Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 16, 1895, Weekly Edtions, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    X
00 NAŠICH DOPISOMTELO
OnUrlo Ksn Ct redakce: —
Kaldý mel by vidy jn pravdy
drltl neboť pravda konečné vidy
svítéif To vidíme teď fi% mina
lýob Volbách A uvidíme jeŠt lépe
poidšjl Před minulou president
skoa volbou slibovaly demokratické
časopisy hory a doly rolníkům
dobr ceny ta všechny plodiny
dělníkům stálou práci a hojnou
nudu iarrětnvatelftrrj dobrý vý
tllek inu pravé nebe Na řepu
blikány a jejich správu a sákony
netnohli ani dout luny vtnaléiti
Teď ale lid přVsvedčil k la mJ!l
pravda a dobře mn radil a lili ča
sopisy demokratický aneb republi
kánské ter seznal zdali joi lej
tákony republikánské aneb nynéj
lí Teď to kaldý pociťuje co bylo
neb j# pro něho lepšfa prspělnějšl
a proto jii mnozí to poznali a tv
vrhli ta strana demokrati koi a
Její špatné zásady a snahy a volili
pro republikány Ono to bylo
a nimi dříve jako t le i ri4 Tu
méli volba zdali má týt rušeno
mýto na cestě a mnohý hlasoval
pro podrlenl mýu ale nvnf k lvi
můle jezdit po cetě bez placení
mýu teprve vidí le chyboval
kdyl hlasoval proti tomu Tak
bylo také kdyl volen byl Lincoln
Ta mnozí si z něho posměch dělali
le je to "drvoštép" že Štípal "ri
gleM ale přišla doba kdy víuhni
uznaU jeho zásluhy a i ti posmě
váčkové chtěli pak mfti jeho podo
bizna na stěně Však někteří jou
Uk zaslepeni že snad nikdy jim
bělmo a očí nespadne a neprobléd
noa Jeden z takových jak jsem
e v "Občana" dočet) ušklfbá se
ie prý republikáni dali lidem po
zemky které nestojí za nic Aj
což pak dali lidem jen ty špatné?
Vždyť bylo na vybranou! A tomu
kdo si vybral domovina dobroa je
teď snadno se emát a takových je
na ala tisíců ve Wiseonsině Iowě
Minnesotě Nebrasce Kansasu I)a
kótách i jinde Kdyby bývali de
mokrató vždy u vlády tedy by ne
bývali dali nikdy lida příležitost
aby si pomohl ku svému U de
mokrata vládli vždy jižní otrokáři
a ti chtěli pozemky jen podržet pro
sebe a otroci aby jim je vzdělávali
Potom Slavie píše že demokraté
byli vždy při chudém lida Víak
ca demokracie byla vždy bída a v
limě musívali jsme do "Soup
housů" však jak přišli k vládě re
pnblikáné zanikly "Soupbousv"
Za demokrata musili Utne se spo
kojit a těmi nej horším i byty kdo
mél "šanda" byl nad tím celý bia
iený však za republikána naučili
ae lidé na jtné pohodlí a y Chicagu
i jinde pomohli si k palácům což
by nikdy nebyli za demokratické
▼lady docílili A že prý repobh
káné pomáhali jen bohatým! Což
pak nebylo všem lépe než nyní?
Col pak si chudí též nepomáhali?
