Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 09, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
IAIr) AT TNI ř"f ftrrfnl Af imAHA AlA AAaA A A fn0 ftM MAtf li
ROČNÍK XXIII ČÍSLO 39
OMAHA NEORASKA VE STŘEDO 0 LEONA 1895
SMM NA tl M M
i
r
Novým
ii
Vlin r„vým hrarIAn kt#N
rXu nH-i přr fpUiii m "Pokrok
4palu" a "Knihovnu SuxtUmt "
abUfm rirM4irb cr-rml kt'h
'
III1LÍ _ i lili: H - t
t'4thu hht t lifniA Mtri (r
kítti i fiiř„w „ luna
HOVt ZPRÁVY DOMÁCÍ
ICrmilkn h1iIiii
lltjmal ti f rth
Vtt "rnrtri iťltll # in'y
řofiřřovjř Mř lnf N J kir41
mrttoloti H II Hrřoii!i a
jroínri rt rn'í M WaUwtriho
♦ 4 tntvWtH} v iiitrí ii-llif 4rti
ljrlAjMifil w Ifiletf Křtl Iťihmo
! mUu ti lul a i ri4vii
imřttit4 K ho V fvortli
klfffl rf inu vjkoriirtf tl
ilmftH liíOO lthil WíWíirth
jí ranřti mrtvti ( nmoliA 4in
rllj rivíti flnm!í)ío r ý k
lomu inU I(k onoho i ntjl Si
vemoMA tlviti Mu hil jroti %u
ina inaSný otinoA pen-t llJil
Iaoa4 ittkall M Rpraff itlnnatl
lfían4ntn m yrw () ralishn -dou
konáni nyní rojuStíriÍ t ví
tnl tři Hlo4ci OfnlřrJ Tvtl Jura
Htifi k a Mi lul Sat-ol kt M v
1'ítUburgu pro vrMn lutcni
hjli ku umrti prnvwm jimi 00 l
po (llouhó'n namáhání přátel orni
loulnřnl V !oI t votnírriíi vřrnf tlo
Ulo IJylí oijnoujfni !e ni nový
rok 1891 v davu 700 Víhouřrnffh
déloíkft (AvraMili trojmiira Mi
chtít QuinuA když útočil dav na
ocelárnu Carnwgiého VeSkcré
t v není jejich ie nevinnými jnou
bylo marným a rotHudok Hrnrtt nad
nimi vynenon Tťprvó nyní pou
hou náhodou dontane ho jim Hpra
vedlnoHti a dlouho Jolanó svobody
Minulého týdne totiž poprali mq
dva Slováci v Scranton a jeden t
nich udal o druhém policii íe jext
vrahem Quinnovým Iol ici£ vy
ietřila vře a ohledala že ttkutečni
má v rukou pravého vraha Quinn
ova Učiní teď kroky aby nevin
ně odloučení propuítfni byli na
vobodu
Omylem irolena len
Ve Fort Dodge doHtali m mnír
čího soudce pro rok letošní )( F
Castlovou ač nikdo a nich ji nevo-
lil vlastně úmysl volili neměl
Jelikož ale podala dukáty tvolenf
vébo byla potvrzena ta smírčího
soudce na dva roky Její muž
vede totiž lékárnu která víak psá
na jest na její jméno Politikáři
na podtim postavili Castla pro
smírčího soudce avšak mýlkou ku
jeho jménu připsali písmena T K
která! na firmě se naletají která!
