Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W P í
1S
J
"tt
J
4
4
M
' -4
í
í
í
1
4
v
'! :
]
V1
n
-i
:
íi '
' i
4
i
-
-tf s
- J
-jí
- á
ír ♦
-Í í
- ť i
' 4
z1
♦
POKROK ZÁPADU
'i ht pokrok 74p'1'ifri"f C
IIH
i S
llid - '
flákám t
1111 jllftl 13U IU
fofl IV totvst
Vytká l kahluH lřftJn
Tutafstt Drifctrs
ftltltl ríakMř JIH RONtCtf
AÍfeim
řm ipnjufil 4tre K11 fllň41 f ri n
fS Potili Hnl(intBH' A Hf wtoti (I X
bo f řrfr
ř~4ptrt # fi t hii Spli knititrni
tmcrlefenit M f
ív řřnřa
lH nwJHavtn'! kňft Sfpí S r''
MW T t rttf"(inn lp awn t
Jttuknii hanknvn) ) aa jtuta Mini
litiny ) a4iík na t'onl ikii ta ktnt
tM i firaccal ar ) ! i a adrkolir (n'i
Ml I I- lMfllnrí knikr V hnr ! f
nkft fápnHn Otnaha Hvttm
Vl(
ttm finl na r -wittptía
oniiíiT
Hrnhné a r4n nti4ky MT#fHln!m fmiua
ta diwhfi ih Mkf tht'iné ni-
aiilW řal řiíímo T íti4 ia Iříkrit a
nohiUrnl llh'f n: ímrtl a Jmi
i 0t Iři patrv ta afl tivrrpjnfn!
Riwhf haMf prtitn tjHlt ftř}Mntp tolik
pfpH lak lkiu fihWku iifl l pti
OhlUfk na íl#l 4nbit titnaml orhninl na
pořiUnl A1rii]ta Jixlmwl-ilíi i rikrtkKa
VOKnOK ZÁPADU
Omaha dne 16 led "J5
ZL010VtT(A CIlftlřKA ill JĚ UHt
ide Z New Yorka ndlajw něj in
pofitkem minulého týdne oznámeno
bylo v řdrtvotním áťxlř jřř 3000
případft chřipky
JAK UK FOtOBX KKaOCtILASÍ KOt-
gre preidt'nlera a jeho ťkrtá
řem pokladny a rafiícrre e kojit i
nadějí ie ujdeme dalíímu znepoko
jení finančního foMentlvím kongrenn
ŽJE SMfřLIřfí RIHKtHKt HA JIHU
dusud nevymfelo toho nejlej í(m
dftkaeem jest uneSení cákonodárotva
fioridMkého kterými prohl&Seny na
roeeniny arci-trádce Jt-ff Davist
yátkem státním
Nikdo mm tli člbn Bti pohnutí
Boucitu tklivou proohu p Antona
Kříže t dopise r dnešním číitle na?e
bo lišta Doufáme ie prowba jeho
dojde ohlaa a bude vy pomoženo je
mu i maličkým jeho
Z Mississippi sk bdělcjk hni
EttamnéjSími plantiiníky docíleno
bylo dohodnutí ie budou platitití
pouta 50 centft mzdy denně A pak
se jiini baroni diví ie nelze přit£
hovalce do jižních ntálu přilákati
V JtOCf 1894 OllUÍKNO BYLO 0800
vražd o celou třetina více nežli rok
před tím Není však divu Že počet
vrald m množí když 980C vražední
k& pouze 132 odpykalo ia zločin
vflj na Šibenici tedy ani ne jeden a
pal procenta
Bostos řOVAÍOvAřl byl aI pohod
sa sídlo učenont! a proto tím podiv
nejí zní co lamnéjSÍ Journal píie:
"Jet nesnesitelném aby v Bostonu
tisíce dítek řkoluího věku potulova
lo se ulicemi % té příčiny že není
pro ně místa ve Školách"
Léta 1893 a 1894 byla jidivými
od skončení války občannké kdy
vydání vládní bylo vf-téím přijmu
Není proto divu že lid příčinu toho
tvéděti chtěl a když jí zvěděl že
posýlá atranu kteráž příčinou toho J
byla na zasloužený odpočinek
Zi Sru-ka dochXzí zmivA Ir
mezi králem Alexandrem a ]ehu
otcem Milánem panuje velké nedo
rozumění Pověděli to k novému
vyhnanstvS krále bídáka mfiže to
nedorozumění býti tom nejproupě
nější věcí pro zubožené Srbko
ŽKitziRíKf krAl CaKxkcii vy
jádril e ie pr ten kdož umírá bo
háčem umírá zneuctěn Sám dle
toho se ale neřídí mfto aby mzdu
zaměstnancem svfm zvyšoval tuto
značné soííil čímž hezkých pár do
lárka na hromadu jebo se nu při
brně
frrtBirrirtr nst sifutvr In
prý f roku 100 jlatl U bfr