Víak ona si i slavie pomohla v
těch republikánských letech ale
teď když má demokratické časy
stěžuje na ně také A přece Slavie
za avé balamucení dostala odměnu
totiž od presidenta konsulát ale ti
ubožáci kteří jí věřili a dle ní se
řídih dostali bídu Proto krajané
držte se té strany která všem při
náší blahobyt a nedejte se balamu
tit těm kteří jen vlastní prospěch
vyhledávají a do bídy vás uvedou
V úctě Martin Lobr
Překvapující Střstřna
Všechny časopisy píší o obrovské
štěstěně potkavší lékárníka Sehrajte
za Jeho objev jenž zove se "Schrages
1000000 Itheumatic Cure' jejž jro
dal 8wansonově Itheumatic Cure Co
v čísle 187 Dearborn ul v Chicago
Objev tento zaujímá pozornost nejvě
hlasnějších lékařů jelikož uzlravil tm
procent onemocnělých jii jej použili
Společnost tato má takový nával ob
jednávek že nebylo možno tento měníc
ni všem zakázkám vybověti Ohlášku
společnosti této uvádíme na Jiném
místě imoxl
Edo chce míti léky nejlepšf aC
konpí léky Severovy Chraňte se
léků padělanch!
CESI V AMERICE
Krajan V Kratochvil byl
jmenován poštovským V Bnsoobel
Wis
V nUH týden přednášel )t
Hohb v tVdař Ittpid4 o Ařřío#
l'čtenlí krajanft Umřijiíiih by
lo hojné a ač předriaika trvala po
dvA hodiny byl tak tajfmavá a
poutavá fe sledována byl nJ
větJíni lájmřm Tibo přerníeno
blo fiřkolikritu výbi:hm smíchá
jmnl přítomní odolali nedovedli
k'lyl Uvný ďtovail líčil sp6ao
by a ivyky Maltkulombi a rnalo
val r tabuli íriory jřjith Pří
t m obn4iřl kM co í itý výlllek
pro dra llolnba výloh fii-bylo lá 1
nýcb jélikol i síA k předná2 by
la ponkytnota i larma řádm Pro
kop Vi-lký
V Oiřord Junťtion [% pořá
dal ochotnický spolek dne 14 t m
divadelní předutavcit ve proapěch
noutí trpících krajanA v lipalní a
severní Nebrasce
V neděli týd?n odbývala čes
americká liga výroční schůzi
kterél zvoleni následující řiditelé
Dr Atulík Červený KaSpar I)y-
máč-k Haller Voborský Víia pí
v iíujoová paní Dvořáková Ne
jedlý ráp Plbák Hurt Uartofi
Skala '% náhradníky zvoleni byli
Kopecký Skalský nokol a Jirout
tčastenstvt členů a rástupců bylo
slabé t- středil odbývalo zvolené
řiditelntvo schůzi a zvolilo náslcdu
jící úřednictvo: Předseda Fr Kaí
par místopředseda V Visa taj
Bartoň jednatel Voborský účetnlk
Nejedlý pokladník Červený a do
revisornfbo výboru: Pí Vistajnová
dr Stulík a Sokol Do agitačnlbo
výboru zvoleni byli pp Dymáček
Kopecký dr Stulík pí Vištajno
vá Dvořáková Haller a Cáp Po
té jednáno o některých věcech ja
ko převzetí úkolu Nár výboru i
čemž ale nedořlo žádného rozhod
nutí nebo? věc na vieobecnou Já
dost se odložila
Časopis Pravda který vydá
ván byl po osm roků rev K A
Adamsem v Chicagu ohlásil že za
stavuje další vycházení Příčinou
toho jest kletba všech českých ča
sopisŮ dluhující odběratelé
O výsledku opery "U jezera"
kterou snaživý pěvecký sbor Lumír
v St Louisů provedl píe tamnějŠÍ
Tribune: Před četným obecen
stvem provedena byla v Národní
BÍni apera "Nana" českým pěvec
kým sborem Lumír Hlavní účin
kující síly: sl Berta Kozlova i
Chicaga a pp Fr Jirouch NJ
Vorel a Josef Iialoun provedli úlo
ny ave co nejiepe a zaslouží si za
své umělecké vystoupení veškera
pochvalu Dobře líbily se zejména
zpěvy sborové přednesené velkým