vXak tačátečnými písmeny manžel
ky jeho jsou Nikdo si toho nepo
víiml a a! po volbě se ukátalo že
je ivolena místo něho omylem jeho
žena Poněvadž tákon neklade
úřadování ženy co smírčího samice
žádné překážky složila přísahu a
úřaduje
T Jakém pestaveaít
Mysl naiich politikáři ve Wash
iogtoou měrou nemalou taujímána
jeat otátkon Jakého Že postavení
laujímati bude při vyjednávání ja-
ponsko-čfnském gen Foster který
Íjak minula jame oznámili vládou J
čínakou o výpomoo ve vyjednávání
o mír nápomocným byl Aby pří-
mého podílu ve vyjednáváni brátf
n"M m4t by ffno ílftřewt
jmHo4 liftl eol aI iIU i4hAl
řTipiii4ř'flrh ňlífw ht-rřj ř]nf ni
y f„# lrt #(nM pj
4řl podobném ďat l nikdy 141 -
1 tftťňfrh moif nil9pr
" ' 7 T J iiu
'tajemníkem - M VfH-ht mn !
i" ' '
int (4(tt K(M?A ktfří
Jrt"t ' lfalnr ku
IrorArri vfopktm it4vaf podři
Ifnihn '0Uftí f'o ílřtlio phjl
V loírnburřr Pa dbý4n
lyl v pou lili #inlw) m#it dřm
W I Hirlrrr Wtn KbbUrim
1 1'fnU Iflphi fctrfl prý foftu
rfjJfU tttt liti ltAI {i'Ki
o-lfoul ti ria prn4(k(t aonbojn
l íitlkí 'htié rány KMIrr
♦ y4il jit tmřtl j lim }# kuU
i i'i')iu ▼ iiapmfíi aip # na
lři]fi írn wvíila
Vir iplwaf lt rá4la
7 New Yorku oinamovánn v
út řý In oIm ho )( hur ho!!4 po
4 Uii i4konol4rtu n jminov4(i(
ivliílnllio Jlxru jxmiit by po
dobné jako výboru I-io ovo
d4nabyl4 plná mnu y4-třiti v
ikery mit#ké odbory v Nw Vor
ku tak aby ijiítlm bylo v jakých
tvttnh H v odborech tíchlo po
dobné jako v olboru policejním
uhniloba panovala Není prý je
dinkého odboru v New Yorku kde
by a nebyla ta Kileté pr4vy Um
iuanilické úplatnrat a korrupne
Eilinítdila a buma juat toho n4hle
du le kdy! jil a ciitřnlm Augi4Áo
va chUva tapo&ato bylo tento
vyíiilřn býti by mel dfikladné a le
nemělo by unláno býti na práci po
loviční 0u2ný polir
Vf Albany N V iniíen byl v
neděli 1 rána požárem hotel Déle-
vfcn největíí a nejoblíbenéjší to r? oJ roka 1835 Dkll° e nepa
hotel tamní a požár ten ukátal íe matuje Jak t Jackaonville v pon
býti daleko oaudnějíím nei 1 po áilt otnamováno tmrtlo přes 300
Šátku ta toae mělo V pondělí000 bedniček oranŽft ve akladi
otnámeno totiž že při poiáru tom ílích 80 naletajícíoh a odhaduje e
ponte jedna osoba o život přiila a
to nice nkokem a okna třetího po
nehodí leó v úterý porovnáním ne
mamu hoatA tjiitěno že celkem
17 onob pohřešováno jeat a není
ani nejmenSí pochybnoati o tom
že viichni ti v plamenech bídné
rahynuli Z počtu toho dobré dvě
třetiny připadají na ponluhy a lu
žebné hotelu a tento velký počet
obětí vysvětlován jeat tím že vý
chod s oné čáati v níž služební
mfdtnoHti se nalétaly plameny ta
meten byl liedlivé prohlédnutí
spáleniítě bylo naříteno a doufá
w a
se že tím počet obětí najisto bude
tjiAléo
Ve prospěch Debae
Zástupci četných dělnických or
ganizací chicagských odbývali v
pondělí poradní schůzi v níž usne-
seno vydali provolání k veškerému
organizovanému délnictvu americ- pokus as 10 mil jižně od Camden
kémn v němž vytýváno toto jest 1 Ark oloupili eXpreasní vlak dráhy
ku sbírání příspěvkft na dalif ob- Colon lielt leč netdařil so a to ná
hajobu odsouzeného předsedy unie' ledkem toho že lupiči ve spěchu
