Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1894, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VVI I r flMloi
(Ml H t I I M
Tlár 11(1 lítal Itli alft
'r#lrtn l lM
JU4I M4ttf iá ROtlCtf
r ( ♦# ( i
p f ► -t in #
#ť-'n f-r'"l f fM j'
Rprtr' I) ► #'
m l ' )'( # Stttnmi
A ' i
i't fUt
) r- T -líni
t r " ♦ #♦
ftla f# #'trní f
J)- !) j tŘinf
) ' JK 'f Itl ' '
t ' ' ' !( i '
! 1' ' -
141 II I ►- 1" l"lif ♦ -If
mkf )'! fh-i f- - ° i ' "
rtli( ! I t"f- fit I ♦ SV
-
fKI ttlf
# MfÉ ř l !' lír f t (
) 4 !
Im) -( # nh '! '
M4 'hAár-i itnfM J
w t fi 4 M ( ttf#j'l
Df pKm i H"''
) fi f
fk i ! ! ( ! ('' (
A lrij' jfítiM dul i
1'OKIIOK 74 PAIM'
Hmatu
Omnlirt dne H Iht IVM
lt0 R RKmiMKiKftf Rf1
2S T M lul 1 tKM iI6
irtlini i l to ja i krocani rp'-
LtU ruOJKVIl UJMO tl Mi
dnt Tolxlnlio (ílnh lu a polívko
é politiky
Dkwokiiatí ia kvoiuté tXir
Uli calouicn kopami
tíKJfATOll HtLL Mlh VOVRÍ xilkV
ie Dyvi lal DStortvf Mji při
jal nivrlirií za guverníra
Ní 10 JOPKVŽ CO JBMI MttI
rřpullikáuwký rok s takový r-pu-LlikinKký
rok jako léto nebyl jeStČ
nikdy
ČAsOfUT V AHGiII TBTCHLf VK
lice cal porálkou WiNona Na)
čím tam truchlí z toho méli bychom
my se radovati
"V ST Louisů iodabilo be íimo
kratbtn ivolít aupoň korontra Nu
vfiak zvlaftlč tam infla demokratická
strana zapotřebí aby nčkýo vynesl
roznudek íe jet mrtvou
A PAK Vlii DEMOKRATICKÁ AIíMI-
nistrace naSe není Šetrnou ! VídyC
na nové dvoncfttovó známky poS
tovní ani tolik gumy nedává aby
dobře přilepiti ee mohly!
V KOCK IH9 JíEUBDE žXimfcH
pochybných tátft na severu Ty
budou vSťchny sláty republikánský
mi a jedinkými stály pochybnými
budou státy jižní nřkdejSf to ctlit-
v ý jih
Demokraté tehí u tím £e tfnit
ní porážka nebyla záhubnou Jak
te podobá neví kdy mají dost a
df je se jim jako onomu Texano kte
rý nevěděl Se je teboStlkem až když
př8el k nobě"
UlíOllt ItlX'K i JEHO I-LKCHO
v
ým pejlkero" farmer obchodník
prft
rumymniK — ii fiuhi (iruiuiuvoi
v úterý prostřednictvím oaudí hla-
řovacího a zajisté ?e každ hlusu
Jejich rozumí
jejich rozumí
Demokraté viuY tvrutii £e re
ihn bánské clo nechrání Yrmr
lak když njní clo na obiti demo-
put
Vřak když nyní clo
kralé sn(zilia dováH sm
i sem leěmen
se zdali bylo
il„{m rrt
I T?Mul íVl'll' Ílíl HO
Tfnublikánsaé clo ochranním i-ro
olodiny polní aneb ne
Mf rROVOIivXMB vřEM demo
L:uiyii(Lmniiiiii
IBl )" UCUUUII III UCIIIUU
Zf Rnnptraat
Uvli biti ubožáci jako žito
cíle nám jich— bez přetvářky l—
íkoro líto
Am Ob
i t( ff Hri4a4 tmí 4 fi nf
fit PM dflmt l#ff 4mH l
4 m"krt4 jJf f4Sili mtl o4 j
Mr kl M„t4 bhhnliyl ttktnit M#
ti fMfť fttb:il4nkfi f ##f fh
lit nit
j l'i (Alifift ff tllrl
tl Jtlř ní H ifn#rfc f# w
