Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 02, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
V
ť
t
t
WetUjr Klillon
BNTIBED AT Tlil POHT OKriCI AT OMAHA NEBUAiiKA AS HBOONO 0LA8S MATTCR
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 2 LEDNA 1895
i6o a
ío rr
f ROČNÍK XXIII ČÍSLO 38
n
o o
4pUU Pokrok ZápI fltO na rok
dpi Pokrok i KnlhoiROl A mít 1300 rek
I
i- 4
' u
v 1
1
i
HOVt 7PR4VY ílílMAPl
-limi UUIIIHU
Kroniku události
Vjkonný ?bor
trany populisiieké sešel se dnes v
St I jOuíhii k dvoudennímu zasedání
v němž rozhodnulo bude jaké pří
pravné prače k presidenlnké kampani
v roce 189U činěny bjti mají a kdy
a kde národní konvence strany lidu
odbývána býtí rná
Válka plrtnenná
vypukla v (íeorgii a dlo všeho vy
žádá ni ca oběti značný počet živo
ta lidských nsž opětný pokoj a
klid zjednán bude Ve Quitman
zavražděn byl totil způsobem na
nejvýše chladnokrevným ve čtvr
tek min týdne jeden s nejpředněj
lích bělošských farmerň Joseph
Isom černochem Dave Pikem a to
jedině proto an oyl jedním z čety
občanů 'tteraž černošského vraha
jednoho a před týdnem vyslídila
zatkla a zákonu k potrestání vyda
la Vražda tato spůsobila ovšem
nemaló rozrušení kuréŽ pak do
nejvyňšl míry zvýšeno bylo když
zjištěno že stává mezi černochy
spiknuti které 2 za ucel má po-
vraždění všech kteří ulili in í čeř
l nocha dotyčného ne súčastnili
Jakmile zprava třto po okresu
IJrooks ne rozšířila ihned běloši ne
ozbrojili a veřtjně prohlášena že
zbraň odložena nebude dokud vši-
chni černoši kteří vraždy Inomovy
' účastni byii a kteří v upiknutí dc
I tyčném účaHtni byli zatouženého
trentu nedojdou To m rozumí že
černoši nezaslali nečinnými a po-
dobně k obranfi vé ku zbrani Bibli
Na každé i obou Htran nalézá ho
kolem 500 ozbrojenců V prvn'
srážce bylo nedm Černochfl prý
usmrceno a jeden bčloch porančn
Vežkery cesty a veíkery křižovatky
byly Htr&žerai bělochů obnszeny
tak aby černochům jež v onadč 'c
jich obklíčeni jsou odnikud pomoc
přijití nemohla a aby zárovtň jim
uniknutí zabráněno bylo V úterý
oznámeno že v pondélf zavraždčni
tam bylí čtyři dalSí černoSi a to
jedinč proto že úkryt vraha a hou
druhů jeho vyzradUi nechtčlt neb
nemohli Při tom zároveň xpá
cbány prý na rodinách také haneb
nosti a nárúlnoHli že by e za nč
ani ten neizdivočileÍHÍ Turek Btv-
děti nemuHil MíntDÍ úřady byly
i k potlačení tčehto nánilnontí úplné
' j bezmocnými a guverrér požádán
' ) proto o povolání milice Žádocli
1 této vyhověno a jeSté v ponlélí ve
j )er dvě setniny milice na míato
j krveprolití vypraveny Přítom-
' noHt vojnka míla žádoucího vý-
' IJI 1 _ __l _
: -bčannké ae rozehly a úřadům nlí
i Leno že na dále pokoj zachováván
Ibude Iíulo li vřak také ti kdož
nromadných vražad těchto účaxtni
" Jf jyl i potreiitáni jet ovřem otáz-
lion
i riU-nli' ta Vrmtrn
Odborný čaHopin honpodářitký
Farmera Keview" přinewl v úter
lim avéro čínle následovní zprávu
i krmení dobytka tiSenicí: Od do-
jnaovatelů naíicb dořly n& podrob J
lé zprávy o krmení píenicí ve ntá
ech Illinoin Indiána Ohio Michi
gan Kentucky Minnouri KanxaH
Vebranka Iowa Wiconin a obou
)akotácb V Illinoia značně se
I
Senice co krmiva užívá kde trh
{ řUtopným není neb kde nedoU-
l ik jiného krmiva následkem ne
I rody m dostavil V Indianě zkr
vena bnde téměř celá třetina ve--:ery
úrody V Ohio též krmení
pěnicí značné se iíří a v někte-
ch okresích zkrmí se více pšenice
pí kukuřice V Michigan v ně-
(rých okresích krmi přítomně!
