Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1894, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CESI V AMERICE
Tri ní xpnWjr
Uiln In Pff "pt 1
ii" '' 4'l tftf 4
# M'ih a4 # 4 I r 1 ŽV f
tel # ♦! ♦ aM a -4h
i t
Hmii í ! '
'tiťw ia
Vltrilííí ' '"Imallf tiiaa
' llll # a'l 4 'k a
! ait4ri s i r(4 rÍ'otHá imrl In na loi -ii
L-IIÍI I'""""- -"-'"- IIM
Uuikk J -t ViliJSfc MfM
lt 'řiti M ImI kjh ft f t faMaft lf 4lfl #1
♦♦ tMI K (
4 i ' ! i i ! i I!
L : ' """"i m iiiiuui um
r'l M M N(t4( f M v
i
tnk tah iff i- 1
l„ u ' 1 I V4 rlsijlr' fhinU hk
Ink h mí lf I
4 tata i n M In 94(4 aiatat
lř wr I liii r4 '- l
HtM a f ůmt iiw f
V-koU) Tb ř( HuJ
lili 11111 _ I ii
l Ml 11 mIm# (414 it
"l#4l i # MMr IV ' ' ' i4i4iftfl m é'li taMani mlat
Mif iiomki„m ir1 řrMr n? t wmm nu
K 41
r iiMm ai a ci ni
4a4 awf I 14 h r M ! IH 1 k
i mi irf lři in i „li ifn iki m 4 m nudí ti u i "
ffk 4kf í4omi4sí Ui9
MMlI tel Ml I M řl l
b u I M In ( ji k I dli 'il'JitfÍí--!iUt I f laiaBAa a A A
li - ' I Tlflllt I lllf illf kin Ur mm l ' _! ' ' I u
i i il f l t lit h i I ii u r I PMll # 4ěě ěě tm ll A lá M M?á
- "i? ir ini r 1 1 i v vui t i m i iiiu ' - - --- w -
4 I 1 ' "HIIII llCnffl IIVl'1 I II I WWW U iA_d lil 1 A~ 4 _ a
til
1
I'
y w -( Ul ili ril ' I t
t_ii ii "'" tI'třli Sil Vň liniofll
ř ' : ' ' ' H isi mimi( 4
if ir ni f ni i é i i I
fuli Jl j iirií 14 i I tuki i't!l i' ' J V V I mm ""''' ri
! 'Li ih „ i řu™ tik ctMík4 Volnil ♦ Mi z L! ÍL 't! AT 'l": " tl
- — m - w ww m r-~i mm m v Twmwm? ua uai
l "ft kunjilini t4h I křjhik Ji h rhllS4 I th'Mnl I m ptm
' - - I - r ( gM M „ 411
li lk%4 i in t iiih i
-f " f4i i fi 1 1 1 J
]n4th4 f jin' ř tfi
lftkHi ml4 UI Mr Tkí i
(i fflilH if lrky i lH
O l# jim In !i ikt6 l! lr#
♦ -
Hitf # %t M k#fMi 4 ktliá
iM RMN( ! Iltét flt
li nul j'Vitl ion! rifiUu t tif ířň ťrfrufil iikrMnfht f'(if Mnri mi im ímik iiriisi
IL Křiř4 li m4m t 4Un4 "HfHUHiH Mi i
l lll_fa(l - —
1 1
A: i iii míí m mm7i 7"
14 ' I It ti Niík oMi4r ' 1 afV ' tw pot Mí jmi
„ _ 1 i„ ni iMr 1 iriliil iiri l "'i "'"'ii nianiir iuifnaii
iJfti hnfUif4„iMrl vri 1 - -i 1 l-l"ol H iby Jim tiroh&itlilal
r I fi fil n 14 H Mil h U I I a 1-
iinf_ ia i „m i h t m ntAla
1 - — ™
Jin 11 y Iřk i! Klmn tl_
' " t-p M ffviMw r mimu
-
' lili H4fl v i4ik
ÍJ'Í I ii' I „ l"llitnlh 1 1 Ifilrhilřili
ly 111I1I1 íIkuIii umo i 1 tl 1 7
!„ rhl ' " " ' "' XV J 1 1 31 m M bT
L :i!m! : : ::"l:r1 ':u" v ►
'11 uliuru t vttf
1 V t - I 1 4 Ind
tlvl# a4 Ma itaiaoa a iifl
1 ta M# la l lJI 11 4
MteU laal Ual'll aIMáial nild
lljlt vili 1 Mlat j
M Mail
tiloi t—m af t+té tiUd lrtilll
4l'il a M lMa
