Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1894, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l'OKHOK zAl'AJ)U~4
CESKVCH VLASU
MH! a H íTvl H'kn
BUZNE ZPRÁVY
ST JACOBS OEL!
H'bÍH jU l' ui O ift tir((
I '' h tllmn i 1 1
I
I
lf fi f lc l ni
tmt I I f I 1 1 V ť I ' 'ti l
Ř i: ! i iotfMtit j I' 11
M í ! iřil I ' řmt ?'e
ii!(5tKi f ly ( řfmtřii tit ## v
VMnl ř lh
A ' í y "I tfhtíi h% ' ! f
Míru i v 'i i f (tlím
linfc t r " ' 1 ' -t i"
(m (nj h ipráva r j # n
bf ubili mý ik ' V lii
(tu ht í #jfÉf !(' Ud 'fjr ij
'j(ti řjr v Jid Ji I (rři nad f t jíl
uj lfffr-lhý e'itp lil Ibdťi
Jk miMi ii ř rivt U!o f t li
ť#J Aai f I dvu fokjr
b!ol1MI I'lkíiil l!fld
(it! ( iÍMI# v l:í I!m Ii n Ut
ňfih hkiklih 9 nllllilt r M!
( () 1 # hU k 'tnul ln!'
řuftl klidr thvfl I jl b nati!
) 0 4tt liti J lil! dřlUřtt 04lt
Anoiivrnnl u láni mA nfti !
t!l})'t TÍ-lj Jk'll l-kl l'l
tato udáni b)l tl(M' I Iird4vný
jM ad kdy ]t Ji n i Přímit mnMi
udva u pm ki k'itttj
tcrilnlrnu úUli ni- vjťitkuui
PVedolli! dohnán Vyfil IJ t
co da p učitel Iikí ti l! I-
I J Í ! k tomu l} JUtí trny tM
teden N j Hj miiooli jaké [ Íju
kíol h)ly pftpobeny dIliljr
té ( hvIU- ru Ml fl tJúlťll 1
(lili I) tOil Ú( ll II 1 líťli liflll Aao
lem Vřkutku l řiiMiillio lnJm (tilil
e o U nl-y olc c tato iiHtlontnla
do rukou ru iiiftkf ili j2 DAi]etni
vt-ékerýdi v ýcti xil rC'v!y k l
mu (tliy ilaleíilú Uto rooicj ivnkk
byla ]ova!ťrm Ni-Tedky toho ol
jevily m tiby (Jetá úili ni'fát-l
obrátilo no proti rřmu a pracováno
k tornu aby nahraxfn lyl jiným Jf2
by tH'Lla-11 tak tuhy o]or gcriiimii
naci nýl rí piAo ro ni Aiu upra
voval K tomu vylilí'lint povřtný
wiitel bodolanukj U hold Jcnl
vSťnioínýini proHtřtíflky byl 'laín
na nifto p Luktíovo Tuto iLú
IoHt jÍHtJcli oKob a iIctiiihcÍhci'
míly na pana uíitťle LukiSe nej-
ftt ! ( řO firlir4ti( l řrf(
brbny J#bf f rh p ním f m
p!itMnr '( ftm-fi i ((ti
trl-IVt J I- i !ffk btf tmr
I#mA (thfi
jm ")Ol j ři tMf r r4v i t tfo
kMff j I a (si a t tm ttiA Aft
krinrV jf rtA k !] # f r
I ' p'"lnl In' b' l4 in ! fřt I brl
I: t l K 4lil Iriřt fřfti ri ) Tr#
(iém m friy'í Tt i"oik" Iati(tl
tnf%(tk ti 4 v fukirli 11 rytli
U itliíi) ( !! ilrjn !( t-
tivfiuJnA f k ly tfji o4
p' !ky a (4kiiy n m hrtrtt atlht
J !'♦ ! Mním t i Ifnt nt frt
Iftj 1'řuiij tu ! nW ý lil a
Jik prinij řtP 4S%ff
ni I MuU i 1kolik krťir4
H i l rum p i ixii j m fj
tom i Jfití pi lirujt krir p In
triikí jUih' Víru úkn !o ilí
iilii hý ljt lMin úcty h''ll)f
A prř tí l brniyiMtl tí p ti
iti l"ik prai-othiNti )kíři-
fuj p'intf lovnóvukt áí iifiivřM