výhradnfi jen pšenicí kdežto v ji-'
'0ýcb jí vůbec oo krmiva nepoužl-
I
dají V hentucky a Musouri zkr-
tni nu téměř polovina V Kansas
pol(
a NebraHuu zkrmena budo větiina
pšenice neboC He to při nízké její
ceně daleko lépe vyplatí Ve Wis
conninu Michigan a obou Dako
tách tou případy krmení (senicí
dosud ojedinělými
Štědrý dar
Vdova po kalifornském milio
náři Hevistovi dar vala městu
Lead So I) skvostnou knihovnu
kteráž účeli svému v boží hod vá-
noční odevzdána byla Koihovna
j lato nalézá so v třetím patře budo-
vy postavené upil hornickou a
I opatřena jest nejen mnoha sty svaz
ků nejlepších spisů anglických ale
t kulečníky a různými hrami ku
ukrácení chvíle návštěvníků slou
žícími Zároveň opatřila štědrá
dárkjně knihovnu dostatečnými
fondy jež úplně postačí k tomu
aby v místnostech knihovních kaž
dých čtrnácte dnů pořádány býti
mohly veřejné koncerty
Fplhtola 1'ennojera CIcTeluniiovl
Oregonský guvernér Penuoyer
zaslal presidentovi Clevelandovi
vánoční epištolu následovního zně
ní "Již zase přišel štědrý den
zemi naší všeobecným nedostat
kem Klížené t tím množstvím lidu
dělného volného ale nemohoucího
pracovat! a tak volky nevolky do
nucovaného buď k žebrotě neb
strádání Docílil jste svého cíle
jímž nápravy dosfei jste doufal
odvolání totiž zákona Shermanova
a přijetí celního zákona Wilsonova
leč vzdor tomu špatné poměry do
sud se nezměnily Po dvou letech
zhoubného odkladu a špatné sprá
vy konečně díky bohu konečně
objevil jste tu pravou příčinu toho
všeho dosud ale neodporučit jste
toho pravého léku Nyní dozná
váte že potřebí jest nám víco pe
něz takových bezcenných peněz
ale jaké vy odporučujete potře
bovali nemůžeme My potřebuje
me peněz zlatých a stříbrných jimiž
bychom dluhy své upláceti mohli
a nechceme žádných papírových
hadrů jichž k tomu použiti nelze
Před šedesáti lety měla strana de
mokratická precidenta kterýž po
stavil se proti bankám na ochranu
zájmů lidu Á má s-rana ta po
dobného presidenta nyní? Veškery
tradice strany kteráž Vás zvolila
jsou ve prospěch zlata a stříbra a
proti měně papírové Lbcete snad
státi se zrádcem zásad k šetření
jichž vyvolen jsto byl a tak s jedi
nou výminkou poskytnouti pří
klad jemuž rovného v dějinách
Amerických dosud nebylo? Neza
pomlnejtež tisíců hladovících po
Širé naší zemi Prosím boba by
osvítil vás a dal vám sílu k vyko
nání toho co spravedlivým jest"
Rozhodně odmítnuto
Státního odboru došla v úterý
zpráva od vyslance našeho v Caři
hraďé že sultánem rozhodně bylo
zakázáno konsuliv našemu Jewett
ovi provázeli komisi kteráž po
lulnf nillnnl 1 T LA A -— A-
000 lak že eví se schodek $5771
sku vyšetřili má Úloha tato byla' ' _„ K ''
i 601 Za 5 měsíců a 20 dnů nového
konsulovi dotyčnému presidentem „
rtoi i™ ti - i i roku uřadnlho obnasí schodek #28-
čátku očekáváno že proti tomu tu
řeckou vládou námitky činěny