Drlkal MldliilMiif iiittlU iuiu
4 I tuin Mílii latkar t3t tiall
i "" -'"' - ""r „ 1 huMfí
1 f MlřJoVlfc Vélt U„ti VI ' I llt4 tHfké lUul1
fk ln uli ('nulitu u!i t „ T 7 7 ' " ""í1"! rM "7 "7 I 'J H'W lf II ti
[ irolíitkfm luiiía -iii rtM Vřa% já „ „ iBi „jtiL i i i Ii-iuai tif uit uan
!iíillcl atimii k řelm tři „„i iAii „ „ji l i i Iti 'i4l -i:x' j
A r- n „j lim- k u i iuuvviii uu- #— ay faTjn a tjmii i tii i id
iiiuiii ni Mimi' Piiiiimi i i "ii i i ji_i-%i ii i - ' ' — —
ÍUriiuho iiuilnfilu m trliol í I kiuiIa
I tv i% i m iini
"J4 ul to Jnera řekl roa Kalé I finir 1 f Mi iui t Lnmi
fll "I " v Movi"odfCtilkraa Ikhi U4jfj llrioi fé
Krjn Vojtřd Kvftoň rt „a!! ia v :' ut 10 "oudci ln id
uvi linuli" " ' "v -r— - aoovl
ít v i Kíiiiovr 12111 I Irianfu Ak iV I
) aouMfiIcni Por o lun i ! ' ' 7' " J"
' - vtk-iiu umo uraimvo ut itakra Jako r Cethich na ouřa-
i - jxytinfm iimoiaJu louia
Rtv 0rlaa II tlil
Kafli a i7 taTiljIl protínal IV
jkakry pft ly joi íkrácen a
v jítól ÍÁt onu liro ni-1'e oplolit
Si poTRtala ko HouMťtJVrn a ro
h 'Laika v niž dctra jnlho
di ! Tak kdvi to mna! lAft tl
V 1'liicHgu tmfon by v úterý P10 mo Íem 10 "edmvltacitý
' i i ti
jro vraťiiiy uigk na nevlaotnl dce
ru ninu krnjari Jan Maoour Tiž
lř - I
rok"
Kuíel tlumočil
'_ _ 11 _J f i
Jait Bcllcntl lék
pmtl killl chripotd klrrha brtinn
pr6duk rmluicnl rh lipce tántln
bolfiUro krku polák6m orhitln i
proti Tlum nemocím pile Cena ttc K5c
V T V prý e mu v noc toulala a kdjl v JJi d TI jak ae ll „ — I
Va Kvřtoné pfe-Llru lopuou Jj té(Ilřř flD0ci tato zem jmenuje" pokračoval a prJ te lkamarh
1 lebku rotbiu a k tornu vn i i ' aoudce I Pmil tAriJ i-h
i leonu roaiiua k tornu yn :u a ' :
Í li uuiuiilfil irnuii UIIIIUOUVRII
Mho ubodil iifkolikráte Křto-1 _
Ji r I i" v° " ni i") jiiuur lan ze ře
ckem řa to ne divní DoleiHl „„ :1
km tinmníinďum ani) ln I _ _ v
C "ť ( víak řťatnou náhodou cíle -vého ho
Jnili Zdálo Hf že má t toho L „i
V I ""
M T- I
iiruiiL i v # vil r% v ¥!
j „
Utoupiti ku ivíiuii otci kte-1 1 "" rorma r ueKi
Itf kri (n ' b'TAn V C"ca °řlnř wMm 'ý Uím co tím myslí
m rw — r mjm 1 LU KJJ I LU 11 I t m i I
Mwtrví kdli i mi„ ""ru '™ oueM"u" Vvy ntrodo "Vl&dne li ade cí-ař V
Vtim!i 'ul! u ll-néj"'4ní uv&díme nialedof "Kb kam pak cfař ! Demokr
hmn ní! Na-Wra '"tny výnavDibo oievlidne! Kekníte ma pane Ku
uU w„u rajriui iu víor Í4(in9lwlřn „anim a-i ff s ta mnxnaAik kli
' - - 'a f — - — - — — — — vwUO
u l r j i I Ti 4_ j x j
upvviii iiiimui ťOMPiiou panem fiviu u u ua eumoauvacaiy
tiillI7lí innnUln tV 1 lir I _ I II '
„v v j ru- ívreuein noorano 00 dol a panetu r0K
aoudce
"Jak ae jmenuje I Amerika!"
