Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '
i £
#
1
1'okhok ♦ zAi'Ai)U~4
i
31
Mť
-i
Tf i
" T v i
5'
í i
I
i
n v o #( fíi4 iyi
f poňNSI tlkt řlsÍfhM
4 Idfi pirstki l 4iHI#"# k's
fff Joo' lflkjr bolnulml !'
ti f ji O lil' J # Mjf f líni
'fif t 4kl Ulm ( 'trntkt "lUfti
lHOfO í b ! f'lM l M
pirslk ' ''(! OtMK"
jfc' M 'U" "I"1 íirt"
"IVtiNiť "Aito®h"t " b
p 4 lkl
f 4MJ # It i I l i !if Ht
rk o4r j ít -f" jt $kh%
ftKf J iMi HMbithy p iíi
l bjl1 tilřjř f'lřt ř (
m]i(M Jífftfkl iMt
kl lt't BÍji'# mu t fníii
Mftl jl #ft fř ř ' i t
IblMtl JM
%Utěti lfM(
JVbMI aUlfiíitké ř'lfřfi'i
byb f pnd!l ř Iki 4 r iť f
4"i h(#r4! §4y ♦ f mi) h!ii
řJ ffmiíil V llříf'f f
(oB Aťlfttii t íty N Jt t
Ji'iloM t V Pořtílftl M Hlíl
blinu I itliltA řu I f htxl
nim spojml UlftffiřftlKm i llí i
BÍbí ikody #ftuřjř
V Htf eslof- lil l'k'Mf byU
pnHtkfro týlu tl t fi r t f
tlhi ruli4ho rf f If ríťi k'ti
U f řJiftf''Íi f'4'#cli V # i k r ý
torna Uik i r14
jiřot#lrn jt církevním Ioha
raklm V)iř-tií rbrirnti jro
tatriřthoo i Al4ky
Sllrpl armobl0
V látllt Siooi I ťitrFcn byl
pol roým tikonem líťťbcDÍm j
deo bútit)ic kterýl JU le Um
mním jrohibií-oím j inickiin r
ým trnem t oku t jfoto roího-Hjr
t kilJou cenu ]) tlaviti
Vjcílnom t toínulýcb Ioft jiřiSlo 20
paniček třel to do hoMtince i Udali
na hrmtinukém aby rníitnot vou
utavfel a kdyl lidonti jejich vyho-
niti Decbtfl to jednodano před ná
levnou poklekly a Lliii6 vervali
boba 0 pomoc a o eil4n( ducha o vá
tého a o vnuknutí jícní by holin
ký k povolnonti přiveden byl
Le5 duch ivatý neHťntoupil a bo
tioíký vesele prodávi dál
Velký puiir
V pondělí kr&tce po 7 bodit£
večer vypuknul pž4r v pětipatrové
budově čalounické firmy Neal
Goff & Inglia Ponřvao ae plame
ny úžanné rychle šířily byl vyulan
gener&loí alarm načež ho njel: na
mínto požiru všichni mčntští hali
či aby dalšíma šíření ohně přítrž
učinili což e jim též po několika
bod taném nadlidokém namáhání po
dařilo Na hořejším poschodí ho
řící budovy nalézal ne hotel Garni
jehož hosté ho jen a velkým nama
haním sacbraniti Škoda epQNobe
n& páčí se na $150000 a jest jen
částečně pojištěním kryta Ma se
ca to Ze byl požár eaíožen peně
vač aoačasně na 2 místech vypuk
nul a sice ve sklepě a v obchodu
Požární maršál zavedl vyšetřo
vaní
Dochapřitemnofit v divadle
V Louisville Ky ve středa v
divadle na 4 ave vypuknul požár
který delší dobu ohrožoval celý
block Na místo požáru byli po
voláni hasiči t celého města kteří
plameny v poměrně krátké době
sice uhasili avšak 5 haič& bylo
těžce poraněno a 3 - nich bezpo
chyby zemřou V divadle odbý
valo se právě při přeplněném domě
první odpol představení kdyi se
náhle počal sál plnttt kouřem
ťfitoronvcn awaka zmocnilo se
velké rozčilení jen duchapřítom
nosti hercu a hudebníka jest co
děkovali že nepropukla panika
Scéna byla dohrána opona spuště
na načež hudba začali rázně hráti
Vtdor tomu Že se a rřkolika stran
volalo 'bořil" a některé dámy
omdlely přece byl vliv hudby tak
mocný lese divadlo beze vší neho
