Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
ř
n
OKROK ZÁPADU
1 £
af+Mtr 4f tmi řf řřift Af nMru MMmu 4i mw- i auma
ROČNÍK XXIII ČÍSLO 42
OMAHA NEBRASKA VE SíftEDU 30 LEONA í
fMM f%t% UfU Hia r
Hovýtn jWateli
nam nttoi MpUtn nt I'í-fcřík
Zápal" "KiiIi'th i Ařiďfii knu"
tahflfm Mimo ní h prémií krWiý
kUťfiťkf rM4n "lili l
zaMtkn upM i ttfna Mím ťdii
kviťvtti j hti #ři f lední IM
IOilítjfre # fnfif VřljUi pmilijf
výhodě t 1 MMrťM r)'it£xi
V értA Vln Pookíí 'Xr
NOVÉ ZPRÁVY DOMACf
HDMlIklt lltlf I
krtfprollU
Htáv4 rffienca pouličních Iráh
f Urooklj ně o kterf minuin po
drobnou zprávo jmt přirti ne
jen fe dosud k ( n f n nebyla ný
brž naopak státe -větších rozměrů
nabývá a nebude li záhy nějakým
(flintám ukončena snadno může
as vyrovnali poslední velké stávce
chicagské Jelikož prvý pink mili
ci) nedostatečný tn k potlačení vý
tržnosti se ukftzal povolány do
zbraně dva plaky další takže v
poudělí na 7000 miličáků ve zbrani
Um nalézalo Kly I pak ani
tto síla ve spojení a 1600 polici
ty dostatečnou býti se neukázala
povolána do (bráně cel třetí bri
gáda f newyorských aetnin vestá-
vajleí Přivítání posily této od
obyvatelstva nebylo právě příjem
né a okazovalo zřejmé Že většina
lida se stávkáři sympitisuj Toho
dne zároveň snesla se nad celým
městem hustá mlha coí stávkářůrn
anačnou mírou V tropení výtržností
nápomocným bylo S vypravová
ním kár pod minou ochranou vo
jenskou započato bylo v pondělí
teprvé kolem 5 hodiny odpolední
Hned prvé káře položeny v centu
překážky a kdy! pak milice deštěm
kamení se střech okolních doma
uvítána nařízena palba a dví naivy
do etávkářů vypáleny Střelba
byla opětována a pokud mámo
Odra policistu a miličáků poraněno
Kolik stávkářů raněno nemohlo
býti zjiStžno Podobné výtržnosti
při nichž c obou stran zbraní střel
ných použito udály ne na razných
mÍHtech s proto uznáno za ncjlepSí
od daliích pokuHfi ho zahájením
jízdy UHtáti Toho dne učiněn ra
dou mětttHkou první pokua na při
mění upolečnoHti k vyhovění poža
dávko Rtávkujícich a nice přijata
jednohlasné renoluce vvzvvající
apole£nonti by káry avé a obvyk
lou pravidelností vyaýlaly jinak
že výsada jejich za propadlou po
važována bude — V úterý vo vý
tržnotttech pokračováno a urážky
atávkářft a jich přátel a policií a
milicí opakovaly no téměř každou
hodinou Stávkáři zároveň roz
množeni byli o hezkých pár Bet
neboť zastavena byla práce i těmi
dělníky kteři opravováním apojení
elektrického zaměstnáni byli a stáv
kou touto bylo zahájení jízdy úplné
znemožněno Stávka tato prohlá
iena byla jedině proto aby stávku
jícím spíše k vítězství pomoženo
bylo neboC místa dělníka třthto
nedají ae tak lehko nahradili jako
místa koodukterfi a brtdařo an k
tomu značné zkušenosti zapotřebí
jest Aby daliímu házení kamení
a atřelbé z oken ae zamezilo vydán
byl rozkaz že veškerá okna podél
tratí uzavřena býti mají a nikdo že
na střechách zdržovati ae nesmí
vzdor tona ale téměř každá vypra-j
vená kára deitěm kamení a ta a!
