Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 23, 1895, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ii
PÓKKÓK ZÁPADŮM
Vzhh (fj atroji a ttrttjf při tom
jrI stroji jaké laaoplsy tilktré
CJehávajt dilal pro pohodil jro
fjiidi b éln4fft Jimi tfrJt Ir
Uvajt Lm vfdělkft přý Jiifi to
řftj i starého fM kdyby
le ol h unf k tiďlotUft náhrady
r f l4lu f by neo fiofoilf hlo
Í 0Uii N#ftf frý tu nikoho klo
bf almj f pád potřeby spravil
itill nf Bono kdo y ytkti na stroji
lkáni mladou pant nb 'Krku na
rtroji Ail
s Tli podobné ) nathvé li
Jtrilf li I a pohnou miohlho la k-i
vlastní své Iko U koupf tij niob a
trati při tom ěáatku shora udanou
Abych íko tmým Itlc h4m uči
nil JiMUl dfiVoldJl í věd t'j IřfMGÍlM
objaanit fteopU p„křok Zápalu
twsda IA fný f h íírfm
Itrojí a tierhal tyto dllat pocite a
vfhradné pro I ol I f prap(h
ý h élnářfl nboř l dobla la
ftbtetltVO tfoj přeplácí f ob
nnta lla-ld To J# Jak praví
pant Itol4nov4 fibnoe velmi maný
Mjtnéna pro dllntka který tlím
tnuti si kal lý cent vydělat Na
tlach někttrýtb Jednatelů kteří
lida nahání atrachy aby ifakati
mohli tVtkýdi pár dolarů odpoví
dám? Já osobně ručím ta kaldf
J liclatroj Pokrok Západu le jt
takt iao Je) vydávám a v jali
potřeby učiním veškeré správy v
tom umím poměru Jak činí to je
dnatilové zdejší Co pak dolýÓe
ae vyučování na stroji tu moha s
radostí oznámili la podařilo io rni
((kati v al£n4 Cibulkové pravou
umilkyni ve avém oboru a achop
nou oiitflku Klečna Cibuikov
ochotné ok4le vir co na iiolm
stroji ivUiti potoruhodné a nauif
l&klalnému iitt na troj i Pokrok
Zipada Učení to nobule ani ob
tílné ani dlouhé jcliko! atroj tn
oatavcn jet velmi jedDoduio a
pracuje lehce Pant Holánovi
ier po avanacie roun Bije na rot-
nýoh atrojtch a aecnaia tvto dft
! kladné praví že Pokrok Z4padu
' llbt ae jt nejlípe Vyavédoent i
j úat pant tak úctyhodné vyvAit ta-
jisté tlach rftinýeh joJnatelft
Doufám íe ct obocenutvo aobé
_ vi i ' i _ i f ii a v
1 neaonaa iccnio raaaa poveimne %
f jednali bod proapéch avftj 8 př4-
mru vícuo uoorcno mamonám ae v
ócté Josef šedivý
Zprávy OHobnl
— Pn tf Eru(k g HowtU Hb dlul v
OatM p dr inf tohoto tdn
— Fu ío fiiJai Houf Sokol Bnh-reluk4
T i byl rOmin m obchodem ieoto lden
Tržní zprávy
Clitcaflo dna 31 ladnt
VlDt(M) oo) d 4 přiváli cena )fpi octikb
U)M čorvná i 1 prr4ATá u tV&USi íUlo
I tle Jrk M'4 tvrdi flOo
lakaflea trá v ecaé mI atajai 1 1m to
Ovai ]a iMlafjil Ilu J8'4 bil WVÍíJO1
ilta ] eaajr tjUI tOo
JiCmcD Ja Uicaajr pavui S'Jť&A4o dl Jako
U Loídí muk-bo prodává aa drila i 1 a 1 41
OobjUk IiotíiI jrat oaoy oehablajll Volt
rDasl tufnl prodávnjl aa a M Iatik4
II UM krávy a Jalovic %mt tO toU k li
ta la3JTi