dy vyprázdnilo Mezitím dontavl
li e na mís'o hasiči % divadlo
kt#M jif p ifntl't (hlt! m b
tilí y ) n k a I f 4t I ři
ii-f y ( ( ti lrf byl tm (4
f V o ii ( U tit % lr#i
Skfi {4'í $ ftt S't
Uhtl - r I- M
b-i I ty 4 ř i' ) l l i t Ir k4( '
#Mfl Mf"Híi lyii
řM 'W n'ft'Í t!# tit
tlíí J'řrlfj
XitiU(l tMimf
I '! $ffktf hif UlK říÍ-Ki li
iiiřd trňk"i'i řyl'i f ři4ř lřil!i
Ufn Ij$l5H ttr) tok k
f-f4kV frtfk4t1t Ak tntr
ml difi' k-l t p'íťfifi ti al f
r tyli ♦ 4'!t I I II I 17 ♦
ttk I n I ''i M l ti 17 I
i ! t It i I ) i I hil ly rřpř(if
i l4lftf t nb M ť mU lk líi
n j f k ' !! Ol řfi likn-i
# v tík4rn4 líť ( crtámk v
rtf Hmt ltřnoi b i ! jjniřl
tt4 llrl r'lmnMa
i til: i Ki prtbit v
m4 ':t h'k U]iiri m
iřf !♦ kffff t4fk"
0 I ťnitntrf t dflr)4 li J'li't ''{'
byli ktH rjrt itllrním
niýi-b dl!ň fi "iv j
rí iifm oitíliti elitl frlkřfn
1 f[IUn i t ím dtid t ř" liii
i ) olmi Mít líitwitba
íinvli polníku l m # podporu
♦ '0000 V lrtV(ti Jíkol i pítlfb
tié poirinky
pf třJlnwl Jíl lij
7t v řn Louis spravd!nMt al
ďmd I nevyhynula o Um před
íl s milionář C I' SMrnnofK
kuřího r% Vrimiiiálního noudu
o'fofidila n tři roky ďi kámic
V okrruníin s u lu úřaduj ondi'
iruký advokát CUiborn fcterý t%
tího úřadování prpntil na svo
bodu Ctl"U řalu ílocincft kteří
míli bur politický % I i v anvbdoiiti
peníz 'lak n př prohlásil za ne
vinního vraha OToolea J4I jité
bo )'avla Mcliridea a konečně i C
I' Himmonne předsedu "Siromons
Medicíně Co" který bjl žalován
ro pokus vraždy a proti ní-mul
yla celá řada nezvratných důkutft
Velká porota zavedla ale nové vy
šetřování a následkem tuho byl O'
Toole u kriminálního soudu na 10
roku a Sirnmons na 3 roky do káz
nice odsouzen Milionář Sirnmons
muž to obrovské postavy pohádal
se před redávnem se svým účetním
Johoem Mcllainem ohledně poklad
ních účtu a při té příležitosti bod
nul jej dvakráte nožem do prsou
smrtelně jej poraniv Sirnmons se
vymlouval že se Mcllaine náhodou
na nůž nabodnul
Ve prospěch lepších mU
Hospodářský odbor ve Washing
tonu vydal výsledek vyšetřování
minulýnťkongresera nařízeného je
hož účelem bylo zjištění kterak by
lepších cest na venkově našem do
cíliti se dalo Ve zprávě této za
hrnuto jest podrobné jednání ná
rodní čestní konference kteráž v
Asbury Park N J 5 a 6 červen
ce odbývána byla a uvádí se v ní
mimo jiného i následovní: "Hlav
ní otázkou jest kterak farmeři bez
patřičného kapitálu dobrých cest
poříditi mohou? Pro odpověď
musíme jiti tam kde docíleno toho
nyio a musíme iindovtu iglinért0400 bylo
práce ta provésti se dá s největší
možnou úsporou dále vyšetřiti
musíme komu tím prospěno bude
tak aby každý t těch hřivnou svou
na krytí výloh přispěti povinnen
byl a konečně vyšetřiti musíme
jaký materiál k lomu nejlépe by se
hodil Každý stát měl by míti
svou cestářskou komisi kteráž by
předběžné zkoumání provedla a zá-
konodárstvu potřebné kroky na-
značila dohlížela by nad svědomí-
tým prováděním práce" K pracím
cestním a k připravování materiálu
