Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 23, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tf
It
I
POKROK ZÁPADU
AT TNI M"t fiřfiri AT 04 NA XIIMIM A4 '( flfASS tf ATf li
Ročník
XXIII- ČÍStO 41
OMAHA NEORASKA VE STŘEDU 23 LEDNA 1895
fMLU Pll fy4 f M tu
FMsI I I ! trn lNi)itl
-
Hop ÚMĚl
Vi#m novým odběratelům ktN
tirn lašloti předplatné na "Pokrok
Z4padu" MCnibovnif Americkou"
iahíafme mimo nsíich prémií ttr" ý
bUtofícký román "lilia Jf r# od
ta4(ktJ úplně t liřrm Mimo toho
kvitovali je budeme o I ledna 1 íA
Doofajfee Ie rnnntl krajané použijí
I A týbodné léto příležitosti iri'iipfi4fi
v úatě Vrr Pokroku Za
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
1C ronlknu1nloll
II rotná ntllhUt
ialedkem fhol féměř relé mí sto
Bulte Mont ve smutek uvaleno
d41o se v úterý večer fi poi4rtj
který! ve velkoobchodní čtvrti
Umní vypuknul Pož4r vypuknul
▼ skladišti Koyat Mdling Co a
rosit řil a na aouse lni budovy K
nyon & Connelt a Hulte Hardware
Co v okamiíku kdy haní ti na
neJlepSí cestě byly požár potlačiti
adál at hrozný výbuch prachu a
dynamitu o nf ml vůbeo nikdo ne
věděl la v někf-ré hořících bu
dov eloien jest a účinek Jeho byl
y hrozným Přca 100 osob totiž
X aamrceoo a těla mnohých děsně
I roztrhána takže na rtotožněnl ani
r pomyšlení není a smrt mnohých
zjištěna bude teprvé po delším ča
se Znamení poplatné d4no v 955
a jelikož požár rrcble se itřil po
volAo k mfdtu celý sbor haxicuký
a výjimkou dvou baaicA kteří aa
200 yardu od hořících budov u hy
drantu ae nalézali pracovali vich-
ai při hořících budovách když to
aa třin4ct minut po vypuknntí po
lin not v a ie haicara ieiecnou
h jedna okenici odtrhnout! ne pda-
P t t i i n i t i
mo a a vrnanim voiy ao noricino
vnitřku tapoíato býti mílo adál e
brotný výbuch jím! celé mťto do
aikladu otřeseno v nčkolika vteři
nách následoval pak výbuch druhý
Jimi dílo ihouby dovršeno Vý
bocbein prvým usmrceni viichni
'haaiči při budovfi aa nalířiiící
druhým pak saneSena smrt i do
řad četných diváku kteří s nj
menií moiné blítkosti po24r pozo
rovali Scéna jaká po druhém
výbochu tomto oku ae naakytla
nenf k vypnání nejlépe pak při
rov nati ae dá k bojiiti na nřmž
právi krutá bitva avedena byla
Mnoií a lích kteří životem vy
vátli nedbajíce vlastního bea
pecí a nedbajíce toho Je dalií vý
buchy následovali by mohly — a
l# lil l
!zaiecne imo uaai ie tany na
to výbuch tíetí — ihned tapočali
a poakytováním pomoci třin kteří
1 tpotřebí ji mtli a záhy na to ce'ó
Ímfsto proměnéno v nemocnici neboť
% M - II
nemocnice muosranycn sesier zauy
]byU přeplněna Do úterý večera
Ltalezeno a ztotožněno 52 mrtvol a
ItU toho Ža značný počet dosud ae
bobřeěuje lze a jistotou tvrdili že
vm tycňladnutl trosek jeste znacny
Sočat mrtvol nalezen bude Nepo
W tJ"eří utrpea poraněnu
ítaje ty kteřf utrpěli poraněni
íabfiího zjisténo že 59 poraní no Jich koik)l Jly daft g téUSfch poi0íU0 j tiiío dolarb ohnul mimo čehož ie Homestead Pa výbuchem par
lěloa a lékaři Jsou toho náhledu že u klerU ma j- tjomU hezký l aoudce nejvyŠSího aoudu aUtního ního kotle dva dělníci a dva Jiní
-Vká Í %ém lna a! ztli tASanXnf atswl Kti n sat ' s _ I ras aa aMolMX mmomXmS 7 a lAnfvnA
9
""" y" ' r""ur
rakraěajl ve vjietřaváal
Velki porota "oyer & termlner"
oada ▼ New Yorku pokračuje ve
yšetřov4ní úptatnoaii policejní
oci newyorské a do středy vy-
leobonti byli policejní auperinten-
jnt Dyrnes tajemník Jeho Man-
aha Q It im f O
lil m iwii viwuvuv Muuiuiit-
rgtr a Uauhay Ve etfedalae
?