Vi+o dobjtak bibm min týdaa klnal l
Ivernl a prodírá a nvol Da)l)41 Wtkf a
Uoý aa i aaM amlDý 1S£U30 nado
al a orkrman JXai 70
Omaha II Udoa 1HI
řHei tdaa mlnolibo rov&ai a přlvoxa f
doa přeďilího a byl blaám k okoluatai
pomárim Ica oal hojuý Prlvrlaool IJ áOO
kaal boTflba II Wl fproTilio a 1467 akopo
vibo dobytka To Jaat akoro př-kvapajlrl a dá
a vyavatlIU ponz tlrn la díl-llUxt ad)Mbo
trh a uiiU a Unto aa élM víra a lc Torna
aaavMSaJa I U la mlaal tdaa přlila aaaa
(práva la ebleagsk ' prof kril" Armoar
hodlá iridiu ao Omaia Jatky kb-ra adíl
TiaetiDj eatAtal
Voli Tvkrmwayoh Ja aUIa aadoautek a prltá
bVsImbi Jaoa iridka praa 1200 llbar váhy Za
voly pohlkad krnaal váhy rO ai 1000 lltwr
platí aa HIViJ 4 OOj krávy a Jalovlo prodávají
a ta l oe O-n voli k lira tlOO&tM
Vaprovy dubylrk Ja Uá l-vnijl XJI4(
IMky toay prodává aa aa Ui lO Mil a aa
kraiany ll auJM aadoapál a l"hky lii 40
Maalo prodává m bas amányi dobrl I vaeka
v laia4 n)lpll atolal liilí
Vajro bojnljl aa prlvall a to (Vrttvyeb klril
prodávají a t+ lftí£ITo tooat
Drlbal Ja a tála lMlaá alrplo alo kraoaal
tQM kaehay a koay
U tvlttty poata aajid jaoa bnjnljll a ta I
lával Miy aa HolaO (aott kraJM tHíAM
vavarky loo
Severovy prWky proti tolentem
hlavy pomohou vidy Mějt je po
ruce
CESI VJHEBICE
! flnov4 Kalo Hokola Ama
rb Who orínj N4r U HokoUké
poiořiiliorim Jt ji tliutnl iřra
nnu obalu kurtl rpatr#na J#t no
voa valmi vkoanou a vfirtamnoi
rytinou pr4r to milla Jaroalata
Koiire v i'h%t ktr4l Jm dV
kaiani Jaho aménl
% V Naw Yorku ap4obal mo
řaMu řtř4vanlm Albin Mykita
Mjl fUUI dobu bi imf(n4nl a
nudoataUk dohnal jaj k loufaUtvI
1 Ulil HhuayvlM v lowl Mmll
tahřkf kmt Joarf JknUo v
t4M Ol roku V Amrii b od
p -Vit ku lat pad4tfcli a v okolí
Mhanville U 4o rok ft JltljH
ffm a ftmařtrir4třifkft kt#M m
ll hUdat éťUté ii mofrm ala
f-řo avoti chudobu a kromnot n
dal ti aobé alyfatl tt vt řejňottl Po
Mi#n byl na hřbitov! Hůlkovém
Prořator írnek promluvil tklivé u
J#h hrobu
Joaaf IU4ha p4ťhal tirno
vraldu v N'tw Vorku pod4nlm
lil na lvé rocvi IH4ha byl 4 roku
tér poch4l Koomy4l u Kla
tov a v Amarfce bl ai 5ra roky
Myl £licm filu Jcronfm íía 31
(:H P H a nif Uvá dvl malé
dttky v at4F( 7 a a roku Manllka
Jho lemMa aa před 3 méatci V
byť naltieno $11824 v botovoati
Příčina aamovraldy Jnt netn4ma
Chicagaký vjbor pro olnUnl
N4rolopiné výatavy doupél jil tak
dalko le v nedéli tfden byly mu
předlolvny plény na "americkou
oadu" Ta mé aklédati ae i úhled
né íarray Jednoduchého drňéku
arubu obydlnt budovy uémolného
ceakého mfiráka a nevyhnutelného
v kaidé 2eké oaadé hoatince Par
ra (snad příbytek farmera? Slo
vem "farma" vyroiumtvi ae poae
mek ae viemi budovami a přtalui