budou Jak vůči zákazu tomuto
vláda naše se zachová jest ovšem
otázkou při slabošské politice ad
ministrace Clevelacdovy nebylo by
ale divu kdyby si to nechala líbili
aniž by od malomocného Turecká
jakéhokoliv vysvětlení požadovala
' r
TrlfKTafal KpoleěRost odsouzena
V liirmingbara Ala vydán v
soudu spolkovém rozsudek proti
telegrafií společnosti Western
Union na obnos 110000 ve pro
spěch vdovy po K C Kossovi'
kterýž před několika měsíci bratry I
kterýž pře
nkeitony zavražděn uyl iíohs na
řknut byl totiž ze svedení sestry
těcbŽe a tito vydali se za ním aby
hantu sestřinu krví svůdníka smyli
Paní Rousová telegrafovala man
želi svému aby před nimi na pozo
ru se měl leč telegram v čas mu
neodevzdán a tím jaksi nepřímo
smrt jeho spůsobena Porota vy
nesla výše uvedený rozsudek ve
prospěch strany Žalující leč soudce
rozsudek za neplatný prohlásil an
prý obnos přiřknutý přílišným byl
'ová polxká osadu
Z Chicaga oznámeno v úterý že
značný počet rodin polských ráhy
z jara do státu Washington se vy
stěhuje aby tu novou polskou osa
ďi založily Dosud zakoupeno bylo
k účeli tomuto 15000 akrů v okr
Whatcom při dráze Northern Pa
ciiio a Mojžíšem kterýž národ
pelský do vyvolené země této po
vede jest reverend Klawiter Prví
1I ta
- i
osadníci vyjedou z Chicaga na 1
ledna a sice získáno k tomu dosud
80 rodin
Velký požár
V San Pranciscu zničen byl v
úterý večer požárem CliíT House
každému to návštěvníku San Frao-
cisca zrámé místo odkud znameni
tá vyhlídka na rejdišlě tuleňů po
skytována byla Jelikož v čase
požáru prudký vítr panoval ohro
ženy byly požárem i sousedící
mořské lázné Šutrový jež teprvó
nedávno nákladem $500000 do
končeny byly leČ včasnému zakro
čení hasičů podařilo se hrozící ne
bezpečí za v čas odvrátili Spůso-
bona škoda odnauovana lest na
$20000
Jenom osm roků
káznice dostal Samuel C Seely
kterýž newyorské "National Shoe
& Leather" bance $354000 zprone
věřil a k tornu ke všamu dovoleno
mu soudem aby trest odseděli si
směl v okresním vězení newyor
ském tak aby manželkou svou na
vštěvován býti mohl Obžaloba
proti Seelymu vznešená zněla pro
''odcizení" fondů banky té což jest
ovsem totožným se zpronevěřením
právě tak jako falšování položek v
knihách není ničím jiným než pa
děláním Kdyby býval Seely kte
rýž jak uvedeco $364000 'odcizil'
vloupal se do obchodu nějakého a
odcizil tam věc v ceně $35 dostal
by deset rokf káznice a ani pán
bůh by mu nepomohl Kdyby bý
val padělal poukázku na obnos $50
aby s penězi těmi třebas rodinu
před smrtí hkdem zachránil dostil
by trest as podobný Leč chytrák
Seely k takým "sprostým" zločinům
se nepřiznal — doznal se pouze býti
vinným odcizením a odsedí to za
to pouhými 5 roky a 4 měsíci neb
hodným chováním bude mu trest o
celých 32 měsíců zkrácen
Pořád Ještě sekmlek
Příjmy vládní obnášely za prosí-
neo do čtvrtka dle zprávy poklad