oznámeno fe paní Thflrowov4 Jel obnáUlo ♦fiSil lftHfjf?o po ol
do Kvropy prchla dMte nelil mo-lfie dlaha t7i2JlM7b Mo
M pM vitNJfl výbor Lmow-' Clara vypočítal ! dědirové fí
l'f"ln M l# J" ♦fdnon M
veiaott porotu a dnitlfltl M
ro o ň Utnout! policia vf vypoÍ
dtl Tvrdí íě drtila lSř00 i
in aby na £a Nw Yorku
ttratíU tak aby proti kaplUnn Do
hfflymu A a#rlanlAm a 2 po!ii
ťm iKiíti nrnrila VIÍcIiaI
tito b)ll ilr ie alnlby olicfjnl
proptiítlnl obfalo4ni vlak býti
nemohl) an přímých dftkaift proti
nim po rno ďiattd nabylo
£lal fnfy
Z4 lný til i Unii nm4 Uk bo
batý ikolní fond jako Minnciota
atlt trn in4 jdnou tak anaíný ka
pitál pro úíely akoli( jako který
koliv jiný alát a výminkou Kanaaatt
a Třín Jiibl řoníy vlak daleko
jt)ou aa minoraoukým roní po
ch4il i prodeje poiemka darova
ných tá'a v!4lon apolkovou a pře-
vyinje obnoa deníti milionu dolarň
kterýj Jcité bude icivojn4noben al
víeetoy potemky budou prod4ny
Kapitál jt-Ht dobře 'ilolen a poaky-
tuje donUťeený dřebod pro tolik
státních vyebovávacích átav& co
jteb Minnesota vftbeo kdy bude po
třebovati Tkó obt Dakoty mají
velké Školní fondy Severní Dako-
ta roa více než 3 miliony a kra a
Jiiní Dakota 2} milionu akru pu
dy kUril nesmí býti prodána pod
$10 po akru a výnoa i tich to pro
dejů plyne do fikolního fondu
Úatava států předpisuje ie fond
musí tustati netknutý a Ie Ite po
užiti pouie úroků Stát Washing
ton má k účelům Školním vyhra
zeno 2029780 akrů půdy a aice
2281780 akrů prs obecné ikoly
zbytek pro jtátní universitu i jiné
vyiif ikoly
FarmerakA národní aliance
odbývala zasedání avé ve atředu v
Chicagu V přijaté revoluci pro-
blaiuje se ie jelikoi farmáři jsou
nejčelnolíl třídou v zemi a dosud
následkem nepřátelského jim záko
nodárství nejvíce trpžli jest již
nejvyiíí cas aby také jil jednou
oprávnřní byli k volbo náležitého
na ně připadajícího poctu zákono
dárců Dále požaduje se vy vlast
nění vládou spolkovou veškerých
prostředků dopravních a spojová
oťch též požaduje ae zavedení žen
akého práva hlasovacího jakoi i oo
nejpřísnéjáí treat na falSování růz
ných potravin a potřeb iivotnfch
Georgle Neb ras™
Tajemník výpotnooného státního
výboru nebrasského který příspěv
ky pro bídou atíženó osadníky okr
everozápndních abíra obdržel ve
atředu následovní telegram od ex
