Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?
V)'
(!
14
i
FOKWOK NÁPADU
i
--1
''4
♦
-í
' '-'-I
v
1
4
-i
'-Ví
b ' ' ď'
' )
i
S
Jsm na oznámku Iri li Ifellef
f Chicagu lil vjráMt! tiejnovřj'
lích hojiv Jeli f-ř"t řfl k ro rzli6
n4 fhnfoh Klvhy kdokoliv i
krajané i tiUivt intnUt "iř
twivsl nechf m Imkifl nft ohrstl
mini se fářoveři k l ohlákti j#h
četl
— V nl''l!i rán retnřel r4if !
kom olttf přlIíJně dávky rnrirflnu
John Iilsmond H lH sv 17
l b)dlfcl Týl zsmMnátt hvl jo
mlnealýrli řiíktiIM rokli pfi řeinestt
kovářském (lllnAi h Uiiti Ta ifid
ilrkhj i j-o tii vratu i pth v sohotn
počal lílovatl si na prudké lf fti
V fivot i ahy lmto ulevit poslal
i hošíka svého z lOetft pro rnoifio
Kdvl étin plineS-n polil Iimonl
clou dávkti m t 0 grains srstáva
J(clt jM(téI kamen ni ulehl tkhj
na to Dn'il JeliknJ tvrdA spal ňe~
t)l z upánka veřer probuzen te
prve k rána upoutal k sohě pozor
nost tflký m dechem a kivl t s 4 ti
ku t trnuli podohajfdniti prolni
zen bjti nemohl posláno rychle pro
Jékafe nel ten však se lotví I l)l
Diamond Jil mrtvolou— Vvobcrni
mi ta to i tirjeJni ne tn o
vrilJu nýbtl le umrt hon-ivk
byla nfífaítnou náhodou že totil
politi dávka pfllii dílnou byh
— Daleko ve tvé opicí doptal po
vojfn Mikfl Dutran poi ILou plu
kem avým ve Fort Kuell Wyo
lelící Týl dootal pM několiku
dny nřkolikailťnní duvolcftiou a
chtřjí to nálelitř- onlaviti í(4 jedno
duie do ChjnnekileZ jak e patři
opičko ií koupil Co dák b nim ce
dílo na to se nepamatuje a ví jen
tolik když ae v neděli probudil že
nalézal v prázdném nákladním
vose Železničním a že byl již v Grand
Island Když byl již txk daleko
rozhodnul e dojeti až do Omahy
a tde velitelství o zpáteční dopravu
požádali
— Patek byl pro váechny Omaža
ny upomínkou na prudký blizzard
kterýž právř před sedmi lety byl pa
noval DostavilC ne totiž prudký
aever&k a přioesl nám mráz jakéhož
t zimž letoíní donud jme nerafli
Od 7 hod ranní do 12 hod polední
klesnul teploměr o plných 18 stupňů
a klesal po celé odpoledne dále tak
že k večeru teploměr již 10 pod nu
lou ukazoval kolem pul noci pak do
konce až na 18 pod nulou klennul
Že sa takovéto psí povétmosti ulice
jako vymetenými byly netřeba ani
nvádřti
— Zase jednou měli jme v O ma
ce malý strajk As 200 délníku za
mžatnanýeb na Cut ofř jezeře seká
ním ledu pro Hammond PaekingCo
saatavilo totiž ve čtvrtek po poledni
následkem jakéhosi nedorozumění
ohledné výsky mzdy práce leč ne
dorozumění toto bylo záhy vyrovná
no tak že všichni stávkující po 3
hodině zpět do práce se vrátili—
Společnost Hammondova zamýšlí
letos při nejmeníím lednice své 60
000 tunami zásobiti
— Ve čtvrtek zavítal do města
naíeho výbor státního hospodářského
výboru aby si tu prohlédnul místo
jel pro státní výstavu o níž pro pří