níka $18509490 a vydání $24341-
000043
l'ro ii plut nos t
odsouzen byl v New Yorku vo
středu bývalý policejní kapitán
John L Stephenson na 3 roky a 9
měsíců do káznice státní jakož i k
w
zaplacení pokuty v obnosu $1000
MM„W v„w
"V nsvěden by že plat
T ohníků za "ochranu" po-
hcejní přijímal a rozsudek tento
vynesen na obžalobu Že od jednoho
obchodníka a ovocem co úplatek
čtyři košíčky broskví přijal
Uvádíme Vám v známost'
South Omaha Liv
totiž p A L WilllHins i
Tsto firma má nejlepší ručitele a nejspolehlivějsí prodavače v jat
kách Prot žádáme farmery by na nás dobytek ku prodeji zasýlsli
Za všetko se ručí
South Omaha JAvvi Stoek Co
iCcOm Ofllce: 117 Exchange Itldí? Hu Omalui Neb
Divné zákony
mají doposud v Coloradu V Lcad
ville Colo rozhodnuto bylo v úte
rý Že jistý Kyan kterýž pro vypá
lení vlastního obydlí svého byl
obžalován trestán býti nemůže
neboť prý v celém zákoníku stát
ním nenalézá se jedinkého zákona
kterýž by něco podobného zakazo
val a na to trest nějaký ukládal
IJuď anebo
Uuď Španělsko v čase co nej
kratším přileze ke kříži a odvolá
zodpovědná ona cla jež na vývoz
náš do Západní Indio uvalena jsou
aneb presidentem Clevelandem vy
dána bude proklamace kterouž
Španělsku vypovězena bude celní
válka odvetná nařízena byla by
totiž ni veškerý vývoz španělský
cla Uk vysoká že by vývoz jich do
Spojených Států úplně nemožným
učiněn byl President Cleveland
nařídil totiž ve středu aby předlo-j1)y
ženinu byl výkaz vývozu Spaněl-
sKauo aerae nai jatoz i Aty vy-
noioven mu uyi seznam vesKerycn
lodí obchodních pod španělskou
vlajkou plujících a přístavy naše
navštěvujících Poslednější učině
no proto aby na zboží v lodích
těchto přivážené vloženo býti mo
hlo další clo v obnosu 10 procent
kteréžto právo starým celním záko
nim Morrillovým presidentovi dá
váno jest
Suěhorá bouře nu jihu
V nocí na středu navštíveny byly
některé ze 4fl jižních sněhovou
bouří na jakouž i starší obyvatelé
se nepamatují Z Tuscalorra Ala
oznamováno že po celém státu
značně sněhu napadlo a že teplo
měr na 15 stupňů klesnul Z Louis
ville Ky oznámeno že v několika
hodinách napadlo po celém státu
sněhu více jak 10 palců Z Mem-
phis Tenn došla zpráva že v té
části státu a v části Arkansas na
padlo sněhu na mnoho palců a že
teploměr na 17 stupňů klesl
IHUHOF ZPKAVY
U Webster city la objeveno
bylo v úierý na farmě lí Ii IJlisse
bohaté ložisko mrámora jemuž
prý rovného v Soustátí se nenalé
zá
V Marshalltown la zničena
byla v úterý octárna J Holmese a
škoda $25000 obnášející Um spů
sobe ca
V železárnách homestead
ských snížena byla veškerému děl
nictvu mzda a sice od 10 do 35
procent dle výše mzdy dosavadní
Kongresnf výbor na indiánské
záležitosti rozhodnul se odporučlti
kongresu vykoupení dosavadních
sektářských škol na reservacích in
diánských a převzetí
těchže do
"právy spolkové