tříiencfl želetničnich Kugena V1 od ostatního vlaku odepnuli poutě
Debse a soudruhfl Provolání to ' vĎt pro tftvatadla kdežto v6 er
rotílřeno bude meti dělníky po přesání při ostatních votích při
celé těmi Uvádějí se v něm dft-J pnutý nechali Lupičů bylo 6 a
vody proč Doba a ostatní odaoute- lost jejich snadno si lze předsta
ní neměli by trest nastupovali! viti když a nepořítenou odtáhnout
Praví so v něm mett jiným: "Ná
sledkem domněnky že odvolání se
k spolkovému vrchnímu aoudu ne
mělo by ta následek truiení rot-
sudku a ježto v obrovském procesu
Spoj Hiátu proti "American Kail-
way Union" vydalo se na obhajobu
přes 125000 panoval tvého času
náhled že bylo by moudřejší od (
boje upustili a trest přijmouti
otvaly se vlak přece hlasy ohledně (
otázky Jež Jest pro veškeré délnio-
t vlir d4Uf ii4 Jdrt4 t"tít
r t U H snad poahtdaf len-unre
přM ftir4 ff4a iřKařiiiovařiých
NI„íM MaWHI přfp%d tftto
bsa Aplo4íl tten1m ItnUt
náafedism hahrirt výkladu i4
i" unw prpi ioim Ml
i rrifřitti f řo pffpidy i!#Mjf f
l Uk pM kal 14 nov aUvre ř)dw
llft(bf} haďm po f láni ď v
iní 1'odle fákoea jtk f Umtn
pMpa l tylolen bfl kal lý ň£t
nik :4ky ji imn ti4ilroatmi
jirhl kler4k'liv jif4 ool4 I
ttMtftfk frpittfí ku í kdyl pU
rený jptrl kpU4lu kter? dMve k
ltkleré dllnirké ntntkt t4!Jl
latraldl nlkterbo al4tk4fe jw
kal tý 4k4f byl by 11 uk'outo
vraldu Anil n mohl by
být k amrtl tUmfn I dli mAl
pomátl 1 l-i l# li )ft ř'in
dk p'lrin vfikí-re délníikéor
aii%e i tjikeren lid tilili
mtil o cbr4n y-utt aby krýti
tiKhly výlohy a odvoláním ku
io-Jyí(Miti polk aotidu pnJiTií
AaarrkltlA ia nřtlewl
Anglický anřihiU Charlea H
Mowbray jeholio vytnup-nf na
hfeh amrritký ttřaly Dpolkovfmi
přrkálky £ inény bylr jemni ale v
pftrojení vyaloupenl při c dm po
dařilo dotal přeo do upárft
uřadft a Aii aatjen byt ve ťhila
dlphii a pod lárukou H200 k dal
ilmu aoudu odk4t4ti Jelikol lá
níku aloliti nemohl ponei h4n byl
ta mřllemi do té doby nel o jeho
I _ - 1 a a 1
onu nu nouuem roinonnuio niKie
Obvinén jeat
a itovinutovani ku
rocení a řeci palicuké výhrftlné
a naailnoatné kteioul lid a činfiin
náailným a ku krveprolitl podněco
ván prý byl
Ohromné Mody
apfiaobeny byly koncem minulého
foM ve Hondě mratem jakému!
' ataAUAR f iúik 1 onn rfr i ~ 1
niček oranžň jež dosud na stro
mech se nalétajf podobně mratem
ničeno bylo A co nejhoršfho že
mimo ovoce i stromy samy pož ko
leny a mnohé pomrtly tak že zno
vu vysazovány býti musí Škoda
mratem tím ve Floridě spQsobená
odhaduje se do milionů
Statistika úpadků
Koku 1894 ohlášeno celkem 14
292 obchodních úpadkft proti 15
242 v roce minulém Závatky
úpadek učioivífch obchodu činí v
tomto roku 163238404 proti 346
179719 loni Počet továren které
letos ohlásily úpadek jest 2756
proti 4422 loni a távatky obnáAí
jen $64491267 proli $176982091
Netdařená loupež
V úterý o 1 hodině ranní učiněn
museli Při odchodu otnámil vftd
ce jejich strojvedoucímu že prý
sice tentokráte vyamáti se jim m lí
že podruhé prý ale budou chytřej
šími Veřejný ni dluh
Pokladním odborem uveřejněu
byl ve čtvrtek výkat veřejného
dluhu naítho t něhož vyjímáme
následovní: Po odražení hotovosti
v pokladně obnášel dlah národu!
