Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 09, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU ~-
TM omiti f ubiřclj
V fancaler Ky iničeu byl v
ňtťrý kolem A hodiny ranní požá
rem "Milir" hotel a uel ku po
mocí přispěno lý ti jím mohlo tří z
hostů v p iMiiťnfch zahynuli Oheň
vzniknul ve sklepě a dle všeho
doutnali muř'l as po celou noc ne
boř hosté byli jíl dýmetr při spo
zorovánl plamenů na olo přemo)
ženi
l'r iMuilniky zapadni
Jak j rn # jil oznámili vtniklo v
(teorgii hnulí jel má z ú5-l vy
uláni celého jednoho vlaku korný a
obilí pni bídou a nouzí sliženó
osadníky v zápalních okresích neb
nsských a jak se podobá obdrženo
bude pro účel Iťiilo více prostřed
ků než očekáváno Úmyslem bylo
vyitlati vlťi onen 15 ledna a jak
a Atlanta v pátek oznamováno by
lo již v dtn onen příspěvků více
nel dofti A nejn v Georgii ale
i v Tenuessee Aíabama a Ncrth
Carolina ubírány jsou k účeli tomu
to příspěvky a výsledek sbírek bu
de prý neobyčejné velkým Menta
Demorest Ga Nashville Tenn
llnntsville Ala a Kaleigb N C
darovala po plné káře životních po
třeb mimo čehož i sbírky peněžité
pořádány jsou a výsledek jichž dle
vžeho dosti značným bude Spo
lečnost železniční uvolily se do
pravili veškery zásylky na úlevní
bídy osadníků nebrasských určené
úplné zdarma
htésli v neštěstí
měli cestující na západ jedoucího
rychlovlaku dráhy Santa Fé Týž
urazil se totiž nedaleko P&nadena
Cal h vlakem nákladním kterýž
nárazem 0 kolejí (tvrzen ne ale úpl
né takže parotitroj a všech pčt
osobních vozu po jedné etraně roz
drceno aniž by byl ale který z ce
stujících k úrazu přišel
Nepovedlo Ke mu to
V Ciucinnali spůsobeno ve čtvr
tek nemalé vzrušení rozlétnuvší se
zprávou že výpomocný pokladník
tamní posty Frank II Sparks toho
dne odpoledne v úřadovně své dvě
ma lupiči přepaden omráčen a o
$867 oloupen byl Sparks nalezen
v bezvědomí podomkem a když ku
vědomí přiveden byl vypovédél
že prý do úřadovny vstoupili dva
muži t nichž jeden o proměnění
pětky žádal V okamžiku kdy
k pokladně se obrátil byl prý ze
zadn uhozen k zemi sražen a po
kUdua na tn oloupena Celá věc
hned z počátku vyhlížela podezřele
a to proto an nejen že v pokladně
několik set dolaru zachováno ale
mimo toho ještě $5000 na stole v
obálkách se nalézalo takže lupiči
sotva přehlédnouti to mohli A vy
šetřováním také skutečně zjištěno
že celá loupež pouhou smyšlénkou
jest a že Sparks vynalezl ji jejom
proto aby vlanlní zpronevěření své
zakryl Toho dne měl totiž sklá
dati účty a jelikož z pokladny měl
128330 "vypůjčeno" a obnos ten
v čau sehnati nemohl vymyslil
si loupež A aby až to za to stálo
sebral $562 v penězích papírových
a tyto mezi listy velké jedné knihy
akryl zbytek pak $21 28 v drob
ných penězích do kapsy zastrčil
načež hlavou na roh stolu narazil a
sám sebe omráčil Toto zahrání
na lupiče přijde mu nyní as hezky
draho
V rot přestal být vydavatelem
□ Vydavatel jednoho anglického
čanopisu nedávno zaniknuvšího
uvádí Dá]fduifcf filosofické důvo
dy pro zastavení dalšího vydávání:
"Narodí se dílko ošttřující lékař
dostane $10 redaktor napíše o té
události obšírnou zprávo a dostane
0 Dítě jest křtěno kazatel do
stane tí redktor zase taplse po
chvalnou zprávu a dostane 00 Dítě
dnspějfl a uzavře sňatek manželský
kazatel case dostane peníze reda
ktor napíše o svatebním obřadu
celý sloupeo a dostane ku zbylého
koláče aneb 000 Dostaví se smrt
a lékař dostane $5 ai 120 kazatel
10 pohrobník 125 ai 150 reda
ktor vychválí nebožtíka do nebes
dostane 0000 iakol i právo bei-
platné otisknout! poděkování po
zůstalých truchlících" — Kádi
bychom věděli jakou americký náš
kolega by zpíval písničku kdyby
tak asi rok byl vydavatelem České
ho časopisu!