! I ll f' I p'ki #ll
di Af jHk l"Mht M'rtrt-
Sof hmí M Vcíti l 11 á'ist
jik t iíifi!l iihtl f ki l
#m hřlfi f4)'nit a # mJ
ť"if fi t'f tntN lir v
Awf' k! # inf křfky k mumi
M }f'tf 5Mtkk rt l ( lir
♦ fck J'lill l lM'fft ř I Uo' t
ni Hoj Kříitihř antí fiňi aforf
!!# íiři iíi iftifrh t rliřA t
rMJi i4 Jifr a li tnjm
Ukm ř li djfťřii
CiAMti4 n if fj č h r
f(piiiiU k''ř%' I j lř"f $
! ) (ik rk'"i i Ii4''i ln( B lJ"
-rř)ft fjiffé viířhny lály
k 4 p dp'iřn N4ř'l" ínt Výlvy v
6rUi Jm tstir k pl4ařby
ttitifil t ďtílrt lu?h riiibof ča
f řa jíl lil fiktf
l'RrtiMr ( i vítánu ittivrr
I5jyf phřiM Wi!m a jiní tft I
ro£ ffinokfatiťlí !iboli I na-dí-ňi
(diot kfngru jfit tfprva
rfiín krikf m k f rař ct lnlale
nám tho nad II v tudotiťwmli vlc
Nfod jimdďv ůlsrý rnioaltho
tý lne na trníumf nou It mři toto
prtnllio kroku víc ni dot
MltffM t#i?em NArrotřit Si
Amerit ký Sillý rok svěho p&noU-nl
— ct iý to ilvrtxtolťtí kruiné a na
máhavé prái c krušnější a námaha
vějíí než ve kterěm povoláni jiněm !
a i irt i t tu )
ARtotnutroenevuecne rrejem
Slovanu ze srdce aby druhé čtvrt-
toletl bylo pron uoku zuaru a o-
pěcho
Kkoro víichm vůdcovi demo— I
kratiěU jsou poraitni Wilsou W
Virginie "otec" nového dmokra-
:LkA iL„ „A„A„ U14MI
4lv v i'' r Ryiit vcimuv 'iut Anin
I
souri který po léta straiil svými
„u-: Ai:: Li I
IHeuou '"- --P'1
man z Imhany který byl pro řetr
noi ve vsecn aiaiecn mimo ivuj
[nngir z minou vnnec vsicnni
vůdcové podlehli
„ „
KotStone zvláštní jednatel pro I
' „
odbíir cest v odboru hospodářakéra
o důkladné úvaze navrhuje aby
používalo se vězňft a trestanců k do
bývání kamene a hotovení cest dláž
děných Tím by se zabily dvě
mouchy jednou ranou totiž rozlufililo
by se jak zaměstnávat vězně a tře
stánce aby nebyli na ujmu dělnielvu
a zároveň jak zřídili dobré cesty
riECiiovT rEJLKK IjZLNICTVA
nLln lrit ř! ňlapn! vaIIX £
i"' i
takou úlohu jako při volbě národní
_ _ _ i t tl
r J8ii- aunony oeinictva naseno
zKusm repumuansKy -pejien" pmy
a "pejlek" demokrátxký prázdný a
hlasováno proprvnějftí Politikáři
druhé strany mtbou býtí jimi Že v
pokolenl tomto se jim více nepodaří
dělnickou bidu báchorkami o laci
_x u „u :!
nycii pejicicn zastrašili
NXi KORiTHiiftKK íniiftii jt !♦
i velice dopálen nad odvetou Němé-
I - -
caa aiero zapoveueio přívoz amen
ckého dobytka proto ž celní nás
' sákon jest na újmu německým cu
krovárníkftm Proto odbor houpo-
: krovárníkftm Proto odbor hopo-
dálský navrhuje prý abychom též
ustoupili centu odvety zápovědí
fvozu německých koni Tak! Pak
"7 ÍDNk0 pokrajovalo na cente
f"lvety a obě zemé by mohly zapo-
vídat do nekoneěna Což nebylo
í'"t ° nekonečna Což nebylo
lépe kd)l měli jnme reciprocitu?
