Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    !i '
POKHÓK ZÁPADU-
T
7
Adresář Ceskřch ÉIÉM
re
Ví SCHUHER NEB
John Marka
IIJ lnaiafHf frM
let irek 4 !'
II m
M Volava
nla4afk a 4iO 4
fkrMttl aWkAdMlaarl
Itfl
Fraok m
alf lll a il
II
JAN VÍTEK
v (! Navit
ÓCMlfý I IiomIIiimU
V-IHl IIMVt M
V fcJ Xt41 1
aa%r ab #l
Vyplácí te ňvorátvi?
Ae fMfetl srv4Jai fk4 a Hal
tm pm draky ((Ulil Inl ttlrťi
i )(! a M 4 at 4t4
Kde obdržím takový druh?
tMái itii Mr
tím rlS lili fMtlIaf tfatf ttlhM
14 bM MITt ltfl adravt
M&htfl ml uHHtl pnl7
f!lU patoriaa Mjl bt4lt 4 S
Km Akřa llill 4l
I n aal líXCSTSOVa t CISSÍ
Oaa dař kaUoa bjdaavaa Ml
talaft fotata Hala
Sioux City Nurscry and Seed Co
Téiiíu tm mcx mi IOWA
IVillí lil
mmvi (tritiu
korný Jtltrtnknvl knKkal a Jak Jwro y
néťovat IVi bulil) kranl latl kornr t Jedno
br eimt aut) dtmih txt taiuUonl tlrovcfi a
vfrkm Karly ÝoUnw lioe l'rld oř lbe
Mortb íoiiw FWka WMto- iN nejllpepro
iriii'(rli knrnátl talia M kalUimi na -Itdáni
kdyt IillloH &cV polic vrilrh milníkách
J II A HMNTHONO
TXMMra fthttnamloah lowa
issi PRŮTRŽI
DCKOVA VZDtTriinvAl-OIifftKA průliny
pritrtny páa Jest NKJIKl Sl Múa byt noíon
ve dna I v noci noJvMIim Kihoilllm ( ltf
achlalnM VlUt ky ájr íaruífii Himlá ae
poltoti nct) cipri''tu (ki olHlrlonl IO a
rxín4 dnvKi'iit plou na nolidánt
HtlHHIl?lIADlK!l 211 Mlliwin Hl Cbloano
Vrratiitf-14 rir-hodruhu raabojlíakfcb pHpraf
ITlrolékaNkébo iboli Li Vir
NOHCillOt inťif i
Hdl trApenl rakom nnxáilvnnalf rheumat la
meto aob Jakoukoli jinou namoci popele
není oa pHloliell a unlntyto aallat radou
a ml knihy ťouso ta II rybojlio katdou ne
moo Uo rydinl pn totn ncnl a rlak lidní
nelx)f áin II vrátím pod xarukou ve 30 rtiii-cb
nebudete-ll apokonil Vy hojil Jnoin mnoho
aet oot jol ae vxdaly nailřje na nioiul uxdra
venl vyhojlm I via Adreaa
Mlr Ant Witdman Tuollivtri WU
Ušetříte peníze
DOPSlXÍkf Vk
J WRAGO- & SONS
O ny lablonl Ifeanf ivack rlvy
drobaljllbo ovo ocdabnyeb tlroml a
kafi a) moatril at Jit 10 100 ab 1000
knl IlKjplknIJIt Uwiba aaaavaro
alpadl řrJaa al vala objaduávky a
TT opit bal atroajky
Centra1 IViirncricH
AVAUitnr: iowa
tallata al pro kataluf — Zmlllta a o tomto liaU
IQ
MKARATOVÝ
Zlatý povlak
vyairihiiěta al toto a tailole
alin a voji adn-nu olxlrtlie
tyto bodiiiir f na kou
Iku Ziruli iiaBmkft
l'nlte ái Jmou laciné ta
3M a míli to pouUe Ihi
P'oIU'iii ipolu a výlohy
'M expnaa Jaou odo
fny krinnoii rytinou a
ikaxuji tm po nfjprra
éjl a podobají ao úplně
naalvnlm lntni hodin
áiu l'Ute dokud laa na
Til
SATIOSAL KrO
XMPOBTXVO CO
S31 Drarnorn it
ř CHIťAVO ILL
ITCM
VINO
tlt
lanitf V nll tntn m w
!°" ClVt"'to BÍm "
adreoa a aiy vint po
lUata ZDABM k pro
bladaaU aJlr!í ajrdl
al pral aatrlrkl bodlá
ky kdy a at-oa tato a-blaf-Bl
Jaaa II K plal
tlareai a