Si klk a hornlkíl
V Dubois a Keynoldsville !'
zastavilo v pátek as 3000 horníku
práci a to následkem hromadného
propouštění horníků 1 práce Před
několika týdny podrobili se horníci
cnačnécu snížení trudy a tou pod
mínkou že všichni v práci pone
cháni budou leč slibu tomuto ne
dosláno a ve čtvrtek 400 horníku 1
práce propuštěno Jelikož horníci
Žádných úspor nemají jsou obavy
že mezi nimi hroziá bída vypukne
pik lí by stávka déle ttvati měla
O zaniknuli osad rukýrh ildíl
sděluje se t New Jersey následov
ní: Halbertoo v okresu Cumber-
and byl ještě před dvěma lety kve
toucí osadou se 400 obyvalely
Dnes žijí tam již jen 2 rodiny a i
ty pouze proto že jsou příliš chudé
než aby se mohly odstěhovali Hal
berton byl založen před čtyřmi le
ty od "Cumberland Land A Ira-
provement Company v jejíž čele
se ralezal Izák Ualber Společnost
koupila as 600 akru pozemku při j
capemayské odbočce dráhy West
Jersey a zbudovala zde CO pěkných
dřevěných domku Ku každému
domku náleželo 5 akru pozemku
Potom postavena dílna na pláště v
níž zaměstnáno 150 lidí Úřady
obce Maurice River postavily pro
oovou osadu pěknou školu Osad
níci byli ruští židé i říkalo se že
podnik ten vyvolán v život zná
mým židovským lidumilem baro
nem Hirschem Osada zkvétala
až před půldruhým rokem výroba
plášť! počala váznouti a dílna byla
uzavřena Někteří osadníci již
tehdy opustili osadu zatím co jiní
to zkusili a obďMáváBÍm půdy V
tom však neměli Štěstí neboť ne
rozuměli věci a pfida tamní jest
špatná Jedna rodina po druhé
opouštěla osadu až zbyly již jenom
dvě prvé zmíněné rodiny Těchto
dna zabavil šerif jménem Výpo
mocného spolku v Trentonu který
společnosti půjčil peníze celou
osadu a tato bude co nejdříve dána
do dražebního prodeje
Ze statistik j práce
Komisař statistiky práce v Iowě
uveřejnil v pátek výroční zprávu
svou založenou na odpovědích jež
na rozeslané dotazníky v počtu 200
byl obdržel Z 200 dělníků kteří
předložené jim otázky zodpovídali
bylo j cb 130 rozeno v Soustátí 40
v Německu 8 ve Švédsku 7 v Ir
skn 5 v Kanadě 4 v Anglii 2 v
Rakousku 2 v Itálii a po 1 v Rus
ku Polsku a v Cechách Průmě
rem pracovali dělníci tito za rok
31 březnem ukončený 4235 týdne
Průměrná týdní mzda pro muže
obnášela 1086 a pro ženy $610 a
průměrný výdělek za cely rok pro
mule $46782 a pro ženy $27081
Sedmatřiceti podařilo se ušetřili za
rok průměrem $10918 Domoviny
vlastní jich 57 64 jest jich v ná
jma a zbytek jest na stravě v ji
ných rodinách neb strávních do
mech bude vydán
V Cincinnati O vydáno bylo
sobota soudcem Buckwarlterem
rozhodnutí jímž odepřeno bylo vy
dání černocha A S Ilamptona
kterýž v Kentucky pro vražda bě
loch a jednoho obžalován byl Toto
rozhodnutí své opodstatnil soudce
tím že prý nepodány mu žádné
dostatečné důkazy že by se byl
Hampton skutečně vraždy dopustil
a vydání jeho úřadům kentuckým
bylo by prý totožným vydáním
jeho na smrt- Soudce žádal od gu
vernéra a od úřadů místních mravní
záruka že lynčování zabrání a že
postarají se o to aby obžalovanému
úplně nestranného soudu se dostalo
a kdyl podobrébo ojištění se ma
nedostalo U jednoduše vydání je
ho odepřel
InDUi zlmlřjl Ijtiíotánl
Z Kingílshcr Okla oznámeno v
pátek že v okresích Cheyenne a
Arapahoe provedeno bylo toho dne