dalo by se prý nejlépe použiti stát-
ní práce vězeňské vězník okresních
a trampd používáno by pak mohlo
prý býlí k rovnání cest a k Stěrko-
vání těchže
Mlýny shořely
V Kansas City zničeny byly ve
itředu večer požárem mlýny Rez
l n4kíí'Hi IUomíO j it#n
ř'jly tf řlik jBr Mjíř J"i
Mn svitl fnim byl tmíit4t4
R' lvu byli j f ' ! t'oii
pojri ik'fly Jt píjiJítf(
kf(t
rrfU(ll fmtmii
V ř"KlU C (! I #pob#ř
f tr k #H#ři4 Tr pt 4ftf m
lUníi fj df=ií pof ify l i
JNy# itnti řířřr? lM f ř l
ř-ky pfojln4f byl v
bhit # 4 t k - ♦ # j lnl
I' ř 1 1 vtf"V ť-bl r m i I- k
ffií H ř'tt4i řtyfíf llii d k4
lil lihy l t Ik i tmi% l íl
ř i byl o % ním rtj X
! lUhh p r tf Mi li w I
íil " přfibi ! '' Ii'i4j#nf
řílr lUftf rii jut Jni př
mt M %' í dáytni pf
i k pUí p řty a ( I# d4i
m ' I V ftiimo p' #iřn'i
jiífl jilint in tn bř II ř4'ili Jiný
( ř t r l d I "kon
ínl př ll'nl k'i i ?tř$nrf př
d(ti4 Jl)'i -liftu l l lltil fn
ljl( by pojiiá ♦ýl#tm ďi II
oftti -~ N4!? Iktrn tdo pntoU
rn lítyxiv) (hv4 pfti
pUtnjrn Itním pořol a přotl
vf inoii %h4jri' bal soulnl
přllí%nf
0llll(J IJ4thS
Wiká porot rpJehýf h Hi4tfl v
Ji kor Mm niínuUbo tý Inn (%
elijftí odníiU v 4tk vntí
ot-llobn pr t (iifirn!rii poklid
nlkti a auditoru l4tnfrmj kteří '-b
vífiováni byli z tioknntl 14 Iních
dluhopis!} i formě peníz spolko
výb tak ! rnlfo ctnyl ipnso
ben býlí mohl
(blíll vypálit un
V noci ze čtvrtka na pátek učině
no několik pokuuft vypálili míste
čko A 1 lion okresní lr sídlo okre
su Vt bt r ve West v ironii
Požár založen byl najednou na ně
kolika místech a jen nadlidskému
namáhání občanstva jest co děko
vali } celé městečko popelem
nelehlo Posta divadlo a jeden
obchod padly plamenům za občC
riilzzard na i ýcliodt
Dle zpráv z llostonu došlých řá
dil po celém téměř Novo-anglicku
ve středu prudký blizzard jemuž
pouze vichřice z roka 1888 rovnou
byla Spfisobcné škody obnášeti
bndou tMÍce dolaru V llostonu
bylo spojení telegrafní telefonní i
elektrické úplně přerušeno a po
dobné zprávy došly i z Providence
Vineyard Portsraouth Salem a
1 M ť l Il_
jiných míst Sněhu napadlo místy
až 0 paleft
Ituduva se zřítila
V Montreal Kanada řítilo se v
pátek nejhořejší poschodí nádraží
City Passenger dráhy kteréž na
rohu Pláce d'Arms a Craig právě
iostavováno bylo při čemž dva
dělníci okamžitě usmrceni a as tu
cet jiných více méně poraněn
Naštěstí sptlsobeno bylo krutým
mrazem jímž těžké Železné trámce
tak zkráceny že z ložisek svých m
vysmekly a tíhou jejich stropy pak
proražen? Za zázrak téměř lzo
považovati že více osob neusmrce
no neůor v čase kdy nestesll se
Příjmy poStoToího odboru
Generální poštraistr uveřejnil v
pořídili výkaz příjmu a vydání poš-
tovnlho odboru v uplynulém roce
U vyjímáme z něho data následov
! nf : Příjmy v uplynulém roce byly
0 1810434 menší a vydání o $3-
250409 větší než v roce minulém
a BChodek obnáší celkem 9243
935 Lelkové vydání v uplynulém
úřadnlm roce obnášelo 184244414
a příjmy #75080479 — Kolumbi
ckých známek poštovních vydáno
