Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZXPADU
ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ j
lltnř jwsnuval r'#4 Zdeny jiftM
elmovny n i At Oaufehe býva
íihn mifi#(ři vytiřovánf dř H'eln
hřhi ministr finihřf ♦ fcMHu
TaaftVv i dř A Albrt sUvného
ísslíno ehif uff{ til universit J
dhk#
Mřt4 bouře sohové M }}
Venkovského pftififi spojení metl
Jdvtlívýml vssnlreml j přernJeno
A'nntut fy Mttt v VMnl Mt
Je Id ffi f foimhvé I !
IfsrgelmtislUr vylfeií řkow
tfcý WaMřjtofttf t jr 1 vytváft
řpřítl M ídltVí i rukrrnfho fákona
(rým uvalena dř J desetiny
eent t kaM libry eukru ď Hpoj
Mf ál ft dovaleného i lerb ternl 't
rrf prémii platičích J 1 1 praví
dále In by bylo romym nduvitl
o řiéiMti c-MlřeM Jedné strany na
ékof druhé: "jam pre#vl'e
pravil dále ge kon'tl I !kMik
nejméně ri 61 o tfitn mluvili I í- ní
ývog lUkMikd Mp"jenfth H'4lft
otnálf kolem 00 t kterfi h
13o wo případ na e-ikr Výv
řpJ Hléte ď Kkotika rlri&i ne
♦btjak %jimtiM ťtťttt Tedy bylo
tjr nesmyslem mluvit! o odvet #
trany lUkouaka 3Í novéno rl to
boto nenf Jtakousko V stavu doválet
více rakr do Mpoj Wtitft "
t7ift nemají doposud miníslrr
lve I f r1A Hedervary nlřetl e
itiTtnl kabinetu laktél Kolhmn
Stell Jftil dř k ( IH lomu vyhlídl
nebyl to kabinet ttlouci Konečně
obrátil císař na baron HaníTyho
Jcol ma Jakési vyhlídky na úpcth
P" Uhrách nebyla doposud krise
BDÍolntrk4 úplné třízena Císař
odejet do Peítě aby vřo uspořádal
Hraběti Hedervárymu udělena byla
audience Kdy i později dostavil no
hrabě do klubu liberálfl pozdraven
byl co nový ministr uherský aS ofici
Ind dosud nebyl ustanoven
V Dolnorakwitkl z prudká sněmo
vně došlo k bouřlivým scénám mezi
antisemity lidy a liberály násled
kem uveřejnění brožury poslance
Oregoriga o universiti vídeňské
Jiurnunsko o nřmž dávno již se
tvrdilo le přistupuje ku trojspolku
prohlásilo se veřejně pro tento Ru
munsky kabinet n té vřci interpelln
ván a ministerstvo prohlásilo íe
Kumunsko ji! od roku 1883 jest v
ůském svarku trojspolkem
Dr }PeXrfeodtouplý ministrpre
ident ubersliý osnámil ve aučmovné
poslanců 2e nebyl doposud novy
kabinet sestaven Mnozí členové
levice Žádali Wekerle za vysvětleni
ten ale zdráhal ae néjakého vysvřtle
ní podali Na to odročeno bylo za
dání aJ do té doby kdy sestaven
bude nový kabinet
V Rakmtku panovaly minulý tý
den veliké bouře Ve Vídni zuřila
v pátek prudká bouře sněhová která
přeruíila úplně veikeré spojeni mě
ta venkovem Doprava železniční
i pouliční je zcela zastavena Přs
3500 mulu zaměstnáno je čistěním
uuu uwnv-- —
potravin vftbeo V předměstí leželo
MJnlivt aa ma m Atl 1
něha na 7 stop
V ťoUce zatýkáni jsou viichni u
nich! nalezeny jiou letáky pHmlou
vajícl ae za znovuzřízení království
polakého
V Jiulhnnku zatčen byl expre
mier bulharský Stambulov obviněný
g vraždy ministra financí Uelčeva
Kriit ministerstva v Uulbarku
byla koneční zažehnána Nové mi
ntisrstvo bv o ustanoveno n&sle-
dovn: President Stoilov Načevie
Ouelov a plok Petrov podrží dři
XIf & nortefeuille' vnitra zahr
iUIitostinnanci a vaiay vemsaov
iln miniitrsm vvDAovánf Min-
ti nt
P vió konaervatíveo a nyní zástup-
0 Iialbartka v viuni miuisirem
Iflfěj!