hromadné lynčování koňských ilo
dějů jíl v okresích těch podělit
jil doba nekalé řemeslo své provo
zovali Jelikož úřady nemohly
zlodějům na stopu přijdi vzali
osadníci zákon do vlastních rukou
svých a pustili se po stpě jich a
po několika týdním stopování po
dařilo se jim konečné nedaleko
('antonment je dopadnout! V na
stalé srážce byli dva s osadníků
poraněni tři pak zlodějů chyceni
a beze všech dlouhých okolků pc
věšeni těla jejich pak nesčetnými
kutěmi provrtána
'La pouhou společnost pojišťující
a za žádný spolek bratrský prohlá
šen byl v pátek soudcem Ilustedem
v Dubixjue la starodávný řád
spojených dělníků (Ancient Ordcr
of United Workmen) v jehožto řa
dácb v Iowě již po delší dobu roz
tržka panoje V roce 1802 odmítla
totiž část loží íowských zaplatiti
poplatky úmrtní za úmrtí na jihu v
čase řádění žluté zimnice se udavší
a odvolávala se při tom na obvyklé
ustanovení v pojistkách jímž zapo
vídáno jest pojištěným v jistých
měsících krajiny v nichž žlutá
zimnice obyčejné panuje navště
vovali neb v nich bydleti Soudce
přidal se na stranu těchto "rebelan
tů" což as za následek bude míti
úplné odvržení se loží iowských od
lože národní
Srážka vlaků
udála ha jak v pátek z Filadelfie
oznamováno ve čtvrtek z rána ne
daleko Germantown na tratí Phi
ladelpbia fc Reading při čemž
sedm osob dosti těžce poraněno by
lo Srážka zaviněna byla špatně
přešinutou výhybkou čím to ale
zaviněno nebylo dosud zjištěno
Polltloko
'L Washingtonu
Ve čtvrtek zahájeno bylo po
skončení prázdnin vánočních zno-
vuzasedání kongresní v žádné ze
sněmoven mnoho toho ale nevyko
náno V sněmovně poslanců zahá
jeno ihned rokovaní o uarlislové
předloze opravu peněžní měny
naší za účel mající a několik řeč
níků pro i proti se vystřídalo na
čež schůze odročena
V sněmovně poslanců pokračo
váno bylo v pátek v rokování o
Carlislově předloze na opravu naší
měny peněžní a veškerý čas výhrad
ně tomu věnován Dle všeho po
kračováno bude v debatě této až
do čtvrtka kdy předloha k odhla
sování předložena bude Nejblav-
nějšíra řečníkem dne byl demokra
tický poslanec Ilendrix N Yorku
kterýž ostře nt předlohu útočil a
vady její nemilosrdně kritizoval
Důvody jeho proti předloze byly
tím závažnějšími an sám banké
řem jest a tudíž otázkám finančním
důkladně rozumí V lémže zasedá
ní přijato poděkování se poslance
Paintera t Kentucky kterýž presi
dentem ca soudce soudu odvolacího
jmenován byl
V sobotu bylo v debatě o před
loze Carlislově pokračováno a nej
hlavnějším řečníkem byl opětně
poslanec demokratický Cockraa 1
New Yorku kterýž předlohu nemi
losrdně porážel
V pondělí oznámeno bylo hned
po zahájení zasedání úmrtí poslan
ce PohU z Illinois načež po přijetí
pamětního spisu jímž impeachová-
1 - w m
ní soudce Rickse z Ohia se poža
duje a vyíelření stížností proti
němu podaných se nařizuje zasedá
'ní z úcty k zemřelému odročeno
V senátu podáno bylo několik
resolucf 1 nichž uejdůležitější jest
ona kterouž na presidentovi poža-
daje se vydání veškery korrespon
dence vydání dvou Japonců konsu
lem naším v Shanghai úřadům
( čínským a kterouž činí se dotaz co
pravdy na tom jest že občané ti
'čínskými úřady popraveni byli
' Populistickým senátorem Allenem
a Nebrasky protestováno proti
