Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    31
W Hoví %(%% sMioum ? Mi
Yorku o 9i iih dm"kritifké
právy opět republikánský m)or
Wlllllam K if„fl( ( rkolm
tí druhdy WmKlfitrrwoyrr
V řw 7J flřřil místo rir4 Tw-#
div tf odíráni o aulo frrrl
~ 1'lnftn j ilodko rMii vy
kli lil Po ykř frA ri I tík ti l
f pJ oddal pohodlí i ponsrfnl
práfti politlrknaj f rtknq n
?Momi:fbmlillMřft Jhbl mfr
trti4r(f I fsprté loni tnof w tupla
iftWlt k I li I t AtAtA k oh
f H 'álelitostsm fitěnt mml s
tMj OpfcVl 4kl-tl0i!i Nw
Yorské
flTtinAiřirj titt klít iU tor
tutlané ri#rf tflbr bliboíf m
I by Um ř'(mř'lřt byl rn
M Podle nedávno f fcl nA práy
éMal mimu skoro ai tolik míny
itaté e stříbrné Kdyl ! li nt
mědí volné řilcul střfbr mil by
rolu atHhrn přiroienn klenoutl
f VňitM tvou hodnotu aipu liti
lehnti měnu zlttott tak U byrhorn
fnlll pak Jn polovb I tolik měny v
oWhři fonyní Wvdl hy pk
měna tato měl jn j-olovíénl kupní
hodnotu aevrkl by latiě kupní
I hodnou nail měny rti j-dnu f tvrh
fiii toho co obnáAI nyní
Ohio arani t1 tHoriliiu
t víwb ěerno hA kteří a vi it4f crh
jižních vraždy neb zločinu néjUho
vAbec byli dopustili liurb
wlter l CinrinnMl kďríJ Jk jm
1 oinAmiH olmttnal vj)4ti( VriioS
tUhu rsb Ihinjdítn x té J-íiné
flčinjr l by o návratu vrah !i
Kentucky li 1 provedení Zikoua do
vlantntob rukou ral cwn níitAlal
rikon !o latnícb rukou vieiti a j
bftohlťdnA poroSíii NFiacbovánfm
Ukona Jejž byl přínahsl tacliovávati
a rovft(]('ii CRueiihai povinnoHt
vou co aoukfl i co obřan Cprnoc
ten oblalov&n jent i vra!ly a ncMti
i rtejiiífnSl jř(5iny proó by úřa
dňm k potremánl vyilán tyti němí'
a v pronuátřní jťho na vobolt aby
po pffnadé v Ohio noou vržlu
spáchali mohl netit ani fpravcllno
) ati ani rorutnu 1'ňide li to a ros
audky naíicb pán6 noudcft takto d&le
Blanou ne i nich c&hy (lenpoti ktcř
rocnouovau nuaou iťi ohledu na
wpravedlnoHt a tákon
NlNÍ JIKAK syn( vk Wahu
ingtonó vládnoucí Hlranit nezalu
buje jméno "dtmokracitó" nýbrž
měla by býti tvana "dluhokracie"
protože jedinou Její p-ácí skuttřriou
— kromé bořeni utarčbo blahobytu
— jeřt děláni nového národního dlu
bu Za ten krátký čau dvou rokflv
co ji národem byly odkázány do ru
kou otřže vlády přidělala již 100
milionft dolaru toho poMinánl i ni
hož no mimt platili hexké úroky —
a nynt u! taxe dochází a té Htrany
smutná ivčnt že bea třetí padesátky
to nepůjde Jeť tdy wvrchovuný
íak že tomuto dluhokratickmu kon
greKU krátí ae dech a žo již cáhy pře
atane dýchali aby moudřej! st ran 3
A lidé mohli v bahní aařezanou káru
národa zant vytáhnouti na sucho!
