Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    REVEROVY
atMé
157 Jmu i$!3í!I a isjislí
mf ft fbMfot f)if!kt fl1Mft
slsfrh prM'ik lUkřl A Mm plil
fitrrfi el I Jr finí lfJř
m vi í itl rMr h nHfj( a
llolcntllilarr Jditvitó
kM'ho itfMlHl VldjKI Bílil Ul
bé odUnl vj'i#rA
tirf ftitf p-'i A#vt A'jr
neurazil i 3i
# ř!ofiti nf!ito e n
ucpu hhř nMoiU
lf"i Vfďl ms' ala BMnk J
Žcinko nemoci
ti f#ifií t t H m'nl ""' 'U'
etb pr'p-1 hřf !('" oUtfsní r ihy
fitttrů li j -'ii t lntk jfK m'l
ffl K'Wf e lMa rtfca
dUn ki 1 I ln idrm
kik!it Uu
íierniftthmu! hmui
oVh strnulo?- oMa IMia-Htf ot#kll
V r I (
t" Bulí lidé jr bíí tohoto lťktt
V'! i — lj:nrl)iofffkf Mft
bkrkavky e Vry tki
ťU vypudí -
Jest to tk4 ifuluf Kk j roli střevnímu
alaltdenimii Wtru
vt i b"t ky nanohoo nlr vy
I rCUy lilky srrab krtku viech
ny netuot I koJní a krevní odsiraní
fittertit Krttitikl i I $100
Jste-ll stále nnavenl mlomflfln:ha!4
a ospalí uZlveJte tohoto fcku
r r rvmt!mut suché 'ámtní
lirCCC oukíloy boule flsiřele pí
chání a bolesti na prsou ? zádech klou
bech a kostkli oUstraní
Berrr&t 01 j Ootlharda
za 50c Jeii to ncjlcpí domácí mazání
pírk kímen tnotoif
KczaTkn lodvino cbtiiué w
tt( ničení T&al Jiná nemoci ledvin
jistě
tkterů BiliUl kdtin o jiter it $ttS
Lcplfho Idku proti tím nemocím nclz
pripritL
Rány a boláky raló opary 4
Vnlny odřeniny Třcdybnlri boláky boji
tkterova Mr na runy a boUtíita ISe
Muť tkto osvtUčila to tikycky khhif JI
ChTálí-
njli- Ictnfrholerti koliku íala
ITUjCni áolnt kře'6 bolosU T ilře
tich fttánit 8tí er odíraní rychle úplat
Seterův Uk proti eholtft d přijmu
ca SO a 2c OdatraCuje bolesti pil mi
íčním toku
mg i i i aataralou zácpa a bolesti
Diaiuril hlavy zlatou tilu íloutea
ku řluté skvrny t obličeji nadýmání zá
▼raté a mdloby i nemof l ien lécl rý tečn
fíertrůt Životni BahAm ta 7Se
Ktldí žena by mčla zkusili tohoto lílco
v„t# l lfll„ bolesti íaludku
nvuuub n jiuiu sezážiTDoat a
labosť I vrbDutl odstrnBuJo
Hevtrot ťtludtčnl hoíkd M $t00 a 506
Znamenitý aílitcl ▼ sťu'1 a po nemoci
ít_— „ a rftznó kožní yyrážky 1 USeJa
BTraD bojí ryctle
Berota Matť proti nrabu a tyralenin&m
za 50c
7Xnl aXí bolavé slzfct řerrend
Zupai OCI zanícené oci zhojí brzy
beterna tlatA matena oti ta Ke
Vypadávání vlasů g iunP70'
vyraieniny zamezí tam kdo pomoc Jest
možná Sever ůn tilitd tlatb ta $100
Kdo ebee m(tl vinny hebké a Jo mní
tomu ae odponiřtije krilsnó vonící
íkverova pomáda na tlany ta Í5e
Bolesti zubů 22ířAi5Ja$
kjf proti bokni tuba ta 25c Kdo chre
mítl zuby lhé a bílé a pevné diíané i li
bou víinf z únt afsi koupí HneHvpráitk
na tuhy ta 20c
C+innf nn kříže bolesti v Jednom
OtrZCninU místí křei a revinatla
mua 1 ZíSpal av16 bolesti v prsou a v zá
dech odstraní Hegerova JJoiivá nápkut &
flastr ta 25c
Rozpraskané KřSAA
vyrážku po bolení bojí Beterota růlvtá
natí ta 25c
rrzí %r~ rychle a JlstSoostraní 5
JÍUri OKa terův liiind LuřUn cm ta
23 centu
Maletníky dobytka SSTSL
na
rtt Jl"t hojící llnlmrnt ta K tnamAiiié ti
mitxinl pro konA itwr!f Mf priAettMbJ
xy a Hwvwovj Krtxlnvo' mať pro dobr
trk na Kar a boUUcr a
Lékr trt Jou na pro4t v vch ohoho
dnrh Ukv Kd tiikorfuliobchnrlA uctil lun
