Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 09, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    +- POKROK ZÁPADU
'I
ZPRÁVY ZAHRANiCNÉ
„„„ i u i
T:r4KfjjvvncKí:
a
t mm zatřen byl 0řl vřišf
očet "sodalUů" f ro velezrádnou
uráJfcu veliéciiRiva
r inrm srwrmm Jinkouskti na-
cllo mnoho sněhu lak že doprava
íelezménl byla při rušena Ve Klu
sku vlaky vůbec nemohly dále jeti a
v íiHlitnfdi zimíih ziinffiéao otrxi
M!r}r#!(li!iit Hilloř penfie Ju ra
tím účelem ]4)ú aby mohl zavěsti
tuml systém špebýřský Poslovech
Iři b nsRhla neobyčejná bouřej při
víženci vlády odsuzovali podobné
tvrzení Dossef tatfm nepřestával
útociti na ministra Stilof volal na
Do-seva: "Jsle lhář a utrhač" Éfml
ale bouře nabyla vrchole Všichni
podlaiicl vyskořili ze ivýih n#lI#l
a Jedna strana napadala druhou za
Km I)(m( ř neustával ve svém útoku
nn vládu Konečně předseda sněmu
dr Tbrodorcí oinámil že Dossef
Cesta
Jtakouský (ttihl ioláriif Julius
Psyer hodlá podniknout! novou vv- vluř"J1' M M "'""vn pro ibýva
1 I ii li ti
právu k evernl točné Příštího M CMl "iui a nařídil kvesto-
rňm by jj ze síně odvedli Na roz
ksz ten odpověděli liberálové syko
tem a shlukli ío spolu oposicf
kolem Dosseva lenž bránil se irotl
kvestorům kteří teprv couvli když
několik poslanců objevilo se revol
very v rukou Za této rozčilujíc!
scény ministři opustili sněmovnu a
zanechali ji v moci liberálů I
přestávce hodinu trvající zasedání
znovu zahájeno Oposice proleslova
la proti Jednaní vlády a prohlásila
že scéna vvvolána bvla Stilovem
— t
když byl naiva! Dosseva utrhačem
a lhářem a hnedle na to opustila
oposice hromadné síň aby jak pra
vila nebyla svědkem další nesprsve
dlrosti páchané v ftřri zemi a její zá
stupcům Za nepřítomnosti členů
oposice přijala vláda návrh o amne-
června opustí Jtrerm unaven
má trvali dví- lete
t i
r 4tn„uiH pODTU li) la Hťta
proli djftheríí dobrým výsledkem
JJle dfptie l Vidně přepadl zastup
2000 osob klášter t smenský l'i
licie na místo vyslaná musila ustou-
plti a nezbylo neí povobui vojko by
xjednán ly pořa h-k Dvacet oaob
bylo íatieno
NémeČti almlmtiv Kakouku cbte
Jí oslavili aoleté iiaron-iiny
markový Úřední linty otaví h0 proti
tito olavé a tvrdí ž prý 15imark
adil Rakousku neihojitelnou ránu
na bojiSti a na poli národohospodář
akím a ulavnoht na jeho počent pořá
dat: bylo by nehodilo rakounké cti
národní
mimy předHťíla miniHterHtfa a
lil llin (y( XX M_ ___!