Jaké to divné řízeni osudu a jaké
to nealýchané fiako té vlády pro
kterou před dvěma léty bylo nošeno
demokratickými oaáitenci na hla
vách tolik hrdé rotpnutýcb hohoutA
kohoutkM Ubožáci: kasali sobé
rukávy že tavedou"tariff forn venue
onlj" — a latím ee jim 1 toho va
jíčka vyklubalo kuřátko "tariff for
deflcienciea only" tak že jsou nuce
ni právé D&sledkem té svoji slavné
C reformy dělali zúrccilelné dluhy na
1 dluhy! Ani Ob
V V PoaOBOiiODxtM JUT KTKEAK
obraci ae i demokraté sami proti
presidentu Clevelandovi Poslanec
Sibley a Pennsylvnie v dtdatě o
předlote k úpravě mřuy pravil mi
Aul áterek metí jiným: "Jestli
ilUV mmm i m 1 J I Ulil mm W
ai o poilapánl práv lidu aaatuhuje
JJ lan Mt ififM sh tinrpovt(
tkřfi hnut Nad4l doba kdy
vlála riiAla by sosiivatl riAMto
JIt#lio fit mruku břicha i!řtlM
Kdyl byl pak nbvlřilf přsl Un
sliby ftřid1bfídi b!af i ta M#
pMbdy v kořl((ř Vnil tUh$
hl ffialny řMř bpobílrfitll
hýbli - o od7isk( Kam pak
ostrota pr„sU„ (W afl)
IHM pratř I k lyl li l pMti
) ni sTfdMl killý Jb nt t
vltní m(tf Kam tk úl ort
)a fálírti s-iplho (ll iiiir l Uy) A
po rion t lim tf M(n( rtffrsU
nos stAj ď o (fota prtf'(hi a
táiela ♦ rf A-U supřeh k lJtahl'l nepochybní Hvalsna bud
blahobyt byl takmř v ibisíhii" Tak
bylo soa kdr úť(ft ol ImA
kofi(rs(i n prssidsnU vlastni stra
ny
Air tnraoi ravn' 10
vřdl l'eňřsytnský s roř Jiy
ontiy v sstatti a ftAm i při-ava
I i
pn um sto pany aoy yslotil
ťtil své přesvMnfU jst at přilit
mnoho takotýrb iátp ftliln v kon-
{r#su ktsřl jou tásťipt i korpori 1
V yprávíl o jednom případu jbil
l-yl prý stř ikem ( pře l Um kte-
rak prý je n státní senátor INimvI
vnsa ute i fk iavi u mM
lednslilak trnsh til 1IU
troio #„ lil „ 'i u lil
ké s iijné od 1 #iniXnf otíftri
'
l'iiu iimiri íeunau jas spo ecnos(
i '!
rrr wjrnif
lakovém postaveni ma fclm vel
kou moc konati dobré neb tlénemí U
ujr jh uuToirn masusraiia prensii
ránl že jednají v tájmu obecném
_ i i
anebvEájmn které Mrany když ve
skutečnosti slouží pouze jen velkým
korporacím Míli by vyjiti vstříc
svým spoluobčanům zřejmé se znám
kou aluíebnosti korporaonl na ('ele"
Kdyby opustili siné senátu víichni
tb nové ktefl slouží tam korporaclmroaera "3"° ovi'fl výsenlm
zbylo by jich tam věru málo a proto
není divu ie slota Quayova spflso
ona preavapeni Usiatně kdo ví
jes -11 se pan guay podtval do isr
cadla drive než mluvil
Sbírky
ee pro f pich hladem a btdon pouti-
ienych krajanu v Acbrance
Sbírka zahájeuá v okolí North
judson ind 1'íspěli následující:
Ptsnlcl dsrovftlls Vío DoIaUI 1 liuil Vio
DnM i bulli Jm EoSot í Víc V4k J JM
vat u i jn iuiir i Jn xjr J J tt
chl4 1 Jo zi t jo Komiáiiji jn kou
ksllk i Tt Uorlnk l%i Mt Bortině s n
Typor 4 1 Idlj Un Oponoh 3 Ju
črna! jr fimoiiiia jo proiiPn t Zob-
váokjj Kri3noi4iki rr fi(m]ds a bntie
Jnle Žito dsroTSil Jot Zlo 1% bBlli Tt
Prlcb1 KMénldrJi VBUlowl JnV 7 7 -1
HmrtJ Jan Paul I Js firJbl 1 Jan Konksllk iť na """ Eua" Hl pODnOVajt ho
li JaoBndkal KnknNoi drTaII: Fr V Do- I Hlinské třídil to Voliěft kt r lrla
ék i bntla V H ra 1 Hoakr lAt-nltat Váo
PH 60 llbar Na brtototl: T Blaln í&0!