"Jakou mime ide vládni"'
"Muernon l"
"Jakon formu vlidy monarchii
nebo rcDoblika r"
w
"I'ormu ř Hekněte mu žene
# — —
Proti lárpi berte
SftTfrovy Pilulky pro Játra
ZA 290
lloleiti hlarj
nervoanosť horkoif bolesti ner-
tot4 jistě a rychle vyléčí
PlHilfjlO HBťi ' lTU't ' l
fliii i - it 4 M i4 t 4 I a afeffi
i # ťifH nlHlff l„
t la il p M II 4a
iropJ
M# i 44 U
ala atitM a4H Maiia t li f4
Cechové !
Jill- ll do iltré tluti ři# 4olil
lil oil!oi la ffilmM a u I
kefry ri p při(4i)' pif4
řti i- 5o Jlnriíci rpUiA
I do mfU lrani#n ( Iip Ii
ol4 ip?itl ibjt4ftrb ty-linl
eutřřiilie irfi hi4rl ÍA nikomu
titkl a kufry nfbrl p ikfjlu
tím ai iloU r I ďi mtili l!rnnn a
ak Ifprvu fdvdt( vá Iickly a
kufry Jlin4 ř-k4 firmí i
Kareš & StotzKy
v iiitrMi:r
20 HahulioMrasso 29
bvitu nttml kufrr niAevnh An
domova dopraveni býti mohli (14-
Herbář §150
(Mám potu aniilkkl
NtfllH kulíc h fk 10r — MIÍ V!-'
tiei lkft vvhojtte Kurhotlny rcvmMlm
rk nx4)IVDoil a vlilicc kMoii nnior
kler4í Jřit vĎbee k vyholeni ltnfze
Vrítlrn lo ll to nodvod ite2íí kitcL
protáruku Ailrriai
Anton Wlldmnn
!-) Two lllferi Wg
Všem Daním
odjoruřujl užívitl Trineroro hořké vlno
proll víotn pohlavnfm nemocem Doka
tuji tímto ccld veřejnosti o ndiirnych
úcincfch Trloereva hořkého vina které
mn6 Jediné uzdravilo z rni5 zdržemi po
hlavní nemoce Jíž Jsem byla 83 tídná
stlžena Míla Jsem více lékařů z kte
rych mnfi žádný pomoci nemohl a tudíž
Jsem lékft radřjl přestala užívali a enom
pro chuť k jídlu brala Jhciu si a bdřu
Icílí častokráte rinnnfi mnlri ulilcnUn
hořkého vína ktervm mní nolcn nlcli
čeno bylo alo neočekávaní jsem byla
přivedena k zcela novému životu Jsem
ochotna každému dlu přání podrobněji
osobnč odpovřdlti
Anna FcCíkova
171 DlKovnn ul Olilcigo IU
lon t řařlk naniil (14-lr
}y Chicagu Htdevraždu ttr&ve- přednedou Pechou 70 dol Zántup "K(Jo vydivi tikony?"
Lrajan M Švejcar K ciuu to- c(i„ p0lkft odevstdány eběrací lintí- "Nu kdoí by je vydával
I Kcn-
-i„ „ iu- c(li apoun odevitdttny eběrací linti Au uu "7 i" vyuvai
Yihián byl tím Že po dloubou nv a v vbor doufá 2 notřehná nniu 3"em M"n i Proí
řjii bea práco ne nleal a rodi- Uii krvii vílnh I1M ovřA„ mne pořád ptá ? Já
jsem
(ho následkem toho v bídě se 0Wtavým českým obeccn-itven Dá ld"VVI
'aa- le Hnšno aby na jaře byla podni JiU "t0 dJ "vřeD ř"
Skvostná Dvořákova avnifonie knuta víurava d ftii a uln : C0 lmm7Vv
líového svřta" doála i v Chinám iřlinv vCIor nA r-fti - b?k7 uvíměn ▼
Si 'i i V ' 7 kámici v okresním ví aenf t robo-
" I - - ""-J" Vo-rJ I "MBJIIIII MUIUIIUI M UCHKCIIIU UW támě f
cnvttijico censivu uo tohoto výboru byli "I řeknčte mu !e ae ma na ty
u unu iuuuuam tuivi- trumiii i'i' i ťliLMťr iAniMT a v in i wrr - ix i_f_
y yinfonu tilo téooje po ternio Nft návrh tajemníka pana si nechat Ubit aby ie mně ptal i na
Amoriťft velki pozotnost a to KoSaře ho ucincSeno abv uráca lcrimin411'
v i la i wik%fil m i I
ne i louo uuvoau ze ar moraic vyst ivni rycoieji postupovala lp A krajan ve if ravedlivém roaboř
ni uonasati 2e jen možnoabu- recliovi álirobikému a Winterni- cení dal klobouk na hlava a y pra-
iVlWlxnnil lilldlilt nmprílí nu I onvt lil l Miř Ion aVm nllUJn I vm alnv amvln mnnAnl fX n
- i j ' mvj l 1 1 IIUUUUU I vw J u M v WMV U ( DIU U"
-( t V I VI 11
w oiaace uyio uz mnonokrate místnost vynašli a ustanovili nějaké přeni
Ovánn mocí nllinrnllf v ivínli I lm Uťlinmii' lut ninío LlnA V I """""""
ktuiui "J1 oruny i vium na nui"j iiuvrii noy oyio I III lul
niyunoai ioKRy miMtr vsak vyji-unavano s indiuiiHkou kapelou TA
utkem dokázali ie jebo ná- ly "a národopisné výntavě v odde- "?iífhml
r In( HincricL iii Lnmurinal 1I S-Xloř Zv!
