Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1894, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKHOK ZÁPADU--
Á
W
# -
V ní# r-á I ř i!ilf IImi
rtl M MMfl fiktl í f H#
H n M t' T' l?4l'"H
iw'k4 iktjí lf (imlítMkl
k ftll M míli r!#Í!f t#í
I h í li' 1 t k #k t ř-
if j řf i W"f trak řnfl tfH
!!: 1 )t ♦!! iř'
řf' ř i h m l-i tt lr
r4 ťlli I f t tik 4i It f fini
Vl#(f# ťlÍM kt {ňlitiřkfrli j
}( h J řitř!ttr h 4(j(r ttitlUvo
ttn V ll"Urt li fli kft'lt clo
kf!nl úílfi t ! o ftlrnl #
tomii'li } ] ifii)l!řBl krrfn
krt( i!nho 'lk imlí!i M
I'lr lk li-Mkt jhhl4il m k !♦
jtkl v III mí kltrikilAm
a ii kofirc né Ktt nrhl ty Mih
cftti -k J m f)lítiřo bj [ to jich
davíri Tu t4i ilalo tilor
i ma rottu řftfimnýcl knŮ
l)n II Hjm kotul {olitíťký klub
Ikkoviiký fpfejnou irhftíi v Ornf
v tnifttí jel klfrikálové iloiud
ovIov!i ta své V této ichAii
ruluvil dr Prokt!Í i Hrna a Mlkiek
s Vl Treiného Sibftie bjla lmí
ietné DaUrřna V přijaté reioluci
LlavoS byl kladen dfiras na no]elnf
a jednotní program lidové atraov
moravské ne avobodomyaloou itra
nou fenkou
Jakou rn&nie avoboda linkovou ia
nynřjíf koaliční v&dr dokatajl
konfiskace ta posledních 14 duu
Lidové Noviny byly kotitiokovány
dne 12 října ikrr (lánek jenž poje
duaval o volbách krunilovtkýcb —
Olomoucký Poior atibla koofiikao
pro článek obnažený v číhIc ee dne
20 října jenž pojednával o tápae t
v moravitkýcb méfttcch — 1'oalednl
čínlo Iirnčnokého protižidovského
čtrnáctidertDÍku "Draka" bylo kon
fiskováno pro druhý článek ''Antire
mitiHmuH" — Uriinner Mngenpol
úřední list podlthl koi flwkaci že Kf
rozepral horlivým Kpasobem o utul
rajícím cfnaK rutkém — Prvé čínlo
beletristického časopisu Niva bylo
konfiskováno pro závadnou novelu
Merhautovu "Píneft práce" — Ko
nečnó bylo konfiskováno čínlo Li
dových Novin ze dne 26 října Zá
vadný byl ("lWk: "O abHtinenci vo
ličfi JaronaČrických"
Mor Ostrava a celým avým rot
eáhlým revírem uhelným doatane od
1 listopadu státní policii která bu
de podřízena policejnímu HditeUtví
brnéntritému (Vravaká policie prý
ae bude akládat ze oamých neunifor-
movaných detektiva kteří nepozoro
vane budou moci vnikali do kruhu
dělnických Moravští Piokertonáci 1
Dne 24 října konala ea schůze
důvěrníku klerikálnl utrany SeSlo
ae 60 klerik&iu emt-t knřzfl až na
nepatrná výminky Schfizí pfeJ ne
dal hrabč Heren ji náfitapce zemře
lého předsedy hrabžte Belcrediho
V této scbftzi jednalo se o potuéru
klerikálu k slrané národní Farář
Srbecký velký klerikálnl mluvka
žádal naprosté odloučení Na to
páni páteří nepřistoupili Schůze se
usnesli že se má vyčkali čtvrt roku
V tom čase má zvláítnf tak avané
"Hlasová" družstvo vyjednivit
fc'íf4i( firík4lAfm rlilif
Míw vyhovili Ím( (4 iiiUl
tf ftf m kUrlkálal atriu jki
imrifitfi4 )nlřfcá Krisa
tUnÍKké tHUUifit tipnfiltU
s# H říjn 'koi ificaoaitrad !