t-lito a niklo ubuliý b Slolft
rokJ přímluvy ani vIMnho !ova
n třujicb h in fnt4ii' Sluvii i lie-
mijl pfiiři aby í ílfdnali (Mbmny
a i-rotekrc Čin a rúim tnUvajf
ppi ti kýpkách viitbni iiohrmaly
ivrV( muíi ictnif uvobolril ijt-tj
ííl na
anbnu tm ijobré ubiinv D utanou
kořalku a JIou iio práce do
dflrni ktt-ré by tuí?ly cholit lo Ško
ly Na pole doválí Ktí jim v bt ikácb
''polívka" jtolová ol pondlk4 do
nedlíte a k"falka Kdo to vidfl div
mu 11c7ajlc chuť k jídlu na vždy
J to hotová kai% i nti by m nanic
im n tk ml ]ik'i ft#jflř Ui#í bllř
It K VM ATISM USj
7
t ítftf ř ♦fk' jlj nti
II tko tl # I l4l i dl in-tr-k
h rMrfily ji n
rn 4 'i p i p ki I iř
Kry by lbjii t i" Zitfř
Jpnr dlylj likj'b vHftff
l 4Jft Mřily řr„i fiH i!t
(wť (' 4 J plt-mMirm ffl(
H dny M l4 y%m
j( 'k'i-i ít4'ř f drti iip o I tf til
# t M i j n 4 I v r n im' í ((
ftflří ?i kf(f rn!(l#j # ( tn%
t rn iirnutí ii t#fftftiiřii j
I rk'i't a ! r b(iU k li y
ji l t li ( i i ti v y t r b I l uh
llrri ilitbtrrt jl J tp in Jft V
t b tH kr4k4 upijí I j d lít
Ut 'jl ) Mltlt I fřfl
♦ řť ' tdlirU iol f fii pi
íflíil ! n n'nřn ifi
Ktř-pf Jtf bot vl i til um
iy f( I ij IrJxi dí la U I i
ilř[ii if A iifjnttřjifi h ftmta
I aitni p!Ím riitffriiíjiínii
řťri J fi trit Tríil fkt přfb(
li l!(fpti g ibrti:ii lio íi(tty:u jr)
# ji njit dříve ti pefdíjt Ptánu
'ii Inýrti pr"toř n bo íiik-ly n-d
♦tde Hidnn ihitili Jak Lrsn a
nilo Křpíf aí d lA t lnlb' l jjt i
írftrny l bu le mftl v t ilrtMi dlict b
vita pjřá I o lb)t u) bo btu
IřopA pojiiířny do lm biin nn-ti
lnilnt i rriK'S Kvrtpn poklá lli
é kultim vynJťiioii ti b
nim' n I náro la jinjcli plemen N
lom přel jmI'ii[ xiklá lá ví i lu n
pvrohy pokrok luté p'in-no
Vk tiaďtlrioii Ktrmm irk vnniiU 1
I _„! lili rr'liwllnil irxm P I priH IHIir KU f liljJl-lf) UtMI KOJÍM Il' r I T r
Qkaiem aví tovopti 'vr'ke ku tury Mmu j hi-ii i jiom i-„t ii(iu(nikr lti i ikné luMiinkr V
nik r 11 V- At- t " "it"i j' i iic iiiPitn ic-nriA niyrnotu -(iiiiiii nitil iirontnvpnjNii v
n ia roxumi nei oy pi rvropipraia miijr 'j i1m nhli chrinn oi t'tiiiy vfiťihH Wfh iii}Hitiv]t v
i
lmc{ Iniř lofM r jidřffi pripfr fiAftlriXt
'op4ll(ty
a i#řy bolfítí ktrfI MrtjÍfO jí-řtl iy-
I I j(
Tifmeřl a dobyháH
' !) lt"i' '( iív '1 hktl ll
Tho Charlct A VocjeVf Diltlmori! Md#
SpoKs IIHli(!ocl( & Olnoy
"00 Kirfiafig IlttildlnSf ihf pofbodl
Union Stock Yards 80 Omalm Neb j
Komísionári ku prodeji 2ivóho dobytk
ltW řítT
II LOM IlltTtiroTK
A ('aiiiwiix kmtf
0
IITlft fítnj
l 15 Oir
GOLD
rin4
VkíITCH
LU (Ol
(0$)
I tift-mn ntl oli-rnlTti wjn tm lil 1'rarlMiti rřn miilfn J !