počtem pánů a dam kteří v úhled
ném českém kroji velmi pěkný po
hled poskytovali Řízení opery
bylo v rukou p Ant čejky který
za svou vytrvalou snahu a jakou o
nastudování úloh pečoval zaslouží
větší díl díků za dobré provedení
Po opeře odbývala se taneční zá
bava v náladě co nejlepší" — Není
to poprvé co pěvecký sbor Lumír
v operetách na jevišti vystoupil a
to vždy s úspěchem rozhodným
Y% možno tvrdit že není české
otady kde by čeký zpěv byl tak
horlivě pěstován jako v St Louisů
"Americký Občan" oveřejfiu
je Článek red J A Oliveriusa v
kterémž tento dovozuje že (7eská
liga v Chicaga založená jst sna
hám národním na újma a to g té
příčiny že fedruje tak zv "orola
dinistické" hnulí v Čechách jehož
původcem byl špicl Mrva a kteréž
nevyšlo s lůna vlastenců českého
národa nýbrž a lůna rakouské po
licie 9
i
Pan Longin Folda bankéř i
Linwood Neb sestavil nový spů-
sob vedení knih pro banky zvláště
menší banky venkovské a vyzvedl
si na knihy k torna učeli zřízené
vyhraifní práva patlakn (copy
rlght) Tvrdí la jeho sjnm j(
jednodušší a přshlodnšjif nl kt
rýkoli jiný a tMM se jím času i
prác a proto I peoši banky ma
jící kapitála r#o000 mohou prý
při systéma tom ušetřit! ♦f'"° al
11000 roČnl ťřsjsme p Pohlovi
aby knihy jeho drily všeobecného
roišíření a byly mu tdrojem hoj
ných příjmů Kdo by ehtšl vio
rtk jeho systému Vedeni knih
nechr si proA dopíše pod adresou
Ingln Folda Linwood Neb
é Sbírka knih českých takoupe
ných pro Knooh Pratt Free Lihrary
v ISaltimore Ml byla aiřádána
a co nejdřív omhténa bud v od
dílení 5 ha liřoalway blíle Ah
tand ave k cirkulaH 'A autorů
Jsou tu lastoupeni Komenský Tjí
vančura Cbocholoašek Kálek Ja
blonský Němcová Pelíšek Cech
Jirásek Karafiát J-lfnek Třebíi
ský Vrchlický Uezek Dclenský a
Zeyer I)ál Tolstoj a Lermontov
Chicago prý bude oblaleno
opčt novým českým časopisem kt
rý ponese hrdé jméno "Svět" Ke-
daktorem bude p J V Matějka
5 Z výšky pát spadl
Chicagu Jau Vlka posluba v Klls
worth budově a smrti lně se poranil
Myl v onom patře okna a ztratil
rovnováhu
% Do Čech chystá se letos opít
výprava i Ameriky Přihlášky
přijímá li Holub 532 W IRth St
Chicago III Jak hojné bude
účastenství za nynějších časů jest
posud otázkou
Z Minulý čtvrtek přednášel dr
Holub po druhé v Duškově síni v
Chicaga a za předmět své řeči obral
si thema "Zvyky a válečnictví sever
nícb Zulů čili Matabelů" Návště
va byla ponf-kud slabá a byli tu
shromážděni většinou jen zámožněj
ší krajané mezi nimiž bylo ku před
nášce agitováno Před přednáškou
přednesena byla ctyry hudební čísla
Pí Čapková a p Bohumil Holub za
hráli na piano Dvořákovou skladbu
"Má domovina" p J Čapek sehrál
na housle "České písně" sl Jos
a
Pechova s průvodem piana zpívala
solo pro contraalt a na konec před
neseny byly dvé skladby houslovým
kvartettem sestávajícím z pp Vilí
ma Hladkého Čapka a Halamíčka
Dr Holub podal krátké zeměpisné a
národopisné vysvětlení načež začal
yypravovati o vzniku a rozvoji říše
zulské čili matabelské Tato po
a
vstala v letech třicátých kdy z voj
ska krále Čaky povstal mocný bojov
ník Unselegate který si počal v již
ní Africe jednu krajinu za druhou
podmaňovali Poražen byv lioory