Mhn fnliiUfMtvl mtliiířifi bflri
Myl kř( lVř liřiM I n ř)iltl
HíoilnM tVtfv ťmhmW s vypliti
th{i Ilnllisrk4 kti pnhřltd řř
1'llHi hylj # t Jfflftnll MÍJkffM
híiuhítélifi ýji:i K d"liMrl A
řtir f'lfinsttý stf'k lřyfit byl
fi##n i iftitstt s iltnjfiftti
Ui íf iřl Vřtjal ffřřif ř''i '
byl o ft ho řifthf k'l sdřln fn
bybí in j) (c#k4i Ats! hH Inýrn
i ď lá ď by kdy mhUmI ss v plrt
nřiiř'fřiii svho pluin s ři f f
I vftl Cliřřrtf-Mf li rti rfitti dd
♦ fjftisU ikoly T iM#dl a ftirs
m lřály kdy f4íl sté Jtin
in kftíhy fřiníěfif 'i 14 V řftídfi
doi ndfft ř vJtřf v řiikřia
Vln(íl di křyt((h' Volu tojcřikiO
KdyJ fibyl ď vjrik4 Ikoty
lil lířřifu vilát k nfřliitoma
iřdřří irlí Jlfiilív4 ('llífřil pt
Hlkí p s&lky tM''4 shrxntsl
ďovstí %% ri&iěií tihtiioy si in
9 hinfíB k(# SMitotipilo sw td 6'MíO
niulft Vp řttrfH V htťtfui h(inu
třřdvdfň byl !rtfus do vnitř
ětttřre před ginsřfcU ''Arrir vH
ti-l tijk rostidpk tojrnského
sfradei byl mu pfVětěn Osnřřal
přivil n to odsíufněmu
iiřiin ta nabodni nooitl zbraA Vm
jfrí no lidu řrsríiooitklio drgraditji
" Na ovfl nrala vzdalo
vojko h t bubny límřř mlfily a
pciddQstojník rrpublikátioké gardy
přistoupil ku Dreyfusuvl I)rryfus
coiitnul jakmile dotknul se ho pod
dňtřjnlk tvclal "Třlsibam že
Jem nevinen! Ať ííje Francie" Na
to strhl poddůstojník odsouzenému
Vťíkeré odznaky setníka přelomil
Šavli Jeho ve dví a hodil mu oba
kusy k nohou Na to musil dáti se
Dreyfus na pochod uvnitř celého
čtverce Hyl zdrcen a zvolal více
krát: MJiern nevinen přísahám to"
V Sak vždy kdykoliv oksouzený chtěl
tnluviti vířeni bubnu jej přerudilo
Když Droyfns dosel k místu kde
nalézali se zástupci tisku zvolal:
"Hekněte celé Francii £e jsem ne
vinen" To přimělo dftstojníky bií
že stojící ku zvol&ní: "Pryč se
zrádci!" Jak se zdá elova ta dotkla
se Dreyfuse hluboce neboť ho obrá
til výbružnó k důstojníkům víak
dříve než mohl slova pronésti při
nucen byl vojáky k dalřímu pocho
du Zástup ri vojskem se nalézající
zaslechnuv slova Dreyfusova o neví
ně volal: Smrt zrádci! Smrt Jidá
šovi!" Kdyf procedury byly u kon
ce spoután bvl Drevřus vzat do
vozu a dopraven v průvodu žandar-
raft do obyčejného vězení Vojsko
vrátilo hb zpět do kasáren a každé
oddělení provázeno bylo výkřiky li
du "At žije Francie! Ať žije vojsko!
Ať žije vUsťf' A za vozem který v
dálco mizel voláno "Smrt zrádci!