itích pět roka město nase se uchází
výborem zdejším navrženo bylo Vý
bor očekáván byl na nádraží výbo
rem sedmdesátičlenným a zvláštním
vlakem Misscori Pacific dráhou
poskytnutým dopraveni vXichni k
parku Kuserovu odkud čekajícími
povozy k vyhlédnutému místu při
okružní dráze poblíže tratí Elkiiorn
a Burlington se nalézajícímu pak
dopraveni Po prohlédnutí místa
a po vysvětlení výborem matním
kde jednotlivé budovy výUvnl zří
zeny by byly odjelo se do South
Omahy a odtud po cvlánfm vlaku
Union Pacific až do Council lilu ÍT
a to sa tím účelem aby ukácalo
le výataviSté toto po rfttiých drá
hách a s razných mít přÍMtupno jt
Za účelem tiskání výstavy státní na
bídnuto jest Omaboo výstaviště v
roaloze 160 akrů postavení veške
rých budov výstavních stájí a kfi
]n třízení dráhy závodní za prove-
ni řehol liřiika v obnosit 1 60000
potolrns Pokud inim' urhiil
o ý(nv!t opřlní Mneolr klerej na
bll opraveni výl4VÍ(A dosavadní
i zárukou IlOfioo j4kol I Ortnd
lUnd ktef1 nabídlo týtavii(6 V
tttt lacskrA a zřínenl potřbný(li
btldoV
V sotwdtí vvifán lvt soudcem
7f atalnlho unfrna
AI tto xilrvio tfdn málo prie
vykonáno bylo v obou sněmovnách
siálnlho snlmn tisUif nebyly
noveny potřebné nomlse kterým by
předlohy odkaitovaly V fnáta
ustanoven byl vfhoř přtičlenný k
SfsUvřfil komisí l teirvé ve středu
"staveni komisí l teprve ve střede
lerfiusonemf krajském sodi itrvslý $ v „„j
— _ I ' l t — I li i
- ' u ' misí na starosti přeďeda % ovsem
Jříieroři H'i ire k jiným nel i ar-
' ' vislo to i jemu insené práce nel
kovnfm ucelAm poulívatl Hond _ é n h
žteny snřmovny roztřídil ASkolif
tento zsposl vle jak před rokem a '
u i ifcJu:t ki vlastní práci přkročeoo býtl ne-
§lán byl říjnem komise parkovní
fuolilo proto přece kaldodenně před
uksytn Kdyl myšlénka m třízení luh í t l l
klidáno v oiii sněmovnách mnol
veřejného trlit v mesténssem vzn i
' stvl rOzntch předloh takle do pólo-
kla tu vyhlídnut byl k úceli tomu ' _ 1
' ' ř ic tfJne podáno bylo v senátu
Jelleřson r'1'ure a d uhopisy k učell i
t 1 ' předloh &7 a v sněmovní 139
tomu tnaonou většinou odhlasovány
byly To však nelíbilo se parkovní V 6třř W Jb-
komisí kteráitnačně peněz na zvt- U k"hm Kothleuln-ra t Cherry
hbenl čtverce onoho jil byla vyna- Coun hT H'krKÍř i-jkáiil
loliiaa proto také prostřednictvím ' ™ co " "U° M lilleín H h']J
Tuckeyho o vydáni soudního zákazu PM""7 o™"- -
poJádsh Po dlouhém odkládání krřt4ř lolil 0'alHI né "
vynesen konečně nyní rozsudek ! ohwu 'koro f1000' Vtkt16
čtverce onoho k jiným ůcelflm nel táře státního hájil téhoždovozuj!ce
Dsrkovním roulíváno btí 1Psmí U "é Jjl ctrué l'ro'
tak 1 má li veMně tríišlě řn lo noímS r7 l'í li ""w'y
t: i l i Při rozdělování míst v komisích
se vyhlédnout!
