Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JI
4
POKROK ZÁPADU
Pan J l(
Sinkulo
f
i Mttijo v i4mu naAloh lítA po vy
£ hodní Nehrané Jel ojr4 ní-n aa
?liaa m týk jf t f i'rofm ft nat
p Mini vře by mu nápomocni bjll
Vyt tlr Pokroku Zlpaln
NEBjUSKA
- V Kalí- City odbývaná metl
Utnf vf ataf a drabele m tý ln Vím
C00 kuft drftheie btlo vyntaveno
— V Allianco nantoupil mláto na
nadrall co noínl tt t frafťttA It V
Kobout
— V pondéll tn t vyhořel pMby
tek p Joaefa Třfnky ai 1 mile Jilné
od Wilber
— l'ro npoleénoid pouliční drahý
r Líncotn uetanoven byl aoiidem ta
řaceivra Hrad Hlanghťr
— llank v El ba preatil obchodo
dovalí vyrovnav ae ne vktadately a
předají obcbod Prvníma N4r banku
v St Paul
— Statni pokladník Bartley alolil
' minulou atředu avou tuniku v obno
au 12100000 k nepokojení guverné
ra llolcomba
— Za minulý rok yyivcdlo ai v
Coifix county 31 cenkých parku po
voleni k analka a 7 dalAích párku
t polovice českých
— V nocí na ptUek tn t vznikl
obeft v lékarité Merritově v liluo
Ilill avšak byl uhanen drive než
valné i kódy fpúHObil
— V úterý minulého týdne vyho
řelo v Auburn pořadí domu v nicb!
nalétala ae tiskárna lieraldu Oheň
vinikl v hostinci Mayerové
— V North 1'latte laložilanocpo
leínoBt která hodlá vyrtavéti cu
krovar jenž by zpracoval denní 76
tun třtiny a ato tun cukrovky
— Kraják ý aoud eaoedaU bude v
Dodge county v dnech 14 ledna 15
dubna a 23 caři v Colfax county
dne 4 února 29 dubna a 14 řfjna
r_ "~ " octuvier uiveu ují vo
fitvrtek pomatený človékkterý přijel
tam a východním vlakem a udává že
nazývá ae Chat J Spirk a že je z
í Davton O
— 4
— Osm mil od Ord uhořelo k
umrlí otyry a pul roku Btaré dňvčáť
ko jehož jméno telegraf udává Ja
neaka Hrálo ai ae sirkami a šaly
ae na něm vzňaly
— Minulý týden uhořela pani
Tboraaaová v Bloomtíeld v Kuox Co
Při naplňováni ganohnových kaml
nek ae polila gaaolin ae na ní vzňal
a popáleoa byla tak že zemřela
— U Fatla City pH5el o život
Jack Jonea Vracel ae s méata opilý
oeatoa ae vosík převrhl a apuaobil
Jonaaovi poranění smrtelná kterým
podlehl
— Blíže Paxton v Keilh Co na
lezeny v drňáku mrtvoly manželS
Ilarriaových a podřezanými hrdli
} Z Katka zanechaného vysvítá ie apá
chali samovražda a dle okolností
aoudí se že tak učinili 1 bídy
V — Tél jednota Sokol ve Wilber
nannřidá dne 28 ledrA velkolepý
maikarnl ples v síni pp Jelínka Jc
Boháčka Ceny v obnosu $40 jsou
vystaveny v lékárnS pp Iirta a Ja
noucha 40-2
— Řezník Beckman v Hastinga
f poaiaven byl před aoud aby ae aod
r - - - - ~ m
povídal a obvinénl že porazei vepro-
vý dobytek cholerou nakaženy a pro
dával maso něho
— V banku v Brně nastoupil za
přlruclho mladý krajan Ed Dvořák
jo p Josefa Dvořáka se Schuyler
— Ve West Point pokusil se mi
nulou neděli večer o aamovraldu
(obětenlm v okresním vfzení Dick
f Ladwick Týl Jest odsouzen do
Akácnice pro krádež dobytka
— Na ipatně planeié naroau ae
A Jacoba od Elba Minulý týden
vvbořel jeho příbytek Jlt to po
devát béhem 7 rokft co Ikoda
ohnío utrpěl
— V fnluttčkii lUfbln' as h mil
lápadnl d It atrlcp na Kwk-lstand
skA dřá# Vřfiikniil v nedřll tknn po
lár ktsrý ipnsobíl a ♦11000 tkody
ZfiiAil totif obchod se utuihufm tha
liu) ] k 4r n 'i bolel a kovárnu
— Kraký soud v lag rounljr
bud sascdal! v dnech 4 ťinora 20
května a 21 ráří v I'wne dun I
dubna a II Iitnpjtdu v Uiebsr loti
4 března 10 řervna a l list
— Krajtri A Jansíok v Prstfue
byl poraněn náldk(m tipopalrnosii
Vhodil diik'infi tialíitou a(ronu
lurál ovípm vybudila a náboj po
ranil jej na hlavě tak le miie
lksříké pomoci hlndttl
CbarlfS Carkton který j F -1 1}
rokem zavraidil Augusta (íolbinana
u Přetnout a odouzin jxa smrti od
Volat se ku vriliflmu soudu bud
přece viset nebotf vrchní soud po
tvrdil nález soudu krsjHkého
— V udoll řeky Plitte v okol!