střelnou zbraní opatřenými obrátil
se do krajin severnějších kdež s
krutostí a sběsilostí dravce s voj
skem pouze čtyrycet mužů silným
podmaňoval si osady mírumilovných
Banta Nyní nastalo nejzajfmavěj-
ší popisování zvyků a obyčejů zul
ských a líčení jakým spůobem vy
chovávají ze zajatých dělí bojovníky
a surovce kteří se žádného boje
žádného nebezpečenství nelekali
Přednáška byla velmi zajímavá a
obecenstvo ji napnutě poslouchalo
Dr Holub líčí velmi Živé populárně
a poutavé vybírá jeo takové před
měty které obecenstvo zajímají a
proto mu každý vřnuje pozornost
Přednáška se skončila o půl dvaná
cté hodiuě D H
Sudí Tuly v Chicago odmítnul
obžaloby vznešené na redaktora
Šotka" p B Bittnera velkou poro
tou pro domnělou urážku českých
kněží hlavni z té příčiny že článek
závadný nebyl tištěn v řeči aglické
a proto širší obecenstvo nemohlo se
ním seznámit Pak nnl důkazem
že by ti kdo článek ten četli také
rozuměli obsahá jeho tak jak vyklá
dají ai látající Článek který týkal
se pátera Jaegra jest závadným při
znával právník ale ten týkal ae spíše
života jeho před tím nel byl knězem
VjpomofM atálnS nivladní pokotile
II s důvody ly vyráttl ponkatová-
ním na nřktřřé soudní případy
pennsylvanské Al aondee nechtěl
sedátl tímto iřtf l'ítl a prsvíl fe
dis obřaloby nemůle posoudit mno
holi lidi četlo Mšnek ItittnerŮv a
pak není prý dckáfáno le čpi
tn íent rolřsn v celém okret
ťjk Prolo lalobu vyškrtl
1 Na den art ledna I t pořádá
lUl Čeký Lev ČHFH
Minnespolís Minnesota Velkolepý
ples ku p' cte tátttiprti Yelkořátd
Ktáta MinnoU tde ve sjeidti od
bývaném
l'nl Vondráčková manlelka
válehébo občant Vác Vondráčka
f Minnevpdi Minn náhle seSílela
a musela biti min týdne dopravena
do St Peter
Juk ' Makfttontki (}!iť otnnmujt
navrátil se k pravoslovf arcibíkup
jihobalharskýcb oniatů Mladenov
uliv svololykterou papel Lev XIII
pokytl uniatům polednfm listem
a(otoUkým smiřujícím k zachování
bohoslulebných zvláštností orientálů
Papel Lev XIIL marné čekaje le
katoličtí národové za jeho panování
chopí e podané příleliiosti a zasadí
se o utvoření národních církví dává
aspoň uniatům rooinost aby vritili
se ku svým prvotným církevním
zvláštnostem Papež zapověděl ka
tolickým missionářŮm přemlouvat!
"orientály" k přestoupení k obřadu
latinskému a kdo by se proti torna
prohřešil má propadnouti církev
ním tretlům' Od nynějška má i
každý katolický kníz výcftodní obříd
zoáti a je-li mezi "orientály" má Jej
konali přesně a věrně podle jejich
předpisů V každém katolickém
chrámě mají tyto předpisy býti vy
věšeny aby byly známy nejen du
chovním nýbrž i věřícím Je naděje
že ptWobenim osvíceného papeže
Lva XIIL církve uniatské vesměs za
nedlouho úplně zmizí a následovali
budou příkladu arcibiskupa Mladé
nova O církvích uniatských platí
slovo 'ani ryba ani ráček' Historie
jejich tvoří politování bodné episody
v životě i katolických i pravoslav
ných národů Papež Lev XIII za
choval se velmi élechetněže uniatům
otevřel cestu nazpět do církví pra
voslavnýcb tím smazává krvavé
skvrny a meče katolických horlivců
minulých století jent pravoslavným
hláal Že buď se musejí a Římem
sjednotiti anebo býti vyhlazeni
Jkda vynalezl prvni obrněné lodi?