n% Infintovsn buJf llf In by mJfep
Ijm fjdntl jej Ihned inovo tik
aby s přfprivnil pm (en'i t luno
ihneI apo{l tnidtl M"Jn4 f by
pik s přfliířií t m byl tHwf bofov
byl dřubf (nlfř „fj v #ntříl if„
nttit pflř(ift l!ovy trál
íem rbre vytlaknotitl soupeř nll
n rncMy Oťakátá I ntbiien
bul lelefin ttAitmn spoUfnt
Ilvllnvrri )-n aby iřiin byla
lřntat ho
ihuamoma orir ir-nv !koft
enaai i — da polb iat potvenl to
til btli přej prita na ublilobu t
uaMy VrJs u rhicaká polici
mní sic fiířfm novým akut'noii
notibkou sto jit 1# také je lnoq
některý a těeh vraha v uniřjrmé
pfe-l tAn doatal
A KASI JOVA láfďíA K ROVOťt
Milwaucký p 'lc oiid e povotil mí
nulěho tfdíie roito I jndf pinMre i
té přfěiny } msnlH v ji-jl loínie
pravidelně dlouho do nK-i z drinky
bsfcil a líru prý útlá t Iravi její po
řk(jZoal ťol Lk leirté kdlbv
ýval kouřil cigrety !
TEIArí DKMoKNATl fOlAĎUJÍ
odíkování e spolkověno s-nstora
Míliu Mií to také rozum! Jako
!y bývsl jíl někdo slylel o tom aťy
sfffiťkdo poděkoval z éřttd kter1
vynáií 15000 ročii a k ternu ke
viemo když Ihfita jeho tejirve po
čtyřech letech vyprii
KoíEČJlt H altltVE l WASfl
ingtonu ž ná4 těžkopádný presí
dent se rozhoupá a snad vydá ro-
volání kterým otevřena bu Vankton
ská reervace v jižní Dakoto oadní-
kóm letos s jara k zsuiímání Na
poiemky renervace této čekají jil
osadnicí po kolik rokft
OlSTL'PtJ'CÍ IOriLlTICKt OfVÍB
nér Lewelling ve vé zprávó utátnl
mu sněmu upozorňuje ie stát je ve
spatném stavu finančním ie v bu
doucích čtyřech letech propadá asi
za 1700000 úpUft a navrhuje nejen
víemožnou šetrnost nýbrž i zřízení
státních sslona po rpfiaobu Jižní Ka
roliny A pak prý populi#ti nejsou
krenkové!
V MONMOUTH IOWA MAJÍ JthVV
stařenu která jrst nevlastní matkou
své nevlaxtní matky Minulý týden
oženil se A Hollenbeck dědek 78tý
s paní Kunice Ilolcomb mladící
74letou Nevěsta stala se tím již po
íenló manželkou a od minulého své
ho nuaniela ěís 5 byla rozvedena
před vánoci Nevěhta jest nevlantnl
dcerou David Likea kdežto ženich
jest jebo tchánem tak ie nevěsta
jet tchyní svého ie vlastního otce a
nevlastní matkou své nevlastní
matky
VAlka Čí-víko-JaponskA nezdA
se posud chýlili ku konci Japonsko
nechce přistoupiti na iádná slova a
sliby nýbrl žáda od Číny podrobení
so Podle posledních zpráv jest
možno že nynějíí dynastie bude svr
žena a nastoupne dynastie pravých
Číňana
James L Diric bývalý okheiní
pokladník v Ellsworth county Kas
který před dvěmi měxfcí práskl do
bot zanechav díra v pokladně velí
kosti 140000 byl dopaden a zatčen
v Galvestonu Texas Jen aty po
tom občané kansastí nenakazili se
příkladem Holt Co Nebraska
é
VOLKBSÍ ŠVINDL PKOVIDESÝ V
Kansas City kterým několik řepu
blikánských kandidát A zbaveno mé
lo býti úfadft se asi nepovede neboť
jou nyní patrné důkazy podvodO
spáchanch Tsk ku přikladu jeden
z volebních úřadntkft a deváté wsr
dy Thos J Canney svědčil že v
jebo volební místností bylo 217 re
publikánských lístků z osudí odstra
něno a nahražeženo demokratickými
Demokraté 1ou všady atejni tl to
Jest v NewYorkuCbicagu neb Kan
sa Cty
Paíi Zimft ii fit t+ttt iřooitJ tnUtnt tkltíu inainYi i bjly ttUthnA Vlak i tiif é