noatmi) a přiléhajícími hoapodéř
akými budovami bude postavena v
rosmérech 38i22 a bude míti pří
aemt a první pocbodí V přízemí
bude třííena avétnioe kuchyně a
vedlejií mtatnoati kdežto v prvním
poschodí bude ložnice Náklad
ra farma a veíkerým laříiením je
rozpočten na 6000 il HoapoSet
na drňák v němž bude moci nikdo
bydleti obnáií 208 al Obydelnt
budova tak sv residence předsta
vujte! byt z&moŽného Čecha ve
mčsté bude míti přízemí a jedno
patro V přízemních místnostech
bude zřízen byt bohatého Čechu a
první poschodí bude věnováno pro
výstavu předmětu a fotografií Re
sidence bude postavena v rozmě
rech 30x38 a naklad na ní jest roz
počten na flOOO zl a celým zaříze
ním vnitřním Hostinec ku které
mu bude přiléhati srub bude obsa
hovat! pouze nejnutněji! přízemní
mlttnosti a bude postaven v rozmě
rech 20x50 a nákladem rozpočte
ným na 1000 zl Postavení ame
rické osady dle rozpočtu architektu
nebude přesahovali č&stku 10000
zt a jest možno žo bude provede
na jeétě o 10C0 zl levněji Teď
kdo jen vzíti těch 10000 a bude
to
t Nár Jednota Sokolské kteráž
hodlala na národopisné výstavě sú
tastniti se Obcí aokoulskou změnila
úmysl sv Ďj a bude bráti podílu u
výstavě a výstavním vborem chi
cagským % Dopisovatel Svornosti piSe ze
Cedar Rapids o zámožnosti okolních
tam českých osadníků: "Nikde anad
nejaou Čeii v této zemí tak zámožni
a tak vážení jako v bohatém a
požehnaném státu Iowa Jděme jen
do našeho blízkého okresu Collece
vesměs Čechy osazeného To již ne
jsou farmy to jsou již panské dvor
ce jaké vidali jsme v Čechách Vi
díme téměř u každého našeho české
ho faru áře úhledné a rozsáhlé stavby
hospodářské mimo toho i krásné
rcaideuce v nichž naii farméřit!
Kroezové zařízeny mají avoje do
mácnoati a hotovým přepychem
Ptal !fi jadnoh mMio kraja
na v (!ol f' h JJ a(4la kr4n4
jshl fMldr-fire— iVsvlfrt ttfíílí alt
kom tl Halí myslím la jfrt vy
dl na stavbu — pravt na b hrloi
nél v#lk'-f4rm4 A tn tntnf při
Jl do té krajiny pM dvatl Jroky
téml bi rautu
VbsHfi If ln iřlíl se t4bo
don IfllHý arnak p V4'l Ablyv
AtkÍnon l'wi 11)1 ni bon! a při
nSIJanl J# Iné hlivné dvojky vyti
náhle rána i blavué druhé a fortřl
lila tnu obli'}) utmrtlU j na
wM4
V Noté Prahy Mían tabloudil
krajan M Vondrka caaiou k domo
vu ti Víř V l a bloudil fbi řtoK
Iři rána mu omnia noha lak I mu
sila mu bft f)djrnut
hloto trpká prirdy
V poalsdníméltla Ilitinřova"5't
k" nalsili Jm op't Jdno alovo
trpké pravdy ktaré jdu akutefnl od
srdt-e k srdri Tfě to skandálu
ktrr tid4l při schfttl rbirmkébo
vjboru pro obl4nf ří4rodopiné
Vltavy v nedAli dne 13 t in ajt-nl
Vřh4 Ipatňé svitlo v r-lou finnoat
iiaAicli přrdákn CitujTtia id Aotka
doslovné!
