Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mmimnm_tl "—vmmtvmr --MSS#íft#a Uí m 'fB iit rfy-mn - 1
ťOKROK ZAPA
5Í
4
V:
J
if
00 MASlCH_D0PI0VATFLO
fjprnfer líoyl (' li Mna V
Tinsto tttřiajm ! jmt u ol
lcl Z A (sin I7 M slsnoe ne i'
Chssske f-t-!ř!l
( Frank Pr
Kř rtcdisim
( Jofp#i
Vbor ¥f hno
lrnlt Mih CtnA rJtk
Zadám v4 o uveřejnlnf tohoto
písa Jak JmI in&rno ílr4(9rn
Pokrok 4 Z4pelu uveřejní) p litina
návrh o tii#tl krtjtnů nhf
ni pozemcích Z lt iMfoit Um
Jíl dávno tslolill spoUk Mrk4
ftltl" ktrý čítá M 3' lUfth a
Ješté stále noví f mapují fouf4
ni tadíl 1 nás do Jara bude hes
ká čktke H uveřejněním Jme
ale stále odkládali i Jak htil ná
LI ♦i pana iteínie i Denver Colo
přijal a podporován
íl tle lil ačkoliv t nábUdem
oním souhlasíme škrt uaiení e
na pozemcích n4m příznivých ne
můlsme spřátelit myšlénkou
by jea krajané kuří nijakým Jmi
nim vlétnou ku České ostlé se
přihláVili Vtřlme pevné J tací
krjn4 tvé }oUvtní mínit fifbu
dou ntb oni kdy 1 rnjl ikroTDf
třIM J#n mjUk nlkolik dítek
mjrilí ! mtjl frm I vt rolutecb
kUM řec by ©dhadUli U
kotýcb J pomirol m4U I5 t
kofgb kuří oemjí niieho hb
co iým rokm deo od dn vy
dlljt Jet tnnobo vlmi mnoho
kuří pomáhají rotranolovít kspi
til tnil by ti to odmtnu doitali
by $obl i tvé rodioi při oJvétíím
tridáaí to DejnatDřjíl pořídití
mobli Z příiinou onou latoíili
jaaae ipolek ('enkoo ooda n i4
kladech vUotenejkýcb aby kaidý
krajan mži příležitot na pozem
cích usaditi Proíel bychom tíž
rádi yidéli kdyby i r jiných mé
Uch krajané myiléoky té ne ujali
polkj podobné aloíili a pak by
ohom mohli spojit v jeden ce
lek ▼ jedna osada a tak zajisté
bychom doíli nejdříve iádouclho
cíle kdyi by nás několik set se
sjednotilo s heslem: Jeden ta vše
chny a viicbni ta jednobo
Naže rodáci! Vtcbopte se
nenechávejte se vykořisťovat na
dále nesvédomitéma kapitála spoj
tne se v jeden velký íik neb nec
třeba velké obětavosti ale vytrvá
losti Oviem námitky mnohých
ie v nynějSích Časech to není mož
né jsou nepodstatné Proč? Že se
teprvé tačíná pracovat a že jest
mida nitka Chceme čekat až se
bode vydělávat více aviak kdy to
buder JNikdy Neb nyní již ma
mě monopol kapitálem přerostlý
přes naie hlavy takže nám není
možné očekávat lepších výsledkft
naiennie jsoa proti vydřidochftm
takovým již malomocné a dělníku
▼obec prospět! nemohou a u oodo
není laMiání Máme se snad chopit
nějaké fanatické myilénkv a tázet
bombami a dynamitem? To zajisté
bylo by nás nedůstojné Vlak ro
dáci lehčeji jest saložiti spolky
osadní ta ucel si vytknout co nej
dříve se dostat pod vlastní střecha
a na svém vlastním majetku praco
vati Takové spclky budou tajisté
od naiicb vlastenců podporovány
neDor tak u kalem Američanům
všem cizincům že se smíme posta
rat o naie nemajetné a s nouzí zá
pasící rodáky takové skutky bu
dou více ceněny než se rozepiso
vat aneb jinak poukatovat na naše
velikány a na naše výtečníky když
viak ta námi nevšimneme si rodá