trajke aaraéral aa 10
Wt a vypadají Jaka lp'al
Ull bodláky proH
klpaflO rrobladolta
i ím tis avurranl ářa-
Oilon a J-tll unte
mm - ti i I ti Á 1 1 1 tf A
& - i
kolkách pro nli rl
líc ai
i kmt Alra: HilVÍI Mnj UJ
LsťT foliy Uld C1UCAUO ILU (Ir
m m -J — - mm a
B IR
Pravé americké
arantnl 1 1 60 lil txiany iriura an-n ik
HODINKV ZUAIIA ady JN aouini- anro
Zi ulátnlho infmti'
V fxin-lllf iaikU nntmtif
tt jll kfr ih ftrfjt ilAí(4 f
Klímot řil naanili4 V Mnli
lhU -Mf'r JMrolnJfrf jfí4n(
ttlififitři' k iMfnitt řtř XJ m
rtftlr jMfaf ífifř Hiaofft-řl
6r b( i Mm) K ll fj il ivoll
lí I 6'"lfjlk frrt(tfahri Iiam4
l l'ifit ! f H l-i ffiřofiřjr
říKitl liirtll JjUIpK j"lJ flllf ffall
h i tirinf l (řořiřř řífm
ruk-lo nmM ffý I7 # n Mtn
sni tlolif Vjfilulitl V fřirt'třil
f#lii#t kA řijal # i k'itřnfri
hUav4ri( Ja lloh JoyohiJfi 1 100
0f0 k fHKř nui lrií!(ch fit l4
1 67 dli ir"tl ill 1'rotí ří
řa ll'i}ijř ftufijrl fiirnílky 14 lni
jiná n I H l# oliřioa ji ttit£til ♦!
kým )'ffltftii UaUftOf oJ I ft
vIck ftl 'lf4(i ř4t amffiottlits l)(l
v jnlnorrt kfpfi dkrri( úfaln(t)l
klíH J dali i'fiuril t tít hlo '-
uři takovf m klM nutní J( n"
tMiujf jllflití maji jífkutř IlOo
tfirnf kl tli třítfli tlnA Z4U)Í
rařMřnl iproryf jo
klťlnlk s Holt Co lUrret řWu
v14'hlt i tt-ndeo tíi posornnati
nímovnjr lijflo Mil jinollan
přijato utnfienf ktrfcn vraftlt U
e oiutujfl s o!Juje e natl-Jnuti
bujné oilfnfny ta uatřdfpnl vrahů
V úterý roracoval n4l mnohé
jjřeiliohy r flťn&rnlra ucienl V
nřmovnA poalanecké přijato u r
in( aby vjititfena tyla správa ko
mine tutanovené guvernérem k pod
puřu potřebných Jak ae podobá
počítá vícthna price i viťch'aiod
povčdnOHt na sekretáři Luddenovi
neboť vřtiina UHtanovených členfl
nemůže povinnoitem třra času vř
novati UnneScní kterým odnucuje
ae lynčováni černocha Hmilha v
Omate dne 10 října 1801 přijalo
bylo 75 proti 12 hlauĎm
Ve athedu jednáno bylo v senátu
o eprávfi výboru dříve ustanoveného
k vyAelřenl potřebných třfiencft a
úředníka senátu Výbor podal zprá
vu le aenát má eapolřebf vřcch zři
tenco aí posud ustanovených aby
ale žádnému t nich nebyl povolován
nežli jeden plat A5 ustanoveno
jet o 32 třlzencft více nežli tákoo
povoluje přijmul pře to aeoát r prá
vu tuto proti kteréž všichni populi
té až na jednoho hlasovali V aně
movné poslanoa projednány v ple
nární Bchftii různé předlohy a meti
jinými přijata byla ku třetímu čtení
předloha dle kteréž nota duná ta
obili k eetl má rot ti právo zábavní
na čáttt úrody Pottlanoo Allan t
Omaby překvapil ku konci zasedáni
snřraovnu návrhem usneseni aby
vyšetřeno bylo co pravdy na tom
že poslaneo J A ilobertson jest
élenerj vigilantň kteří odpravili v
Holt county pokladníka Suotta
Ve čtvrtek projednáváno nékolik
předloh a dvě přijaty jednou a
nich prodloužena býti má komise