potláia J pťino po eifrii Kiu pl
m&ta l Tl)-ml lékl Kxprmntf pikdf
noTXP icím tcliMlníkltij 34m lunt f uimIx
řte-rtv Unwk klfnlí roiHvtn Jfiit
kaif rok s1iiriua l'uUi n ot)olnírkf
nual bf t tuianr nrtrl 'a kaidaia otmiu a
aakafaiélMirt Jeal Jaino
CEDAR RAPID9 IA
XjisbJU Bvriry ékj
PRO KAŠI M L A 0 E 2
- -
VtMKla tillii i řojítn
fhli 1: "Vílky mim lU-1
ljlk pb )Ut#
iřfiornfm # i rhvlll nl
My! Í (po tlak t i prii bl
řtjínld t řmfi# Vll
řnr i nl Itikti třelilř
jlto rl hnal
ÍVí hřmo lílk) Olfká
V atih j( IHk4 jíl fM
mfřt4 jíl fltjtřři llik4
tuio t jrili v m
RODINSONKA
IVlKínty lifakyM ťpulttném mtrmi
!
Odrav (íathi
Člm vlc Itroqlo a tlo Ameriky
ciiificaf tfm lm bjfií jilapovatl
rodným ajnlm afori„kn vich
ulm kmiTiftm in)iánkjm Ne
uitttjw)Vj ovltm ilolrovolfiř h%
íito krutě m mstily lířlochftta
ktiřl j vjpiuovall rj!riáhu kr
}- lefl nv4ry Iorn4c a dokoná
l"jf zhrft cliineftv j řimíli j jo
!ét k tomu ie rchaly na i4pa]
ťu mírou jakou přibývalo tělo
chft
V korim4ch hornatých a pua
lých anebo na ostrovech tulrieli e
JomoroiJci nejJéle tyto končiny
nevibily liskuditi vých cizon-racrt
nebylo to iím by lakotní ciaintí
tiby e obobatili a proto zastaly
nepovšimnuty Je linkou výjimku
činilo tipaďnt pobMí severní
Ameriky boroati Kaiifornif v oll
objeveno bylo zlato Tam shrnulo
se dobrodruha ze všech díla svita
všichni prahli po zlatém písku —
ale velmi mnozí doznali trpkého
iklaminí Nejčetněji byli ta za
stoupeni Španélové kteří zbudo
vali mnoho měst i osadili je a pro
vozovali obchod po celém zipad
ním pobřeží americkém Na cea
tich po moři ovíem neodvažovali
se příliS daleko od pevniny rýbri
pluli kolem břehu Proto dlouho
neviděli že blíže pevniny u jižní
Kalifornie ční ze dna mořského
značné souostroví jež pozdéji bylo
nazvino Ostrovy sy Barbory
Nejdříve navštívil souostroví
kauilín Kabrillo přistU od ostrova
nejsevernřjšího jenž ulove nyní
Svatý Michal i nazval jej Isel de
Pose8Íon Leo Kabrillo zemřel na
ostrově a svčt neměl prospěchu s
jeho vynalezu Teprve po 37 le
tech totiž r 1579 zavítat v tyto
koučiny Angličan František Drake
s druhem Fletcherem a od tohoto
posledoího cestovatele zvěděli
jsme že souostroví skládá se
osmi větších i menších ostrovu jež
se zovou: Sv Michal Hv Kříž Sv
Rosalie Anakapa Sv Barbora
Sv Mikuliš Kataiina a Sv Kle
ment Nejbližší ostrov Anakapa jest
pouze 40 kilometru vzdálen od
třeba nejzaiíí Sv Mikuliš čili
Galasbat Dnes nenalezneš na
nich lidského tvora uejsou oby
dleny od mnoha let nicméně víme
že praobyvatelé těchto ostrovu li
šili se velice od indiánských kmenu
amerických byli pleti světlé na
rfižovělé vlasu hnědých Také
ušlechtilejšími mravy a nmělostí
předčili divoké kmeny na pevnině
a jejich řeč různila se ode všech
niřečí indiánských Jeo ve příčině
náboženské shodovali se ostrované
se všemi Indiiny — bylir pohané
Ode divná dojížděli na ostrovy
— ztjména na bližší — osadníci
dovážejíce stáda ovcí aby se ta
pisla ti dohledá na bujných luči
nách v ustanovenou doba vracejí
se plavci na ostrovy a ostříhají
ovcím vlna již n pevnině prodá-
vjf M'mr to stfrajl pUvol na
Ufiírh ostrova drobné a tsklé
mnsli Jsi (rodivajl v hUvnfrn