ků bídně živořících tač nás pak
tnt cizina považovat Vlastenci
nebylo snad naší úlohou něja
kou kolekci uspořádat když takto
píšeme a chceme poukázat na to
že do roka se pořádá mnoho plesů
divadel výletů a p co se sde při
Jme peněs aniž by mnohdy na
pravý účel použity byly Nebylo
by čestnější když by část takové
bo výdělku byla ponechána našim
nemajetným osadníkům by oni si
tím mohu pomoci? Nebylo by to
ryté Tlastenectví? Přidešlo by se '
M l fionit pMllo hf st hro-'
m vir m o v? ioěovánl pr fxpU#n(
tt spolkl ptMlpVnýeh JIU více
dobra br n přínulo Zámožní
naši krajané by se pak nstnuli
tydlt ta svojs thnjé a ftmsjtné
rodáky nb Ukfch by sl miU
(bylo psk s hrdoi( vlstUnee by
m k nim vMy h!4!t mohli nsb
ttth mní Unnchmf rá l prsajs
fihivJ4ts kdyi by pracoval pro
Nsl my jm almili isáuk a
J ti I#t 1 naliml krajany d#trlt
nkými Um a budeme silné podpv
rovánl ri#b I naši sámolnl krajané
s prohlásili fe loidoi fiododný
podnik pxlpořovati rroěsl ray
slíre ! nims to mnoho řs
bychom polsXnl někde ídlili
Co se týée vysttnct ra proakotima
ní poitmke to těl rnf iřtba vý
dj1 máme nabídky více poim
kotýib rdxhodů které se sarucejí
nám vyslanrl retti Um I tplt sa
opatřili Kálf lkem Ivho obfisn
Jan Wimtar čln uaíl oady po
Jode i února 193 ka prjtkoamání
státu Floridy na výlohy leleiniční
spoUčnoiti Krajané kuří bydlíte
v městech kde taková osada Jeit
snad nemolností aneb venkovní
krajané můlete se přihlásit k naší
oadl písemně Kdo by si přál
více vědět ncbř dopíše na staro
stu o ad K J Drbala 230 K HL
Detroit Miiih a on ochotni tišle
lUnovy jakož i podrobnosti spol
ku kaldéraa rodáku nechť Jest od
kudkoliv ovšem prozatím písemně
než se dají do tisku Též si do
volujem žálat vlastenecké časopisy
o otištění tohoto dopitu
H pozdravem na všechny rodáky
ta deskou osadu v Detroit Mích
Kr J Drbal Fr Král
předseda tajemník
Ilarwf II Neb Ctěná redakce !
Opět uprchl jeden rok do moře
věčnosti který v tomto slzavém
údolí přinesl mnoho různých tměn
více méně smrtelníků obdařil jen
štěstím a blažeností jiné uvedl
opět v záhubu a zoufalství Mezi
poslední lze vřaditi lid přebývající
v severozápadní části Nebrssky
Stav tento taviněn jak již oznáme
no ve všech časopisech českých
po dva roky panující neurodou
následkem sucha a částečně krupo
bitím Neméně lépe na tom jest
okres Valley kde nalézá se jedna
t největších venkovských osad
českých na severozápadě a zvláště
okrsek č 49 v Kureka Townsbip
jest leden t nejenudsícb v tomto
okresu který většinou samými Če
cby osazen jest V roce 1893 tni
čena úroda panujícím suchem i
více méně krupobitím Mnohý i
nás zadlužil se v tomto roce opa
třením sobě veškerých svých po
třeb a každý pohlížel s novými na
dějemi a plány v obrat k lepšímu
však rok 1894 přinesl nám jn sa
mý běd a toufaiství neboť neuve
dto se docela nic Panující jižní
žhavé větry proměnily krajinu naši
v pověstnou poušť Saharu Co
jsme sklidili bylo jen něco takrně