Norlh Platte byli zřlteny v minulém
roce zavodňovací kanály kteréž bu
tou zavodňovali 220000 akru totiž
viechy pozemky jel v okolí tom lo
zavodňovali
— U Ilay Springs byl těžce pora-
něu Fred Patrick při trháni skály
dynamitem Myslil že doutnák uhas
nul a proto se přiblížil k nábojikdyž
tento náhle vybuchnul a byly mu ruce
utrženy a nohy pferaicuy
— Okresní kominaři v MastÍDg
uznali žo nadešla doba všemožné še
trnosti a proto snížili služné okres
nímu školdozorci a všem pilnicím
okresního klerka a pokladníka a pro
pustili příručí okresního soudce a
šerifa
— Z Pensylvánie zadán do Ne-
brasky trpícím nouzi vlak uhlí kte'
réž majitelé dolu věnovali a uhloko
pové zdarma vykopali i naložili
Též i Denver odesláno bude do
Nebrasky tento týden za týmž účelem
100 tun ubil
— V Lincoln zemřel před min
týdne jeden ze starých taranéjších
osadulkfl John Fitzgerald který bý
val kontraktorcm pro stavbu dráh a
nahromadil valného jtuěnt Jak již
jméno svědčí byl rodem Irčan a své
doby předsedou Národní Irské Ligy
v Americe
— Snaživý krajan p J Jícha v
Milligan pořádá dne 28 tm maškar
ní ples k němuž kromě jiných pří
prav zaopatřil 7 skvostných odměn
3 pro pány 3 pro dámy a 1 pro šaška
Krajané v Milligan a okolí odménl
zajisté snahy pana Jíchy hojnou ná
vštěvou
— Zavodňovací kanál spolecnO'
sti Sheridan county Irrigaltion &
Improvement Company dodělán byl
s Arcadia do Loup City délku to 15
mil a pracuje ne na něm dále do
Kock Creek Bude zavodňovati 20
000 akru pozemků Na stavbé jeho
pracovalo 150 lidí po 45 dnfl
— Skoro zázrakem vyvázl životem
jakýsi mladý člověk jedoucí do
liayea county Blíže Red Cloud pře
jížděl trať a nepozoroval blížící ae
nákladní vlak který do povozu vra
cil a jej roztříštil Mladík padnul
na pilet parostroje a když byl vlak
zastaven shledáno že jest bez úrazu
— V Ilaating nabízí se Smith
Sorghum Co poatavití cukrovar k
hotovení cukru i ciroku Hodlá na
jmout! tisíc ukrft pozemku k pěsto
vání téhož % bude prý zaměstnávati
(0 dělníkft po 10 mčslea v roce Žá
dá od města $4000 podpory k pro
vedeni úmyslu svého
— Ve Fremont by byl málem při
šel o život obchodní cestující Josef
Vacek Vyjl ai na bicyklu a pře
jfžděje trať Union Pacific dráhy jsa
proti větru sahalen nepozoroval bií
žíct se vlak tak že tento doň vrazil a
na atrana odhodil Jest poraněn na
hlavě a na jedné noze a jest skoro
zázrakem že vyvázl životem
— V Holt county nepodařilo ae
posud naleznout! mrtvolu domněle
j zavražděného Barrett Scotta anil
jtke siopy po nětn Mnlllhan Itoy
a Pinkerman ktslí byli aatěeni na
podezřeni V byli uja-tiilky jeho
odstraněni byli dáni pod táruku
ksldý$!200 Vyšetřováni předsn-
mto bude 7 otiořs
- Ochotnici T J H ve Hrhtyler
pořádali na nový rok divadlo a sice
sehráli fraíku "Chci mít Švandu"
Představení tfšilo se velice hojné
návštěvo a snad nikdy nebyla Jane
ěekova sfo tak přeplněná jnko ten
kráte Účinkující tužili se vesměs
znamenité a iNkall sobě všeobecnou
pocbflau
— Jos Krchňavý který před ča-
lem zbil při muzice v Touhy jistého
Stoulena musí to odbýt! dvouletém
pobytem v káznici Trest ten byl
mu uloJen krajským soudcem a ně
hol ale odvolal ae Krchňavý Žádaje