guvernéra Northena a Georgie:
"Does o 8 hodině veiernl vyilu z
Atlanta 21 železniční káru nalože
nou potravinami topivem a jinými
potřebami životními Jest to dar
Georgie na úlevu bídou atíŽeného
lřl - l
nuu vaseio iary eesiy
ae ze
vieoh končin státu a ode viech
tříd lidu NejmenSí darovaný ob
D0" Mlval z 10 ot nejvyŠSí pak
ejmenai uarek byl galion
-—r - — —
ra'
DsB a pozůstalosti
8lU Nw York zavedl iřed ně-
ounoa jest to dan apravedliva
která! nikomu neublíží a slitu pro-'
spějg Pr4vnlk David McCIu re
jen! v březnu 1893 byl úředně
nstanoven odhadčíra jmění Jay
Goulda v době jeho amrtl tak aby
mohla bf li zjištěna výška daně při-
padající atáiu z této poaůsulostl
sl I Msn# X tm m9mŘmmtm f A
pvui ujut vviiiuvu lIBTU i l
dovídáme la Jmění Gouldovove švindle ty zapleten Doznal
Jilotl !! zaplatit t4t dan fef
injírl 1400000 Trn toQtIot
jt (o pouhá mtliěkost — pro stát
valký obnos I)n d lidví ml
by býti iavotna v každém státu
Nahromadili nřkdo npottiiým
spftsobsm miliony a vyhý'41í sa ta
svého HvoU spravedlivému ndtné
nf nili by aťsoA tl k I po rěm
ddí býti domimnl aby malým é
jakým prontnťm i potůiitatosti
(řispélikit hra!nf výloh t4tníh
Datslkářl rktl iét4itl a Crraasa
Jak jeden newyorský obchodní
list alělnjo tamýtlf Umní vlastnici
továren na doutníky dobýti avémi
výrobku evropské trhy v pivé řad
pak trh anglický Joq k tomu po
vabnteni oslanovením nového cel
ního a4kona kterýž připouští vý
roba v celnicích z dováleného neb
vnitroiemnf dani podléhajícího
materiálu "Divn j již jsme toužili
po tom" vyslovil se vlastník jedné
z iifjvétíích továren na doutníky
abychom mohli aoutěžiti a evrop
skými továrníky i jsme přesvědče
ni ie v tikovém zápasu čestně ob
stojíme Jediným naíltn skuteč
ným konkurentem jest Kuba kte
ráž od dávných dob v tom ohledu
požívala chvatné pověsti Ale i
tam máme výhodu nižiích cen a
mimo to jsme v pravém poznání
poptávky věnovali pozornos' výro
bě alabiích jemnějSích druhů
kdežto Kuba ae přidržuje výroby
svých starých druhů částečně pro
to že si nelibuje v novotářstvf čá-
ateěně proto ie kubánský tabák je
tmavéí a zákon tamní dovoz cizo
zemského tabáku úplně zapovídá
Jsme pevně odhodláni nalétli pro
výrobek nás odbytu v nových
trzích jel nám demokratickým cel
ním zákonem otevřeny a počneme
bez odkladu k tomu cíli pracovat!"