MhUj Budka f i Jan Atutn íooj t Zaaadii I
črv ti: rr Óiadáfin jo vík
wi # r-u iainf t aooi nm HBDifíV ao: Hat
iiai ase pr Kour itai jB Aufl o rr j
toik iMei At liow
fcoialío HarlaDaikovi droraU tNkrttka
a dta nikí kabáty od nHm-nTaatoh tdn
pár třftlcl 4 fc-nk kabátt a uukkt oblk
zUoo do Bd ooik-a ooiiJl
siře mouky i pár tfWea přikrývka muUkf
Morth Jndaoa Ind I
obírky
r prmpTrh htatlem a bídou potiiriých
krojanU v Nehrne
Jan Slibnr íVnu-ll V-l # rn
xia
'
" v"
Jan Tánek Leigh Neb 50
fVllím éí ol ťUI oia""y v zemi rozsi
e 1 ! :us
Třed tím odesláno 3470
Hurklftťs Arnlca Šalte
Nellrptl maaf na svltA
iiro irtaaaf udí
iUriňi:
siny ouhiiBt fxir vrrai
ntm osoobra Int kafi oka ťky trraalBf
K1M Hafl M aplBoapkojt
m poiaoru tac srabíťka Ma
to TlMb lékitnl-Ji ii Ooodaiaa Co I
slaioa tilu nbo m nevetmoa
MM
BCBO
pmd) TMck lékitnl-Ji a a Goudaiaa A Co
Miiniii 9 t uam
Kam (o apfjfniff
1'AII-'! élsdrtlhn roku npfyfiuM
Iřosinr#m vtkainls p#t iho
wí l'"Jmf vydáním skoro
" 1" wllionl m ly dM řoky fiv
111 "M'k skoro t nsl h
I'" '"'""" J
ÍVrV J''1 ? "" 1
i"doiifřift véhKdsk (p4b'řit I li
bii um tw
Utl!f -I„ í„l„J„
H„ r)lf( „ MM#M
H1R s n„h lw i it i
Uťi nmhhf hscostatftll k krtll
IvyUrtf ubr-it4h řtsbof vfintrnný
p"kn přiiháil Wahlřiiťrni i
I
[dvojnásobná dA na výrobu pita
iákohA ďistta Inb b pol
I "' fřoba pita dtni jfdnoho
i]oiarei t# sum viik přrd la ko
imtsu nrunfíhi sněmovny po!nrké
a „i w#hiini„ ifcfft
ewlh ktrr nám irliuM „to
I ' ' ' - -
Ktropi ttjm AukIíí WUb při
pravJ# prý iprávu k# konjjřMi by
hvýúna byla dA plvnl na dta dol
na t I IIns l kdyl jednalo se l-ni
1° přVdloie rlnff mři Wilson v
umyn)tt dan na pivo alvojnásobítí
Ivxiňl nářirtea předlohy mé v
l"m "'" 'n míla ivjie
" I'"""! Ji" iion a a
mm 1 ''" nebude na
Mii íirífm obeí-entvu kterél
I lififan fiaV íh lal n t Uinl i a
" " %" '
i „ „ r i n i i
I tiudou ji poutě en sládci a hostin
lkfml) Lákavým airoveft jUim
h to iH ílříLAvin 1 mnniíné
„řiUm l30000noo roínS sni!