o nové přelíčení však vrchní soud
potvrdil rozsudek krajského soudu
— Krajan Koráb c okolí Lynch v
Ibyd Co Neb který v Cedar Ha '
pids a okol! sbíral příspěvky pro
spolutrpící obdržel 34 balíky šat
stva 19 bu A! ft pšenice 72} buš Žita
W buA ovsa 188 buš kukuřice 13
pytlů mouky dva pytle ovoce a py
tel tisolí Plodiny a potraviny čítají
se v ceně $107 a hotově sebráno
$10395
— V Butte Neb byl vzat do vy-
šotřovací vazby a dán pod záruku
ťred hllis obviněn jsa že byl vůd
cem vigilantu kteří před měsícem
přepadliJana Hlouška v Lynch pre-
cinctu a obvinivše jej a ukradení a
zabití krávy odebrali mu pozemkové
listiny a něco kukuřice a pšenice i
hrozili jej oběsili zdali ae pryč ne-
odstěhuje Ellia byl dán pod záruku
$150 však zároveň vyzvedl satykač
proti Hlouškovi a jeho ženě pro u
kradenl krávy jemu náležející
— Jak dalece nám známo posti-
žení největším nedostatkem čeští o
sadníci v okresích Boyd Hayes a
Cbeyenne Jak ee zprávy a Hay
Springs vysvítá severozápadní část
státu minulý rok měla sklizeň ob
atojnoutak že mflžo jiným pomabati
V střední části státu v Iloward Buf
falo She rman a Valley Co trpí o
aadníci též bídu ale i krajiny té
nedoléhají tak velké stesky jelikož
jnou tu osadníci již starší a většinou
poněkud majetnější kdežto v oněch
třech zprvu zmíněných jsou buď novl
osadníci aneb tací kterým pftda až
posud málo dobrých úrod vydala
— Obdrželi jsme pěkný kalendář
od pp F J Chaloupka a syna maji
tel a parního mlýna ve Wilber kteří
rázem dobyli si svým znamenitým
výrobkem známost v celém státu
Jest to snad jediný český nástěnný
kaleudář vydaný v našem státu a
vkusnou avou úpravou činí ptknoa
ozdobu každého obydlí
— Snaživá Těl Jed Sokol ve Wil
ber koná rozsáhlé přípravy k maškar
nímu plesu jenž odbývati Re bude
dne 28 t m v síni pp Boháčka a
Jelínka Obecenstvo wilberské t
nejširšího okolí které uvyklo si na
zábavy Sokolfkft jako na ty nejzdaři
lejší neopomene zajisté dostaviti ae
v plném pot tu a vzdáli hold princi
Karnevalu Osm krásných cen bude
rozdáno nejlepším maskám
— Z Hay Springa se aděluje:
"Zdejší podnikaví občané přispěli
károu mouky 20000 liber trpícím
suchem Mouka bude poslána do
Boyd county po dráze Elkhorn kte
rá! ochotně poskytla bezplatnou do
pravu Kára plodin poslána bude
trpícím v jihozápadní Nebrasce tak
brzo jakmile učiněny budou opatře
ni o dopravu Hay Springa jest blav
ní město okresu Sheridan v severo
lAnudnlm státu a leit leden a neileo
r 4 — 4 ---- — - - r
ších okresa v západní Nebrasce
Neuroda tn nebyla od samého
osídleni roka 1885 Sklizeň minu
lého roka byla velmi dobrá vzhle
dem k suchu panujícímu Pšenice
sklidilo ae asi 12 bušil po akru ovaa
35 butla lita a leómenaholně lakol
i jiných plodin Sena jeat hojně
— _ _ w m
' a sbalené prodává ae za 15 tona
— Hekretář státní komísn k pod
pofe nouzi trpících Dr Lud l'tivyjá
dřil minulý týden i)áild!Vtiě
"Komínu bude moci přispět) pomoci
a tím co konečné stát ponky lne
všem trpícím nouzí ve státě O kaž
dého nuzného liiAlenie se posNral)
do dvacíti dnn od oznámeni bez po
moc! státní Vyšetřujeme ksldý
případ a niAleine zcela určitě říci že
sensačnl rprávy o mnohých úmrtích
následkem hladu jsou berpoditaMié