''Mkoro hnrd od prvního okamliku
kdy iahana byla u nás činnost pro
obiistánl Národopisné vfstavy pro
následovalo nás neblahé tulcnt Is
se ani tento podnik bel hádek a Ur
nic neobejde Máme ul to jednou v
krvi le se tuie rádi porvem kdeko
liv se nám to jenom Irochu bodl a
kde se to nehod! také Oiobní řev
nivost osobni nepřátelství ba často
jenom předsudek brajt v naiem spol
kovém i společenském íivotS přilil
velkou úlohu nei abychom ae mohli
obejiti bez občasných srážek Kromě
toho jsou mezi námi bezuzdní ctižá
dostivé! kteří jsou zkrátka odhodlá
ni zničit každý sebe zásluinějAÍ pod
nik jakmile nemohou v něm hrát
první úlohu Takových sobcA je v
každém našem spolku několik a do
jde li občaa k nějakému společnému
vystoupení naSioh národních organi
zací srazí se obyčejně podobné
zhorka nakvašené hlavy v prudkém
a pohoršlivém karambola Ani Ná
rodopisná výstava nebyla tohoto osu
du ušetřena Čten&ř&m našim jest
nepochybně a denních listu známo
že došlo předešlé neděle ve achfizi
zástupců pro obeslání Národopisné
výstavy k nemilým výstupům k nimž
zavdalo podnět — uspořádán! výpra
vy do Čech Tedy věo která nemá
vlastně a obesláním Národopisné vý
stavy pranio společného a s niž te
mohlo pěkné počkat až budou před
měty pro výstavu sebrány a roztří
děny a až bude sehnán obnos jehož
jest k důstojnému zastoupení naše
mu v Praze nutně zapotřebí My
jsme už jednou řekli ie le na aran
žován! výpravy času dost — nemá
žeru-li se bez ní tedy obejit — a onta
tně nemělo by ae zapomínali že se
skoro žádný z těch hromadných vý
letu do Čech neobešel bez hloupé
ostudy Ale jak se zdá chtějí ně
kteří v podobných "kšeftech" honěni
páni dát na jevo Žo jim jde vždycky
"business before pleasure" a že jsou
odhodláni těžit l tsm kde jiní ne
zištpě a se ztrátou drahého času
chotně pracuji Jak praveno: My
jsme něco podobného předvídali
vsak zároveň očekávali jsme od roz
šafných muift kteří ve výboru zase
dají že dovedou podobné výbuchy
nezřízené žárlivosti nebo ziskuchti
vosti energicky potlačili Částenuě
se to ovšem v neděli stalo alo zdané
nám že bylo by nejlépe kdyby ae
rokování o té slavné výpravě do
schází Národopisné výstavy vůbec
nepřipouštělo dokud nebude hlavni
věo odbyta Až budou zajištěny pe
níze sebrány předměty ald pak
může ai výpravou kdo chce lámat
hlavu Zatím ukažte však každému
štváči bez milosti dvéře Někdy
atačf jediný takový "pracovnik na
_ l 1 IJ U mm UnAXnlt tllfli
uaruua run uvmvuu uvumu uwis
a rozjcopati co několik pilných ru
kou drahný čaa budovalo"
# ilálnlhn anemo
Poěátksm tf ln ftlnil nm
ititní lidný pokrok v Jsdn4ni ráko
nodářftém V 6tr pMseviata
dla itari'ivfi lákona vola inať
ř Mpoj Hikh ? nbiii nmovř)4fh
VfMk t'7 1 fttlsm Jk Jm dřívá
jil a lílill dl# k 'ik u'i rspublikán
tihi mm ivoUn totil John M
Thuřítofl Vři4t1 nbifilarriiuraton
8 iltjuti (m I JortM (pop ) J)
blity V ínéfftovřil postanoA ollr
M Tbrjřťiři 7J llřyift 3 ij tfis
19 hlasfi Va středa o Marino bylo
Ipolaéaé fld4tit oWm snímovsrt v
nlihl vfaU lk hlaov4nl dna přsd-
ilifciajďllto byl pídrdoi áafiála
(námitkám (jivsřftafi) ohl4lti i
Nmraton ia ivňUritho sanatora pro
hlálon V dsUí ř vjktádlTlMr
ston své rtáhlrdy a 4 ly jimil s
řflítl hodlá Za i4ktal lidovlály