fitij fikU oibý( ti klerá tsllift omsmti] i Anderson n ámofný fnfkřallfM s dfulm pfUíláfl
t-Mta vífieU Ism obíabbti prVfolnlk WíHUřn Jones přý nemá pé' kdbj ti m rltěll poAltsl! itřitf jl
povoy voli-bil fejoti tenmfa ifs-jliu Jil tSiftf mekfre itll prý by oiřpll J Inotllvel promysl rulnl'
mokrat nýbrž mlsají hiezt nimi cítil Jk zlé nAsfsdky toho Indism mo dílř Hf tl t% tnwé dt
I řspnblikář4 fi'řjřft trntft ' ! ivUtnfrn sfMem k I ♦ dejííř k sry dm'křlirk nipiwíí
oebofoii dfMilf n4# ndátil Malíř
demokrsté podbřýřh Mfrfift n sl
( n i vím f# itoítik# netřeb
řiáfii jii li přídlátl
1'nowf Koleni Ct sl ttu' řoiil''f'" wmÍ # rprávy Inliiny přt
Někteří řoiy hVti řietbtl fe
mít! ČeflimÍ'birt((ký Sttalieít(irn
řiemá J-J h Němf anl IltkuU
a
a v i pisti vít k S sIoun s
dloubím vlebí jej en řesh Htso
leybo! My jtn podítny pronáro!
hdyl si Němci pM UlAiJI hal ví
blssní mule nejatn spokojeni} kdyi
I j" nepřitUaiflaJi ditám jím j
HrAfl#TfHA ťlAoV!A VlAl
chystá k vyšetřovaní velmi sjt
tuatébo předmllti (# eo docíleno
bjlo v oberu tlu0 stfiji v porovná
ní s práci ruěnf s na Jak dalece byly
stroj j rácl ruční na ujmo Kdo
provná stav dělnietta i dob kdr ne
byb# strojí se stavem Jeho nyní n-
potrebuj A kati na výsledek íe
třovánl úřadovny statiatícké
Jffif srAriUi v nononuv ttouik-
jí poataratl se o ubražení schodku v
pokladnA spolkové uložením dalll
Isno vnilřoiemnl v obnosu IJ00 na
každý soudek pit To bylo by to
tožným ivíiením dané i piva o
100 procent kdežto dan oa kořalka
zvýs na sotva o pětinu I nu oviem
od Jihanfl nemožno přee očekávali
aby zamilovuný ksntucký stflj truftk
sami sobě rdražovalí !
NtMIí KO I1B07Í JíAm JfYil lH Ht-
bude trpěli ve iýcb přístavech naše
komisaře kteří byli tistanoveni do
hlížeti k lomu aby cholera nebyla
sem zavlečena aniž prý připustí to
ho aby Spoj Státy vedly Jakoukoliv
kontrolu neb dohlídku v Německu
na vystěbovalce Nežli se nadějeme
ude mít demokratická vláda vysta
venu kolem Ameriky čínskou zeď
mou před lety demokraté bezpod-
statně straáili
1'OĎAtKKU TOHOTO Bf EU ITJALA SK
lády republikánská strana ve dva
nácti státech kde loni aneb po více
et byla v menšině V DiUware
New York a T enessee nastoupili re
jublikáne po dlouholeté vládě de
mokratické v Pensylvánii a Wis
consinu měly demokrati guvernéry
po ctyry roky a Kbode Island a Con-
nectieut po dva roky v Colorado
Kansas severní Dskoté Oregonu a
Wyorningu nastoupili republikáuó
po popu listech
Pravým vzorem Amkuióana jist
valý president Harrison kterýž
po vysloužení jedné Ibftty president-
ství sal se opět prostým občanem
ako kterýkoliv jiný Vr4ti „e ku
svému povolání právnictví a když
nedávno při jednom přelíčení jeden
Jeho kolegu připomenul jeho pre
sidentství ohradil ne veřejně proti
tomu prohlásiv Že jest právníkem
ako každý jiry a nedělá nároky na
žádné výhody které by nebyly po
ky tnuty soudem i tomu nejposled
ějsímu z právníku
PnoifptiHou pbkdloiii' podal po
slanec Iíayea a Iowy v kongresu
est to totiž předloha aby zrušen
byl nynější j-pftsob registrování do
'A i
iso a na ruiatn nťhn VainAfií lal%l
-_T# i SI la
v a v i j j uu-iiu meu n
raaa v paju ztráty Htiad všechny
země evropské mají zařízení lakové
zaručují dodávkujenom zde máme
ten nesmyslný systém Že v pádu'