minmtr íahramřných řáleŽloHtí et r
ule nejnovejHÍch ípráv umrtelni ne „„„„ „ „
mnn tr:„ r „ : Vhi sblížení ne Hulharaka
t i i i 8 KUHkem Ucekávak-e že dojde k
ruHkf vyslanec v Ilakounku jenž vy lul i i it
lin uu _ V y k J'ohíra debatám o této pMloie
zi naoupenl cara Mikuláňe na trun
ruski ulaná ir! ii nwi
' ' - I n~i 1H i _:_!__ i jl
v úřadé miniternkém Uuy iiiiiiBray
I i f W W ji
Benretuf jena obžalován byl pro
účaHtenBtví ve vraždé bulharHkého
rovn J na pobřeží Kmxii a ua
chodí a everu rpnooheno mnoho
íkody Moře untavirné bouří a mul
otvo xáehmunýtli ulanli pod I pohře
II dokAralo hrdinoké t-'uy MuŽRtvo
Káehrannch Munň Hřinfitea Kfnl
vydalo n pftlnocl na rnořt aby
íaehránilo mulutvo itronkolanho
dvoiiRÍMníku Union ia Ooodwin
Handu UrdlnStl lidé tito vrátili ne
tpprv a! po-ledního muže lachrá
nili
J'rv vyroimitnl aoťialínta a pivo
vary berlínukými naparlenl byli vůd
cové aocialičti Hingfcř a Konicki
Tvrdilo ne že vyrovnání Málo a
en v ájrnu pivovaru a ž Singer Je
milionář a málo o dlnfky e kajímá
Hinxer odvétil le pravé noci ni i Mnu
má co dekovali ra své miliony
Odvolával na na aouhtauý dopia
utarého vůdce aocialiutft v Londýné
It Kfi(4le týkající kb celé náleží
toti Shromáždéní koneúué pro
hláRilo e velkou vřtAinou fro Sin
gera t vyrovnání
'upei jmeroval M Martyho bia
kupa v Sioui Kal Ir 8 l)„ biskupem
v Ht Cloud Minn a rev Longvina
faráře v St Marien biskupem va Ht
iJoniface v Kanadě
lhhjxt hodlá annektovati Svo
bodné Státy konžské v Africe V
potlednf achnzí kabinetu které před
Redal král Jieopold URneseno před-
lotitl siíí-rnovné návrh ten Ministr
Notlnj t ÍVfh
(řlit ntitj i4 tnrrv kiitU )
V I'rie 30 pro 1804
lK0í nll( přfR-IIMí aiMhlBMRo
HUtnftU thf - falr41l — Volb Kr
llntkn- Ptfikjr rlrtioT (trooMt -
Nontl vokbni oirtnm vyil n
denní aétlo H starou nebylo k
hnutí koalice a Její strany nváíly v
a ní v bláté I se svým aubkomitetxm
V nouil chytili au rakouští nejno
vřjAf poliliétl machři návrhu prof
Krause kterému se dříve smáli Mi
nistr Ilener vyrukoval totiž novou
volební opravou f rátadě touto:
Celá soustava zastoupeni dle ti
mft ná enstati neen nedotčen ný
brŽ má vykonavši volbu 353 puslan
cň se odebrali ve svém úplném
složení do páté kurie a tam odevtda
li přt volbé 43 — 00 poslanců své
hlasy ješté Jednou To jest: prívi
legiovaoé kurie ostanou totiž kurie
velkostatkářů kurie obchodních ko
mor kurie mést a kurie venkovská
K téru přidélí ae kurie pátá do níž
aahrnou se všichni poplatníci kteří
platí méné ne! 6 il daní pak dél
nlci a a témito aby je obili voliti
budou po podruhé víecky ítry
jmenované kurie
Nekonečná Je řada nespravedlno-
1'etrolqové rafinerie firmy Iíjch
lowski & Sayet v liatumu na Čer
ném moři byly požárem úplné sni
oeny nnoua jest ohromná
president projevuje támfr ve uchozi tb !ou by méla v aápítí taková
pravice tvrdil že překážky annexe voiua uvedeme tu len dvě Vel