ZvLXStKÍ jedvatel oonOttr „o- u l af7ce " VTx "V"
AiVLAsiNi jednatel odboru MO- bo práva Ve svobodné Americe
aoodářkéli Mii kirhl r„vLmfl n„i!n{ riu „
- f - 1 - " - J
alán do Německa ahv n mířil lnru
v požívání kukuřice podává zorávu
že loni následkem nedostatku krmi
va někteří boKpodáři krmili kukuřu
cl alek požívání téže li Jmi nelze
rf Nf lít4! kHf dittjl
ffirf f nimi rhliln) iHit''"
Ilt"l llilisfw T )! '#
1 1 f ##' a i i l# f'HM'i !
v Ft fff i dijl I If jl# lí aťrl
Vsi xr i fi'n m n r t ' f 4
i!n" lftíi( 4f rk y f #!
" Jfc s4 li w kfit
V r44 li I ril'!ikin4 indl
Ifdifc M dfi"kř#(4 f 14 14
1 hh fii ř#lfl řnfl
lítíiii třl p iit4 Imi i riřf
Ma r'ftlilijí'1 A - l ! J
j nt í V sím ttňl #Uíir
! I"1 řnftl tl 'i tlfliftt M
il!k4f4 (i kl ' íftlt M tih
ikrn't ks' ty f l JM 'r
flkn l í(i#km
'§i It 111 rif iíial friilv
Hw Trkt řiiň r Ifltloilflfí
bylo 71 f imtiMt kf i h ťil ln'k
fillnírH i Vrh 1 lyl '!
B'i I#K J-If lt' Mini
jth lifti vinslml 5 Jih
ni-fliťfi ffp lfiitl lářnky pi4llí
U "i )Un p)4 dl d Kn ly 4
ltikil ďi Hmii H řjj a 1 1 ď
k4řih # — K lyby lín U odolmí i
Mfodt)lky voUbňíml f)4iho
bylo lu iáhy dotkali bythom
ikufřn iM tltýfh vidb
NkRf ul l MMnRHAtK Kfflt II
tfl sotva le a Ifkvaprnl iršlkou
strany j-jih píoli'lio —
vipímat fvalr pfrdk4 lii ni nyní
i tiikn: "Cíni to aio#noř" OJ
poif na li jt snalnou: Lil
arurrický pr-b-i lil st i mrákoty
n'omfnu na itrac-n#ho syni i
bible a ním svolal: "Jak tnnoil
mají hojno#t chtrbi k if lt já 11a
pm mru Vstanu a pfljdu k olei"
Lid americký mtslel podobně umí
nil jak mysltd - a tím porážka
demokrstft plně se vysvětluje
Žk "oko zá oko 7L B XI ri'B" —
Ul „ tMc „ tom ín(lno
nyn( (f ea v ti se mftže Německo
jsk In4ro0( „k4zán by! přívoz
amerického dobytka hovězího do
přlstavft německých a dle víeho
opaume my w um i zanamne
" PJ" německých koní
I'niuu iii-ujw m wiuu uuuiuu
neb
n t
K nariAl 4 Im W Cr m KMn m i i á I n A ta
VT 1 '
koně x Německa přváženl po vět
iině jistou nakažlivou nemocí stí-
ent l(yvajI Nebvi0 by rot0 di-
vn kdyby Nžroe(ko přilezlo nyní
ke knii a tt ivft odvolalo
UINA PUT MA JIŽ DOUTI VÁLKY S
_
Japanskera a zakročí ptý u velmocí
o sprostředkování míru jouo po
botově vzdáli se nádvlady nad Ko
reou i zaplititi Japannku válečnou
náhradu To jest skoro překvapující
zprávou Čína má desetkráte tolik
ooyavev co tispan a prcce v ooj
-t I _ T L t-l!