místi kalifornském Htn I rsnclsku
pn ftft do) la ttnt rti riotftvní
oi l-li křKflíkft
Ni (slfovjr viUlinjM lavítajl
rtlk 1 lovil bfjiilt f # ljmén
Vdřjř tiilřfjl t mřola
Ostrov nJas( (l!ht ns
insll vlak Amřlivfté do nodavna
Ni-m4n4 JpsI ijiltíno bojfiými
pr4vml l ř íhb rstrovh
f řs l #fc hojhl btývalo lidí vs
rnnohýih vMňlťfili ros4htfrh
mlstfh obyvatelstvo Ušilo s
l-lloljt!i limolnriiti bdim l
si vimohl s #sv4r msil j lnotll
v ý in I ostrov jr tou míron 1 ostro
vana vi4JmfiA # } 1 1 r 1 1 v kro
tfth viik4"h li lo rs-l vjsté
botal s poidJi tit psvnlni a tk
0'trovy ipitljr
Nj'lé!t adrlato domorodé
nbyv(ltro na OiUht{ j Inak
itiaíři4 vidilf rif st ))nak rtdo
konalost pUi l# piíU In Mou
ho nedotekl sa ho osud ostatních
oilo 14 U llft bylo ta Jilt4
'lni rodin} lérn #la?il imižka
M kilomtřft d!oub4 a 6 kru Širok4
v kaldé )říi!iné
Nad hladinou miřskoti vvniksl
Oalashat jn tři metry nírménl
čnřly na mnohých místech ostré
hroty skalní do značné výlr vybí
hajíce hluboko do moře 1 horstva
jímž ostrov od mu k jihu jest
prostoupen nebyl ledy nedostatek
vhoilných přít%tft A v horách
černalo se množství trhlin a pro
pastí Ostatní část pudy bla na
mnoze ptačina toliko na svazcích
pahorku dařilo se lesu a bujné te
leni která někde také rozšířila se
do údolí chráněného pásmem sou
sedním Uprostřed údolí obklopeného
stromovím usadila se před věky
rotsihlá vesnice t té však zbývalo
tou dobou kdy vypravování naše
počíná toliko osm chat se dvaceti
obyvately ostatní chaty podlehly
hlodavéma vliva povětroosti a pro
tože obyvatelé jejich nebyli na
liru ponenihlu se rozpadly
Veškery chaty zbudovány jsoa
pevně: spodek jest hlinoa slepený
kimen boření část dřevo dole
jsou budovy širší nahoře užší a
každé chaty je patrný kritký že
břík po němž vebizí se otvorem
ve střeše do nitra To jsou dvéře
Blíže chat jsou proutěnými ploty
ovroubenó proužky země na nichž
ostrované pěstují kukuřici již po
znali od plavců španělských i ame
rických Ovšem nevzdělávají pu
du pluhem nýbrž rýpou železnými
rýči a jen ledabyle nicméně od
měňují se políčka fdušně dávajíce
alespoň tolik kukuřice aby bylo lze
přilepšit! si krmí moučnou k tučné
krmi masité
Podle trosek několika sbořených
chat stojí obydlí Gibatovo Jjež se
neliší ovšem od ostatních budov
ničím
Před chatou hraje si dívka asi
desítiletá Jest to Makuma dce
ruška Gihatova Matka zatím opo
dál peče heve totiž chléb aby otec
měl chutné zákusky k masu až se
vrátí 1 výpravy Peče ovšem jinak
chléb než naši pekaři Jemnou
mouku kukuřičnou smísila s vodou
tak že nabyla řídkého těsta Prtom
zažehla nad ploským kamenem
oheň a když se domnívala že jest
kámen dostatečně rozpálen smetla
dohořívajícl klestí popelen ry
chle natřela dřevěnou lopatko ten
koa vrstva těsta na kámen a chléb
byl ihnei opečen
Práce dařila se matce tak hbitě
že v malé chvíli měla podle sebe
vrstva tenkých placku pečených
jež jsouce ještě horky vespolek se
slepily Než otec se vrátí vystyd
ne chléb horké o chleba nikdy
nejídají
Někdy překvapí matka Makuma
i otce ještě lepším pečivem neper
loki zvaným přimísfo do těsta med
divokých včel
A sotva jest a jednou prací hoto