' ' -i
spQobeno bylo jaké tvlánl vydá
nl a vybfránfm dané té
Ař jak praveno obmýšleno bylo
avýsenl toto hne i v loni nedošlo k
tomu neboP se strany sládkň veden
I vl takový nátlak na Wilsona že
donucen byl k ustoupeni od pávod-
nino umJsu "vťa- Hlavním dft-
daně na pivo zvýíena musl býti též
i cena ilmž rozhořčeni budou ho-
atinstl a hosté a obrátí a ámilm
proti Btraně demokratické kterou
[až dosnd velkou většinou podporo
vali Dflvody tyto ovsem pomohly
neboP Wilsonovi a demokratftm
vflbeo nejedná se o zásady a o blaho
i prospěch země nýbrž pouze jen o
vítězství o volbách a nabytí osob-
nibo prospěchu
Co nebylo provedeno loni může
a vSaV UtÍ li íim i
"=T ' 1
ooacn a uemonraucita strana ne
musl nyní býti již Uk opatrnou
„ „ '
Jk° bVa Pří(J Volbami VftdcOVé
její ví Že se tak brzy ku vládě no-
že budoucích pražádné vvhlldkv na
vff7Entvf nmaif „AUlf 1! „
_ _ : i
JniVejHI pOtjpOrOVatelKOU 1e1l
Co hlavně a anad jedině nyní na
si i _ a _ i
"ll5M "aJ' JťHl "cezeni oaisicn
"cbodkft a proto i výčitek neschop
nosti kteréž se jim právem ciní
J uu ciueii uocillll rovno-
váhv mezi Dřliinv a vvdÁnf m třVia
I: i i-
1 ía tfn uceItm jnkéholiv nové da-
né uvahti na občanstvo bylo by
l orovname u tento stav veci
oíekáváním demokratft seznáváme
lže nesplnily se ani v nejmensfm
íIiby kur nim íinili- Slibovali
ie řrJei'" noveno cemmo zákona
cíli opravou celní rozmnoženy bu
0'"1 ""' lrJn P'ny ze ozi-
t-v 1 - X #í IIJ y
ven bude prflmysl nás takža bude
analtlotiii USflA liUISfl
dř kll ňl nlbn i vvraKltli l
ne rozSířen bude náS obc hod a_
lAnA xlii_ Li
splnilo rýbrž naopak země rjvržena
v useň a iuiu anií by bylo vy
hlídky na brzké polepšeni a návrat
blahobytu který jsme ta dob zákr
n Mclvioleyho požívali A ti kdo!