in Jenom na Mnt Tlť tlin# iIbí-M tmliíilijr a t'n liiífiitn i
l i t r 1 h 4 r i! v vrťiMiAir iito a t ik 11111 valím mni
a lrrii N (ln)rm im iii'-n'tt Mrtiin tn oi ijrfJ
ti-n aiuf (t-n klr otijixlnavku nrlim r n leh li ! Nii h rrrti
tav liiiti imi i ř'tn rx n i
v ifjiiáin ll'ki raíx-iii fK kn i-mlari-M I
f4 ddlilfl Jlum i m (ih ittruvivan Miiilran cil nuk Ik
fllnkr liii f I4mli lii'h iri in Miniiitaliil i'
jťin k řiwm řiiíiíek ínlirm a I rrili tri ihirnjfn M(irii ti
řkul a
V)ft b'ii" wri neraakii iarii'njr m J# na jft M
ifl li roturiil tak l#v r ni mlu
itmi přeřa-to r-mpif ol!r4vo kw (!er„nu UUý
J!-lipkuieoiiCpodtata pporu řínako
japonakílio taková Kvropa rnsmole
pij naň dívali lliolt jn Um} je dán
moment narni£ aajlrnavý a dulcJi
tý (řf nimi ustupují do poad í i
vfiw-ky takoví otáky kteró národové
cvropiti doHiid pokládali ra avé Ži
udělalo dobytLu nad iifini oitatnlt
bdi perliví atřrolekař má patmř
třtsl cenu nel ílovik 0 nedělním
klidu na Tovačovaku jakoby nebylo
ani potuchy kdyby nikdo necbtil
hlubií div Ideální duíe jeho byla jelj ja }JfU(j j„ prcipoŇtn A
tím a2 na nej vypil míru roiruSena
Zmizel vřal Hebou víecku tu tíhu
jež na nřj pro jeho pocti vohí a pre
avedcenl vlaHtereckó byla vloJena
Po dloubím hledáni byl koneínř?