pověsti Komise podporující má
zásoby na dvacet dnu a mftJe podpo
ru iMsflati berplitné n dráhách vy
jma obilí na semeno a krmivo" Se
kretář komise rnňže mftisico pravdu
na tak dalece jak se týče přihláše
ných trpících však ďjiU mnoho
jest těch kteří Jou ostýchavými a o
nichž komise nv(
— Brainardwká Tribune přináší ve
vém novoročním čísle popis okre
su a měxta i něhož vysvitá že město
Brainard valné za minulý rok po
kročilo a zároveň žo mnozí z našich
krajanu tam usedlí k pokroku města
valně přispívají Tak ku příkladu
mezi těmi kteří minulý rok v lírai
nard stavěli nalézáme následující: 8
Procházka příbytek v ceně $700
Vác Hlaváč příbytek v ceně $200o
Jos Jakl příbytek v ceně $1200
Jos Matoušek & Co pínárnti v ceno
$500 Vác Dobrušky příbytek v
ceně 2000 Mezi českými lirmami
uvedeny jsou následující: J J
Smrž a Synové kteří vystavěli
sobě první zděnou budovu ve
městě mají tu smíšený obchod a
Theodor J Smrž lékárnu Torná
ftfha a John Dus mají český hosti
nec Josef Matoušek & Co mají
sklad stavebního dříví Frank 1111
dek masný krám Anton Pošvar ob
chod se zbožím smíšeným James
Hlaváč obchod a polními stroji
Nedávno byla založena tam společ
nost za účelem stavby parmího mlý
na jejíž podílníci jsou z valné části
krajané
Vo nwAllAl Joínplroé boduvy J
" IMvwvj otJř Bud()Vy Jmu dHiU
díkUdni iUvíny dobří iklapjr aatadol du
Ub?k dobři vody ) olbUmi rydíui t )
dobr opluUno lotr Jma t dobr&m mdli a
pikal rotní Bonth Omaia Prodám ta valuil
lamou eano v celku nb jadnotlivi budovy
lotám atu b vyminlm za farma kdyl by nabyla
dala pal aal 100 rull od Otonhy Iilliat právo
podá íatní ni b plaaiaoi Jaiob Marta 27th k
Hood Ht Houth Omaha N b VTJM
lllnillí JÍf Dobrá odmlna vyplatí aa to
llllUII Píli mo kdopodátprávnoJlaUm
Jana Fabfka kť-ry odjal xa Bootb Omahy aa (
llitopaJa a innaobul avou rodina ad" Má aa
adriovaU v Chaynnnu Wyo iifb v Ht LonlaMn
V páda lo bych nanulil iádn atopy podám
popia a podoba AdraaaJU i Váo Pivoňka
Sátli and L Bk oth Omaha TaHxl
Farma na prodej llu
8Untn Co
Prodám
voji farma o SO akr-ob 1S wlla a-varni od
ryaa ci-akábo maataika Clarkaon v Onlfai G
SO akrt dobřil vzdíláoo 30 akr i paatvlaka a lou
ky Pottabna atavby a bojnoat dobra pitná
vody Prodám za velmi nlkoa ona a a dobry
ml podmínkami Adraaujta nab :Mhtaat a a
mallUla Alai Hampl Olarkaon Nab SS-k
Tau Civil! tm ! vymíol nabprndimíat
UUSa P Vlij liti w miuklIoU na
obchodní ulici v Crotx aa f irmu nib prodá in
11000 Dála 8 Ml vn Wllbrr aa tM na nlobl
poatavano objdolnl atavent a k tomu atavby pM-Bálať-Jlel
Pflltlálky dijť l aa a Joa Avajkar
Wllbr Nab 40il
lflnM Ul MatiJ Paval Janl po nijakoa
Ulétla nij dobn gdrioval aa v Blua II lil
o aa odali-l do Kalifornia Kdo by a krajana
O nám vádál naobl luakavi dopil" nrvlaatiilinu
J"ho bratra pod adrraoa: Káral Culak Dlaa
Ulil Nab TlOiS
lfivťini -ii"r lfar
niáijaiiia i(irtvgy hÍKnn jakýchkoliv
ao BaJryohlaJI najaprávnájl a n Jlaolu4l lřlva
aal dáta náoo do aprávky nbmtta ae na A
Cerlia Allllince Neb Krajania va vdkoti
v inámoat avádlm lo Jaau oprávnioym Jadna-
ťla pro Pokrok Západu Knihovna Amartokon
a Boapodářa a kaidámu a radoatl poilouKm
Hledá ko !