lam nějakou tou kulí vítána byla'
K'iWw lí holiny tsřrrfil dolin na
lhl nik! ki krvav vftrlnofi
t ríl řniliřáksm a lalftf kluěfk
n mítí isttřflffi btl - Htřf h
nspřinKsU ihnU úpln4 lá lné m-
ry rta stave nt-hat vii"f e
m'ilné n%i (ol#notim ftspoU'
fit- si v ďa jtk as 400 sksbn s
hn%tl ě ll stálí j viď nsl kdyby
byty )íi f přr ii stávkářAm
vyhovily Hotv 1 se tolil podaří
njW!io toho skbt shnitl jíl
bhsn dne od stávkou přemluven
bývá a v mnoha případe h l kon
duktéři kářy si é po jodftfdeflht
slulb oiotiítřli snil by spolířno
Um Iftí ivftj příjfm byil od -vellí
Mimo loh sillena aíttiví
ihiřní stávkou zříiettí ft jichl po
vinností byln dráty elektrítké v
dobrém stavu ndflovatl nbof čím
dál tím více drátu jt přelrhává-
no a tím zároveň jízda znenáhla
úplné znemožňován Jelikol pak
vzdr tvrzení mayora že milice
nyní ve slulhé se nalézající úplně
k odrlení pořádku postačí ve vý
tržnostech přece po ctly den po
kračováno a na mnoha místech pak
dokonce ozbrojená moo I k ústupu
přinucena vyzvány dalll selniny
milice do hotovosti tak aby v pá
dn potřeby okamžitě službu nastou
piti mohly Téhož dne učiněn
unií poslední pokus na vyrovnání
stáky cestou smírnou a sice navr
hováno aby spor předložen byl ku
rozhodnutí smírčímu aoudu leč
společnosti odmítly vftbeo každé
vyjednávání a tak nezbývá ntávká
kAra ma! m ca rtiXa ♦ A m k r M m% A% trval
IUHI tJT tapVVilil ev a 4 biisi-
1 a„i' L „„A
Jt x
BO uva uaJ li 1 1 €9 vvtuu vjwsakwova
oznamovány Na mnohých tratích
muselo být v jízdě ostán? násled
kem přeřezání drátu a aotva £0 kár
pod silnou ochranou policejní je
zdili mohb Značná aensace epft
sobena due toho rozsudkem soudce
(íaynora od nejvysiího soudu stát
ního jímž nařizuje se společnostem
bez odkladu pravidelnou jízdu za
hájiti jinak že výsady jejich za
propadlé prohlášeny budou Vý
mluva že dělníci stávkují a pře
kážky jízdě v cestu kladou neplatí
neboť kdyby společnosti stávkáře
uspokojily a daly jim taký plat ja
ký si zaslouží tu prý by jistě ne
stávkovali Nebude Implřotán
Právní výbor sněmovny poslán
cft kterýž jak jsme oznámili roz
hodnul se impeachovati spolkového
soudce Itirkno i Clevelandu pro
razné nepravidelnosti a podvody
jichž se prý v době úřadování své
ho byl dopustil v úterý dřívějSí
nunaSanf atrA rnuil a O nrAl í 7
1 1 1x1
sflri se usnesl aby pouze udělena
mu byla dfilka za lehkomyslnost
jakouž prý účty své pořádal Vzdor
tomuto usnesení výboru podána
prý bude sněmovně zpráva menšiny
a očekává se že mnohé zajímavé
věci při rokování o této zprávě vý
bora na jevo přivedeny budou
Toltrozemni daně
Odbor pro vybírání vnitrozem
nich daní vydal v úterý zpráva o
příjmech za sest měsíca 31 prosin
cem ukončených i níž vysvítá že
příjmy obnáSely #81847566 což
jest o 18919971 více než v témže
období roku minulého Z obnosu
toho připadalo na lihoviny 48
836136 na tabák #15157629 na
kvašené lihoviny 116600377 na
oleomargarin 1910969 a na různé
♦ 343242 Z posledněji! položky
připadalo 1261798 na daft a karet
Nmřlá loupe!
V noci t úterý na středu vloupali
ae neznámí dosud lupiči do úřadov
ny Iierlia & Montello Granite Co
na Washington ul v Chicagu a vy-
Impali ti "ne 1ib tnuti" pokladnn
ktsril iříisríni itáholoit navřítl
lovnmtnttU V f"kU!nt riaťtato
op
"i p f li""' ri'iin nfriKni iiririn
Jo í'ofibna nálelí-jících mimo
řho ulonpsfi a mnoho tiío dol
fftinýfh certnýrh listin a níchl
mnohé pik li nalezsny nshudoft
nahraleny více býti nemohou
Pra ffJMnnt abrkMfal
V t iřirlnnllf O olbýráři byl v
útsrý a ve střsďt národní sjsi d to
várníku a promyslníku vubee me
zi přijatými resoluítemí nejdMsIi
léjM byla ona jfl v zájmu vzájem
nosti obchodní přijata byla V re
eotnci dotyčné prohlaíuja ae 2a by
trhy domácí v nejvéUím možném
rozsahu aáobovány býti míly vý
rolioil domácí mimo čehož hleděno
byti by mělo k tomu aby pro vý
robky naJa získáno bylo i tržisté
zahraijlční Kongres měl by prý
činiti via možné aby dřtvějXf vzá