: ™ v""" 7""™ r''" y
ku správě zemí neví si rady a po
v slabé chvíli voliřft tmvolini fivli
' - w ~j -
moci nýbrž po apAsobu finančních
mlnlstrft ttropskfnh vymkli
jaké fi'#té dané mí na II I ovalili
kdtlto reprtblikáfiltf siátnfní míli
dřtthdy starosti j%fcou dř bylo by
Mpa íftilítl
l řd
Kf 1 k lo j-t #) t Ir ho dsmokft
lí fch' blahobytii potMsn M do
jíst lřmřfl t li i odtřsi efto fib
psf kťřé břoiilo im vrhnout! do
vřdíi h Jf ti loiaikft iavedanlfi
plrová mty stámři b bankovsk K lo
j"ň pořiíktl I pooř'tl řetý přdbřh
♦ lei fiifíHI ssontil U !ál ni'#
rh fen anil by v' lh hh s
chytá tm tti jko lono ii a !(
dAkladnbn př'ryícnl r ro#viy
ehf-e prosadili lákon o jbnl yt(ku
nfoá Irilnl poni Jr n proto aby
mohla řfř-ř U ap A oťn nťintt U
v I apoA dobrou tftll
ťřrdtoh n épravu míny - vbtřié
na iniísnl papírové mny klsrál po
Vi rokA nám sbmM a byl bei r1-
f óru tru risjlspíi a nJjist7j jkou
jsioe kdy mřli-ktsrájl po lán byla
v k jfresti byl ledbdo vt&dil
připravenou sekretáři-m Carlislem
se atolenlm president V'4k I
nsbyla profnjilfiia toh i dAktzem
tiejlepilm jpst in nel z rukou komise
vyíla byla valně imnřn Ale ani
v lom zpňobé neuznána byla stra
nou které vyšla z prospanou a
kdyl došlo minul tden k bUaovánl
o návrhu komise aby konečné hlt
sotánl o předloze poloíeno bylo na
sobotu poražen návrh vřlíínou 5
hlasl—121 proti 129
Afi to poskytuje naději že nynéjil
konjre nechá otáku měny na po
koji a nebude finanění poměry v
zemi rneppkojovat tak aby obnovila
se davěra a zavládly lensl ěssv iert
ar a é ě ~
to se strany druhé důkazem žc sira
na demokratická nemá řádného urěi
tého plánu a elle ie neví kudy kam
ze v ni samé a mezi mezi jejími vAdci
panuje taková rozdílnost smýsleul
tak ze Jakekolivék dohodnuti tím
méně jaké prospěšné jest úplné ne
možným a proto i strana ta úplné
neschopnou k řeéeul otázek vznika
jících
Vsak případ tento neul ojedině
lým nýbrž veškeré jednání demo
kratického kongresu jest jediným
pásmem pokloskA tápání ve tmách
zkoušení experimentA jež se neosvěd
ěujl a chyb jichž napravení i když
všeobecně patrnými He stalv neví
jak provésti Chybou nejhlavnéjsí
byla ovsem "oprava celní" Jak záhy
seznáno měněn zákon celní bez oble
do na potřeby a okolnosti a nejen že
tím příjmy vládni zrnenéily se tou
měrou Že v pokladně zeie ustavičně
schodek nýbrž zaviněna jim i tíseň
prAmyslová nedostatek práce kle
sání mzdy a tíseň obchodní Vsak
aby citelná chyba tato napravena
byls na to ovsem nikdo ve straně
lemokratické nepomýšlí Y ani
nejkřiklavějsi vady jednotlivé kteréž
nejvíce jo pociťovali a ktoréž daly by
se snadno odstranili uemaj vyhlídky
iia opravu Tak mámu tu ku príkla
du diferenciální clo na cukr kteréž
zemi pražádného užitku nepřinese
víak nám všechny evropské země
znepřátelilo a přiěinou zapovědí pří
vozu masa do Evropy jest Zrušení
cla toho nepoškodilo by zájmy
žádné leda snad trustu cukernílio
avšak ujišťuje se že se tam na zru
šeni cla ani nepomýšlí a Že vAbec
bylo by nemožno v kongresu je pro
sadili Tak máme podooně i a reci
procitou kteráž nerozvážně zrušena
byla a tím mnohé trhy zahraničně
našim plodinám uzavřeny Však
demokratický kongres neví co pně tli
aby tské tuto chybu napravil Nechř
ohlédneme ce kamkolivěk shledává
me íe to co kongres nynější vyko
nil bylo chybné ale neshledáváme
nikde snahu o napraveni V ději
nách této země sotva bychom nalezli
přikladu rovného aotta bychom na
lezli dobu kdy kterákoliv strana
byla by osvědčila tolik nesehopuoii
ve i prítě země jako nynější strana
demokratická a neilepsí co nynější
kongres uěiniti mAže j-st aby zbý
vající čas použil k povolení potřeb
ných rozpouiA a nepokoušel se o
řešení otázek národohospodářských a
finncuích nýbrž ponechal je k řeše
rí kongresu budoucímu kterýž bude
t mlt schopnosti i vAli rozřešili je ku
proapéchu celé země
novo mu
ř tiw S t(tis Kímu utO nýt
H i f-: iht t iitntii p-
"' H 01 ! t ' I
lllalirman Km - Pioím adtlt
v líovorn! Jfli jn Vám rná
mo kdy b i b itetřen krajina V
fioiř ndÍ4iikni tk utárm Kieka
pořMis Intrtvii SI Jli bttde
dávat os f!i tru en domovina snob
bud pro lávif i V kťrrii pla
mu ta krajina b ií
Atitotl lllobab
fťtfK I Posul lifVÍme IVssI
I ln €! I itf tdká l4 otstřt
ním řpřvr' a kdy provoláni vydá
netd riám znitno 'i 1'oxeiiiky bu
dou zni jim it pólu kon
ll'ifniř f (o sfe řpliH'i fo (nul
né platit fibrt f li který byly od
řudof bA pot oipsny 1 IpII ve
výrho lni rátl li rrlorie Mil vý
choné rd pArtnl fUlth tmy
Stí tilli Omabfi — 1'roWm sdělte?