— Korejci 1 Již v poslední válce ža
ponsko-korejské to jest před 270
lety měli železnou loď jejíž hořejší
část mola tvar podobný krunýři žel-
vy S touto železnou lodí manévro
vali K rejci a velkým úspěchem proti
dřevéi ým válečným džunkám Ža
ponců neboť z otvorů krunýře vrhá
ny na džunky lapači háky džunky
překocany a vyraženy do nich díry
aby ae potopily Loď ta prý dosu 1
existuje a nalézá se v Song-Jongu
Do Racine a Tábor WIs
Odběratelům našim v Racine a
Tábor VVis oznamujeme že p Jan
blias phjmul jednatelství našich
iNtů a oprávněn jet k přijímání
předplatného atd Vyd Pok Záp
Do Chelsea la
Pai Jan Polka přijraol jednatel
ství našich listů a jest oprávněn
nás zastupovali
Zajímáte se o snia?
Jestli ano pošlete nám
suaolKlrlíte prosincové číslo 1894
"Hospodáře" zdarma 34-
2 ' Pf TťaUUI vUUa dtaoi (arnao
P-Jlllj a kakdtla kdO T(ID IMM-
meT miUo-li) lO SS BUlMraiMft Si el
Vfproiloj
Max Mayerovy lni
debniny píísll
sobolu
za iinWí nežil polorlnu
Max Myvroiy vel
koobchodní ceny
Nojzázračnójši koupó
kdy známá!
Firma Mat Meyer A Bro Co vy
prtxlala celý sklad svých budrbnlrh
nátrojů a hudebnin II týden Bros
Toto byl neJvětM sklad na rápadé
v němí zahrnuto bylo vše v hudební
obor spadající Byli hlavními jed
nately vihíaných pisn Steinway
ových Knabe Vose a jiných
Hayden Bros
jsou nyní hlavními jednateli na á
padě pro piana :
STEINWAY STKIILING
IVEIW A PONDS
BHKiOS KNABK VOSK
STOHY A CLARK a
NKVVMAN BROS
HARMONIA
Celý tento sklad jenž byl před
mětem obdivu každého hudebníka
koupen byl Hayden Bros v tak nli
kých cenách že možno jim prodávati
vše za méně než polovinu dřívějších
velkoobchodních cen
7
Každý hudebník měl by přijití—
Nikdy nenaskytne se vám
taková příležitost kou
piti tak lacino
Max Mayer měl přes 2500000 kusů
not — nejnovějších — kteréž vy
prodány budou Hayden
Bros za čtvrtinu ceny
Kus "Over the Waves" za nějž n
hUz Mayer čítat 7fio u Hay- kH
den Bros pouze JJ
Orocerie
□ 28 lb pěkného zrnového cukru
za $1
35 lb New Orleans zrnového cu
kru za $1
29 lb bílého cukru hrubého zrna
ia il
XXXX Minnesotská mouka tl
pytel
Cream mouka 05o pytel
Snowflake mouka 65o pytel
Uio káva 22}c lb
Golden Uio káva 25c lb
Čistá Guatemala káva 26o lb
Čistá Java a'Mocha 33i&
Japan čaj 22clb
Sladká korná c krabice
Liberní bochník chleba 3c
Rajská jablíčka 7 Je krabice
3 lb kalifornských broikví 15c
3 lb " švestek 12ic
Zavářená jahody 5o lb
Japonská rýže f o lb
Mýdlo na ptaní 3okus
Castile toiletní mýdlo2c
Nerapomefite le v aobotu započne
výprodej a
roh Milé Dodge un
OMAHA - NEB
Um zapíná
liillilril
Kil