návkám n1 f
nlckub ipolkfc kUH ob ti utolht pu(M
Úmrtí a díkůvzdání
Viem ctAnýro nřátelám a snámvm uválím v cnLmot in mftl
' 1 F — —
manniel
Johcí Iiuuibcrii
aemřel dne 3 listopadu 1894 ranín by? mrtvicí a byl dne 4 list
hojného účastenství pohřben na Česko-Národním HřbitovS
Viem přátelfim a enámvm kteří nám v leho krátké nfimoci
jakoukoliv pomoo poskytli ardeSně dčkuji a v ftbeo vSem kdokoliv
as a a _
laskavost jakoukoli mne neb drahému ebolt mému prokázali a k
DOilednfnm odrioóinku Iňl donrnvmlili — 7nunnlA Jnaf IfumKo
— — I ' — i ~ f - — ' - m wvev 1HUJUOI
narodil se ve Velduchách a Rokycan y Čechách r 1822
S učtou
Anna Knmbcrová truchlící choť
Jan Alois Emanuel Mařit Anna a Josef ka dítky
V TliOY Lincoln Co Mot dne 8 list 1804
vto do oboru stavebního mata
liálu pitflol prodám vám la
j — r ' j ' - a iiMiininn Tím poniio poiarinetfr-ii nim pn
m„:Lt ha lení americkém koncertova a bvl r?""r- v't P'rn vinujM obad
r iiiciuii jnuu uprav - i nivmin oa rrnirkjon allmnol Jlnyob
1YJI i l I uitjuu iuuiil iian nou UHlfll HQIH
pilHlUUUHTOril IjmiODII _ rtMÍnn T mLii 11 Wi' 111—
Mho svita" Celím tímto ohre"i "'""rop Texas v UUIUU LUlilUtT UU WlOUlia fllUfl
t UHaiie umou vretíK ooesil se min I vu pumemini § o tomto lina tnrnr
Svátným diUm ovívá americký i -i x: '
- I 1 "' v "mkiii i učin il rw- „ 777i
ale časopisy praví žo sní d(k Anton Novák mladík asi 20letý 1 fOHtfedek 8Uré chůTJř pl0 détlí
miu iirřM'i t i umu ou uii jjhiic! nu byiíii Klárou ntlTIBHlDI I — w m
i I ' mtuL unin — i i i— W fs lt i vmTán _ r wtittti
-4004 lllIIZ VIUie lOriO íe """ J'-" i r-uu umunil lUVUS alJKla4T " J JE JUfJfa
ířit ká má iiřeiM nró do ir m Ia""ci K'r' 'fu ni-kclika lety " i'w au jimi roatou suby
"lui ma pret" pry no pry t i ii i ' I Tldimí iáat dutám unir nii
1 cosi připomínajícího na „ J 7 7 V f Ji x T MlB f-Ďkjidirí umftib
vupumiiiiijii iiiu na nanltlluluí rroů Spáchal samo- néponira smiknou Vyllíl vltrorou koliku
: Uiiia Dvořák viak doká vraždu není mámo tiťuČXZl™'1 lajeS11
VYPRODEJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Vtiným pp hudebníkům a hhdbu milujicitn:
Attaliiulnt 14 nlák Ill II1 11 — J i
MTThaatelá Mtfab Mali Vnalm tadv tiradtti a máhnakluln A
pololal Nit brek tobi obnoa X40ltřil NáiImJnJtot náitroji jmq k doiUní
Plechová nástroje foukací v&eho drnho Klarluety Flélr a J Dále I
jčcoTé U I dobré Housle Bassv 1 též nelleuSl harniouikt
TtvUA poapMtia aa ryeklo al kopU tlo vt-n4 n4itm]n n b podobná přtlall
tuat M ina4 Ttoi Beamkloi a vprodc] Unto prmiUaa JakmlU potrabnf obnui a
aiarjda 'ilrawi IXDIM VÍXAIC ťanton OhÍO(J04