Smrt Němci!" Zatčení A Dreyfuse
v říjnu způsobilo velkou eensaci po
celé Francii a nalezlo ozvěnu v
Berlíně a hrozilo vážnými násled
ky Zástupce vlády německé roz
hodné popíral že by byl Dreyfus
podal Německu francouzské plány
vLo7nA A nfnrik nlloKon n ní-
meckém vyslanectví v 1 arlzi uoku
ment na jcho fAkalé byl Drey-
fus odsouzen Droyfua je pfivodo
iidovsko-elsaského Narozen byl
v Muhlhause 1850 kde bratr jeho
vlastní velké přádelny Dle v Ach o
dopraven bude na Iles du Salut
blíže ponřeží francouzské Guiney
▼ JiInl Americe sa nalézající
JYmJerU republiky francouzské
Casimir IVier doznal nové porážky
jO KicharJ vydavatel -ocialiatické
j —
ve vězení pro urážku presidenta Ca-
imira Feriera zvolen byl členem
sněmovny ta první distrikt 13 Ar
_ T i H I Aféi VI
aisonrtsmcnv t i mim mj
nrott tvému nrotivníka republikánu
Fetizovi jenl doaUl 88 bíaao Mi
nuieno usiopsuu ivicumru ujiuumu
byl ďi ♦ěi-(ií n jsdsn rok n ku
pUířřif 4'"0 fraitkn pw tiřsjněnli
Mánkti jimi vi Ml pří-ol b lit řii(
llifcf fisidn I'n# 81 prosims
odbývány volby n rnhnn v onom
lístilktit Hírliar l jmenovárt mu II
Htsrn I'řl hllfřtf ollí ďtl I" OJ
dřftliá volbl foultolll V jh'i př-
tpff h
tavral lířiho fldM V-t
rtof to!fn byl hlenem pftk n
nony
řvolsn opt St ('hillrml-ifoiiř
htiímit t% llslil na ftnně
not t nobudn jí kl&ti)& fných při"
káfsk při fikttpotfsní konfskfrdi stá'
ti
Hnhtutnit t rfi(!OtiiV4 byl po
tv'm fthájsní opl stMkcrn bunfli
V d"batf Vn tahijovad lřl
nového presidenta llsnry llrlMotis
ttěinil sotiislista Millťrtrtd návrh
[ fnpuítíhí noí ivolrřiěho pfisUneu
rfliiy (iffaiitta ttitlisrla j-il
iif ěměn jt i-ro otok ve svm lítu
" Chomard" na prpidMa (!asinií
ra IVrlsra uMněný Mintstrpresl-
drní Ddpny urnal t sněinovnt má
právo Hdtl ta propuitění avk
vytýval jí by toho nevinila ('Utnu
vé levice prottofsli ritnA proti to
muto tánWru htipuv iravil la
ksbinet odtoupí budeli o propusté
ni Kicharda hlasováno Millirnd
K)ďilknul le socialisté nepřejí si by
roxsuďk byl íruitn poutě žádají
by trrst byl suspendován pro dobu
tu během které má Kichard učinit
ťidost avému mandátu Návrh trn
to ztmitnut byl 80tt hlusy proti 218
Dupuy vyslovil se proti návrhu Ha
berla tu udělení milosti politickým
věinftm a tento také byl 345 hlasy
proti 187 zamítnut V14dě vyslove
na dftvěra S36 hlasy proti ICO bla
tům V pomleli vsak přece mi
nietrtvo Dupyovo odstoupilo (Dle
ducha jaký v poslední dot ě v repu
blice francouzské zavládlo jest rnno
ho hilého v jejich republikánských
2řízenícb a stále více a víco usku
tečňuje se tvrzení eocialistfi a radí
kálních republikánu že zvolením
reakcionáře Periera zasazena byla
republice smrtelná rána Činy po
dobného druhu jsou skvrnou svobo
dné země)
— Král trbský Alexandr co nej
dříve zasnoubí se s princeznou Si
byllou hessenskou Král Alexandr
nar 14 srpna 1876 princezna Sibylla
7 června 1877
Sir Henry F Pomaluj privátní
sekretář královny Viktorie raněn byl
dnes mrtvicí v Odborné Cottage
Stav jeho je povážlivý Ponsoby
obědval ještě včera královnou
V horách Pyrenejských zuřil mi
nulý týden blizard a zavál veAkeré
cesty a tratě železniční V městech
musely l veřejné místnosti pro kru
tou zimu zavřeny býti
Anglie zasažena Jbyla též neoby
čejnfi studenou vlnou Místy napa
dlo mnoho sněhu Ve Skotsku sklesl
teploměr až na 32 F pod nulou
Mnoho lidských životu přišlo na
zmar v náhle přihnavSdn seblizardu
V Anglii ustanovený výbor proti
lynchovánf jenž plete se do záleži
tostí naftí země do nich! mu nic