vrchního soudu o 3 roky a druhá
týče se ustanoveni soudních sluhu
(bulifů) v Omaze Odpoledne sko
ro celé zaujato debatou o předloze
ku podpoře nouzi trpících prošlou
ve snřmovné a opravena v ten smysl
že povolení zmeni-no na polovici ze
$100000 na 150000 a a toho nesmi
výlohy komise přesahovat! 3 procen
ta V snřmovné poslanců spfisobil
značnou pozornost návrh petice za
dané s Urown Co aby naši zástupci
v kongresu byli požádáni aby puno
t ili o odstraním a Ameriky zástupce
církve papežovy Ssttoliho Den
ztráven ve snřmovné projednáváním
razných předloh v druhém a třetím
čteni
V pátek přijata v lenátu předloha
zákona ohledně aubolékařO ktří
mají stát i nyní pod dohlídkou státní
komise zdravotní Předloha povo
lujíc! podpora nouzí trpícím doipéla
k l koř!' dfhstl í'jU tl"piMn
přijít (Mpolsdft dslnfováfiíJ lyl'f
O přsfIlřiZS) pOToliljfflf okřsanM V)dá
V4tt( lipfs M íarr1řpsř#ril Srřnsf
tn i4lrtfkf řlnUmof n pwUrn 6
přiffitil jsříwnKIsané ki opratám
přsdlřhy lu prjfi# fjntiil trpřf Iffi
Ktsrnlr arhválil t(4! jslll oU
in KomU# ktsré hy ln ulolsno
l-lřltl fdtll jot natanovsřil j"l
ibytsnf éřslnfpl podal % právu I
UsIkiU 7 Mkofýřh l inmotna
o odřt Jn-Ii př'pfiltínf řlfiímovna
lli"tll jfi dopoMne I odfžill
ďi n U!k
V S'botd l'lal pMlIS) efl4l
1'řadbiÍit f l44nř Apíal) lf-
ItitU k fplřřřil fKitřsbným t
kttré mílo i přV'liíti hithf&ti
r' knánf M'i4t)f ok4árn byla
komlai pfidpfiřtijfcl k IUI přlí
lilavřil 1 14 řtíiny l fiobaliuJ
npalřsnl jtk fMfdill by win#M od
fcjtnlMi bbdi!tl f''fi(i i lili"mf
stradách Vu prídri4ril lady př
dlohi ulehl níkUré fnllnuy jiné
na pořádek pololrny J r c i t senát
do pomlélka odpoUdne
CESI V AMERICE
l)r KrantisVk 3imonek v Mil-
aukee i volen byl místopředsedou
Utnřjilho spolku lékařft
V Owatonna Mí on spáchat
samovraždu tastřetenlm farmer Jan
Sýkora Učinil tak v opilosti
V nedlli týden byl smrtelné
poranén vmivilrn do nébo vlakem
krajan Jan Touli v tJlevetandé
j V San José Cal temřel kra
jan Josef soukup a mrtvola jeho
byla v krematoriu Cypress spálena
J V Havenswood u New Yorku
přilel ae 3 jinými délntky o život
krajan Ant Fiala utrhnutím se
padáku kterým sestupovali do tunelu
V pondřll min týdne zabil se
v Chicagu Josef Haropál Při sklá
dání prken byl vichrem avržen k
zemi a pádem na hlavu zlomil si
vaz Pocházel t Ondráž u Písku
Nejlepňí a nejvřtíl českou
knihovnu v Americe má Sok Slov
Lípa v Chicagu Obsahuje vío než
1000 knih a má cenu $142285 Zá
klad dán byl knihovní bývalou
Slovanskou Lípou počátkem let šedesátých
f Ježto slavný africký cestova
tel dr Emil Holub meíká právé
na americké p&dé doufáme že
bude krajany naSo zde zajímat
zpráva že byl právě opřt vyzname
nán a sice tentokráte králem švéd
ským Otakarem který mu udřlil
čestný komandérský křiž vasovský