prou nemu poucm ivu v
neraony vy cerpau a iono poučeny
npoifine awiiy aiere ínou ian míru
1 V
i muovnyiui jano jo vinu ronuu ae
I I LA n 6 nolifflol nu nAé nuritinK mAI
j - "
žem ovsem bláiati směle Ž jtme
nepřeroožitelnVat
a Bamosprávě to vysvítá z následu-
JAlt UUAtMI VIvaiUnKATK 4IVUJUIUI
h ra?y gtornoMi o ooěínání
řobé policie v Chicagu před volbou
"Policie osvědčila se byt při posleď
b volbich na mnoha místech fpft
velice stranickou V mnohých ire-
uUorh uau lc £irnim Li
I bv rolicicté bli uznali ca bodné
I - J I w -
zakročit Oisla těchto policistů byla
oonineo tutiu pni uuu
mavjlm pozorovat jak se k lidem
těm zachová Jeňiě daleko klikla
vějftí bylo vak jednání těch polici-
vějftí bylo vak ednánl třeb polici-
sto kteří předvečer voleb zatkli vo-
lební úřadnlky ťdvlekli jo na stanici
a neuznal ani za hodné zanést Jejich
jména ao seznamu zaicenvcn oan
tak aby se jich jejich přátelé tak
brzo nedopátrali a nemohli za ně
brzo nedopátrali a nemohli za ně
sloMt záruky u polotnému Je'ná-
n M ™
iediánl a oběany lako Dolicie v Pu
trohradé?" A stranu která takto
počíná pomáhá většina Čechu ChU
csgských udržovali u vlády Smutné
ale pravda
( f A 4 r Kanroii oo
l4l #l4tl ísisýoi "liiiřkřii líni
ttw ifl Iy ♦!' Ik
'dry r-lk'ilvil M"ll K A-
! #í)ttfinH f
7 ( iaa4 k's'l I Mi4 ř j #
)lr J'"l III (II I IM"mM Si-
t thl lf A ( ířk% kl lř II
f f mti- t ni i I -i 1 1 1 1 o'-
l tl I f ř 4 H I )'! Jt (f j-
JftA f tfl 'řfi#iřř# j §
tlí-1 í rf líil tíllj Mri'i!(tl
i'i f ik bí ř# fr-4ri-i l
kil 1} Mtiřl M ]♦ '-fť
i#fí ftt fMl'" řř jr iř t
M Hf jt l)m !
trl#fty I ti I h fc!y ly f i M" k ťi
14 th
Nifn rN 4 ♦ Misflirlt
m tiíft řiký řfslt í# a I ji oj t
rnl !ntfrl Í4 I (Siř"Si I
Car M ki!H jl l f J1 rU '
řý a li Im n I I jí o p S
Htb I'flh-I!tý r 4m-Wý
ViUw l lf n I '' ' N- o
ri Na I A ooon 'trťK ' ' f '
h král Kirs! p"ií# o flyli t ky
mlalM iil f?al níoiký Kral
řký Atindr l4ln'i'l o I
í1i0O( iIj iíli )#! t lii
ť-lý krklovnt ntiořnki tU In I
rul 4(ofro ďiííini spuhla sětb
t% ť řt I-I (rnÁrtí fnSy n
f4l— tljiiM kr4llk~- Inaiiěuhý
Alř'ro jrt oa rokft i4r n jíl
r0'hodoatl by m hlu ou 1 1 mou
000 hll PI toho na kinku
divatfnái llio atotclí naétá #
2'irj00'0(jO Ktřopitd pod U!ou
íti panovníků j ihl prfiinf f rs ' (4M
pou 22 roky dináií
V"kchjí sXvudjii Oirr iMira
vil ?riaiiíěnlmn dělnictvu po Volbě
pěkné překvapeni Jent tírnbcciě
známo le pan Olney by I a j t á-
utniťern iir&n rr"
Irah í řfl iiflúvtorn
ohlámla dráha Kadiiiir nalťta ft-l