bylo celkem 2014233100 kus6
řehol bylo 1404588750 známek
dvoucentových a 449195550 zná
mek centových — Registrovaných
zásylek a dopisft posláno pošlou
roku minulého 15050554 což bylo
o 510856 méně nei roku předebo-
tího — Poštovních poukázek vydá
no e !fcm ft IHl3t'} příjmy
h lbori miVf fdr4l!f ♦lJlSH
tyff MJI7 1'ollofňfíb
not tyd4' f # II i
sjísiifý 4s
nsibhllí -1 fi kUrtl v
st4lnl k4iwlřd m yřM §f%'tk
fm I" f ♦ I % m sijfmif ý
pofcii ktKfýml fill ( fOfř)jb
íjtlit i bfil m4# i I pří p'
pru řfilw Uktřjřlým ski
tí n4 smrt sp4obf4t )! lk
třlftřtl l t li lil!! p4'l4
byl ii%h ltří( f ' #4
kofinm ih p í ff"bl4í#hl smrti
mrt"t i pyivtll iy řřSiMAl
li h #ft ki!5s4 isitll
j#íVt l#litřu U Mil iř II —
r) J- Ih i 14 příčny lby
pouilf4ol llfřifty k h j řiv4 i
fni-iiii I ř ! Uktrikým
pA ib'it4M't ponM ntrnntl Bř
v 4 4 l" tbýt okimliM pytty kil
if i { řný h ojltft k litoťi
t řitf U býtl by mohl prť K-t
ítttiif H 'r foikolnul I# při
ře)blil poprav! d4 pilí nosti
I řlUlť t rill !'! f prvlstttni
I IU i„iliUilm
é ii i -iii-'i
byl
'r iam4lk sirrklstl
V flt yf i ltiert4 v tiedAll tý-
ř"'nl pio4tk pprsvnýc h anar-"
i bistS a rnii4 při přllliťsli
té řčí nesly siítím smírem Itprf
niii s tu psm4tha stoupenca
at!arliími nýbrl památka lích
kteří nrpopraveni k i6H torní 1
projevili své smýšlen! Iiýbfl proto
poiřv IJ nepřátely kapitalismu
byli — Na hřbitov waldheim
skem k lel popraveni anarcniste
pohřbeni jsou byl hlavním řeční
kem "llerr" Most kferýl obvy
klým svým spnsobern proti stávají
tmu pořádku mluvil
Lfsnl požáry na liliu
7 Meinpbis Tcnn oznámeno v
sobotu že lesní požáry kteréž se-
crnó od města onoho v Arkansas
vznikly šiří se následkem dlouho
trvajícího sucha neobyčejnou ry-
hlostí a následkem toho že také
kody nezměrnými budou Dle do
lých zpráv rozšířily se plameny od
Marion al k Jonrs Landing vzdá-
enos to 2ó mil a zasažené území
csl 5 nil širokým na štěstí ale
krajina ta pouze řídce jest obydle
na tak že škody v místech oněch
tak značnými nebudou — Podob
ně jako v místech těchto řádily
koncem týdne lesní a prérijní požá
ry i v okresích Shelby Ohio a
Tipton v Tennessee a škody tu
spfisobené sáhali budou do statisí
ců — Z llipley oznamováno v so-
jotu že lid tamní vzýval pomoc
boží aby seslán byl déšr jímž by
požáry v okolí řádící potlačeny
byly — Z (ireenfield Miss ozná
meno že na dráze Georgia Pacific
zasažen byl lesním požárem vlak
bavlnou naložený a celý náklad
úplně zničen — Dle posledních
zpráv doufati lze že žádné další
Škody spftsobeny nebudou an jak
v Arkansas tak i v Tennessee do
spěly již požáry až k břeb&m řeky
Mississippi čímž dalšímu šíření
1
jejich zabráněno
Celá řada loupeži
Celá řidi loupeží spáchána byla
v so hol u v noci v městec ku nená
vidě III Sest zakuklených lupičů
přemohlo záhy v noci nočního
strážníka načež vyloupena byla
pošta a dvacet jiných obchodních
budov a obydlí nejzámožnějších
cbčanfl tak že lup na několik tisío
páčen hýli maže Strážník nale
zen v starém jednom kostele kam!