dříve existující jsou šťastné odstra- Uostatkářská privilej která jest nej
nény a velmoci že nebudou ničeho vlf kíiklavostí byla by jeíté roa-
namítati proti tomuto jednání Iielgio množena hlasem v páté kurií který
Turecko požádalo Francii Ha "7 "J úrokovým kuponem k losu
tom vráti lise v sobotu kousko Italu a Nfrnecko velmoci v J6]1 armeiom deskových etatkQ
élenovó 0osice do snémovny Ismlouvé berlínské jmstoupené by se bchmerhng uitédřil
pokusily o frnírnéní požadavků kte- Wimo to poplatník pětitlatový
ré kladou Jtusko a Velkou liritanií m b7 dva obSan vňak o ně
Vřhledem k záležitoHti arménské kolik krejcaru méné daní odvádějíc
ministra financí IJelceva dne 28 lAbtralni struha japonská vydala
břerna 1891bjl probláSen nejvyíSfm rovoir' v l0fa "myHlu Je armáda
soudním dvorem za nevinna V ''7"" u""l" uo 1 VRUF"
th m(rnval fiUMin ar ie íaKKOiiv rosariua re Sendai
" v--""— reinosi oznacuie atambu ova lako ininiiA
doaavádníílO ruského Whliincn v Hi-r I ! _ u i -i iiiii J 3'
lfnéCuvernérem varsakv ~V " í TJ Z „1 " ' MdoMit Japonský) hledá pro
novací lislině rraví: "XU VWLZZClZ 1 " '' í yiho -J" "věstu u některého dvo
i" ' iiiiiuuvuii síi iiesuKonov ovi nro-
Hlužby které jste zemi avó prokázal hP n způsobil velké roaéilení Na
Jmenoval vás zemřelý otec můj v r Stambulova podány ještě jiné obža-
íesa vyslancem v 1'rusku Vae Joby Mnozí diplomati varuií mini-
devítiletá činnost diplomatická vzbu- Uterstvo iř-d stíháním Stamhilnv
íuje důvřru s nadfje ve vás kladená jenž dosud na svobodě se nahká!
-
je jisté oprávněna Jsa ví řným pl- Plukovník Marinov cuverner města
t l ' f7 - - — 1
nueiera praní meno otc utužil jte zdráhá se zatknouti Stambulova leě
přátelské svazky tížící Rusko s jeho na výslovné nařízení ministra války
Jiulharským politickým provinil
cňm udělena byla amnestie Cankov
obžalovaný
i # i
ra evropsKcno anebo pomysli i na
některou americkou dědičku
Tržní zpriiyy
vrátil se již do Bulharska
se
Olilckfln Ona T ladns
Pl4nlr)Ml upit ceny ootmbť-jat čvetií (
SlMt44 )rk í 1 (
KukuHc i 3 J 48'i
otíi trvá v en Mtátao í ]u 39 bil
k¥ a ti
Zito }! lil eraf k'jro BRiniocat
Jfmn lni til u ccoloh dflviUIch SO u
ze spiknuti proti vládě i dl J"i
a II ti I WIRKSRRlORBojlwuHiCny TDJ#I W4
ten svými přijat s velkým nadšením Moba roínt vykrmoniba tMttiiro?u4i ukv
]mI cny pvot r on 1600 u iuo lib vili
pr4áTJ( m 1100 t eo lb( r mini kr
mený } eaj ocbftblalll prodává r II0O
a fl70 krávy JJovlc- $2 00 rí 300
DobyUk vapfov pMváif rlUinoa íthif
vlk odbyl )e D]lpé(a dr Ulký UkU prodá
á m 1400 U 4 TO kJito u 1 bk klar no
doubojo váby 300 Uber Dl obdrin'4 pK-
4W viUlnon pák prodárá rr rr IM rí áOt
DRdRp41y IIMrIIU
OnRbR 1 ladoR lBa
ťHvo7B dobjrtkR hováiltio Rdá rr ubyrkU if
V Btverni a jižní francii panují LjidR krmnyel pCe válkou vtUlnon JoB
HtiChovó vánice V Pontarlieru v l"b "Ty °" lru- obRjitd4kMni