va spěje matka do jizby to jest
v jhk kvapní pn lebřlkti k horní
nn otvoru a po druhšm feMlku
MtnpnJ do nitra do jlih V ji
M Jest dostatek světli třeto ři
mM podivná rd-ilt oken proto lie
i snadno prVhtlďnmitl
Nl ftpéVhované pofM Mififié
pohireno Jest hojně lišto knkiiHě
rtých 1 eprostftj fatnk s# pforhý
klfnen na kteréni Hikema dl po
ťebjř lafehtij f heft stJflJ Otřliiy
joti na hřkwýdi místech pestrou
14'koa vtnínort Vodí kamen
nroitřed iíity Js ttralen hul k
fimol splýf4 Jiný rl stropu ři
kuma sedla ke kolu nttineila mft
bl!é vlny a Jal m k4tl a proplé
ttl hmbof niř s nití červenou
ktsrou stahovat krh hořenlho
Totl sire f řtstý stav tkíoský
U Hiktimt doe rit tom utkat
I ilnou I4tk'i na stkni pro sebn I
MtUti a na p!4íf protne
K -1 y 1 sltinr lUlilo posledními
paprsky skalisté hrtjr vrátil lo
osi ljr (Jíhat oteo řolíňjr fiesi nt
kolu patero veikýth vyder Jl tyl
14 lfn ntovil Posilniv potra
von rlititŠ dal do díla rušil
ivíř kr! Její tavšsil k sušení
AI budou dokonale suihy nšije Hi
kurna sobi mulí dívkám kolen
čípky A maso vydři vysnil se a
slio4 rneti kameny pro dobu k ly
nebude dostávat) se potravy
Hotva byla prá-' hotova povstal
(íiUt a vihlffejs k mfsícd dko
val boha lovrft ia ítastný den
Zena i děti naslouchaly tiše krčít e
te v koutku
PenenáhU rozhostila se v rhstl
tma a obyvatelé usínali
fjIrkfnvSsl
C'sv'sa'sa'sv'%0
#Tenta trásnf $60 ilrcj tM imi
í Nahlrllia rá t ' 11 Pfidoiná ttl i
itlldr HdnS ti
Inlllnat Il'l'li
V pr pfr1
i rovin1 tMni
Vdikoli nebtMHl
IosikI nlu
na Tjftop-d
minkr nahnit v
pi pouta ně
ÍHir)J lnulo J li '—i Vjatlibníle lni
W I m 1 1 1 m hnil t T
fn h _ IV? VI L krlik tm —
Jroil Min nta
š ÍJow v uliránt Zarurona s 10 M é
)pwU6rt QxUrÚ Mrir(o 2J i
5_14M DpU51 c'hc"giui }
Čechové !
Jedete li do staré vlasti raí-te sobě
zapamatovali že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do
pravují se po železnici bezplatní
až do města Břemen Chcete-li
sobě uspořili zbytečných vydáni
nesvěřujte po přistání lodě nikomu
tickety a kufry nýbrž posečkejte s
tím až dojedete do města Břemen a
pak teprve odevzdejte své tickety a
kufry jediné české firmě :
Kareš & Síotzký
V II II KM KN
29 Bahiihoístrasso 29
byste se svými kufry bezpečně do
domova dopraveni býti mohli (10-
Přeplavní a železniftní lístky vy
stavuje v levné ceně a ziilky peněz
do Evropy sproslředkuje rychle a
spolehlivé
JAN nOMICICÝ
r4aklor Fokroka Zipadu
Omaha Neb
hla?nl doaW laakibe 4toa Ean4 k Stolík
v DrSnScIk
it nrjtentf lk
prritl kaftl rhrapnttt kíUrrha brUnn a
prAduSck naatufnl rlirÍM~c rárttu
nlrctrm v krku poatkbm aonrbotln
pnU všem BmorťD pile ( na duc s K
5a prodej ve išech lekarnárli
Proti t&rttk bHo
Scyprovy Pilulky ro Játra
ZA 23C
Itolesti hlavyf
nervosnosf horkost bolesti ner
vové Jistě a rychle vyl&í
' li
I I
LP 1
Tle-p i
a- ii}t }iašriilav
um)m dl X O O wb £
t(Mf -t I I t M i" a #11
V ' r ui I 1 í-V
lllmsl ifilneM l M-mlifnmr rr Sflse
Jlffl iM IM" ílf ""l
L a m íl ll„' ' 1
f V # f ♦ ' '-1 r s 'Mf
— Vll l li t ft l
í ll( I V Jfwriifiimrrř Wle
f t IM-t # -4i-t ♦
t~tAf I X T I ''! ' v 4M
lt-ť i í i f M #
m-tf Sni
n'e IU V Í ls' fli"
rf i i 4 i r ♦ !