lé slámy kukuřičné kteráž pod
zimními větry rozfoukána byla do
všech úhlů světa Dobytek náš
nucen jest okusovati vypráhlé bolé
prérie a štěstí profi Že máme do
sud bet sněhu kdyby však naše
matička tem měla se odíti v timní
svůj bílý háv pak ovšem padlo by
mnoho dobytka tměně této
ta oběť Více schůzí již bylo od
býváno v nichž usnešeno požádati
kontrret o pomoc jakož i mnohá
žádost podána Guvernéru státu
Však nežli odtud nějakých opatření
věci této učiněno bude uplyne
ještě mnoho času a utrpení ještě
větší se tajisté dostaví Jaké po
moci se ten mb onen chuďas nadití
může dokazuje nsnešení v jedné
schůzi v kUré se jednalo by se
pomocí půjčky opatřilo semeno
všem potřebným žadaulům Každý
ručiul má prý sobě svoji půjčka
ttručiti nějakým svrškem oož
ovšem jak se podobá bude jen pro
některé kteří mohou táruku dáti
Chuďas který pozbývá veškerého
ověio by dle těchto okolnosti stížf
k výpomool přílsl Poíořojs II kdo
tento stav vM seint le eheďas
takový který postrádá vis ne
nisje dvfre uvrtěn Jes' v tlA i
LMutill by vyhlídka tnil k bn
kinu tleplenf pomlrů svých Pro
U ftpntosií téměř éikotlioo
ofkává mnohý i nás příchod J's
nemaje ani potřebných semen an
píce a obrok a pro pouh nebledl
na Jiné potřeby Jiehl téf postrádá
Jíl byly nijaké mih dsry rot dává
nr vlsk Jak III obvéelnl bývá
přijde Ceeb 1 ly s křllkem po U
rinse a proto na něj nikdy nh ne
lbyde tohoto ohlodu devolaj
sobi obrátit} se totttfi cestou ke
éeské veřsjnostl se 14 dosti a r4 v r
Set by li l nál pokad molno při
spív 4 a přitpívatl mfnísfýml mib
dary přip(val a své př(p4vky
issýlal jen pru li I svůj a paměti
byl hesla svůj k stému a vidy dle
pravdy I n úctou
Frank Mašin
(ZASLÁNO)
Ilarwsll Neb
HratM krajané!
Ze všech končin severozápadní
Nebrasky otývají se hlasy o pomoc
I u nás není lépe Myslíme Udil
le by tbyiečno bylo Hóitl opět náš
stav na který! s jiné strany Jil po
uk4i4no bylo Proto obrací se v
ucte pooepsany vyior jménem v
nouzi postavených krajauů byste
Vy drazí rodáci pokud Vám vaše
hmotné poměry dovolají přispěli
hřivnoa svoa v jakémkoliv obsahu
k tomuto posvátnému úceli col
Vám ovšem jiným epůsobem někdy
nahraltoo býti může Obracím
se potue jen da lid nái český neb
jen odtud lze se nám pomoci na liti
pamětlivt jsouce hesla: svůj k své
mo a vždy dle pravdy Dopisy ja
kol i příspěvky huďtež zaslány ta
škol okrsek č 49 Valley Co Neb
na adresu: I rank Mašin Burwell
Neb
Frank Mašin Frank Rousek
Frank Adámek sběrací a rozdělu
jící výbor
Sherldan Co Neb-Četl jsem v
novinách jaká nám tde napadla
spousta sněhu my však o ničem ne
víme tolii ale le jisto že leště ani
dobrá stopa zaječí ve sněhu letošní
timu nebyla Dnes 24 ledna padá
od rána Četl jsem v čísle 40 t roč
níku jak podnikaví jsou občané
Hay Sprincs an poslali 20000 liber
mouky do lioyd county káru plodin
pošlou do jihozápadní Nebrasky atd
Vái dopisovatel jistě zná některé
Boz-butáky (jak nás jmenuje) kteří