I ]r rukoa lápadalch rolníka lit oomirui atlo
uepanemeniu Uoubs napadlo tolik dobytká r i Produ krov co ku prodjt
sněhu že doorava železniřní bvla m4u 00 ro "uiRk pIpr produ bumii
eousedem a tím přispěl jhte k vý-
aledku dobrého a užitečného díla
udržení míru všeobecného kterýž
byl tak otci mérnu drahým jako mně
drahým jest"
x
v™ nun c n yni Cankov 4 v vvhnanalvf v Tatrn_
- _ -—---'-' T VII V
preamotera jeanani Vladařská rada hra(Jř iako rUHkI llfinKUfa
as předsedání velkoknížete Sergěje vůdcem „ilné rmofilkí -trlnv v
_ I ' w - '~ ~ j
oaoyviiia poraau v níž o včci té h Unlharnku MinnUhn Mu nrAuil
jednalo vntnunit na uMn hiillittrylmn Kol
I - 4 "
variavy sděluje se že zákaz však jat a dopraven přes hranice
prou uveřejňovaní vyhlášek v pol podotknutím by nikdy v zemi bul-
BROR I '
akcm jazyku byl odvolán a udělena harckó se neukazoval
amnestie všem Polákům kteří
podíleli na slavnosti Kilinskiho
Car ustanovil komisi která má
vyšetřovati obžaloby vznesené na
ministra dopravy Krivoschina ná-
aledkem jichž musil odstoupit Praví bourgu oznamují že ztraceno bylo !♦' p° kur hovtiio ii
se že resignace jeho je ve spojení mnoho rybářských lodic X?
akofltraktem na železniční pražce Velezráke Dreyfuss Jenž odsou
avere uouavai m svycu lesu en bv k tiolivfttn ílpnnr „4_
KMArWsobranii došlo k bouř- dal za nový soud ale žádost Jeho
livě scbozi JelikoJ členové oposice byla vojenským soudem zamítnuta
T I ( i I
ucinui pokus suspeiKtovani vodce v wi i„ !( n
sněhoví IwinřA Vi-llWm " ° J'PÍ " l-
atourila tlínhf vrfrrI í iK-a ' VJor t birJI loUl rb H rí llo
' i ceino výše reav Jibe catomnv lunu Dréiwi řBá imibm nnniknt iáf i
_ i i 1 - j — -i - —
rozpustili ve scnozi m8l: Cuxhavenu a Ilamhnrkn Vln por ta kri aioo kMM
pciuii e neru m wv řekv této vrh lvň UAtVi
na břeh
Kilutbm 1 u t I i( I - lil
Xi Ti I 11 r„ ' c
jmii urrun jbrepese uosie xe uer-Mtwy i vlk íau bíil v miouiím
tydna
JUU
piodávR)!
rr po flM U a 40 krávy b julovleo 11 M U
l36( voli k lira ] 00R ISM
Taprový ďbyUk byl pflváiaa mlooiy tydea
hojníjl tanto tydna vlak potlai R pHvorkbj aU
byaa R oRtiRml orbabiyml Pobyiek poaiRad
krmaay t 300 11 bar prodává aa u 400
1 RA ltM Rl 1 4 1 O mATMllě It u 1 i n
" — -" - — - _ — ' — — ~— w( i I
Máalo prodává rr b#R inia j dobr R vaa- ao Pal" KUTie
Ve
které
adéleno omilostněni politickým pro
vinilcům mezi nimiž Zankovu a Ka
ravelovu iotířlivé scény které udály se pri
zasedáni bulharského sněmu vzaly
původ avůj v debatě o předloze vlád
ní v nil žádá ministr president o-
a a ior
mrtvoly I ZvIMbr Jt Jll Jan kaohay Rajlel Vfvnrky
Po Celá délce Hvnrnflin e"ř du 4rBh" vallkoau )aoa od fl10 do
o ceie acice nevernmo „ lBMt kulrl „l ta -
more zpusooent znacn škoda A r im taoai
lodí které do přístavu breraskébo v JÍS'-1-
i i-1 i i i — — — —
se ucujiiiy mnone uyiy tnačne po- mr
lakarloR )aal rovaM aaay tlabt R bIUI 41 So
BarlnR } oray pavajll I
Hledá nc!
