j -- "-t "J"J JI 'Míli l i
Vynrdiívání Vlasň '? nm0' b"! lu5i Jeho P°byt na oatrové m 'Jníbylobudov4nofvl4?tní =
Sh£&& Xj°:z česká pivovarnická spol
OTTO KDBÍJí
(MkladDlk
Klo chra niíil vlaay hobké a JemaX abv unikl taietf lei ho Zekalo n ltolTí v nich cvičili ne ve čte-
lomí omiponifulokrUnéToníd ' A ní Maní a v nořtech toliko íinni!
ivrTfiDi m „ i ufiii uciAt LfiJťii i KivaL : aiH iirnaru i ' i
TtAlntl nhft rychle i Jimi d ostrovan neměl nejmenží potuchy c3D n Jediný to ryze řeBký pivav4r ? Chicago nabílí ctřným kraianfim a ze jména
jr pra- m ii 21c Kdo chr 7 J 3 "ou-edů co e itrojl f venaeri intna- i'J' ™ ojBu OMWcn ve veiacm
míti řuby řlmó a h(M a pvn4 d4D i JI- llako od ostrova daleko aa vodou ni pobřežní pohantví a přijali víru A x
MUí nJJt'afkuJí -Wil ai na pevniné o níl neměl al4ní Kriatovu Sotva byl tento veliký ÍTÍTC-A V ±Ll : 0±LlÍ0±SJ±j : PI V O
ÍJřrVÁními WU t Jedaow Vyroatl jako víichni ottUtní bratří ikol akoníen obrátili mÍKtonáři mknksk
WCWiS--Sr VtSinM "terlT''"'::00' tMttťUdt a acocguna Ibta které ícst nejzdrartlSI a tI t tru
rZstritV ndpUtsťči 0 pou 0 íirjím ivít{ vřdil j0„ v„ii(ery 0atrovy aalidnřnj po- K° Í P5?6 jdnou chce je piti at4I a ládnť jiné mu více nechutn4
Tln7nnmiVftni1 p dr N tolik ie m4 Mongo jeltl jiné hany protole viak nebylo lie ail ''""kavó objednávky avó adresujte
mrť $ í-ic veaměa jeho nepřátelé a proUi na- yc11 oncin4cn anenli ae mmii na SU lV Uve VttV( Ťvvye V-vtiuo
Klirf nlril J ?J"'v" aoai o oatarni aveu wro oy vjiiany nyiy au vcm
n1411 Ulili rtrůt ntfitd kuříeh k t i i
oadnířL Ma oufiká v arn postačí a mu v oatrovom lodi jel by lid na pevni-
kaldé Dříčiní Plovoucí domr Ul nu převeily Tímto npflaoWm tře- ! Ir titn 1'a11l'lr n rl a
Maletníky dobytka M?£XrZ P dloihCm ca- bjevovalye' Uhovali m Indi4nioatrova'8v "1J wuuuiuiaj a #U1UUIIUI H
fel?ín!n''n""lf?- "' w dálce rainult vldr oatrftvak? míli Roialie Sf ifichala Sv Kříla
JVrjsUtrit bUnick(s pamdlÁy žeilcé vytli nakl Ihkr Zipndu
K nim připojen jet fotolitograflcký anímek čtyř atrin povodních
rukopiaA a provází je vynvítlivky o p&vodu náletu 4 poru o jich pra
vot a dokladná přednáíka o jich kulturním výmainu kterou míl dne
25 kWlna t0 v aíni Tři Jed Sokol v Chicago p J A Oliveriun
Bakbir ahraa)l al-a)fo iry kHlaaki atltoatal a aloaiki
aiin4lt w £ ) X t í I li _ 1 I - _
jra ii uairuvc UI0I araitMlTeruay — kt-J a llavaj l Salta iníal aUr-al itn — Ctlatr a
málo lidttva PlOtO trvali titO Tll — Jl a -4V — Batat l-tBaa4r - íaalT _ Ladil a La bor
O-trované nej Jéla j pohanatff i ™M' " " ~ °PU1 -"- '--vkw
Deraili potuchy O tom CO aUlo Rkpl Zrlea-henký - -4 Uka4ia aal- a it-aak ka4 ea4ai -
antuÁni Pro kn MYrr6 MV iřáí iw ""ouij uy wavravea měn v-u ni jwhb a
a Vi aHmromru Kartinror maať ura duha I tmi! I aa Ia la r r Fl it A lit n 11 Catalinv An nntl řfcanérK !
tokna rvnrabotxa6ju ' ™ -i-— l" Ta - V 7 ' '
aapomneu neuo ae anad domnívají reafnaaycn a in aomaio ae jim v
Ukr tjrto jaou na prvw -r ri obcw byli úplné vyhlateni nanraau pady 4 oblivé
imaiai)primor !- ti K i % lat I 4i4m4ii proau aynové
rMrpiaolmlt-bKlnlli6n dím al'n4 faol "Pu'nO 0iiroT4
Jtué védelt o nich col pomalí
na Oljmlnirk
kaJI# ankt ilrm
muafMtaafanr nanfi Na kaiMi obalu a dotlí bry nebyli to viak lelich
oakaW-IMr Jl jfímno ' J
TaT T QWTU A spřátelí t% ni] rníli otrovan4
Vr X OLVLlCA vlechny ciaince nýbrl nejleplí při-
— teU a dobrodinei ktaří fthífA1i
CEDAR RAPID3 IA av4 autkyktří TytniniH pohodlí
NejvtdáUnějK oatrov — (Jala
ahat — byl přilil nepatrným aby
nákladjna doprava pohanakéko oby
vatelatva mohl býlí podniknut mi-
InjiaJU Hfr t ky ldobr4 bydlo a klidný livot ta atr4- jejich nejbliliími aoukedy T#-! on rovaa
airM aitoPOKROKcZlPáDU Omaha b
Á
J