e v konkurnu že nebuď zamentná
vali zřltencft kteří jou cleny Jdez
niěnlho bratrstva 1'roti touni o lán
byt bratrstvem protent a i--Jádáo
aoud o zákaz proti prcpuliií délni
kft a té příčiny Vrchol táMupre
Olney podal o tom svft náhled
nice má zato Ie by nebylo ani epra
vedlivo ani provpěšno aby rámě
utnávání řlzencA stálo v c ctě jejich
členství v bratrstvu Huravedlivo
prý by nebylo proto že mnozí cle
nové po mnoho let platí naj ojiStřni
v bratrstvu a nyní by byli výhod
téhož zbavení když by sc ělcntvl
aneb zaměstnání zříci inusolř I'ro
Hpi éno prý nebylo by prc to jelikož
kdyby nebylo organizace mohly
prý by býli ěanřji nerozvážné
stávky
Finanční pomIuy Itaiie stávají
ae fctále horními a není as daleka
doba kdy úpadek státní vyvolán
bude Sněm italuký záhy ne již se
jde a tu předseda ministerstvaCrispi
blJ(Je mu rau8et OJn&mit že nejen
Utn du řranSn „ebyl ale 2a Í
robodjk v roZ{Kit„ tAtn(m v obno
„ „„ir a rno rmn
BM I 14 V IJ V TlUiVVyVyW PIUWIVII J
b(t
'musí A mimo toho ncinfize pouka
1 řatj ani y jjnyn oboru na úsno-
I
ru jež jim slibována byla Sliboval
ž _rnpnS( „o5et t0Í řf eeo ch úřadní
u v rflzných odborech stitních žo
zmenSÍ vvdáni v odboru váleúním I
námořním le6 sliby ty zflMaly ves-
mj na paiíre (ak j problém kt-
Rcbo leU k'r t: m obtížně!
r chli Ktftva obtiíntj-
ilm K tomu ke v5emu stává se lid
vflči vlá li ntál? rndávěřivěiHÍm
- # f
neWť říui vělíí úepory se slibují
m yjijjj tvlábliií ukládány
k
sou Věru že bude mítí Críspi též
kou tuohu aiy sní mu politiku avou
zemi v záhubu kvapem ženoucí k
Úplné spokojenosti téhož vysvětlil
""-' m' iwim
zvané v proslomluvě "tkváry" vy
Rýpou se v každé kníJpani tnezi lii
Rýpou se v každé kumpáni
8 tendencí víech možných barev
lle toho kdo vío platí Inaieřo-
„„ t„n i „
"k žurnaliatika obohacena byla v
# l Ě
u'l° voieuni saisone taKovymi
si skvosty z nichž nejpovedřiiiím
Jet aj'10 kmotr Cmuchál ( Vy
niká víím možným co od íkváríí se
žádá a také velikalepé rady jiho
lUré t M iUI h tttbra#ftl#R l'
# I mf n ímm t l"ww tftťi
Mwd4#4 t p" ll ťl'i 7m%m
ni pl lrl řftl-i # pt lt
s'f sulitíl i)it4 Mn ri 1 r#
Na fjftbři#wí pilijmi_j
I r!'#ni rlít% in lakotí
- -
I fJf prý tli iMfňfk #týli
!4t#l ti Mil nW nfsl ff"
I l- il oMhr lodi m'irtfl i
kv J#itf 41 If illlikfh ttMAl
ii a aJr
# kmrr I m'M l4Uk a nrli4 D
i pni i tiiiry aoy toni aaiavn
a4 nriř4'! O lifn přl JiP
t t t I I t í é
íktltrffl
lvi rb il ťUř #oí rll v n i
' M IJiiiíp! 'ro kř'i 'i d4
i
' ' ' i