Slavie
Debs ae odvolal
V pondělí podána byla nojvyíSf
mu soudu spolkovému od zástupců
k ročnímu vězení pro nevážnost
rozkazů soudních odsouzeného
předsedy unie železničních zřízen
ců Debse a soudruhů téhož za
zvrácení rozsudků jakož i za y
dánf habeaa corpus Po vyslyšeni
důvodů zástupců odsouzených roz
hodnuto nejvyfiSIm noudetn aby
žádosti této jakoi i žádosti aby
odsouzení pod zárukou na svobodu
propuštěni byli na tak dlouho do
kud by o případu jejich konečného
rozhodnutí docíleno nebylo jedná
no bylo ve středu Spojené Státy
zastupovány jsou v případu tomto
příručím nejvysí!ho
návladnfho
Whitneyom V jedjání středečním
bylo hlavním důvodem zástupců
odsouzených ie zákon na základě
jehoi rozsudek vydán neústavofm
jest Po vyslyšení důvodů obou
atran oznámeno ie rozhodnutí vy-
nešeno bude ve čtvrtek
ííra dál Umhflř
V minulém čísle přiocsli jsme
zprávu ie luiuio zpronevěřilého
státního pokladníka south-dakot
akého Taylora který! stát aa o
$150000 okradl i komisař veřej-
a a w
nýcn pozemza urauu avemu sj
zóronevěřit a tát o hekfcb pár
pro podvod a upauaem nanay ie-1
jíl předsedou byl spojený velkou
'porotou v obžalobu d4n byl — leč
tím vším nebyla míra hořkosti do-
vršena Zaveleným vyšetřov4ofm
totiž zjištěno že i státní komptro-
ler Meyers jehožto úkolem být!
mělo prohlížení účtů i hotovosti
m a 1 1 mA a li AllnflrA al it nf
tcimijvu aituuuv aMkuivu
ÍMlliams
t
kc ''onáH o
irma má nejlřpii měiiol a njpoUhliíjlí rodavaa v jat -kseb
roť Žádáme farmryt by na H4 dobylk ku prodeji tas) lati
a víecko se fuČf
WHiMAXH k 1'IVONKA
ftfiw Onirrí 117 riifliana Illdt? Ho Ornah Jírb
totil sám la jíl po nikolik mésíeů
o srhodku v pokladn státní ví !l
jliko vlak Taylorovl za avé jme
nováni po děkovali mél ničeho
pro'1 tomuto neučinit a t(m právě
tomuto příležitost dal lotrovstvl
své il do krajnostt provésti Zá
koflodártvem vyp4n byla na vy
pálr4nf a za čení Taylora odměna
V obnosu 120000 Mimo toho po
voleno bylo 110000 ne] vyššímu ná
vládnímu na zjednání tajné poli
cie která! by Taylora vypátrala a
usvědčila
Teřrjné mínění i Itějilla
Californský guvernér llud 1 pod
robil se veřejnému mínění tak dů
razně ve valných schůzích občan
stva sanfranciskébo jak minule
jsme oznámili projevenému a sesa
dil v úterý policejního komisaře
Mose A Ounsta známého to kar
baníka kterýl teprvé několik dnů
před vypršením lhůty guvernéra
Markhama jmenován byl Nástup
cem jeho jmenováa byl Sieward
Menzia předák to hnutí které! za
učet docílení opravy v obecní sprá
tě m4 Ounst proh!4sil že úřadu
ae nevzdá dokud soudně donucen
k tomu nebude Když prý již jed
nou komisařem jmenován byl musf
do konce lhůty avé ponechán býti
leo by snad úřadu svém-i ae zpro
nevěřil a dokázáno mu to bylo
1'ropušlřnl Ie zakládali onll
V Horuratead Pa apůsobeno
bylo v úterý nesmírné rozčilení
mezi veškerým dělnictvem r žele
zářen Carnegieových propuštěním
více jak 100 dělníků pro tu jedin
kon příčinu ie zúčastnili ao neděl
ní schůze kteráž sa účelem talo
žoní unie avolána byla Správa
závodů železářského králo tohoto
prohlásila nice již před časem ie
nestrpí aby mezi dělnictvem orgv
nizaco nějaké zakládány byly leč
dělníci mysleli ie společnost to
nemyslí do opravdy a proto veřej
ná schůze dčlnictva za účelem zalo