1 lednem 1910903695 což jeat o
STU
'v4dfm Vám v iř4 -V
Oouth Omahn
Míl t A tJ
kt&
Taío firm m4 nej!-pií r-aí#l A nejpoMilitéjl( rodmae f j(
kf h l'ř"t" !il4m frmfy by na tik dohy(k ku prď-ji n#{Uíl
7t vínko ř'
Honlh (řninlm Mr Slork ( o
I fim Onirři 117 Ktrhatiie H OrnahA efi
Hli'7?i ví nÍ přd fnM
třrn llliih éroky roirí obrtAM
MVt110 dbih rlf ňroky
plitil jíl přitaly ♦lA'oo
A dluh Mi4řoitelňý flAl 14711
fýanrli ikaleiitrb
1 kin4lu niiikajff írh ud4l v
óťrf I tki% ve aklepé bottinre K I
Kely ho v í lli p4(4 Aenip v
( hiraii a bylo jím om bontlj v
řae toni v botiín j # řulí jb b li
prno a eU budova ínaciié po
ikonou Výbuch #pft#'lpa byl
#kl-pnlk-m kt-rýl a hořbí vís
ki io aklepf Vatoupil aby nřjak
víno tam utoíil a byl tak ailným
1 I tlký kamenný ibodnlk po
celé tmeř díb-n budovy roitříítín
Matka v frUtirnkrb
V úterý vteer aahájrna byla
a(4vka v ocel4rn4ch Kdgar '1'htmp
ton Hieel Worka v Hraddock l'a
nártledkem tamtilleného
iií1dii(
rotóy a aa oo délníkft hlavně Hgt{ b''ení nervových nedihft Je
uákft práce tanechalo Jlikol
I - - -
r"" "' "j ~ m"
' nwm dojiti mohlo kdyby o-
Ifčiioiit o vyplnění ratst uprátdně
ných se pokusila povolán byltnač
ný počet tvláfitnfch policistli kteií
nad majetkem společnosti inKti
mají
Smělá loupež
V Cedar Rapidu la spáchána
byla ve středu kolem 5 hodiny ve
černí smělá loupež jejíž obětí 11
C Matlock řiditel telefonické spo
lečnosti se stal Když týž po ce
lodenní kolekci do úřadovny se
vracel přepaden byl poblíže tratí
dráhy Milwauckó dvěma černochy
kteří a revoivery v rukou k vydání
penět v obnosu $985 jej přinutili
Sotva že pak několik krokft od ně
ho se nalétali vrátili se k němu
tnora a přiměli jej nejen ku svle
čení nového timníku ale i k vydá
ní cenných tlatých hodinek načež
v nastavSí temnotě zmizeli Po
lupičích není ani stopy
Mnoho r tom pravdy
V Bostonu řečnil ve středu več
ve valném shromáždění dělnickém
'n Anglického parlamentu a nej
prednřjHf vftdco délnictva anglio
kého Hurns a sice vybral si vděč
né théma: "Kapitál — vládce
Ameriky" V řeči své pronesl mezi
jiným následovní slova v nichž
mnoho pravdy obsaženo jest: "Děl
nické unie měly by účastniti se po
Htiky místní a až dokáží toho aby
poctivý dělník do čestného křesla
úřadu městského zasednouti mohl
tu snadno docílili mohou oprav
jež k velkému prospěchu veškerého
dělnictva býti mohou Kletbou
dělnictva amerického jest žárlivost
a nesnášenlivost a neměli byste ta
pomíniti že mezitím co pod vli
vem těchto jeden druhého přemá
háte kapitál do brs'í se sinřje neb
čím déle mezi sebou rvúti se bude
tc tím potději i spravedlivých po
žadavku svých dosáhnete Spekula