potřebují ne málo ale hodné pomoci
Jeden který jel do lesa a dopravoval
dřevo do Hay Springs a nemýlím li
se panu dopisovateli 6—7 nákladů
na výměnu dal oož mu vzalo 14 dno
a ve výměně ta tboři ta 14 dnů udě
lal párem koní a sam 1965 Do Hay
Spring má 23 mil a odtud do lesa
10—15 mil Týž měl oseto min
leta 35—40 akrů a namlátil 43 bušló
obilí Osm je jich ke stelu Toť
uklizen velmi dobrá v Sheridan Co
Což onen který do Hay Springs při
vezl 16 vvpařenýcb slepio před svát
ky a prodat je nemohl jak se vyšlo-
vii musu ie pnvezi z o mu aomu
Ten měl oseto a osázeno 60—70 akrů
a namlátil 60 buslů pšenice a 40 bu
ovsa a čehož si od mlácení 20 bušlů
pšenice vzal mašioáh Tomu samému
stonala jediná dcera 6 neděl když
zemřela musel oteo od farmera k
farmeru po prkně shánět aby mohl
pozůstatky do země dopravit Na
to se mu roznemohla manželka a ani
neděl ležela Něco a obili musil
dát na dluh ta žací stroj Jak ten
bude po celý rok fiv? Co bude sít a
co krmit kdjž výdělka není? Zase
pěkná úroda! Dále čtu "Neároda
ta nebyla od samého osídlení" Což
proMm neviděl jte ty truhly hadrů
Hay Springs a jara 1891 které
tam byly poslány od lidumilů? Proč
to Um posýlali asi? Dále: "Sklíteů
minulého roku byla velmi dobra
vthledem k suchu panujícímu" Po
vím lak se to shoduje vyie uvede
ným co mně vše narortio: Zaael
jsem 20 bušlů fita ozimoíbo a namlá
til asi 15 i travou ozimnl plenice
tasel Jsem 55 bušlů anenamlátil živl
nou jarní pšenice 98 bušlů a namlá
til 120 ovsa 61 bušlů naml 120
ečmene 18 bušlů oseva namlátil jsem
16 kukuřice sázel jera 25 akrů a
nesklidil jsem žádnoa To vše na
rostlo v Sheridan Co v tak úrodaém
rore nejen mni ale někteří byli na
m tom jolti hůře Jiní tronhti
Mám mlátící perní stroj a rnUdl
Jem i'fo í j folnlift t rotol nsmohii
S Vslirrt doplovtfttt eoihUi
Musim fiaopai řM le Jme le nr
dn dolrMi neměli nsill rokt
Jm ide lil 10 roků a rnf4tím i- i 7
roků a ladil mylím le m4m t MU
lítost potorovtt nrode lépe nslii ělo
♦k Dt Nemíním vttl pole
mika s vsiioi fprtolsm skrie
fip snil jj ilshovst ai Ir]
n#mllejl Pne 91 řsřrna m t po
Ikais mn nemilá nho it i me nd
přltomnot doma Hbořřly mni
tiky mládci troj obílí a mnobo
líných věcí sni p#řiny nsvyjimsje
Hkodt iůobna mně ai yi po
iMěnf& Xluil Jm koupit! it
1700 Munfrř Nemfním t le dle
hsdlařit Ilfnř byfh da! stroj sv m
pfMnntt(mkUrt mn s4l 1570
eo p:4tke na rrmt an#b k l-i ly
ml tilu nikde v)Imnsot# neb ni
eopsinij a thlíl by vykoupit 4(
Celé Mřlinl ioťUtáv4i li koftké
ssmohtbné lokomotivy 301 51 s#par
amokrmíé těl samo'sz4n snojkft
utoliofso sl4mylvoiiě rill ď?přivuj#
di vom nb sýpky dvě voinioe ns
vxluvůi na uhlí s Cyolne pumpou
Kdo by t toho olioiu chtěl necn tkn
sít nscbť mně dopíše anb kdo i
krajana by vf lřl v kterém mlte
bych nalezl se strojem tamě(n4ní
neb hyrh se tam pf-Mlil NfJra1řJI
bych do Minnesoty A le v teto kra
jíně mutf fdověk čekal mnoho let na
elušnon ůrjdn Snřha napsdlo si