přiděleny byly pouze' dvě krajanu
p Havlíkovi a sice je členem kntuise
O jeden závod promyslový v 'pro rňinó záležitosti a pro úpravu
m-ilS niim V ii)lf roždí lení StatU
jena byla totiž práce v novA znlože-
Ani druhá polovice týdne minu-
tw ekr(Mr a hned počátku n-iíbo nemože vykázali se jakými
lezlo tam zaměstnáni 20 rnulň '
Hlavním podnikudem jet E A J V7' f ""
Hunber a dilny nalézali se v čísle Hvny dal"' předlohy a dříve
- - 1I V „1 1 I -
preoiozene pourune cicny a Komi
sím odkázány nepostoupily práce
zákonodárné Čau ostatní v v žádalo
1120 sev 20 ul
— V prvých dnech minulého tý
dne postrašil mnohé z úřadntkn o
kresních as 24 roky starý černoch
John Martin kterýž stižen byl tou
utkvělou myšlénkou že úřadníci za
Sam Payna vraha M Itubelovó jej
mají a co takého jej stíhají V do
mněnce té chodil od jednoho úřad ni
ka k druhému a každému dokazova
ti hleděl že s vraždou onou nic spo
lečného neměl Pohledním jehož
návštěvou svou poctil byl Boudce
Scott a na žádost tohoto také zatčen
byl a tento týden před soudní komi
si kteráž o choromyslnosti jeho roz
hodnouti má postaven bude Jak
zjiAtěno má Martin již po delší do
bu popletená kolečka a minulý rok
stížen byl jinou utkvělou myšlénkou
zdokonalování organizace a jiné
podřízenější záležitosti
Minulé dva sněmy v nichž řepu
blikáné nepřevládali byli neho
epodořskými činíce výlohy bez
ohledu na příjmy tak Že za ty 4
roky je pokladna 1600000 ve dlu
hu je totiž vydáno za tolik pouká
zek jež pro nedostatek peněz spla
titi nelze Vzhledem k tomu dalo
se očekávati že návratem republi
kánu k moci uvedeny budou finan
ce státní opět do lepšího stavu v
jakém byly před vládou popu lištič
kou Podobá se však le se naděje
ta nesplní Aspoft senát nezná še
trnosti neboť jil nstanovil si 79
posluhft písařft atd a za nedlouho
že totiž vůdcem všech stávkujících : bude Pet týchž dojista 100 Pro
stran politických jest
— Mladíku Iloward Littovi pře
jde as nyní chuť na lov divokých
kachen Týž vyšel si totiž před ně
kolika dny na lov a to vzdor torno
že nyní lov kachen proti zákonu jest
a zvláštní náhodou neb neštěstím
podařilo se mu jich pět zastřeliti Co
ale čert nechtěl jeden t okolních
farmářů milého střelce
chytnul a před South ornaískébo
soudce policejního jej přivléknul
Před soudnou stolici touto odsouzen
byl Litt pro přestoupeni zákona ho
nebního na jeden den do věení k
33 senátora má býti 100 poslaho
vaČfl na každého 3 — to je přece
pilliš mnoho! Tím způsobem vy
rovná se nepochybně sním letošní
oboum minulým
V pátek poslal guvernér senátu
první své nominace a sice ustano
vil velitelem v ústavu pro vyslou
žilce J W Wilsona starého vy
sloužilce a ta inspektora petroleje
za límeo H Edmistona ovšem oba popu-
listy
V sněmovně poslanců prošla jil
jedna předloha minulý pátek a sice
povolujíc! $85000 na služné a vý
lohy sněmu lna ovšem členové
sněmu nesmí na sebe tapomínati a
mají toho více zapotřebí nežli ubo-
pokutě 60 centů a k zaplacení útrat
T„l:l_X l_ 1 l_I!f Aid nn -V _ ! '
p ruurj ouns- J4ci M lápa(Jé nout trpfcIj
seiy miauiK bui rouice jeuo oonos
ten sehnat! nemohli byl jednoduše
mladík do okresního vězení poslán
aby si ta obnos ten odseděl Leč
policejní soudce South-omalský mini
a nás krajský soudce Scott mění
Týž prohlásil totil trest ta přílišný
a v pálek propuštění mladíka naří
dil — V pátek vyšetřovala porota ko
ronerova příčiny smrti pani Chas A
Thiemanové kterál jak minule jsme
oznámili na 44 a Cuming ve čtvrtek
zrána uhořela a sice podniknuto vy
šetřování ta tou příčinou an rozná-j
První debata delší o předlohách
byla byla v sobota a sice o předlo
ze č 1 dávající právo okresům
vydávali úpisy ta účelem koupě a
tapůjčenl semene osadníkům
Mezi navrlenými předlohami je
jich celá řada kteréž maji ta účel
vyhubeni ruského bodláku (solen
ky) t nichl jedna podal Cbapman
te Salině kterýž jest jedním t nej
čilejších poslanců
Úterek tohoto týdue jest záko
nem ustanovený deo v který! zvo
len býli má senátor do senátu Spoj
Států a jak jíme jil předem ohlá-
kotíka lečích Pře I i roky vlsk
sněm návrh k torno cíli poďaný i
vrhl i ohledů sfrnntl sfl v jínfoh
směrech šetrnosti neznal íetonf
sněm toho příkladu následovat a
návrh k lomu dlí podaný poslan
cem Chaproanem Crets a později
opět poslancem Hrockmanem IM
chardson Co byl savrlen Zazna
menivime to pouta proto le pova
ldjem lo ta známku trůsUjtcího
nativlsmu V dobách dřívějších
byli přistěhovalo! vítáni a právem
uznáváno rozmnolovánl obyvatel
stva sa známku trůta rozkvětu
státu Tehdy stát vynakládal pe
flze na přislěhovaleckou kancelář
poskytnul práva volebního přistě
hovalcem dříve nel občany se stal!