oknem vhozen byl
1 PhIíI loupeže
Vzdor všemožnému úsilí úřad a
spolkových aby řádění lupičských
rot v území indiánském konec uči
něn byl nepodařilo se tyto dosud
potlačili a každodenně téměř do
chází odtamtud zprávy o nových
násilnostech Tak ku př v pátek
odpoledne přihnala se tlupa bandi
ta do městečka Lenapaa a tři ob
chody a pošta tu vyloupeny jeden
občan usmrcen a jeden těice po
Mněn
' llMU Vm Al oll'l V
tok třift4lMI#ý vfboř h""
ni hrfiolk4rfi sJpi lf řrt4ř f '
fti ffiUUt l#íkl #p'd#ínU
rnolski Npwblihy IIUrii i
e lby ti přípMfft fcfoiý ♦'
kiftf s sřuoh1 fa f"M4
tiflil t titíbflřft )
b#ny pnlřbft4 poismky 'k
priřtby a itfnj# ko(o I4řk 1
ř'fí htt'i%f-h I Jihl po ilij
l'ř i 'pf1 vysllbft b n I
'lOllřlfSBI '1 l'l H"P l
1 t i I 1 ot ' '
bipl(n4 — ija Mftý l-i Ion p
híkv fH"i ' i
Orl#fts M '(!# HittftftvH
ml vyj l t přoir f
4tp 4Hftl
lnvriký biskup Mm iUI
é O l 1 I '
pia pi'il p'iiini
b'lfioil biskupskl I''"J'I
i sl tofo li co rtikrill
Jiii!o bilo ( im k kroku tm
lvl#tl lis dobn4n bil ftsnl tm
1 m"i
ňsbof biskttp foilodn odtnl
řlÉiftf své vlinsti ioditl
láUisl nln rar
bý4li j]
I ' Wasbihtottti odhf
pátk f řftítot#f h řkM
nrctvl sUiná lá loínl rní# f
libo cara ruského acastrns
presidenta CUvtlanda a Jbo kabl
ntu jikol I h tyIntň a
plomalA tou doletu v WasbínU
tm dlících M4 sbiulrna biskupet
Mikulášem kterýl za úMem til I
% Alasky porolán byl a vytnamenU
Uata se vážnosti obřadu církve pr
voslavné
StHsIipH
V Denver lo rozhodnul M
V pátek před soudem spi lkovýni('{
jímavý případ V T Fauna nul
irana prádelnu tam vUtnfc(b'i
kterýl zpít do Číny poslán býf
má an zákonu registraci nevyU
vél Zákon totiž ustanovuje
žádný Čfftan kterýl pro nějsJy
zločin v káznici seděl registrovaj
býli nesnil a jelikož Faun odsedp
si Jií trest pro velkokraaez 051
registrace jeho odmítnuta a vyvJ
nl jeho nařízeno V káznici j
ale Faunovi ustřihnut cop a p-£
nyní týl brání se zuby nehty piv
řísný trest ba ano i smrt očet 1
vá kdy! copem vykázaa se
mQže i
Kolik U stojí aby kandidát prohrJ
Z kandidátu new-yorských i i
kdež dle zákona každý z čekar
odpřisáhnutou zprávu podati rF
mnohou volební výlohy jehw {
nášely — nejvíce peněz vynaKí
na volbu tamrnacistický čcťs
pro úřad šerifa Sohmer a sice c'
nášely výlohy téhož 114980
vzdor tomu přece jen prohrál í
obnosu toho vynaložeuo 14819
tiskové práce $3293 za práci pfi í
řfttn $2000 obnášel poplatek Ta 1
many Hallu 11052 obnášelo pj
lovné $1284 vynaloženo za psí
"osobních" dopisft $821 8tályř
hlášky v časopisech denních $" J
za ohlášky v časopisech týden nu'v
$210 stály kočáry $75 telegramy
$53 express $38 jízdné na pouli'
dráze a $38 zaplaceno exprosáku
A vzdor obrovské výloze této p£
Sobmer prohrál
Co tě nepálí nehas I i
Arkansaský guvernér FishbaC
zaslal v sobotu anglickému výb r
proti lynčovnímu odpověď nay
né otázky jel mu k zodpovíM
předložejy byly a v nichž žádá!
hlavně odpověď kterak prý )r
stále vzmáhajícímu ae lynčoví
zabránili dalo Odpověď giJ
néra byla sice krátkou za tfx
říznou nehoř otázal se jakým '
právem chtl členové jeho Jij }
učili mravflm a sposobdrn? icj
by prý ti kdož výbor onen tvoří
jen dosti málo měli té intelligencl
kteráž by od nich soudě dle po
ycm jich ocenavaaa oyu nioriřy
tu prý by drzost v celém tom hn!
tf zahrnutou sami poznati museli
nepletli by se do toho po čel
vlastn jim úplné ničeho není