no 3 palce— Kde )ou oni dopisova
telé Pokroku? Či již je tsk mnoho
popultstor 3 úutou Ant II4jk
Tržní zprávy
Cb!Mn tS U4
tf r lUril hli phtiU ti vhroUut
lh f mirt ř!mní(h tH4 ipr ko
nati pttuUš C t )rk pr1áí h nllil
lrvi)M U
tni ockibUi n4ífl m m t41Sl V" k
ta a
0M ]m ul Ui wnr to tM lídmiu IU I
Zito Srti v en (wtsí k prnditt ikora
Uk 4c ho fkka ptaolo I lu Kto
tHtmr Ui T dobr adll (AbI
ti prodírá M m kťiQM Sl Jknll
Lnlo4 MBetto MtrTárá ctni Sobr SUlo 1
IUI'4
Uoíitl dubvUk M v mu opit (lppliL Tiínl
krawl voli Uhy UCiOQlftOO Uber prodáviji m m
tl tO 2ti II viak %tUM píkijeh (koro acnU
Voli VtbrMky Vilici USOilSM litx-r -rxJínl
byU u $17iT0 voli k liro ta WfrtUi krávy
Jtinloo llMSM tílilaoa JÍaTI
Vvtorf íobftrk Ui M eai tlpll vlak
alkUrl DtkUdlrajr odplrmjl pUUU zvjlrncm
eona rdljl utkainijl TUkf dobvUb prodá
(klwu tiQA V) mitoaf ISltetit kbk
ttaW MámfiXf tlXi 00
OraUt M UdaalSH
rKvoa dobytka bovltlbo ookibaal aalael tf-
áu poaikod vlak Jtltl vioo pHvot vph)ího
ktrr ikoro b polovlol V porovnáni
ninalm roktm pHvoUoo bylo lio v 11 na o
10000 kati vrpřovlho 10000 bovlfibo a toltkll
tkopovlhe Bulal FKvot Bia ty don obaálal
poBM 10110 bcvlilbo 9SSOS vprohoa tTW
kapovlbo dobytka Vidor toroa Ullma pH~
voia byly eray osbabll Tento tyda potlni
pflviwm hojnljllm a pflvi? dobytek Jtt
Ul 1 v ldlm ateva UklapNotiUtnlaliMrnnaJ
Voli poaikad krmanl do 1000 Ib váhy prodává I
Mílu tllt tlili al do 100 1b viby od tlU
04 kdatto plknf tnřnl voli al At 1400 llbtr
pUUU aa po 14101 M a )adno atido vUUI
primlrvm 14M 1b x láSO Krávy a Jalotlea
ály odbyt tál dobr xa eaa allaljái po ItM
ÍH 20 voli b lira prodávali to po IIOOtM
Vhvibo dobytka pNváli m alabljl I toato
lydva eana Jat vlak }a aatnil rodllna od
oal prd lydnam ifdno atádo ivláitl plkal
vátlol prlmárrB tlSllbxr plaoaao bylo vnln-
koa po f 4 U llnak plín a toíny dobyUk pla
til mi po (4 00 a 1411 l-bl avdokrinen tSM
al tiit a nodovplly IttO al 1 60
Háalo Jatt poaad ctny aV-Jl: b BakUdloI aaai
eatl dobrl a vakova 13 al 13'- ajlcpll tťl-
a( 11 al 10 s Báalovaa lt O 31
Va]oa byly nlnalý tdea arey oobablrjl'
vlak uaaUlynl atraty Jla Ui prttalloi aettla
tanul prodávali aa aa lt a
Prlbri Ja poaikad way povni]if Uio t al
1 i krocaal t al 10 kaehey a kaay t % al 1S
ZiHna poBlJt blv pod aajlřl a králíci
apHvátl Kiállrl Jaoa a Tle al $100 tajid
1 31 al I to a vřvarky Su taoot
Brambory Jaoa poaad eaay atrjal jako dma
va valkia W a sa pytla TO r bnil
at ImIš Irdaa — ři-nloa Jatt ny
aatálaai a klaajle( II 1 I#r-ná kUala jll
pod M cantl totll aa 41 'i poclfoja aa vlak la
vlea kťaaoaU armllo
a i - - _ - J „n-iaj
ÚMRTÍ A
Do Wllbar Ti
M-at SUocttnfm pManlvrla aa Jrjkb aaoraniuliil alnlliy ktard ml poCaa nemoc] a
pti poblba atáho ullovaaibo nanlala
XAnL A J JINDttT
pnkáll vadiviia tímto vfell diky l Ul pak ctí nám a lida Rytlrl Pylblov h aa
valkaroa p4H a pomoc nim po ?a analka poakytnnlon Pila dfkujl Til Jrd Sokol