jemnostní smlonvy obchodní nejen
opětné v platnost přivedeny byly
ale aby i další trhy výrobkům na
lim otevřeny byly Dáte přijata
byla resoluce ve prospěch zřízení
amerického loďstva obchodního
jakož i ve prospěch zřízení kanálu
nicaraguanskébo
rrotl Činanfltn
V Idaho Springs Colo hrozí do
jiti k vážným výtržnostem násled
kem toho že správa ohlodolu tam
ních značný počet Cífianft hodlá
zaměstnali Prvá četa čífianfi
mužů čítající přiveŽena tam byla
tl
v sobotu v pondělí
však dostavil
iek nim 1 1 2 25clenný
výbor horní
kft běloiskýcb se zdvořilou žádosti
aby co nejrychleji odtamtud se
vyklidili an podnebí tamní zdra
vým prý pro ně není Číňané od
mítli dle žádosti této se zachovali
a požádali o ochranu úřady spolko
vé Horníci odhodláni jsou za
každou cenu odtamtud je zahnati
neboť zavedením práce čínské živo
bytí jejich ohrožováno jest Čí
Rané spokoj ují se totiž a mzdou v
pravdě žebráckou při kteréž bě
loch za žádných okolností existo
vati by nemohl a horníci tvrdí že
za nedlouho museli by se buď a tou
že mzdou spokojit! neb práce za
nechat! Dětská práce v sklárnách
Státní inspektor továren a dílen
r Illinois slečna Florence Kelley
ova podala v minulých dnech gu
vernéru zprávu že v sklárnách v
Alton jest zaměstnáváno mnoho dí
tek pod čtrnáct roku starých ná
sledkem čehož guvernér Altgeld
ihned nařídil dotyčné společnosti
aby propustila všechny děti lež za-
v '
městnávány tam jsou v zjevném
porušení zákona Následkem rot
kazu tohoto dostavil ae ke guverné
ru výbor jenž vysvětloval že ve
sklárnách jest zaměstnáváno 700
boofi a jejich denní mzda že ob
náší průměrem 40 cU mnozí a těch
hochu prý přispívají ku výživě ro
dičů avých kdyby byli zaměstnáni
dospělí mužové atál prý by výro
bek více než zač může býti prodá
ván a vyšší mzdu prý nelze platit
Guvernér nedbal těchto "důvodů"
nýbrž oznámil prostě výboru že po
voluje společnosti lhůta do 1 úno
ra aby propustila hochy pod 12 ro
ků staré a do 1 března ku propu
štění hochů pod 14 roků staré Do-
'ložil pak že dohlédne osobni k
tomu aby zákonu bylo zadost uči
něno (íuvernér Altgeld zasluhuje
v tomto ohledu plného uznání děti
pol 14 roků staré patří do ikoly a
nikoliv do továrny a kdyby toho
bylo viude šetřeno neměli by otco
vé tolik příčin k nářkům že jil
skoro nio nevydělají a že "dostávají
mzdu jako nijaký kluk"
Williams
komisionáři so
Tato firma má nejlepíf rořif-te
kách l'řoť Žádáme řarmsřt by na
Za vlnko se ručí
WIXMUlS k 1'IVONKA
I6 nm Ofllfpí 117 KxfliafigH llld So Omaha Neb
Ona tát tm j
va Spojených Htátech ae od ř 1S60
zdvojnásobila Census i roku H50
udává tehdy obdělávanou půdu na
291!ttOQl4 akrů v ceně $3271'
675426 col nasvědčuje průměrné
ceně $1114 po akru Cersu t ro
ku %m vykazuje 624218619 akrů
obdělávané půdy v ceně #13279
252619 Průměrná cena jednoho
akru půdy tedy stoupla na $2122
a úhrnná cena jest čtyřikráte tak
vysoká jako r 1850 Počet oby
vatelstva naší země se od téhož
roku ztrojnásobil r 1850 obnášel
23288565 stoupl roku 1890 na 65
milionů a obnáší nyní 69 až 70 mi
lionů 1'adesit dva policistů abžalováuo
Ta největší sensace jakáž v po
sledních letech v odboru policej
ním v New Yorku vyvolána byla
spůsobena v pondělí roznesší se
zprávou že velká porota "oyer fc
terminer" žalobu proti padesáti
dvěma policistům vznesla a že za
týkače bezodkladně proti obžalova
ným vydány budou Mezi obžalo
vanými jsou nejen prostí policisté
ale i různí hodnostáři policejní a
obžaloba vznešená na ně vesměs
pro úplatnost na základě svědectví
před vyšetřujícím výborem Lexow
ovým podaného
Pravý IlJumlI
v uakiana L-ai zemřel v pon
dělí 80letý starý mládenec Jamea
Bradley a poslední vůlí svou odká
zal veškeré jmění avé účelům do
bročinným Veškerý majetek svůj
v Californii se nalézající zároveň
i a měsíčním příjmem $400 odká
zal různým vychovatelským ústa
vům v slita pozemky pak v Min
nesotS ležící a na $90000 ceněné
odkázal stejným dílem Oxford si