nalezen v lemi grygovnkem obříený
Tím doppřla tragedie čenkčho uCite
le ku Hvíriiu niutnemu ukončeni
Otrávili i Váchtn Novotný 17
let kovářský pomocník a Černého
Kontelce nalézal pe u zemského
trestního aoudu v I'raíe ve vySetro
Tací vazbfi pro poliický přečin
oďiudl byl prozatím na ivooodu
propuStín Hned na to vypil v %
tevra2ediiém úmyplu značnou dávku
lucavky Tekutina záhy účinkovala
načeí byl odveden do vSeobecné ne
rnocniee kda za nedlouho otravě
podlehl K eoufalému činu dohnal
bo nejppííe strach před trentem —
Opiem otrávila po 22letá čliiice A
Klonova pocházející i vážené rodiny
g Not líydiova i byla do vébo
bytu odfiepena Přivolaný okrennl
lékař poskytl JI pomoci a dal jí v
droíce dopraviti do vSeobecná m-
mocnieft Příř
není známa I
již néjakou dob
cboromystlné o
čin f návalu ol
'oufatábo činu
ISnico byla
A tntavu pro
(o jn spáchala
céb řílentví
Ta „ý fpol rnhmmit V
5etných dčlníktí v Příbrami vykoná
na byla domovní prohlídka na zá-
kladé zprávy ářadňm zatlaní lo v
Příbrami exituj tajný ppolek Co
na tomto udáni pravdivého zjímIí po
ovSem teprve oudním vypetřtváním
které ZaVtdono je proti dťlnlkftm:
ZemanovíLopkoto?i Válovi IUko7Í
uu jiiau tiiozno 11 vuneo mluvu o
platu za to dřeni rieúmorm' cetolý
denní Sem by mMi přijít živno
PteiiHtl irippektoři ht-Sitelé aociálni
ot&íky a Ppráwkli by ruee Za 10 let
celý kraj bude zdemoralUován hmo
tné a duSevno uveden na mikinu
zotročen To dčje po v dob 8 "osví
cené" v dobo humanity vdobř kdy
řenl po BOciálnl záhady a ppoleĎenké
poměry Proč em nezjd nčkterý
ponlaneo a chráněn záStitou poplane
ckou nepoukále v parlpmenifi na
tyto do nebe- volající křikla'OHti a
neprovnalopti? Do Afriky vysýlajl
pe expedice ale na Tovacovko mél
by jeti cestovatel a pak vytknout! co
tu ohledal Ujme oe nékdo Tova
čovpka?
"Aratři na I!ýnÍH v Cechách
V Koleňovicích u Hakovnfka otojl
německá ikolnl budova v jejíl tdio-
dbA do oci padá mramorová deuka
Unito napipein: "Dui Hchule it
erbaut worden mít Ililfe dea deut
nchen Schulvereina und der Hru Jer
ndi Hhein" (Tato Jkola byla abu-
dována pomocí německého JSchul-
vereinu a nratri na Kyne
N iHlilrin iirHUval vina m l lil () ntťkir trili' hlliiky kalcinil !! rnt llir-l I
ialatim pnttnviié a tUmn dlarma p iIr'ii( lliii'k k'HÍ w nám liiloií IM a iUA
naiaou iniimd litin dni WKnTKKN l SIÓN Mt iU m Wlah t„ ťlilcaifi
ZAVODŇOVANÉ FARMY - SL001
Z tisíce farem v Jllio-výcliodním Kansasu J
100 akfrech kaldá prodáváme obrnezenv nočet caonatřenvch oafl
votnl iiutelitoHti Co je dejme 'omu "an"u a trvalou zavodňovací oouptavou tlopttečnou na 10 akrfl na Vfi"
oták imlaimlki „ro i V ur' ' f-r["- " kuro" l-rodáváme tyto 160ti akrové farmy ohnáni ' tM
' " r " co by Ptá!a oouptava zavodňovací a téch 10 akrň Nežli koupíte íar
j umy cm-j8- rrohiédnéte ot tyto Zflásiní podmínky pro osmly
iriniii MMktuiA uhim a i i a in i i i - _x a : _
ltut'klen'8 Arníra Malre
Nlrtl rnanť na evtia pro po(fanRjr odt
alnjr otklij Tfodjf vyrainnlnr l!)i" tr1l
mr Oknottrnlnv kiifl nka vxky rrralontny