ženi unie svolána Mezi propuště
nými nalézají ae dělníci kteří v
závodu tom ai i 30 roků zaměstnáni
byli Očekává ae pakli propuštění
dřlnfni inřt ňn nr&cn vsuti nutili
áoa Je naříiena boJe vgtí0beCná
atávka
Přádelny maesachusettskó a
newhampshirské pomýšlí na zříze
ni odboček svých ve státech již
ních čímž pledejíti chtí vznikání
tam závodů nových jež značně
zakázek jim odjímali počly
Jen na 8 milionů dol páčí ae
obnos o kterýž ivíndler J T M
Pierce z Yankton 8 I) o jehožto
manipulacích zpráva jsme ji! při
nesli anglické kapitalisty ohnul
Ve 'atředu z rána usmrceni
byli v žalezi
železárnách Carnegieových
"iuo íucui ivťn
japůaobena výbuchem škoda v ob-
nosu 110000
V Dover N II zavřena býti
musela v pondělí prvá národní ban
ka následkem zpronevěry kasfra
kterýž téměř 190000 bance odci-
zil Kdy! kasír ae dozvěděl ie
im 2 1 1 m Tr} VauA avaltratAllt
uiai iviivij vriiu jvj f '
[cbází vehnal ai kuli do hlavy
& Pivoňka
živým dobytkom [
Matky ddvčat
Přil i rychlý virfitt nebpřílíiné
učení působí ono bledé
vzezřeni ztrácející
ho to zdraví
ťílffjtff rlnV (Vlery Com
pound po několik lídnĎ
Jktřino vinuti bmtt brvj wtvrdc&
no — JÍMoba vniil a rot
íiU ti oilrj'i
Matky i dcery které jsou dosud
mladé čato se tážou samy sebe t
"Jak mohou býti děvčata zachrá
něna před nervosnostt V
Ono připadne matce čistým a peč
livým okem viděli ie zdrávi a dalií
štěstí její dcer nesmí býti obětov4no
nadbytečnému rozčileni Znament
ztrácejícího zdraví a slabosti jsou :
Ble(lé tvře radé chov4nf bezbarvé
rty slábnutí a popudlivost — vše to
roačiluje mysl neb každé poukazuje
k jedné a téže příčině: Slabosti ble
dof ti a zhoršení rozčilujícího ústrojí
Kodióe by měli započít! při prv
ním úkazu tohoto směru změnit!
tento nešťastný spůsob těla Pravý
nervní pokrm Paine'a Celery Com
pound jest používán a úmyslem řád
nosti jak předpia každého řádného
lékaře vyžaduje — (tento znamenitě
účinkujíc! krvečistitel a nervní po
krm jest předpis ne méně vynikající
nei Prof Edward E TbelpsM DLL
z Darmouth Medical Sohool) pakli
užíván jak Prof Phelpa horlivě od
poručuje a působí ihned změnu v
umdleném a špatně drženém těle
Jediný týden ukáže že poškozené
ústrojí používá více pokrmů než jest
tělu třeba a rychle buduje ochablé
částé lenivost mizí duch ae vzkřísí
nervosní příznaky jako nezáživnoat
neuralgie a sklíčeni které působily
dříve na zrušení ústrojí nebudou
více aoužiti nervy
Pro přepracované utrápené rodiče
pro slabé bledé dítky pro atarce
kteří jsou zvláfltě náchylni býti aou
ženi revmatUmem a bezsenuostí a
pro každého kdo ztrácí sílu není
nio na co pokročil' lékaři spoléhají
jako na Paine' Celery CompOund
On změní krev On zásobí ústrojí
po celém těle novou látkou On na
praví rozum Oo vyčistí každou
maličkost škodlivé vlhkosti z krve a
zašle Ji rychle skrze tepny do po
krmů pro nejhlubší a nejvíce po
iřebné ústrojí
Navrácení zdraví a činný a vymě-
něný stav těla Jest v Paine's Celery
Compound
V South Dakotě dostali pro-
hibičáci v zákonodárstvu n frak
Zpráva menšiny výboru kterou!
zamítnuta býti měla předloha
předložení prohibíčníbo zákona ka
novuodhlaaovánf nařizující pora
žena totiž byla t úterý v sněmovně
49 proti 31 hlasu
I
}
f
r
- t
l : w
-Vťí
í " -
ť -
i'--
t -
x
v
i
t
- i i '
i -
'í
I
é I