Hovorně rajikýfh podmínek bule
pfijiý stát fnh Jn Unie a
jkým s Aiditm tidrll se tam svo
bod náb'i iit vl a iame1 mnoho
lenství kdyl by Mormoné opět na
byli rá lv!i ly K
Oitpopftť Podmínky pod jakými
kongres uzavře! stát Utah připustitl
jsou le étata státu U uh musl zru
covati obyvatelstvu republikánskou
formu vládní nebudtt ciniti žádného
rozdílu v jMiIitickém neb ooéinském
ohledu niei občanstvem rAzných
plemen neb buy pleti vyjma Indi
ány ž ústava musí býti v souhlase
a ústavou Spojených BlátA a prohlá
šením iiťodvislostí ř zaruéovall
mutl svobodu náboženstvía provždy
zapověllú mnohoženstvt poslední
tento článek nosml býti zrušen bez
svoleni kongresu To jst v podala
tě zákon kterým se dovoluje territorii
Utah do Unie co stát vstoupiti Až
sestaví svou tMtavu která těm pod
mlnkárn vyhovovali bude pak mAle
president vydat provoláni kterým
Utah sa stát prohlášen bude
V Californii odbývána v pátek
inaugurico dem Budda za guver
néra a tím zároveň zamýšlenému
konteatování ho sírany republikánA
přítrž učiněna
Ve Washingtonu odbývána v
pondělí porada komisaře indián
ských záležitostí h jelnateli veške
rých jednatelen na reservaci Sioux
a sice za účelem zjištění jakým
spAsobern nejsnáze dalo by se docí
liti toho aby Sioux Indiáné sami
sebe vydržovat') mohli
Z Chicaga oznámeno v úterý
že mezi 15 vojíny spolkovými t
Fort Sheridan a maršálem a přira
zím téhož strhla se v Ilighwood
krvavá rvačka v níž tři vojíni ne
bezpečni postřeleni a oba úřadníci
těžce potlučeni byli Kvačka vy
volána prý byla vojíny kteří mě
stečko "na červeno" barviti chtěli
Pověstný bandita i Ind Uill
Cook kterýž v Indián Territory a
bandou avou tolik loupeží natropil
zatčen byl dle zprávy v neděli do
šlé v New Mexicu šerifem okresu
thres a přítomně se za mřížemi v
líoswell nalézá Na polapeni jeho
vypsány v celku odměny v obnosu
1(15000
-XSv Obdržel -vtX-
první odměna — na svřt výstavo
Díl'
CREAM
®
v
TOMEŠ
IToJdolccji&leJi :j piiprarem
Clatý prtfk s tlonbo kanout Pfoal 4ai
onla kaajaaoo a Jlnoh oalatoi
!'! 0 BOlA V POPftKsJ