povtlhja bSfiva]( právo k(fél
llulno iabovati neportiinrn j
o hrma eelnt v }í-!ia! dl lákona
MoKírileyho a řfeiproťita Jfni l Iro-
jrn blahobytu a nynéjtf tíA a vt
idircný úpadrk povstaly náalsdkem
očekáváni a ťullih' irovalsní
iruictit ochrany celní} demokratické
niuhy ohledné úpravy oíny byly
by ikodnýml a lépa podrlsll nynéjil
mínu nejliyil co kdy v tax A byla a
uotád a oiláofnbn dluhu národního
Pro domácí stříbro by mílo být vol
né ralen! a ad navaří 1 zrušeni
volného raleol stříbra zavinilo mše
nmáz nynřjlf přece za nynější
měny Jednotné netěšíme se finanční
mu blahobytu Ohledně dluhu dráb
pacifických souhtat! ovíem a tím co
dráhy požadují totil aby Jim dluh
byt prodloulHn to prý nebude míli
žádný účinek na sazby za dopravu
které ae řídl soutěží jestii by ale
sněm jiného byl smýšlen(nechtf jemu
dá nařízení a on se din něho zachová
spory mezi dělnictvem a zaměstna
vatel y měly by se vyrovnávati arbi
trací zavodňování měl by kongres
povzbuzovat! o vysloužilce má být
peóováno k závěrce elíbil pracovali
horlivě o všechny zájmy atátu
V úterý jednáno v sněmovně o
předloze k podpoře nouzí trpících
Jest to předloha čís 1 která usta
novuje že v okresích kde podpory
potřeba mohou k tomu účeli být vy
dány úpisy když volbou k tomu cíli
vypsanou tak ustanoveno bude úpi-
ay nesmi byli v obnosu přea 2 pro
centa odhadu majetku mají césti 2
procenta úroků a býlí splatuými v
10 letech Za úpisy prodané má ae
zaopatřit! semeno a zapůjčili osad ní
kam kteří povinni jsou splácet! v 5
ročních lhůtách se 7 procenty ku
krytí výloh Předloha ta ve sně
movně prošla Zdá se že páni zá
konodárci nepomýšleli na to že dvou
procentové úpisy nenaleznou odbytu
a že tedy rákon kdyby ae uskutečnil
zůstane mrtvou literou
V tentýž den navrhl poslaneo
Howard resoluci že sněmovna po
slanců je toho náhledu Že by vláda
měla exekučně zakročit! proti paci
fickým dráhám o vymožení dluhu
však návrh byl bez dlouhých cavikŮ
zamítnut 68 proti 32 hlasům Mohl
tedy směle aen Thurston slibovali
žo poslechne sněmovnu když by mu
nařídila působit! o vyrovnání dluhu
pacifických dráh jiným spůsobem
než jaký on a společnost jíž byl
tak dlouho právním rádcem za do
bré uzná Ve středu po společném
zasedání odjeli skoro všichni členo
vé do Omahy tu aby se aůčastnili
uvítání jehož ae novému senátoru
doslalo
Pravé překvapeni způsobil státní
mu sněmu obezřetný náš státní auSi
tor minulý čtvrtek Upozornil jej
totiž že máme zákon který zapoví
dá aby aenát zjednal ai více než 60
úředníků apesluhl ku avé pomoci a
aněmovna poslanecká ne více než 75
Jak jsme jil upozornili aenát pře
stoupil hned počátkem minulého
týdne ten počet a do polovice min
týdne rozmnožil počet avých zřízen-
uft na 100 Hiítnf auditor upozornil
na toto nsiákorihité Jsdnán! a dal
snlmti ra iroiumfnou l on hodlá
m při lrMl lákona a byř I iMm ti
povolil 1 nebude vypl4tti slulné
vétltfflu poStu osob nsl Jk pákou
uatanovujft Hildou m ldy musil
obé anlmovny uskrovnili
V #n4t posud nabylo přiVroěsni
ka akatoéné práni ani v druhé po
lovici mlnwiéhri lýlna IJI odrodil
f pátsk do pondělka
ňnémovna poslinseká n hvafuje
střfbřfiáJnílvf Jak by snad mohlo
soudítl i ivolsnf Tliuralona který
k rtérwi s klonf anatorsm Minu