Jo to již třiatřicáté vyznamenáni
jež dr Emil Holub obdržel od růz
ných panovníka evropských a vě
deckých ' Svor
Pro hudební míslčník "Mi
sio" připraven byl životopis Smeta
nův pod názvem "Bedřich Smetana
the Father of Bohemian Munic"
Pojednáváni bude prý obsahovat
mimo životopisu i rozbor jeho
oper a symfonií a po uveřejnéní v
čtyřech neb pěti číslech jmenova
ného sborníku bude vydáno ve for
mátu knihovém Svor
Ve schůzi výboru pro národo
pisnou výstavu v Chicagu odbýva
né min týden čten byl dopis od
výstavního řiditelstva i Prahy že
místo určené p&vodně pro česko
americké oddělení přiřknuto bylo
pro katolický kostelík a "osadě"
vykázáno jiué místo stranou Má
ae za to že snad bylo do Praby
nějaké strany sdileno že pouze
jen katolíci výstavy ae súčastní
Vzhledem k tomu usneieno nalé
hat! na to aby povodně vykázané
místo bylo pro "osadu" šachováno
a $1000 nástavbu bude ihned na
výstavní výbor odeslán Ku krytí
▼ýloh stavby "osady" upsáno jest
jil přes $2000 tedy vfoe než polo
vice Stavba tadána bude nepo
chybně některému zdejšímu atavi-
lll r?Mk4 lnr oinámilv výboru
tě f Jdn4 i budí v iřldí svým
niklsdsrri ukátko) íkornflk4
ilnmki fistl
1 rhlrtfk4 dámy p! pMssd
titatvfm pml Tř4Í# frsbstoviké
iispiiř4dly dne 10 1 In plst v
přop'b bf Ion trpMelt fi lápadí
Ifhftl fistf výnos Jai v pravdi
kvílfrn Přílifn bhnU I0Í m
vyd4nl potil #1420 tskls řlstý
ítílsk lsl J7í) Ve vltslfcii
trfntojaoti nlfBflty c!ř) d paní
Mř4lo4 nlihhlkové lko#
řilřov4 No4kové Pittov4 U
ílřf #'i4 K'l4řa4 Paterové Arit-
n4 A(attilkov4 KrAI'vfv4 Dv
řikv4 Viav4 No4k-4 (U
rlnr'iv4 Mttrilsavé likiv#
KrI4ikov4 AiUtovk Ksípirové
llnmťsi Z-mniv4 Htlkal ivéVa-
♦ řínkové Fučíkovi At#lnov4
II'nomlrMiv4 ftboř Kurolina n#-
tlá i-řiai-íl %h (jtf a mimo li pot ř
harni ku plai nb liřovány byly dá
my tni nAldttir'fril Kor?l lf
tři vlno Jo#f K4j#mnlk sodu Jo
ff Iltbka pftl sodu piv 1'rjntiifk
Mlpiřk su I piva Jn IlovorU l
sudu piva Craký pivovar su 1 piv
Al Pld% 300 duutnlkB Anton
Novák 100 dou'nlkn JÍM Nikodeia
m doutník A Jof Patcrný 60
doutnlkA Q Prtrfi kávu a cikoril
J Klaus potřebný cukr Vojtěch
Tfcsař celler Jan Nágl A I)
Sohwarti a pani Sístková dali pe
čivo p Mikulášek smetanu pí
Wm Loeflerová 100 1b krocanft
Junky a telecf kýty Svornont Matky
a otnámky Denní Hlasatel Šotek
(T'muchálek Národ otnámky dik
zvláitní zaslouží si hudebníci tbroj
mistra Filipoviče ta jejich ochotu
a obětavost Jak vyrozumíváme
bude výtěžek tento rozdělen hlavně
mezi ty trpící v Nebrasoo kteří
posud žádnou podporu neobdrželi
kteří dojista žehnati budou ile
chetnomyslným dámám chicag
ským jakož i filédrým dárcům
í V Tisch Mills Wi odbývala
se min týdne čtvrtá gm schůze
Katolické Jednoty ve státu Wiscon
sinu Ve Wisconsině maji zákon
ukládajíc! spolkům majícím pojištřn!