šlozeny
Y Velké Britanii panuje studená
bouřlivá povřtrnost a sněhové váni
volení 60 milionů franků na stíháni ce Vysok naladlý sníh gamezil
lDpiěft v Ilulbarkii Doasef vůdce ceitu mnohým onobnlm vlakům Ve
opoaice jjádřil ae že v Iiulharska Skotsku ia auěhové bouře ae blťika- TH rR ru-ri Udal Rtpy podá
penívlce band lupičských že mi lo V jižním Durhama uří orkán Xl ' "'
XKbri odniBR vyplatí aa t
a kdo podá tpráta JlaUa
Jnu9 FabikB kV-rý odjal a Boata Omahy aa I
lUtopaJa a aaaaehai avos rodlaa ada Má aa
RdrluvaU V Cbayraaa Wyo„ Bab V B4LRalaato
jenom "jeden" Naše české občan
slvo takové nerovnosti ae nedomáhá
Přeje každému by měl co mu nále
ží % tudíž také dělnictvu
To by při modalitě pro kterou se
dr Plener zasazuje pochodilo roz
hodriě špatně Kdežto volební oora
vs hr Taffa umožňovala mu v nej
příznivějším případě 20 — 25 man
dátft kdežto by kuriemi dělnickmi
mělo zajištěných 20 — 23 dobylo by
v páté kurii ve které by vedle no
vích voličů hlasovali také všichni
voličové nynější jich sotva tři
Jinak řečeno: Má se dát dělníkům
volební právo ale zároveň udělá se
opatření aby — nevyhráli nikdy
Kozumíte tomu ? To je rakouská
volební oprava II! — Věc má avó
pozadí politiké
Koaliční machinace hraje tu hlav
ní roii Suďme —
S jakousi okázalosti ohlásil dr
Plener že slovy při dani výdéP
kové budou promaloplatnlky 20—28
procent Avšak co těmto občanům
dá materielné nanesením berní po
vinnosti v příčině daně pozemkové
činžovní a výdělkové vezme ae jim
na druhů strano politicky "ilenší
cetiHus menší volební právo Po
platnfct kteří budou příště právě
následkem chystané berní opravy
méné nežil pět zlatých odvádčti po-
zbudou volebního práva v městské a
venkovské kuru a budou řáděni do
páté- Pro nynější voliče učiní se
výjimka přechodním ustanovením
které zajišťuje práva nabytá: ale
každý nový poplatník ae postěhu'e
Bude jich tam čím
dále tím více a ve starých kuriích
čím dále tím méněaž bude obnoven
skoro statue rjuo anle jaký byl před
r 1882
Pro koho a proli komu ae podni
ká tento návrat ke dřívějšímu stavu
starých kurií je na jevě Má býlí
pomoženo všude k vítězství reap ke
vzkříšení poraženým nebo ohrože
ným stranám a maji býti vytlačeny i
parlamentu strany lidové neodvialé
rozhodné "krajní" atranami "střed
ními" Jak je Plener v sobola nazval
Jde o "povaleni české oppoaice v
první řadě a restauraci strany staro-
české kterou konservítl vnl šlechta
doufá takovým postupem připravit
umožnili" Jde ve druhé řadě o zni
čeni proliliberálnl npprsicn a dosa
zení némeckoliberálfii levice do dři
vějších posic Nemyslíme že je
cílem snah komervativeů posilnit!
liberály a pomáhali k Vítéistvi vo
lebnl oprsvě která by ve svých dfl
sledcích roxtnnožila zase řady jpjíoh
odpůrců Prolo v jekali chceme
tdali se propůjči k experimentu Je
hož uskuteéněDÍ by vypadlo proti
nim Nevěříme také že by Poláci
mohli pokládátl vzrAt levice za svůj
ifiteres a proto dokud 4C nestalo
pochybujeme o jejich ochotě pomá
hali levici ku větší ještě državě než
li nyní neprávem má Pokud však
účelem podniku toho jest vydupat!