(na první občanský list) pečoval o
Jejich poučeni o stava stálu vv-U
váním správy guvernéra v řeči kte
rou tnali a vůbeo projevoval le Je
oceftuje a Jich si válí Vlak nyní
počínají nsši státníci přistě ovalci
opovrhovat a nebude dlouho trvat
kdy budou nenáviděni a donucováni
k amerikanisovánl se To zdá se
býti mčrem nynější doby
Po více měsíců trpěl jsem b )lelmi
prsou a žádný prostředek nemohl tni
pomoci Konečně použil jsem Dra
Aug Koeniga prsní thé a bvl jsem
ihned ozdraven — ('ha Ií Arwe
323 Princeville St Lincaster Pa
Lešetinský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Sva
topluka Čecha: "Lešetínský kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponémčo
vání českých dědin cizozemskými
fabrikanty a vřelá láska Hda české'
ho k řeči otců svých Lešetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
snahám poncmčovacím a zaplatí
vzdor svůj životem neboť za poněm
čovately stojí mocné rameno "záko
na a spravedlnosti" liáseft psaná
v slohu lehkém a přece úchvatně ji
mavém způsobila veliký rozruch
Však ten trval na krátce! Vláda ji
zkottfis komlaf Jen nčco málo vý
tisků před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid
Jsouce přesvědčeni že přijdem
vstříc přáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali Jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
tněnf konfiskovaného vydání A y
očekáváni tom jsme se nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé
vydání skrovné ovšem a uspořáda
li jsme vydání druhé v mnohem
lepší a dokonalejší úpravě a větším
forraátě než bylo prvé Báseň tvoří
kniha o 88 stranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech se zaručením
za 50 centů t druhého vydáni (ana
kniha valně těžší) ta 65 centů
Adresujte:
Pokrok Západu Om?ha Neb
ítr&dům Č3 N ! H
Sly se pověsti le pry hostinec Thie-Ít "'Msli Re republikáné na
manův vyloupen byl a budova pak ™ní John M Thurstona tástup
za účelem zakrytí atopy tlocina Union Pacific dráhy Uvidíme
zapálena Po vyslyšení avě-lv brzce bude li tastupovati dráha
aneb lid 1
Ol roka
1873 al do roka 1893
uemi vynesen rozsudek ze pa
ní Thiemanová přišla o livot
lifi hrifonf hcrtlf a rM7'in rnlárn
že Jt porot neznámou-Thiemao P° 20 rokfl hrA]f itAtní naše aně
pCKltehl popáleninám a poraněni své- m7 ohled na své občany ne
má v nemocnici Presbiteriaa v ne- sohopoé řeči anglické a nařizován
děli I vidy tisk poselství guvernéra v ně-
Máme na skladě knihy pro opiso
vání čtvrtletních zpráv pro řády i
Velkořády
Každý úřaduík ví jak ládoucným
jest aby zachovány byly opisy čtvrt
letních zpráv Nejen le poskytuji
obrat stava a pokroku řádu nýbrl