ce a monopoly převládají v Americe
více než kdekoliv jinde a vidím
již příznaky jež nebudo u li v čas
tažehnány vyvolají bouři proti
kteréž revoluce francouzská jest
pouhým snem a komuna pařížská
pouhou vidinou"
m MsvMI flrmn pod jii#rp
Btook Oornmlsřilon Co
tnimf fcř]i p tt í'ioftka
Mi Hrty jBiicíi i yy
MM práce rycíile
Mnohé jež hrají takto smutnou
úlohu
Sejaoil pokojeny A ♦ k'il4f áiiíitl
prnr( vli Mpnaobeni
nilrijni
H fc MAJÍ ftMAtJÍ MI A X4IKIRKM
iomo st rí
'um ťii 1'tttry fYinjnuntl ffjfch
jfOtíttihfttřlrm
V předepsání lVine ova (Vlfry
ComiNiiindu pro reiiifM iiou vy!ovíl
1 omalký líkař jenl jent ifiicciali-
" V J"
' iamia fnuiji BTur ni i iiinunw
Ony nejsou spokojeny" pravil
"ve vykonávání svých povinností v
tichém obyčejném spAsobu nýbrž
naopak spěchají a rničujl své tdraví
v miř největšl Tento tvjk jest
lak takořenělý že spatříte ženy spě
chali po schodech do! A i nahoru
aniž by spěchu takového bylo třeba"
A nejen že spěchají ony se k torna
ješiě bet příčiny starají a takto ni
čen Jest systém stbe otužilejil
Ať jest toho příčina jakákoliv
stávají se naše ženy dívky i obchod
níci den ode dne nervosnějšfmi
Prof Phelps tento veliký ufteneo
Dartmouthský spozoroval toto Hro
zící nebezpečí a vynaložil celou svoji
energii k zamezeni téhož Pouze
jeho namáhání lze dčkovati nestavení
Paine ova Celery Compoundu úplný
zdar vrácní nervové síty a znovu
osvěžením umdleného těla byla pá
trání celá leta Prof Phelpsem kona
ná jenž věnoval nemocem žaludku
ledvin a znečištěné krve odměněno
výsledkem Neobyčejný zdar jeho
upoutal pozornost nejvěhlasnějších
časopisu Spojených títátfl a Velké
Britanie Účinek tohoto slavného
čistitele krve od jeho vynalezeni až
po tuto dobu byl téměř zázračným
Uzdravil na tisíce případu malo
mocnosti revmatirfmu ledvin a ne
mocí srdečních & vrátil spánek tisí-
eňrn mužQ a žnt jejichž seslabené
nervy obíraly je pomalu o zdraví
Missourské zákonodárstvo jež
ve středu zorganizováno má popr
vé v 25 letech většinu republikán-
kou
Hospodářský odbor spolkový
také prý vypomflže bídou trpícím
osadníkům v západních okresích
nebrasských — dá prý jim zadarmo
tolik zahradních semen kolik si
jich přáti budou aby hlad a nouzi
Čicháním ku kytičkám zahnali si
mohli To jim pomňže !
Dle odhadu new-yorské obch
bursy byly zásoby obilí po celé t
mi dne 29 prosince následovními:
Pšenice 88561000 buslft korný
96-10000 b ovsa 9062000 b žita
4 45000 b a ječmene 3093000
buílĎ
Ve vládní mincově raženo
bylo ta uplynulý měsíc celkem ta
$3456663 peněz a čehož bylo ta
$2072042 tlata ta $1270023 stří
bra a ta $114593 penět niklových
f '
I 5
Ha
5
a