iť' ili his lť# s Ji-lsa"'
o Jolřil řy vdiMm Iflf lr
liť t íoiiiii AiJI tiHi ofulá
vau tm fiftrMmat r f oJu}
"'I
I #bi U si ř4jak4 ďtf k Itl pod
ntřířy bi ďm ilř it4ty
HOVORNA
ff pffw a
t # i sfto ) # {
ma MtHlittAh fela bull t
Wrfo!i Nl — Přosíoi sdělí
ivrri: I Zlalil míl řlotěVu
i
4 lit rt4hrdti potl-iřenl od dru
ié oiby za botl atrált krve
neb řof ktréha uďi jel by 1 tohi
ouU — a Jak brzy po cin
muf bý(Í latoba zalaná — 3 (
kt-ri lio ondu — 4 lkt třeni I
k lyl s obviněný z Ir4há d í
stavit M Wall í
(tJiHtrrr ~ I ()iein —„i
I lřt 41 1 If ilf raan f t% aa#n i
t ' ' %M _t llllll'# " ' ft' % 1
k lj-I obno žaloby ni jřeal j
♦ Ki0 a u krajského soudu když
větíí — 4 Trest žádn aviaV
i
když by so nedontavil a nehájil vy!
nen aoud rozsudek ve prospěch !a(
ujlclho na oonud pozajovany
V Tt
PraUP Neb — Mám majelelfi
1
ve dvou procintách v obou jsen
aewován v jednom bydli moj
niariJcIka a v druhém za příěíno f
oticlioilu iyunm ja v jeunom f
a i ar
nedovoluji voliti proto ie prý t~
nebydlím a v druhém zase že i1:
nebydlí má manželka Prosí)
mleho v Hovorně kde mám prá
nvfij hlas odevzdali
V Kaíparf
0llovtV — Patrné v tom r
stě které za svůj domov považuji
te totiž kde manželka bydli jelf
i t r i % i ai
koz v urunem pouze jen za cncif
dem i ledy doěasni se zdrž ujeti
Platil Neb Pfosfin sdělt v 1l
víirné jaký je zákon proti novin
který někoho netitale splní a Jjl
pravoHti jej obvinuje a odtolc
uveřejniti odpírá nýbrž i mstou by i
ci proioze nejsem auiancniK jaitv
HpOsobcm to zamezit f
Josef Uastl
Odpovrď — Zakout m uetanovei l
jsou dvě centy a nice civilní lalobaf
náhrailu peněžitou ta urážku na ct(
trestní čili kriminální Pouze pr'i
vniK inno rozuounouii zuaii jeiino
neb i]ruhoucetou zakročili raim
ftvm "-"ltw m-W mm Mísa lí-
-SI H i M R4
njyi_x n j i
ruuuiuidui a uunoruuuui
¥o tři 11 byl ii )am riUass
f -i
' ň
n"ř)iujoiq kiiut nctnoel
ktvrt m im liiU mne obtlio
th! nU i obilí1-) můj zoctroto
v! IlUdikU Jtam pesoo
muiib Ukuti aaolio al
UU 6l n lc mro4 Al b4
kolik l" dl oipét Udnla Jm o
ixinioa Dr Jat ftlm-řku v Wll
br Nb bUhořílm i ímio
tak nlinll ']d ullUm
)Iiq lAhd m č plnou dlaviiob
drl úplní tj liiJn t m
přJiuBili4 ndalm oltlm
u
H
?!
n
H
n
nioU iron otiiboI HaiW ť
Dru hlíkovl on diky d m
Jbo piti cíimrnfllU J %
♦tnlm likro nvHmrih AJ
í: 1
S
Anna Haiíková
WllUr řOb tlil
i
%7 ÍIO 'r' UU'° "t111 dnnl Mruí j
hhi ro aaa aovt olry fiiaf jr4f bl
ob třd itriloa JIIku m {Biek i ab J
r7 mocno u) a o r Hlllrmaba Bt f
Mlu
TDIUíH