zhusta je jich potřeba k zjištěni
okolnosti účtů atd Nemáli řád
knihy takové nemá také své čtvrt
letni zprávy uloženy proto le opis
na obyčejných blankeiách se snadno
pohodl a ttratí V kniae jsou vsak
na vidy tachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující míata pro 40
tpráv tedy na 10 roků ta tl00
Pro Velkořády jest kniha taková též
nezbytnou Každý tajemník Velko
řádu by měl míli zachovaný opis
Čtvrtletních zpráv všech řádů aby
mohl Je následujícími porovnávali
Kde tak se nečiní chybuje se Má
me knihy takové pro Velkořády dvou
velkostí v tuhé vazbě o 400 a 600
tlranách po 1350 a $500 Kde by
přáli ai tajemníci Velkořádů knihy
takové jednotlivě pro každý řád
prodáme jim je za cenu valně sníže
nou Obednávky knih těchto i
všech prací tiskových nechť ději se
askavě pod adresou:
Pokrok ZipaJa
Omaha Ntb
OynlítiMMtí
K 'trht ink"H t il mtiomimt t
fiMtl rlíi hríii'iU S lniilřWS
Mfln S
f tiHf'l 11
rhrnnli li tiep tlourt í
hini?k An litiorni ll iS
fjthff Irtit ltit 11 ti
ířinml proti rhip
m" S IhI Ml hlsrr KW-N f--
mltmfffl lr" hill liíh#in !" I J
nlMMl Iřf hl Wft l tM i
1'rof l:inijtlintn't trfl itirif Hwl- V
l#lnf l#i (ir 11-11 itkif fr m!U IMII rr- "
Ohio riMii' s pri r )l'il J" fcns'l er"l t
h-hflfnfm ílm KsM r#m rhHpSti
lMilfll ns ru fff rlinl tfUit I w- v
♦fly noítiorl 'lfili J''lfnnoiw
mr ) 4rii S l-i'i 'lné)lnS '
mr n-hfll Ink řjti'hl S m" h
I pm t a v
Vrt lltgrtt nvitť pr rifůtl tlii
ou(V -fDivltihsi Ixlinf Jlí itfotl l
rflinM rirrS 0"lir tii4nif ilhr S %
fitii' liti il-ř í-Jiiťns u lntki'h ello J
joinnou On l
lrť)ltlh atni mtiť rlrll f'
MS nil rlntrn''m r'fi'ffi iHn-1 roB trik
Jiiifiis u ruli liill 4 Vn '
liru UAttrtt tiřtilrk pro knnl fini f
mkr '! rhriil prull iipmmnnl '
noh imR vplim timriil ilfnhuftffioM u S"nl '
ííllPchMipi num-i" MÍ vhHoh m ořfrh
dirnl Hffřlril l mi l'l' lln f (
olMhiTdl JI Krirjř w nfm hojní
i II niMko Snln4 bff rmisSIH
fck- 10 t řllb III M 1'Ollí
IJMO i
lira HH trn oflrd bromonl mnr Vjífcijl
Jlt íinjip nh n-iifil ittrl lti ('PS- i
-tf nohu rln Imic! prohnily usfp
nii'ř kť a imiililfVnim ďo4- 1
hornu wliilé pH 'mil moíno Hon SU Whl
prol uifiiffMi I'ni irvél sl nwll t- j
u niciiii kralilt'0 f I &n -lh4 li tu (
J)rt UdUrn prAkk n i kopytnt ntmoe
ťns II 0) J
l)r ItMtrtt ipedflnt Uk proti ktit$ koA '!
tiovSlno 1'ilntk OIiuliu)rl4liyslei -lk
proti kontu ktivé Ink prtitl k lc po
val hU ří-rvy Ik p'Oil kolloo ěir4 Uk
proll kolli-t" KvtHl sicpoM tiPho prrlrániiB '
(ona ivdiioho lku II v''(i tljt lekt U '
Vra IklUrix Uk proti nrmixtm pratat — í
do-u'l ofjlfpiil On 1 1 -00
lira lldltnt Uk proti ntrnůtem otei — ?