ze země "bývalou českou politiku"
spoléháme na smýšlení a politickou
rozmyslnost českého lidu který vý
pravu konanou proli jeho zájmům a
politickým cílům zmaří a výpočty v
jeho poddajnost důkladně zklame
Staroleii zam — prohráli Ku
podivu pomáhá jirn kde kdo ale
přece vždycky prohraji Na Klatov
sku a domažlicku zvítězil jak jsme
tuftili purkmistr Hana Mladočech
Dostal 695 hlasů kdežto Staročech
vládni rada a člen panské sněmovny
prof Ilanda propadl s 322 hlasy!
PaaU jsme už posledně že volba mě
la důležitost Staročeši poprvé zase
jako blaničtí rytíři po pětiletém
spánku vyrukovali s fanglí Kiegro
vou troubili do světa že lid už má
Mladočechů doit vrhli se na okres
kde doposud býval volen Staročech
vytáhli kandidátata svčLo nejlepéí
ho který má příbuzenstva půl Do
maŽlio a — projeli projeli hrozně o
273 hlasy! Ale nesuďte Že poráž
kou zmoudřeli Omlouvají svfij pád
tím že prý voličstvo je rozmrzeló a
že prý následkem toho účastenství
při volbě bylo mlaó Ukážeme na
koho je voličstvo rozmrzelé Při
volbě minulé zvítězil na Klatovsku
Staročech nebožtík dr Sedláček 030
hlasy proti dr Hellerovi který jich
dostal pouze 641 Nuže letos Mla
dočeská cifra stoupla o 64 voliče za
to Staročaská klesla o 314 blasŮ! Na
koho je tedy voličtvo rozrnrzeno?
A jak pak teď budou zofli zprávy
Čech do Vídně? Zmoudřeli Če-
chové už povolují 1
Volha na JCarlinsku která konali
se bude 5 leina má rovněž takový
význam jako předešlá Dr Herold
akmile skončí se volby volitelŮsvo-
á tyto ke schůzí v níž rozvine pro
gram JNenl pochyby že bude zve—
en ač při poslední volbé byla
rovnost hlasů Mladočeských (101) se
Staročeskými (100) Proslýchá se
také že budou radikátové kandido
vali dr Klimenta Kandidatura ta
ale nemá vyhlídky
ZruSený rozsudek Pan Hajn byl
žalován pro domnělé dva vvrokv
ichž užil v přednášce "O vývoji so
cialiamu" v dělnickém spolku "Rov
nost" v Lomnici u Jičína a též pro
nů odsouzen do vězeni na dob ujed
noho měsíce Pn Hajn podal proti
tomuto rozsudku svým obhájcem
panem JUDrem Kloučkem a Jičína
odvoláni a stížnost zmatečnt které
bylo tyto dni kassačnlm soudem ve
Vídni vyhověno roztudek krajského
soudu v Jičíně zrušen a nařízeno
nové líčeni Je to div divouoi Hajn
jeOmladiuista" a přece nalezl mi
lost u našich soudů —
IWasi máme nyní nevalné Chví
lemi mrsné ale nepadá skoro žádný
sníh a před samotnými vánocemi na
stává obleva
IVancoHZikú bývalý mininistr ho
stem Mladočechů byl před několika
dny Je to exministr zahraň záleži
tostí Emil Flourens Bavil se v
Praze výborně zejména v důvěrném
banketovém dýchánku při němž
sympatie francouzsko české (rot
uměj mladočaaké) triumfovaly Dv-
cháoka chtěl mermomocí nolaif za
plentou naslouchati policejní komi
sař ale hoteliér nedovolil