Jak vlbao rnámo Jaatná-ab-dkniH
auoiia a naorody v
Hayx Oo nonaa byt Jaam nucan tib dat vyilva
Jlndo a Dnja manli-Ua aa mi aapřilomnoatl Jak
Jaam aa dotvidál adriovala nadovolany pomir
ajlatymmalam a alml til dna I Ilat odjala a
mni via oo mohla odoitla MaJviUI vlak mnja
touha J-at po dítkách ktarym knnařná Ipatniho
vychováni oIk doatana Uá aa adriovati v
aitUaa On Nttb Proalin krajany kdo by o ni
vidil by ml apravo podal aa John Dobial
llayaa Wab ISx
1rnilií kinf m-iř prodá mlatut
lUUÍl ÍSU i olJO ř„loB4mackioaa
di OeUvU při dril T K V„ v ktari mám
dobřa aařlaaaý aaloon při nim li-diisa kolaí-alkaváeki-B
do aalnna přlaátaiejtel majatak
Via V dobrim atavn obchod dobry badoacnoal
allbaá Mialo mi I al-vaPry maalovBO dva
amllaal abchndy lab atřaky obchod a ] manil
ada Bajmanovani Přiřlaa prodaj: Mlílm ob
dálTval farmo aab ml aaalouM v aalona adravl
Oasa mlraá padmtaky adillm na noiadáat —
KoapishUri aachl aa obrátí plaamai aab iitoi
na majltala: Albari Bluaah Oetavta BalJar Oo
Habraaka Ox
Tržní zprávy
Ctilxai 4 a 14 ladná
Halra v tdnl nlttnUni byl ay pva)l
lak Ulito lďn i-n'la84t Orkahlall ťtlfé
řll i 1 % Mi $ I II ii Jarka # f ta MYiiWa
KnknHn l-it any Ulaná 4
Or-a lál má eana akirt taBÍisi i I
hUf n'iin'
žit )! t- nr ponikad vyMf
J-tmn pf4ává t Ula li £Mi 4 la Jak
a -all
IaídI manu atoapťi n II II
Inhyl k lioviil ) t aaay ahbll a alUli
irUHá lilky a intif dnaákl nf 1 líl ♦♦
II i ťfatřwttil ai nlatnjnl prodávali t
ř 1 1 l'l !1 vnll I lírtl JttM '
Jpvlw l Hnit li
Ixbyť k apfoJ )! aal Ul ay ao pfad
ldn"m VM ák a fvkrmaay prodává
i- ta ti VHHV) tmllati 1 1 K I áJi Mkf kr
řni'f 1 MiIW naďiapál a aavykmooy II M
Omaha 14 ladná 1M
V mlnulám tydnl byl přlvoa bei)4Jlm Jak
kovlHio Uk I vupřnválpd a aknptvlli dobytka
Ilv4lb drbylka pHoiano II IM vapřovtii
417114 a akni-ováho I ll
Hováji ďliytak ) t co o málo nllit n4
phA ldoani
Voli krnanl váhy IM al 1 Ib pr'4árajl
I- l M lalíl llOirlM krávy a Jalovloa
II mitit voli k Kra lorUM
V ytnif doliytok J l Ml Ul fruoy jako přad
1 dnami ftláAU pákny plaU a tm l V'i Mmf
váhyptaaXlO Ih IMft M laliíl ttffítMi
nadoapály a Dakrmany J WVcl 0
Máalo přidává a aUla v at- Jna aal eani k na
kládaní so í pr tfadnt t vakova aaj
la 41 t vxnkova it% t náalovan llla
V Jra la- o tmj nlUl leala {rrttvi ITiJISo
Dráb 4 aabltá přidává aa Jak BiaMnJai ala
plp SToi krocani VttM kacbny a bnay TítlOa