ť
ztráty registrované zást ky nemůže'
ztráty registrované zásilky nmM'£
zasílatel činili jakýkoliv nárok n ' "lil uwnl a i T
náhraduamusí fokoJili se tím že ítÍ "
viiiua sna?i se vynsjítl kde a jak se
zásilka ztratila Cenné r ředmětv až
posud aaMÍlaií se většinou „o
ress Jet-l i nechce zaílatel vysta
viti se možné ztrátě Jest „ví™
'ázkou zaláli předloha Haysova
ruiBjrin au araiaosu zdj vajtci do-
ivláítftl M Nedárno ohUi-
val Ul i In líy í bkřl isknpalj
žlovíka Iliíbo po řtyř mlc 1 b
jej opít vykopali k liv-N t řive-ilt
jímitl opttrnl
(L'lM AOSHÝ Č'S' MOStOVa I řOif H
firtjs tis Vlhledxiil k nl porárnc
o domriělěni biskupovi tVpovskfm
I byl JIJ Americe ěrkf blWtupa
sítí bivktip Numtirt řtťUru 't
ehstíc který V Ule I átj ! do
Amerb ky t řijl v PliíU lelphii bi
kupstvl dosáhl B V řon 4'i e
mfl To ví Jl n-po lijbiié prav
da vlak nemní nio n tom 1 k
Číťhftm s nebláM
Z Kvaorf ikicmAiI rra4r Ie os
thod po celé Severní Kvropě hlavně
ta v A n 1 1 1 1 řirr-Mi nemalou
ivelebujn A jak by riřl VJdyf přec
olá demokratická strana k t friu
pracovala a nyní skllií toho jvoe
Ni Ji přátelé i-h rinlll měli by si
přispilit a kout leteio duku i je IId
vé neboť dloubu to trvat nbu Ie a
opětně k veslu vládnímu přiji stra
na kterál o náležitou o hrsnu pro
Liyslu amertekěho jíl se potrál
Ta vinny stIÍbra posílají rnf xy
ní kov ten do Mezíka kde jej nec ha
jí razit a nabudou prý tím o několik
f
ceniu lepši ceny za uuct nel co
obnáií tržní cena zde Není vík
pochybnosti že když se to provoao
vati bude a míře jen poněkud vět&í
přestane so to vypláceli neboť bude
více nexických dolarů raženo než co
jich bude zapolřeby Zijímavo jest
při tom že střlbrnáčnici dobře ví ie
v zemích které mají výhradní měnu
stříbrnou stojí tato v ceně pouze na
polovici měny zlaté a přece o tu la
cinou usilují
V KONOKZM- NAVKŽINA UfDE
předloha aneb padána oprava k ně
které předloze aby clo placeno bylo
s polovice zlatem Účel předlohy lé
est aby pokladna nsbylL potřebné-
ho zlata aniž by musela za týmž
účelem úpisy prodávali Druhdy ae
platilo clo vesměs zlatem a to zrufie-
no bylo po návratu ku tvrdé měně
když totiž všechna měna naftě wtals
se plnocennou Jest víak otázkou
zdali nyní když by se počal činili
rozdíl mezi měnou -lítou a pspíro
vou nebyla by tím urychlena doba
vzniknutí ažia na zlato
Američan t počínají přichAzeti
poznání že si za nedlouho získají
název národa fiviodlerŮ Ač nejsou
zevrubné statistické zápisky zprone
věry uvádí se že prjř za minulý rok
obnášely zpronevěření 125000000
což jest více než pravdě podobným
Nemine ani dne takměř klerý by
nebylo oznamováno nějaké velké
zpronevěření Američané svádí to
ovsem na socialistické nuuky že ma-
etek Jest krádeží vsak ''smarl" A-
merikáni nepotřebují být socialisty
aby se naučili zpronevěřo
AXGLICKÝ DĚLNICKÝ AGITÁTOR
Jobu Hurns prorokoval onehdy že
prý do příslích 25 roků stěhovali se
bude lid i Ameriky do Anglie abv
lim i'uui uguiuu iiwiuii Ujed SDOKO-
1
lm A1 íIaI- m í 1 '
IJBjJsaB WWJ TBICIKaVCIII 4111
mohl
:#pPAPn(tlN
toto není ničím iinvm
než pouhým tlachem neboC žádný
občan americk nyní ani za příštích
OK aU 11I„X 1 4_i-
! n L
vystehuje s výjimkou nějakých těch
i tL J-í '