nálnt restaurací v příiemku kapi tolu
se nalézající načol pokračová
no bylo o předloze kanálu nicara
guaaskébo a po řeči sen Morgina
ve pr-spřeh téže zasedání odročeno
V senátu vyvolána byli v zase
dání pátečním opětně do popředí
otázka hawaiská a sice resolucí se
nátora Lodge t Massachusetts kte
rouž sekrelář námořnictva žálán
jest o podání příčin pro kterél vá
lečné parníky naše z vod hawal
ských odvolány byly Na to po
kračováno bylo v debatě o předloze
ve prospěch kanálu nicaraguanskó
ho načež přijat rozpočet v obnosu
$420000 na ydržování vládní
akademie vojenské
V pondělí nevykonáno téměř
ničeho a většina čavi strávena
zdlouhavou volbou prutatimného
předsedy senátu an místopresident
ani zvolený předseda senátu mě
stě se nenalézali a zasedání z úcty
k zemřelému poslanci Postovi od
ročeno X nyní Ještě HelKle
Státnímu odboru našemu ozná
meno počátkem týdne že nyní i
l&elgie s ohledů prý zdravotních
zakázala přívoz amerického dobyt
ka a masa takže v ohledu tom nyní
pro nás trh evropský téměř úplně
zavřeným bude Nad zprávou touto
nebyl nikdo ze zasvěcených kruhů
překvapen neboť dobře známo je
Že v ohledech obchodních IJtlgie s
Německem v úzkém spojení jest a
že ve všem mocnějšího souseda své
ho následovali bude právě tak
jako již Dánsko dříve bylo uči
nilo Ze všeho vysvítá že Ně
mecko užívá všemožných prostřed
ků aby slabší sousedy vé k vylou
čení amerických plodin přimělo a
to za tím jedinkým účelem aby
Spojené Státy k zrušení zvláštního
cla na cukr Německa vyvážený
ukládaného přiměny byly a není
ani oejraenší pochyby o tom že
kdyby v tom Německu vyhověno
bvlo nevzalo by to dlouho a veš-
0 r
kery ony překážky přívozu masa
našeho kladené odstraněny by by-
y a maso naše že by bylo právě
tak zdravým jako kdykoliv před
tím bylo
Demokraté kradou Utah
Komise sestávající z tří demo
kratů a dvou republikánů presi
dentem Clevelandem za účelem do
hlídky na volby v území Utah
menovauá pokouší se o ukradení
území onoho pro stranu demokrati
ckou a tak rašlapati v prach vůli
idu při poslední volbě většinou
200U hlasů projevenou Při volbě
istopadové obdržel republikánský
fstek a Frank J Uannonem za dd-
egáta do kongresu v čele většinu
2000 hlasů mimo čehož zvoleno co
republikánů ze 107 delegátů do
ústavodárnó konvence v níž usava
ro Utah co stát vypracována býti
má Většina té neb oné strany v
konvenci této jest nemalé důležito-
stí nejen pro Utan aie 1 pro ceio
Soustátí nebot? na tom záleželi bu
de rozdělení nového státu tohoto v
poslanecké okrsky Uude li záko
nodárstvo demokratickým zname
nalo by to i zvolení dvou demokra
tických senátorů spolkových čímž
by umožněna byla zároveň 1 demo
kratická většina v senátu spolko
vém Proto není také divu že
demokratická mašinérie napnula
všechny síly aby republikánskou
většina všemožně sestřihla neb do
konce i v menšina proměnila a
"fixováním" volebních archů sčíta-
cích došla již tak daleko že nyní
již republikáné většina pouze jedi
ného hlasu mají Jelikož úmysl
oemokratické většiny patrným se
stal že totiž většinu republikán
skou vypočítati chtěl vyzvednut
byl v pátek proti ní soudní zákaz
jím! zamezeno býti má vydáni do
svědčení volebních oněm demokra
tům jež chytrou maSinací většiny
komise vpočítáni byli a zároveň za