ťensli(M j
Jra IMUra Uk proti nemoetm ptů T v
()tnmvné líkjr ju po vřllinl IsIImju ř
olei "nt )4 vk vyrábím ltky s-itvJiol
vhrmln i léi-k JlehA n riHHlcrním lékř-
tl ůp('né ulivé pn-to doufám bm
kaidy riiumii kmjnn (Htclporovatl buds
Mnoho cltkurKiiam rnlm po rure
lilo popl"U choroby znilu tl i Jiní léky
Vlohy dopmvnl (oliyíojn 5-to ( uiul solti
uhradit knUf nám -ulre iail-Jte ku přodu !'
neb C O l a phpojto k dnplmi to snátnku na
odpovtď JíKlnan-l a olH-hodnlcl a lky ob- -
drií odt mnu mnobmn víUI provlal net ! I
kohokoli Jiného IXjpUli o DlIMi podrob- I
nosil IoufBjo přittiS ct krajan 4 s úctou 4
I)r R 1IELLER
399 W lSthSt
40t0 CHICAGO ILL
Slromty p píziií saabn
líní
Jabloni TÍ4ob najlrpttch drobt 4 al t itop
100 kiud I C
Jabloni vlxcb B)lplcb drnlil I al 1 atop
100 kuti 1100
Bralky Tl-ob oaJUpifch draho od lo do 0 kas
Tfalal " " od Ito do Sta kas
Vlno Coaoord prrnl třídy lb-Ws 10C kaa I1M
" Hati 100 kait MM
Nabízí zahradnicky a icmanáfský závod
I-" jr OlAun
8BYMOCU PARK OMAHA NEB
Kelméně Jednou tolik platíte sa to
samé zboii flnde UUT s
Soiieliotlnťiíi
lidé trtpenl rakem nnxiilmoatl rhoumatls
mom aneb Jakoukoli jinou nnmoct iioplico
nemno pNIoltell a umlravito aollul radou
a mé knihy Totiao ta II ryhojlui kaJUlou d
mne V loe vydáni pfl tom ncul a rlak Sadnf
nelHiť vám II rrátim od nárukou vo M dneob
nobudete-ll apokojml VvhoJII Jix-ra mnoho
et OM)b Jr ao VMlaly nalfj na moiué uadra
venl rybojim I váa Adroa:
S4 lr Ant WUdman 'Ieo Ititeri Wu
řnci PROTRZl
DtJWOVA VZDfrilOVA 1'ODt'ftKA prulnjt
pr&trln páa Jcat NKJLEpjtl Mula bfl noann
dnn I v noci a neJvMílm pohodlím l lat?
a chladuy) Vlt-cky páy arufi-né Poftflá M
potlou noh Piprrwin po ohdrtani $30 2a
pttřptřná dixvWpnl pollou na prifádánl
H4I DI N 13)1 Madtnon Ht CblcafO
Vyrabltlé vl-hodrubu ranhojlíakcb pMprav
ivérolékafikého iboii IllVir
Milovníkům střelby a hudby
Právi vydal Jaaaa dva piípi lllnitrovaal enil
ty lotll Jtdra sbraal avHltsyek a droby ooaaOi
budabnleb aártvJA Dia tfebU ovaoUé mU
obé katd vybratl eo polSbaJs dpiuya apo
laboattra la obdril poaUvl abott sa poctít pa- J
alia Eaadésa kdo al pfJ a bb opliw posis)
eaanlky oebotal adanaa
MJPftlfiYL
498 S HaIsteadKtChioaio II
UKATtATOVf
Zlatý povlak
iriniirid ll loia ui ni
nám avoji adrt-gti a obdrtíl
tyto boninky na iknu
Iku Záruka na I nikl
Ctnátc Ir jmtu bt-lné la
li M a (atb ta urana ka
prodU-nl aplu a vflohy
ZA eltrtM Janu naArtm
fXnj irunou rytinou a
unaftujl wmm ur )rrw
nrji a HMioaji a opina
manivnim tiatfot Rodin
kám l'Ut dokuil tma na
IBS
HATIOIf Alt UTQ
asd
IMPORTISO CO
931 Dfarbarn st
l HIC A 00 ILL
t
4t
ťl