ktnl a tplnl alatoa Pilu bfImi m novrumoa
Ziln4 ponlac Huf I ta aplnoa iHikojoooat
nebo HinUi ftkú Ona ir ámWfka n%
prmlrj v rlrrk lékml-b Ooodmaa A Co
lakárulkft v Oroaw
Severovy práiky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mčjte je po
rtae
Heverftv Olej ov Oottliarda jet
nejlepSI domácí rnaaání proti re
fmatiPtna
pont-ké ZHjipté Pe vyvine ne-li hned
tož pozdčji l Kvropa iiemfiže již
pohlfžeti na válku čliiMko-japoriNkou
cize a lhoptejnó a muní po Htarati o
pvé zájmy Huko jež poutedí p
Cíuou Japanem i Koreou je zde za
inlereHOváno v prvé řadé Ano zdá
no žo udalonti kpijriké jit jo zachva
cují
K pomirthn Jiusá v Haliči Vie-
chna okrepní zaituiiitelptva v Haliči
kromA jednoho v Nadvornč mají za
přednedy Poláky Kuptí členové
Ptryjtkého okrep zaptupitelstva žá
dali alespoň núm'Htka předsedova
runké sárod nopti což bylo vnuk ode
přeno KuAtí členové na to ohlúnili
abstinenci Ve Ptryjk£m okrepu
jet 029ti HiipA 12450 Poláka a
6328 Némcft Tři ružtí pedláci ha
liči! byli v tolmackérn HoudA uvčz
nčni ponČvadž řtvali prý proti pol
pké fileebté
VvitýlcaH který vydán byl na
býv miniptra prbpkého TauSituo
viče a universitního profeppora Ne
nadovice praví po že žaloba ra Ce
bince a poudruhy byla podána pro
velezrádu Obžalovaní chtřli popa
diti prý krále Alexandra a povolati
na trůn prince Petra KaraďordČ
vice
Vthhě radikdlU Goblet mttprud
kou řei proti preoídentu republiky
Capinniru Perierovi Pravil: Smrt
Carnotova které třeba na víky vč
kft litovati zasadila republice po-
piedni ránu nul oe presidentem
muž jehož jméno a minulost zna
menají odpor proti lidu Avšak
dílo zpáleAuické Perierovi stejné pe
nepodaří jako jeho předchůdci Mac
Mxhoriovi jeho loa také jej postih
ne Ve Francii nemůže nikdo od
pOfovatt projevům veřejného ml
oéof
NavAtlvto nán aneb nám dopisto pro podrobnosti
Tlio Syntlirato Land and Irrlgatlon Corporation 1
H'Km 412 New Kngland Lile Bldtf Oth and Wyandotte 8t Kmn City
i HTcpiau i
"V žrtcliicm pří pud u
kda pootlta byla f
IP
— — Jakollo prcutřeď k — — 4
k ximczenl cholery mezi praštili po minulých
mfalcň neonemocHČlo iádnd '
Aby docílit! včtílho rozšíření tohoto lékft % f
zali farmerstvu jeho pravou hodnotu usnesli' pe vy i
bitelové snížili ceny tobolo léku pro přítomný i'
následovné: I
Jeden gal Ion $3 dva gal Ion y $5 50
jež zaslány budou po obdržení penčz ~ PoAlete pí pro vygvčdčen
D HOPKINS & CO Á
r : A PNSSliN
ÍIIC I
Vtlml ' -J
iim4oeiD
P O box 286 OMAHA NEF
Hambursko-Amei akciová paropl spí
~rr::rrr_ p řeplaVTai COH3T ~rzz~~
Vo parolodích expresních nejrychleji! Jízda přes mole xa pét dní 21
ri'w lunu z HttinliiiV (
do lUmliurku: do New YtCu
Po parolodích expresaních tl8 00 tOo i
Po parolodích pravidelných IIOOO f22Mj
Po parolodích Un'or linie ainnn'
Po parobxlích IialtlmorBkó linie $1000 lajoíí''
Ohledné přeplavu Maňte ae u
IIAMBURG-ÁMERICAN Lllff
87 Uroalway
NKW YOltK
(tjaráliil dfadoVOV
125 LaSalle 8tM
CHIOAfíO
l ISI I AO J2I
i
í
Jediný" česky rolnicky čaxopU re Hp Státech Předplatné tl túí)
!o Cech 4125 I
ISA IIOSIOIAjfrl2