u nove vaice a novému sesku-
K" "LOl"D byl kokíček
demokratckých listů po drahně let '
vlt P° vserbny ty leta pokud byla
v rut0tt republikinských
ltv P0" pH tom uplácel
naroani aiun anii oy ukiaiany byly
li btrlom mnolieřti tíe nl r
vyplnilo pensí l rkil lil li U
rijíisjíki
V rftfirí i4fi' ti'"i Mffi ni
pírhtbn pojidllsté ftihlajíeí
Mis Ah pu I fiejsfMi ♦ílcbřil #
tiStořl zvolení 1 14 a I bu I ssftit
fslávttl i 41 republikána 37 d
íiiokfatl I populistft Illdam
Ie ly mffl defiiokfatlrktho prs A'
Ir rrptihlíkáftsvoii snlmovrifi po
tiif f ítt ký sensl Za
id h okulfiotl rtevíí?í al kongr
ob) ]ídIi'i nelH fpoty řisl( n
dá myalít J by icbny tři
striy mohli shodnout! na nějakých
nákonnh Přijmutí lákona ktřé
by o Ntřsnily sto správy dsmokratl
rkě tnmftJm oětkávat za správy
('levelsndovy
Mtvt Lf rfM ťvtfciunlir nfif
některé korreapondnc! presidenta
0 iat(ix'i luwaisks avrlens kra
lovný MlidokaUnt kterěl potvri ij
vie co dflve o lé věd na veřejnost
vyilo ]'reílnt ťleveUnd tehdy
plsfinně ujistil zástupce krák-vny
svých sympiihíí a ochoty Jí pomoci
aby utvořenou republiku svrhla ca
trftu svftj znovu nastoupila ala o
mlouval se in nemalé ní o učiniti
jelikož kongres jinak o věci smýšlí
Tím dopustil se president velké io
diskrétnosti k ty I co president re
publiky vyjednával se zástupci krá
lovný a st é sympathte jí prozrazoval
KlAdkovC a iiostinItÍ ikorosma
hem horlili pro strauu demokrati
ckou a jak se podbá doslané s jim
tď za to odměny V kongresu na-
vržen byl zákonkterým ma uloženo
býti na pivo místo nynějSJ daně
tl00 na sud daň dvou dolaru Je
likož ve Spojených Státech vypité se
ročně přes třicet milionft sudů piva
přinesla by daň ta tolikéž dolarů do
I okladny čímž by ie notná díra za
kryla P&jde li to takhle dále s vy
mýSleníra nových a nových daní bu-
dem miti brzy daní více než bylo v
lobů minulé války Tak trpce mu-
síme zkouieti za to že demokraté ku
vládá byli povoláni
HOsPODAftsKÝ ODBOR DAL VYSB-
třovat v Německu co je doma každé
mu známože totiž dobyttk americký
netrpí žádnou nakažlivou nemocí a
maso z něho je dobré a zdravé Vy
ňetřování dopadlo arci dle očekávání
'otvrzeno ním nejen co dávno zná
no nýbrž i to že zápověď dovozu
amerického masa do Německa pod
záminkou nezdravoty jest záminkou
klamnou a bezpodstatnou Viik to
zápověď odstraní právě tak málo
ako za Jtismarka zápověď dovozu
masa vepřového Německo chce míti
náš trh na svol cukr a nokud mn
j neposkytneme povede s námi
celní válku
Časopisy akolick! neostAvají
Ičiti trýznění a pronásledováni Ar-
méuft Zejména a Anglie dochází
zprávy kterak horlivě s tam v
zájmu utištěných pracuje Sestou
pil se tam výbor kterýž opatřuje ča
sopisům zprávy o ukrutnostecb tu
reckých pořádá přednáSky zasílá
ametm spisy diplomatům apovzbu
zuje k zakročení proti Portě Tato
jorlivost jest skoro až podezřelá
zvláítě uváííme-li ie zárovň kalí se
něco v I5ulharku což též zdá s mí-
Iroto zdá se
k° b mří třch konin P°-
-i- -
pení mocí evropských To íet
pravdě podobné již proto ieArmli
byla v posledních dobách osamoc
„ vůčí Iroialianci na atranfi UinA
Francii Kuskem na straně druhé
Uvidíme snad v v krátkosti oa
M
r~ v J4BW uriiiane uane iz oy OOCanslVU loLo vík uU
' 4