není vydal ústy svého předsedy 1
McCartbyho předsedy irské strany
v parlamentu následující provolání:
"Jelikož výbor proti lynči zvěděl t
věrohodných pramenil £ porota v
Mcmphit Tenn t bělochu ae skláda
jící zdráhala ae odsoudili osoby
které braly podílu na brutální vraždě
Sesli bezbranných černochu blíže
Millington Tenn a jelikož Wm
Lloyd Harrison z Bostonu oznámil
že nemožno sestavili porotu která
odsoudila by bělocha jenž lynčoval
černocha na jihu tedy výbor proti
lynči vyslovuje vdovám zavraždě
ných černochu a viem černochům
kteří trpí násilným tímto tákonem
nejvřeleji! tou st rast a doufá že ko
nečné tpravedlnott bud i tejná ku
♦ AVm pUmsfium v Hpoj Htáleeb'
Vfbif napo koj-n byl vystnttpe ním
Mabofii MHřona ktrý lyně od
soudil sniíil #e by vlnoiH byli stře
tátti (Mntfiáfám) lyfieh jt skvr
lion v Mvotě Míidio tbttH avtiik
ťitifám le bsi pnmof) Johna Jttilla
vymlí Jednou i lť terně at na
druhé strnfiA přeitutiou přliny lyněs
AngHétné si ftesrnl myiletl l
Hp(jné Hiáty Jtit Afrikou kls
Jt Jim dovoleno riilebtl s ibi
Vehn d ě#ho Jim tiifl tt-vi)
Siiltilrt tilřeeký pohlil prý for
řoilřiA Velkou Hritanil aby tavrbU
řsě kt"řoi oedávno OUdston přo
slovit ku ariiirisiié deputsd v IU-
warden
illuUUm s svou chotí nalé& ss
ve Franrií Ob třl e dobrém
llravl Artnenl při jeho přljilti
do Franci poilsli ih- belitmu starci
a i botl skvostné kytleM ro dík ta
hájení rájmn armenskýcli
Uťtthtmt tastal přátelský dopis
pani Navikové ruské dopisovatelce
ngtickýrh litft v nřml Vyslovuje
přání by "dueh Alexandra III ještě
dlouho ovládal rádce !luka"
'iififi Jenl stále baží po spojení
církve východní n římskou udělí prý
dvěma patriarchům řeckým hodnost
kardioálskoa Vyznamenání toho
dostane se patrisrchovi arménskému
Amianovi patriarchovi antiochské
mu OssefTovi Okolnosti této při
kládá papež velký výxnam neboť ]m
přesvědčen le uělnl velký dojem v
celém oréntu a snad také přivodí
dlouho žádanou shodu mezi řeckou
církví a papežstvím Od doby úmrtí
kardinála Hassariosa v XV stol ne
nalézalo se jádnych duchovních
řeckých ve svatém kollegium vyjma
kardinála Hassnna Arména jenž
byl nucen trvale v Kfmě se usadili
Arcibiskup weslminsterský kardinál
Vaugham očekává se do Híraa jeli
kož papež má v úmyslu poradili se
n ním v zájmu náboženské otázky v
Anglii a zvláště o tom jak nejlépe
docílilo by se shody katolíku a pro
testanty Výsledek porady této bu
de oznámen dle všeho ponději ve
formů papežova vyzvání ku anglické
církvi ly vrátila se v lůno církve
římské Mimo toho zanáSÍ sc papež
Lev XII myšlénkou docíliti shodu
pravoslavné církve a Itímem
Sultán svolil aby papež jmenoval
arménské patriarchy
Pupel prohlásí prý KriStofa Ko
lumba ra svatého
Římská banka Popolare učinila
úpadek
Cri$j)iho dcera Josefina provdala
se zi knížete Lingnilossu Král ital
ský zaslal k Hnátku blahopřejný te
legram a císař německý drahocenný
dar pozůstávající ze ukvostné kol
lekce skvostů
Sníhová bouře zuřila v mnohých
provinciích italských a zničila mnoho
majetku a lidských Životu
Vinař německý opět jednou vhodil
do světa avé rozumy Při parla
mentárním vítáni v Postupími mlu
vil císař Vilém dlouho o zálež i to
stech námořních a poukázal na
potřebu zvětioní německé mocí ná
mořnf Ukazoval na mapě jednotlivé
stanice námořní a činil pozorná pří
torané na čínsko-japonskou válku
poukázav na důležité body asijského
bojišlě
V Pruielu byly i rozkazu králov
ského zavřeny herny
O rmkých vypovězencleh na Sibi
ři vydal v Londýně známý cestovatel