mezeno má býti další přepočítávání
hlasů v těch okresích volebních
kde žádné nepravidelnosti při volbě
páchány nebyly a kd tudíl zřej
mým j-st ! přepočítávání předse
vzato jt jedině za tím účelem
aby zvolení republikáné vypočítáni
byli
Hnkoiifiko prolezl oje
Nový vyslanec rakouský ve Wish
ingtonu Uenglemiillnr podii V pá
tek státnímu odboru našemu jak
hned při příjeslu jeho předvídáno
protest proti zvláštnímu onomu clu
jel novým zákonem celním ukládá
no jt n) cukr vyválený 1 těch
zemí jel prémii n vývoz cukru
tam vyráběného platí a sice opírán
jest protest tento o tetitýl důvod
jako protest dříve jil Německem
podaný Že totiž uložení daně té je
přímým porušením dosavadní ob
chodní smlouvy mezi Spoj Státy a
K ikouk'-iii stávající V protestu
není sice uváděno že by Rakousko
příkladu Německa následovali
chtělo není ale nejmenší pochyby
že tak učiní a přívoz plodin a vý
robků íitni-ríckých zápovědným
clem znemožní V tom pádu pak
li by totiž kongres presidentovi
odvoláním zvláštního cla onoho %
louže nepomohl nezbývalo by nic
jiného a dministraci naší než celní
válku s Rakouskem Německem a
Španělskem zahájiti na jejímž vý
sledku by pak spočívalo majíli
trhy evropské plodinám a výrob
kům našim otevřeny býti či mají li
přístavy naše pro veškerý přívoz
evropský úplně uzavřeny býti
DUOIINE ZritAYV
Z Washingtonu oznámeny v
úterý dva případy úmrtí a jedno
onemocnění neštovicemi
Výbuchem parního kotle v
parní pile Wilnonově v Melz Mo
byli v sobotu čtyři zřízenci nebez
pečně poraněni
Zdravotní radon v Indianapolis
Ind oznámeno za minulý týden
přes 4000 onemocnění spálou
Ve Washingtonu zemřel v ne
děli vadou srdeční gen Phillip
Sidney Post poslanec z 10 kon
grtsního distriktu illinoisského
Z De Moines la oznámeno
v sobotu že z ezpressnlho vlaku
Chicago Rock Iiland & Pacific
když v Coon Valley za účelem při
brání vody se zastavil ukradena
byla pokladna v níž $210 se nalé
zalo jelikož však lupiči v čas stí
háni byli museli pokladna zane
chali aniž by se jim bylo podařilo
ji otevřití
V Coffcyville Kan zničeno
bylo ve čtvrtek po 4 hodině ranní
sedm třípatrových budov čímž
škoda as $150000 spůsobena Pla
meny udušeny byly teprvé pak
když hasičské sbory z okolních mě-
stečt-k na pomoc přispěchaly
Z okresu Chester Pa posláno
ve čtvrtek 1 400 na hotovosti 1000
liber šatstva a několik sudů raooky
ve prospěch bídou stiženého oBad
nictva v Kansas a Nebrasce
Papež vydá prý již tohoto tý
dne zvláštní encykliku kterouž
moc papežského delegáta Sa„olliho
značné zvýšena prý bude Nyní
teprvé stane se prý Satolli pravým
americkým papežem neboť od ny
nějški bude- poslední instancí kte
ráž spory církevní v Americe roz
hodovati bude Dosud byla v
ohledu tom poslední inmancf pro
paganda v Římě
— Osada Nebo as 20 mil sev
vých od Ardmore I T ležící by
la v sobotu v nocí požárem úplně
zničena Oheň byl dílem lupičů
kteří obchody tamní vykradli a za
ložením ohně stopu svou zakrýti
chtěli
V okresním vězení v Hot
Springs S D spáchal ? sobotu se
bevnždu oběšením Indián Thun
derhawk který pro vražda souzen
býti měl
v jvansčs iesr1 se budou pro-
hibici ještě o několik roků déle
Většina členů zákonodárstva pro
hlásila su totiž proti znovupředlo
žení dodatku prohibičníbo k odhla-
ování