fola V a In
t f I M it '-)) tii
O-M lM ř " Vr- ř t
fí lr S ř
tflt t v ťri mn
tAhfti #! i !♦ aMísi t mi-r'"-''
ř - t ui#!i t i
9 Isf á-Mufi l9 lf 90 ttm
i# II f lljjlisrrl HI
4hftt tl t ♦-1 tii f rM
( Vttti ll ftf f%f U!ll t% tf
ffJl Msm '- fr ►HM a
I ( ektt(t tmt f t ttfer tili r
adfcf t ti i -I I a dc t hitti n !t4a t
mUUt f ! i I it H1 Wtttaf
Sl tt fif t-f: U? i tt trtn# al m
Martis Wii li ' i
rpíaj Mim CeM
je nyuí ( t IťkArti
iV 31 ANÍIVIA
iknl-af l#ř l
má tam na skladě vWmty byliny ko
Muky víi lijstkfl tbé kupky flrdtóky
fávlťky prAlky inaslř riAplitate
JlíMlry) vo-llíky pilulky rkrátsa vše
m do lékárny pnlfl 1'fipravuJI té4
rozličné in t A tií pro lídxké iifduhy
éčebniny pro domácí zvííatu a vť
Hra dílem trefím vždy nato pravé
Lékft Kevrrovjch a Jiných 1 1 patent
ních tnáru téí hojný výlřr Jakož 1
barvy š tě tře olej na b-irvenl I na síro-
'e zkrátka vše co v Iřkárné mívají
Zvláště velkou zásoImi mám všech vé
cí i kterých se recepty pllpravují af
jsou jiz z (Wh anet-o od doktoru zdej
ších Dlouholetý cvik mně da! mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde a?
tJ— t l A— '-MXI A
CnilOliyila RIHJíUIMio — - tiiioi
starostlivost věnuje receptům
26_)
A MASINDA
voř-ojný ntíř
VE WILBER NEB
Vlecbrif iitit DiiUSk Jamu íWIii badna
iprivs vvHíbj ln!a na poutmak píjřaja
ta valinl klik Éroky a na vliťdu spUtky sa
lUpns nikollk api}illvf ch p)íitu]lrlrb a ptV
1'lavntob spoMfioati liloaboUli zkoaol
tomto obora 7tH-ipe'iJ Háni jřljnl obcbo4
lama ivíf-nlHio Knpnjet" II nnb prodiU
blaafai a a ni I—
Nojlcpší lékárna
V CRKTE NFB
jest lékárna
Pravé čerstvé a čisté h'ky se jwuze
orodávajf Itccepiy připravovány Jhou
a důkladnou jwřllvoHtl zkušeným lé
kárníkem
VitcKat e"ik-l UHta fiou i tkUtdi
Ceny ro nrimírnějU
DB J S IONO
6tAai t liliím od 11-11 hodin dopoladaa a
o 1 3 do 4 ol'il
Viciéli jste
Kcllpso?
i ítTJ "i"-7 řia"'
Skli — 1 1 lín - t
I 2wip #"-tQ-J nirnboa I
3L U
'l(t
pioB
Tlaíft
a l ) tuba pN
tvidant U ) nr4t mlu- k na llatinl a
atdaui obl1 Jaly kdy bjl lta
ECLIPSK MKU ( oMTANY
Mtddl-bu-r lodlaaa
ririaa Ut J-t lMtpa a (mulu la tMlaai
m uU-ZiBlGt kta jlUlUJ(lira
r