a žurnalista Havaj de Wirth rajíma
vý obraz Týž hodlá odebrali ae do
Ameriky uspořádali tde přednášky
na vyvrácení klamu šířeného o Sibiři
šířeného vylhaným spisem Geo Hen
nana Wíndt praví ve svém pojed
nání že věíňovó bydlí v prostran
ných avětlých a teplých pokojích v
kterých i květiny se nalézají Vé
tftové chodí denně do práce doly
nalézají ae ve vzdálenosti aa Jedné
tnlle kouli a rplvsjí si oestoit Jedf
třikrál denně k nhědti dosltnotl
lolik idva rm chtějí V Aknltl
pours tři vřvíiové ní tedmlllbpfftf
okoy které při práci Jsou Jlnt
odejmuty )oy r aletajl se V la
kovém stivii Jiko doly artKlIeké
V ředlí ve státek s nepracuje
n"pnk jsou hry koncerty na den-
ním pořádku Wmdt udává dále fs
(lolUee liářelnlk spiknutí Vf Vteňí
Jsk(itkém řokn 18 dý velkou
světlou eeli Dostává potřeby ku
psaní n ruké francouzské anglické
a itěrnecké knihy len1 Jeho bydlí v
vesnici a smi ho jednou týdně navští
vit) Hlavlnski jeden t předních ftl
hilislft klerý poilltel se ni víech pn
tnovfeh attentátech těsí s ttejným
vJliolAtn mimo toho má vlsslní
lékárnu Fiiiilianov jenl měl Aě
slenelvl na vralé raia Alemndra
II těsí s svrdiodě v Kharoisku
Ksloulín bývalý dňtoJtjlk námořní
Jenl učinil pokus carovu yachtu do
postři vyhodili jest písařem v
bince a vlistnl půjčovnu kněh
Windt doufá že podaří se mu vy
hlndiii veAkeré mylné názory o Ků
tku panující
Jiijumri vzali útokem Kai Ping a
fJlfiany rshnali Naobou stranách jsou
značné ilráty Když jHpunská armá
d zřídili svftj hlavní stan u Shen
Yuen byla obyvateli kteří již dávno
přáli si t1tati pol vtňdou jipon
skoti vřele uvítána Japonci nalé
zají se a-i 1 20 mil nevěrno od Pekin
gu Jest to přední divis prvního
armádního sboru Utkala se v mí
stech těch v šnrvátce Číňany a
zahnala je na útěk Armáda japon
ská trpí velmi zimou
V Číně nedošlo ještě k žádnému
dohodnutí mezi válčícími mocmi
Vyslanci Japanátí vrací se bez vý
sledku domu Japan nesloží zbraně
až dobude Pekingu
Kychlé vlaky do Chicaga
'Omaha&Chicago zvláštní rychlík
na dráze Chicago & Northwestern
vyjíždí denně z Ornahy 645 odpo
ledne přijížděje do Chicaga v 8 45
příštího rána "Northwestern vlak
č šest" vyjíždí z Omahy denně ve 4
hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 příští ráno Oba vlaky jsou
co nejpohodlněji zařízeny obsahují
Wsgnerovy a Pullmanovy spací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové
Písárca k prodávání lístku
OKO P WEST
32tf) 1401 Farním ul Omaha Neb
SE VERÚV
Vlastenecký Kalendář
NA ItOK 1H05
obdrží každý kdo se v čas příhláaí
Pozor!
Ct krajanům na venkově ozna
muji že prostřednictvím mého ob
staravatelského závodu mohu Vám
ušetřili peníze při nakupování v kaž
dém odboru jako grocerním střiž
ním oděvním obuvním hospodář
ském železářském hudebním zlat
nickém hodinářském tabáčnickém
doutníkářském likérním lékárni
ckém atd
Chicago jeBt nepopiratelně největ
ší zásobárnou v této zemi jeho pra
mny a výběr žádné jiné město ne
předčí a odtud že i v nízkých ce
nách není k překonání
Jediná zkouška Vás o pravdivosti
tohoto tvrzeni přesvědéiti mnsf
Kdokoliv a Vát co potřebujete a
výše uvedených odboru ať jednotil
vě aneb společně obraťte ae přímo
na mně a ujištěním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb
úspora peněžní a spravedlivé obslou
žení bude Vás stále nabádali k dal
šírou se mnou obchodování
Na dotazy odpovím po obdržení
2c poštovní známky Pište o kata
log MAX KIllCUM AN A
obUrTiWlakf tirod
774 a77W líth St BoulM
tf) Chicago III