V Mavnardsville Tenn odbý
vána byla v pondělí dvojtásobná
poprava Zákon tamní nařizuje
0 w w m
že poprava odbývána býlí má v o
hradě do níž pouzo nríitý počet
osob vpuštěn býtí má Ivč tato by-
la davem & 6000 blav čítajícím
(stržena takže poprava veřejnou
) býti musela
' otřVr' Hrmu pod jménem
ock Commission Co
luiinj? krajan p Fr Pivoňka-
Odborem vnitra rozhodnuto v
pondělí vyplatili Nez Percea Indi
ánům za odstoupení pozemků jejich
v Idahu obnos $500000 Indiánů
těchto jst as 1800 a dosiane tudíž
každý as $300
A zase nové zpronev ěření o
známeno bylo z New Yorku Jeden
ze zřízenců National Bank of Com
měrce E li Carter kterýž v bance
té po 29 roků zaměstnán byl po
delší dobu již totiž švindle prová
děl a když nyní konečně podvod
jeho objeven obnáší zpronevěřená
částka přes $30000
V Poughkeepsie N Y skočil
v úterý Angličan Ilarry Mennier
pomocí padáku s mostu ve výši
212 stop nad hladinou vodní se na
lézajícího aniž by jakých poranění
při tom byl utrpěl
XI r t X irAlonf unniínř artnltr ťwitt
I - Trt7 TJn TInr f:ar ran
Ve středu ve Washingtonu
mrtvící a lékaři o zachování jeho
při 2ivol6 pochybují
Ve Waxahachie Tex ndála
se ve středu večer srážko dvou vla
ků osobních M K tfe T dráhy
při čemž 17 osob poraněno dvč z
nich pak smrtelně
Velká porota v St Louisů vy
nesla v úterý přes 50 obžalob pro
volební podvody při poslední vol
bě spáchané Mezi obžalovanými
nalézá se i nově zvolený šerif Hen
ry Troll a syn téhož a jeden člen
sněmovny a sice obžalováni jou z
podplácení voličů
V Urooklyně N Y zničen
byl v pondělí požárem příbytek
Charles Cornwalla při čemž jedno
dítko téhož uhořelo a druhé dvě
těžce popáleny byly Požár vznikl
v nepřítomnosti rodičů kteří děcka
doma zanechali a sami na koupi se
odebrali
V Denver Colo rozdáno bylo
v úterý pastorem Tom Uzellem
chudině 3500 zajíců jež minulého
týdne při hromadném lovu v La
mar postříleni byli Mimo toho
rozdáno bylo 350 kosů s různými
potravinami sem jež toho nejvíce
zapotřebí měli
V Burlington Vt zničena
byla v úterý požárem dřevařská
ohrada J li Dootba na šesti
akrech se rozkládající čímž škoda
v obnosu $150000 spůsobena Mi
mo toho zničeno bylo požárem 20
nákladních vozů železničních na
sousedních tratích stojících
V Kansas City Mo zkoušen
byl v pondělí elektrický kočár vy
nalezený drem II C liakerem a
osvědčil prý se v každém ohledu
Docíleno bylo rychlosti II mil v
hodině a baterie elektrické pod
sedadly umístěné postačí ku hnaní
povozu po 7 neb 8 hodin
Ve Vineland N J zasažen
byl v pondělí večer při přijíždění
křižovatky železniční přihnavším
se vlakem povoz Wm I) Lewise
v němž 5 osob se nalézalo a tři z
nich byly okamžitě usmrceny dru
hé dvě pak vyvázly bez úrazu Ne
štěstí zaviněno tím že koně písko
tu blížícího se vlaku so ulekli a z
místa hnouli se nechtěli
i
t ' i ' -
f - '
í
4"-
i
Ý
r
(V
f -
t 1
Ý
ř