rotčinci v North Carolině David
sonově koleji v témže státu a boho
sloveckému semináři virginskému
Pra lepší cesty
Gen Stone zástupce odboru ho
spodářského kterýž v hnutí zdo
konalení venkovských cest za účel
mající nemalého zájmu béře vrátil
se počátkem týdne do Washingto
nu a podal o výsledku cest avých
zprávu následovní: "V Indianě a
Missouri začíná jeviti se vůči této
otázce značný zájem V Nebrasoe
není otázka tato tak důležitou an
cesty po většině jsou vesměs do
bré Kansas též o to se zajímá a
zákonodárstvo nejspíše že ve směru
tom náležitých kroků učiní Jižní
státy téměř vesměs snaží se cesty
venkovní zdokonaliti a používáno
jest k tomu hlavně práce vězňů
Michigan letos též o zdokonalení
cest přičiniti se hodlá a ve tVia
consinu stalo se hnutí ve prospěch
lepších cest téměř všeobecným V
New Jersey bude letos částka loni
k účeli tomu zákonodárstvem povo
lená zdvojnásobena V Massa
chusetts žádáno jest zákonodárstvo
o povolení #1000000 za účelem
započetí prací opravných
Sněhové vánice
Ze Sacramento Cal došla v
pondělí ipráva že v pohoří tam
ním řádila prvdká bojře sněhová
následkem kteréž doprava železnič
I ní téměř úplni aaatavena byla Vá
& Pivoňka
živým dobytkom
nejpolr-hiívřjU prodavače v jat
nás dobvtfk ku př'djl zastUli
nici započata prý hned v neděli i
rána a sněžilo se po celou neděli a
pondělí následkem čehož v průse
kách al na 30 stop anéhi nahroma
děno Závoje a spousty sněhu byly
tak velkými že parní pluhy úplní
ničeho platnými tu nebyly a každé
ho pokusu na zahájení jítdy zane
cháno býti rnnstdo Po minulých
30 roků prý podobné spousty sněhu
v Californii nespadly Jsou obavy
že až spousty sněhu láti počnou
povodněmi velké Škody budou apů
aobeny Hlav ozlmkj
Farmcr' Heview odborný to
hospodářský časopis přinesl ve
středečním avém čísle podrobnou
zprávu o stavu ozimky v desíti stá
tech V Illinois stojí si ozimka
dosti dobře a v okresích kdež role
sněhem pokryta jsou jsou vyhlídky
dobré Z mnoha míst oznamováno
jest že půda jest zmrzlou a sníh že
dosnd žádný nenapadl takže ozim
ka značně poškozena bude V In
dianě mají sněhu dost a ozimka si
atojí dobře Podobně dobře stojí
ei v Ohio V Michigan stála ai
dobře jsou ale obavy že vymrzne
an dosti sněhu nenapadlo V Ken
tučky stojí si ozimka výborně V
Missouri jest stav její rozdílným
místy stojí si dobře místy pak po
škozena byla značně šachem a mra
zem V Kansas též místy poško
zena byla suchem V Nebrasce
stojí si obstojně v mnoha okresích
má však nutně zapotřebí vláhy
Černoši do Mexika
Ze San Antonio Tei došla v
úterý zpráva že prý v příštích šesti
měsících ze Spojených Států nej
méně 100000 černochů z Alabamy
Georgie a Louisiany do Mexika
přestěhováno bude Hnatí toto je
pod dozorem Mexičan Colonization
Co a prvých sto rodin bude prý již
tohoto týdne do zaslíbené země vy
praveno — Není pochyby že státy
ty černochů rády by se zbavily
jak se ale podobá Mexico o ně též
mnoho nestojí neboť jak se ozna
muje podán vládě mexické proti
osazení černochů protest všemi té
měř Mexikány v provincii kdei
kolonie černošská založena býti íaá
usazenými
1'rjě s prolil bicí!
V zákonodárstvu main-ském byl
podán ve čtvrtek návrh aby ob
čanstvu předložen byl zákon pro-
hibiční k znovnodhlasování a dle
všech známek také předloha dotyč
ná slušnou většinou přijata bude
Jelikož pak dávno známou věcf
jest že zákon probibiční v Maine
mrtvou literou jest není ani nej-
menší pochyby že skutečně také
značnou většinou odvolán bude
Proti presidentovi
V zákonodárstvu indiajském by
la přijata vo středu resoluce kte
rouž spůsobem co nej rozhodnějším
odsuzuje se zahraniční politika ad
ministrace Clevelandovy V reao
luci odsuzuje ae každý jednotlivý
krok kterýž odborem státním v za
hraniční politice učiněn byl a záro
veň požaduje ae aby válečné loď
stvo naše ve vodách hawaiských
udržováno bylo dokud by souostro
ví ono ku Spojeným Státům připo
jeno nebylo