Hano % výlin Ja i $9(0 a nliln 1300
Uramtxry přidávají aa aUla ca káry i fta
na pvtla foo
St Loola 14 Idna IRM
Pianloa byla ulnnl týdan eaoy vyaál ti nť
tydan váitk Kttui opil oobablejil o-nria i t aa
63o
KuknHcn tal U+ tn prodávala v tydal miaa
lém a aynl } aa 43o
FRANK CUBA
ČEHKÝ PalvSÍI
SCHUYLER - - - NEB
Zaatopnja při vlnoli aoadaon pjll(aj proti
ohni n-JapIaliUvajítoa apolaonoati pljéaja
tiitafl na namuvlty majať k vymáhá dadiotvl
íeb atd Ta-iř
nová Cesií lékárna
V D0DUE NEB
Ctíínv krHjitno: Dnvnlull al Vám tímto oxni
mltl íi) Jm-in oiPvM v doma p Ant BarUiae
v IiiiiIk' Nul' novou Cnakou lékárnu Budu
mít vJUlv na akliKlů niiiá byliny koHnky thá
vAollJukó iilojif ky kapky pránky innaló na
pliiHió pilulky h víibiKi vSci rto lékárny patři
lti Iiuilu ititt hojnou záaotni vřol ku připravo
váni ricnplfi Bejaou Jlř Čtch nnb od lékarft
ii'jSích u připni ví1 Jich vřnujo vMy KVláátni
imVÍ h poornoHt J)l hinlu mít vniky vbr
l kfl pHtťiitovych Jako Pnvornvy Miiálndovy
Jlliihn kovv a Jiná a bude vžily mou analiou
pnalou?ltl vám rhoíiui tujJ liíti jHkoatl la oo
n v (to iiioíiiá ni-Jiiilni'JSI
DoporouífJo o ilo lnkvé iiříznS VaJi na
iiicnÁni ao d ví nulo Váá aliiíliovolnj
1iu3 VINC KKÁSL lók&rník
])r Ed 1'oraon má v lúkárnS avou úřadovnu
LOUIS HASS
ZRUČNÝ ČESKÝ HODINÁŘ
VDOIKJE NEB
V) Hatilo voohny aprávky hodinek a mi na
aklitilA volkou xáolu áprk& váťlio clruliu
JAN VÍTEK
v Creto 3Vb
tSlřrHÍÝ : liONtillMlřýa
Volík A áaoba lihovin aa ruoa
Proilává aa hotovi a pod eaua Vyť'4ni pivo
Anheuaar fluanb avml
yrnCíný dontiiílíltí
— r — m „ -uau-
UaT Vyrábí avliStnl druh doutní
kb octových tak kv Vuhan Isiof a
více jiných druhu 40mt
Pozor Mčliiifriné ~~
Zbjlaté lo Jont kaJdmu Cechu nejmi
leJAÍ památkou upil pojednávající 0 Jeho
rodném mfatJ v Čechiích Pro krajitny
i okresu mélnickho máme na akladó
kriiHiiou památku aaice ipiai
"Královské vinné nu"to"
Mélník a okres mélnlcký
vkiiHiiť' tiKtťná kniha o U34 stranách a 55
ohrnzy mRMiu okri-HU od Lud Boohrua
Hditclo mťŇfanakd ikoly na Mclnfce
Knihu tmo ohaahuje důkladný popia ca
lťhookreiiii mřlnickubo a deepiaem té
hoí a krátkými dějinami Čech od nej
tarMrh Knámýrh dob ai do dneíní doby
fády mřtak'mi a obecními v&cch obcí a
meat v okreau nieinicKiin íivoup
vácch vynikajícíí h oaob atd
I CtM $ poito tk00 Adreiujle
IpOKHOK ZÁPADU Omaha Neb