lý ělvrlek navrhl po!an ItoberKon
rasoluH aby d4no byki nsíítrt po
slaneům a asnatorům v konur
nařlient aby hlasovali pro nobm#
isné ralenl stříbra Návrh ten po
bílen na stůl J proti 34 htaftfn
V pálek přijat v aněmovné Iři
Ml ob vitahujtňt sa k iinlrrit4
oalanso W O Chanman mn Mlin#)
Co obnovil návrh avftj aby liíinm
bylo guvernérovo pitvl v lfřlrh
ě-ké německé a Ivé lké a na vře
Ion Jbo {dlmluvu po dlouhé debatě
byl přijal 7 proti l fil-isum — V
sólistu bylo dtbilov4řo hlivnfi o
podpora pro trplcf stichftu a povo
ítno k tomu cíli 1W0W Debata
loěila a hlavnékol opravy aby po
voleno bylo pouza V)0 0 jdikol
aekret4ř podpůrné komUi iiuddsn
aoudile ta íástka a polporu z Jinícti
tátů přiebáisjtcl a a podporou kte
rou okrsy povolí mřla by dostačiti
I3IKI )ft ttázuv
Taaťv ak-a ) a 4llh4 ab(ia Jaal
Salr a4 On aa vbadal pomaarváAl Jallrh
vláltalha draka avaa Od44ťat hoai-wlárkl
vt Waalilfta4 praví la aalaorlv avaa Jt aa)
lapil aa mm drakt kl-r byl fkaawáa Mnoha
h-lnlkl adálaj I vydal 100 balil po akra ml
aaláho roka a aJHlaJC la MikM wohoa vy
plátovali v ra IMS lny rolník ptla aáaa la
klidit 111 balil BalMf Marval Sprloi pliiloa m
dvoa a pil akra FN t nlo aypánt píaaloa
plati kOo aa ball t adBa vl Jaat Jlata a le Jaat
la Saltar Má aajvliál farma na platnvájit aaaaa
aa avátl a prudává aarnlata aa 1 W aad
kdyi teto vystřihnete a zašlete a lOe
poltoval anánkoa 4A Salwr 84 Co LCroaaa
Via obdrltU Jnbo kráaaý katalog a bl!ík vyla
Jaaooraalho 100 ovta THil
— Následkem pádu otekla mi le
vá noha tak že jsem ani choditi
nemohla Použila jsem Dr Augusta
Koeoiga hamburskou náplast a ve
li dnch bvla Iseni ÚdIdč vvhoiena
— Paní O Brownová 305J W
Jacksou otr (Jbicngo in
VE SCHUYLER NEB
{naký doutnlkář vyrábí
ivUitol drah 4o doatsl-
kl ivanýoh VlvaBaan-41-ím
tiaa
Alt Votava
obohodatk a tiAbytkam a
laaký pohrobBlk Frank
Chraatll obobodvvdouol
41rl
M Galia
Caaký právník a notář
41 ml
JAN VÍTEK
v Creto Nto
éemUÝ s liOHtiiiwlarý
Veliká xáaoba lihovin na ruon
rroJává ta botoví a pod oanu Výt8ul pivo
inbaaaar Baaoh iomi
sapRUTRZi
DCNNOVA VZDUCHOVÁ POMLKA Prunf
prfttrin páa Joat NKJLBPfit Miie lijt ni)áon
ve lnn I v nool a neJviUim pohoillim ( lat
a chladný) Vločky páay aaruřciiA HoHlá ao
poMou noh eiprvaaom po olxlrvlmif f2bO 7m
iwřolřná rtoavMřfml imiIoii na ixiíiilánl
lui KNMlNXaDťSIHl Martin n 8t Chlnatro
VyraliltcIS vloho druhu rnhoJiíkyeU iiHnrar
ivrolkařakáho iboM -IVIr
Souchotináři
lidi trAponl rakem noiAJIvnontl rheumatta
mem aneb Jakoukoli Jinou nomooi poplité
nemno pFilottell a uulravito ao linií radou
a má knihy ťooi ra II vyhojlm kaMoti ne
moc Vloerydánl pH tom ninl a rlnk ládnV
nntof vám II vrátím pod tárukoti ve ) ilni-ch
nobudote-ll apokojnnl Vvhojil Jnom mnoho
atit Ofob J(1 ae vxilaly nadíjn na molné uzdra
veni ryhojlm iváa Adroan:
M Ir Ant Wildman Tmo Riter$ Wis
Milotníkům střelby a hudby
Frávl vydal Jaam dva plknl llluatrovanl oanal
O totil Jtdra abraal atfalnyoh a drahý eanalk
hudaboloh aáatrojl Dia Uchu ©"a nikl mil
aohl kaadjl vybrali eo potlabaja a dpiu)ai ipo
lahnatln la ebdrll poeti vl iboll aa poctiv! pa
bIhp Xaldlme kdo al pM nul dopil" p41a
raonlky oobotal idama
19-í MJPÍtlRYL
j 498 S Halatead St Chioaco JU
Aůresáf UM oicloiii
Jobi Ua