na Život aby podávaly státním úřa
dům rprávy o finančním svém stavu
tak jako v Nebraace Katolické spol-
ky patřící k Ústřední Jednotě shle
dali že zákonu tomu nemohli dobře
vybovřti pokud platili na úmrtí k
Ústředn! Jednotě a proto za tím
účelem staly neodvislými od Jednoty
ač v každém jiném ohledu při Jed
notě setrvávají Tam je již čtyry
roky alo Jednotu tím nepoškodili
ani nevytrhali jak bylo vytýkáno
nřkterým řádům Č S P S v Neb
kdyS toho chtěli následovali Členu
Katolických spolku ve Wisoonsině je
852 ve 32 spolcích a pojislřnl vyplá
cl se $1000 V poslední schůzi u
snešeno přijímali k pojiňtřní též
Jednoty se státA Minnesotaobou Da
kot Nebraaky Kansasu a Iowy
f Národopisná výhtava nedochází
v Clevelandě ani toho ohlasu jak by
měla ač jest domovem původce hnu
ti toho kterýž bohužel byl svému
dítku éputným otcem ba spíše otčí
mem O třetí Kchnzi z% tím účelem
odliývané píše Dennice že "byla jen
slabé navštívena a in někteří i vý-
borA se dostavily SiršI obecenstvo
pak ochladlo na čisto I a sama stará
tinbádka: dovedeme se nadchnout na
chvilku svsak pouze na chvilku" —
Na výstavu poslány budou dějiny
neiataršleh spolků Českých mapy
jdnol!ivých částí Clevelandu a ně
jaké podobixny atd
Můžu bvtl žfl umíráte hlady a
nevíte o tom OvSera Jíte třikráte
denně a uspokojujete potřebu svého
žaludku ale proto přece můžete hlady
umlratl Nepřlcházíf veňkera sila
vaSe te žaludku Krev jest to která
živl vaáe životní ústroji Takli je ona
líná a neslouží pro avoje výkony táto
ba síly pro životni ústrojí Jett ztenře
na Dra 1'etra UOBOKO čistí krev
a dává tělu nový Život Jest dřlán t
rostlin a kořínků MAžete Jej dostali
od místních Jeilnatelů Lékárníci Jej
nemají PiSte na adreau : Pr Peter
Fahrney Chicago llls
n
o
Uli u
Masný odbor
Ciřstf4 máslo a venkov 7fl 9a
ll I91 Ifjlepsí M II" Máslo
('dfl jst třel ésřalvé jlik'il vy pro
dáme j"J přilil rnnoh by mohla
n(řnouti
HUdká slanin c
Hla Iké ll-mťn 4hky ) '
A!a Ik4 kalífornvké lunky 7ř
Uená) b"VÍií rnasi 3 Je
Nlsnfn flo
Sýr—Krokcsy— Pečivo
Kráný "Youfijí Amflca" sýr l3
CsrttA lb
Wlsfíonainský sýr '
Llmburgký sýr Ar 7Ji Vm
Cihlový sýr lOr líjr? 1 iu Iflo
Hvýtanký sýr a II-
Soda a úatřicové krekesy 4 o libra
Zimníky a
S vrchní ky
Zvláštní lednová výprodej zímntkft
a svrch nik A ta ceny jež předči vše
chny jiné
$1860 $18 $20 zimníky jsou v
tito prodeji po
#ioro
$1260 $1360 a $15 zimníky po
$775
$760 a $10 zimníky jdou po
$500
Všechny chlapecké zimníky v ceně
od $360 do $6 v této prodeji za
vseenny compeexe svronniicy pro
stáří 13 až 10 let v ceně $850 al
$050 v této prodeji za
$325
Plátna a poslamky
10 rozdílných druhů bílených plá
ten po 5o yard má cenu lOo
Bílené plátno yard éiroké 3£c
Nebílené Sea Island plátno 6o yd
Poslamky 2 a 2J yardy Široké sní
ženy na 39o
Tento týden vyprodáváme nastřá
dané zoytky ta ceny úžasně nízké
Zbytky plátna po f o yard
Zbytky podšívek po 1 Jo yard
:Prirýv3s:y
10 4 fiedé přikrývky 10o pár
Bílé přikrývky Částeftně poSpině
nó 80o 49o 59c 65c 75o 85o a $1
pár
10 4 červené přikrývky $1 pár
Velké výhody v ručníkách — lOo
kus
2000 tuctA lněných SátkA 18x18 a
barevnými okraji po 20 kua aneb
30o tucet
TOpalcový bílý damask 50c yard
40oal látky na zástěry lOoyard
II 1
mm a
ii
i
Krav
fi
ILI XI VII IJ1 VrJ
roh 16té a 1)oIíco ul
OMAHA - NEB