Pramailckina kluba Tyl a bIIb aralraai od Jednoty lakyb Pam )k I I okrvanin
ďodiilkftn a Btaalal&ni i F- Splrkovym a Cary-ovyai a koliá kvftlny kt rá na dlkaa
pritalatvt aa rakvv Bábo BaaUla polollll I'aa Madllkovt dlknjl pak avtálil aa alova
lUcby v dat aaatka 1 na krWlovi pronaaraá Naatdil dlknjl oltlma ab-irln badb
nim la vyprovodili nanťla Bibo k po)ti4loia odpoTluka ivnky Jlrbl byl tak vrlkm
Bllovalkam Srjfflail dik panla i nul hpUkovl a T Sa4ilkot4 ca vtiťroa pití
Bnl a mfm proklaaaoa á-a vra! dik
Assa OkaeMrr aatka lasa Jlndrs BaiMka
llpInA Hpokojcím
s Ayor's llaír Vigor
'limit 40 roků iíl ionkolika
fdnn nemofl sl#ditl' ml vlisy
1'oUlt m alfvaii Ayer' llaiř
Vljtř a bvti Jom s ním Mk spoko
jrns i ni ia nony
nfjo ilil Jsamna své
lsy Jádof lUf i
'Oirebí f rot títl Jd
no i r-se
ÁYEIVQ
iltír Vítf rke lrltnf
ď br4 CařVV mfflh
ta A lt fMialraninl
InplH sřllolj jpdojMl vypsda
nl ltl nik ly se nrr uffjlHrn
o ljořuAovs!j Afř'oy Kky nifm
př4felům - Mr II M lísight
A vor a Nrb
Lrx HAIR VIGOR
VyríM lf ( Afn A ( ImwH Mat
Užírejte huň rarsaparilli pro pltf
Uznámriil řpikému národa r
Amerffpt
1'rsgue N b 18 ledna '93
Z mnoha strsn slyšrti stiky na
velké platy a rAtných xdků Vo
bedlivém uvéření přišli june k n4
blcdu le stesky ty jou skutečné
Náledkem toho mnoho mlsdfků se
nám odnárodftujft přisťipovánim ke
ápolkům snglirkýoi llychom toho
so uviirovali rozhodli jsme se ku za
ložení samostatného spolku českého
pojišrujícibo ti a život jnŽ by na
úkor podporujícím spolkům čokým
ani anglickým nebyl Učinili isme
jakýsi začátek zdali se uskuteční
test doba čau
Sjednotilo se nás zde v I'rague
Saunderi Co Neb šest obfianů a
dobrými zárukami 15 tisíc třeba i
více do spolku uložili Žádá se v
kaJdó osadě a též i ve m?sl aby se
přihlásili jednatelé Jakmile tisíc
členů přislíbí do spolku vstoupiti
počne spolek pojiíťovat Jak se při
hlásí 12 členů jest číslo Spolek v
celku nebude se takládat na Žádných
tajnostech vše otevřené jednání
Za člena do polku jou oprávnčni
všichni lékařsky prohlédnuti muži i
žen v v stáří od 81 do 62 let Plstit
se bude podle stáří Měsíční pří
spěvky a půlletni vydání ke hlavníma
spolku ku předu
fluH
1100 1 1000 titoo
I 20 $ 35 I 55
25 40 65
M0
I 75
85
21—25
26—29
30—33 85 45 70 90
34—37 30 50 80 90
38—40 35 60 05 100
41—43 35 M 100 135
44—45 40 75 110 150
46 45 80 120 1 65
47 50 00 135 185
48 55 100 160
40 60 110 165
80 65 115 180
51 70 130
52 75 1 50
Jednatelé obdrží listiny na požá
dání Všecky dopky zaivleite na:
Josef Košjiar
Prsgue Neb
Všecky české listy Žádají se ta
uveřejnění
MilovníkQm sffeiby a hudby
řrávl vydal Jaan dva pikal Ulaatrovaoiaaaať
ty totll Ji dra abranl atralnyeb a drah eaoalk
budabulcb airtrojd Dia Mcbto ooBolkl all
aobi kUdy vybraU eo potfabajo dpiuya apo
labaatln la ebdril poctiv! iboli aa poeti vl pa
Im KaidiBa kdo al prrja a mui dopila péla
toanlky oobotai adarma
19-) MPÍIIIYL
40Í S Hallad St Chira(o lil
DÍKŮVZDÁNÍ
mm
a'
1