Vi t""! lili tiKíi J1ffi ftntnli
f il é $lnftk mitUrít ())! nám
lil tUultrA InUtiflI (iféfl t !'řfl
v li t]kři lyU (tli knil
aá lk !! JiMhi f-ol-
filtif k iikrn' rH lliltv é-
tťiiňí pn řfjia ! Ik-U
brnlntká opětní ! ř4 1 Kal ibl
rti oltrfelviit na V Ut4klf Jl
lMnitvn f" K4f' I 4nwH
11 Tť It4k Maimtvil U
♦ "o v4kriWn4)fi laoafím
p4i" Vly r4pí#y jiln: C i j i
vlfl#ť nýtu práv Vftitbnlmf Přyl
iit{nqpiim tájmivým t Pl tiut
fiihiíti byf latino II kmH
mni ftinit II
N4rl'f eboř t 1'řířov JJ
k 1 r Ibofy jiftýrh mltt fit lliné
npřtij( lntrý n4ro)opiaoý
km4#kt J-il v Přiřofl — l(ir4
vyitat I r ýlavi v Při' io) ka
rif ký grunt K lomu 6'U konají
tt vlorb oWfch na Kané sbírky
VTÍ6 nt4n bude 15 IU
topadu I r limnl boipodáfaká iko
la — V tomto rnřitl imM notář
Várlav Kalrnolka jeol polítal v
n 4 rodních krůtích moratikýcb ob
iláitni úcty
V novém Jičíně v nfmtckém mi
#tl se znavnou českou menlioou ko
talo dne 20 října v nov4 poříie
tiťm náro-Jním domi první £eki
představení divaJelnf Hrála ta dl
vadelní společnost K K Stčtky
mrikajícl právt ve Ve Meziříčí
Na Vyrovsku zařizuje st rolnici
akciový závod ovocriřský Kapitál
je už částečně pojiitén
OJ 1 listopadu splyuou oba listy
v Hranicích Hranicko-Lípnické No
viny a Pobečvao v jeden týdenn'k
Vydavatel a redaktor UhHradiřC-
aké "Slovače" p Janča přesídlí ae
do Vidné kdež vydávat bude nový
list "Slovan"
Vražd tamovral ly neitítU atd
Velikou eensaei apfisobila v Olo
mouci sebevražda učitele Lukeše t
Bélidel u Olomouce Učitel Lukei
zmizel a když po ném pátrali nalezli
ho v grygovském lese oběšeného na
stromě Lukei byl učitelem na ma
tičné ikole na Bělidlech kdež při
obecních volbách jakož i v blízkých
Ilodolanee b národní strana zvítězila
Vítězství toto připisuje ae borlivé
činností učitele Lukeie na něhož se
vrhla veškerá záif poražených odro
dilou a židů Učitel Lukei byl ni
kolikrát udán na hejtmanství a byl
v ustavičném vyšetřování a proná
sledování Místo aby se okr ikolní
rada ujala pronásledovaného učitele
posýlali k němu stále četutky a ti
ho vyslýchali Takové pronásledo
vání dohnalo ubohého k sebevraždě
Učitel Lukei byl 13 roků stár a za
nechal žena a tři malé dřti — V
Olomouci dne 13 října aiřelil dělo
střelecký desátník Alois Senický ro
dič- a Opavy po avé milence nevěste
Hedvice Elbertové a pak sám sebe
střelil ae revolverem do spánku
Klbertovi zemřela druh den v ne
mocnici a byla velkou slávou od
svých družek pochována Senický
bude při životě šachován bude víak
dočista slepý Příčina sestřelení
Eibertové je že Senický měl být na
žádost svých rodičů do Krakova
přesazen Žádal milenkb aby ho
tam následovala ta víak nechtěla a
proto ji Senický zastřelil — Strašná
událest odehrála se doe 19 října v
Křelově Do světnice v které leželo
malé děcko vedrala se svině a po-
zemřelo — V hostinci 'Nationar ?!
Mor Ostravě zastřelil se Sflletvce-1
stojící kdyl si byl dříve břitvou'
1(1 přMl Nik li ki mmI
f'ti byl řřiťtrř4si — 1
říjes bj hlMk a) lfsl p'ib
if4t fcffiotlflý stf4řmíitf 4fr
I'!iis rtisftfhf mil nlmil byl
fp Aifti 4} Hs '
'ťfklmiUt J k rit Ir k ~ Vlidmfr
ÍUnlnrtihtt fltrt4vitt Ví
dal liffiMtl # v řiMle hmUn
r4 v llfři l irf li
ř f tkt i olř
IfíhofM i tlstihi aal k #l-#iř I
— Odřítí fřilňlk Krhtll v
řřiV bjl f řlíft V ll#
►i laftf i4bfl k fl mi i'in
iin rb" poPá tk dtil ebt
fiál pok4n — V f-Atth m l
rli-1 ftll KmaiiI-i ft-IUktll
Utýrkr( sttfoi hni Jl#t n 4--lskr
7!ij4řoi nhml jl f4íil
ivUkl aN'fi ! a iha a4
l(ťm klsrá pik Ibwkftiiff h
prlaM ckitl ph foml byl ntift tt
Otxnal }HrH Km1 Iljtikt
iktl VM nttii v Hrnl t%
ifíLf byla Hl diprif !
moraíi — V IWsiinl hlilk
T řl-t aalisna byla 19 října
ftvla fifi4fnh' al 4Sltbi mn
ít Vti mrtvole Mliy byly pt
píry sr#jM t Jmf JMt l la
— V Kařfmi ♦ s#sily ix vyti
té4 pívovarikl iklfi-y 1'ívvar
Kařlmiký pitřl bfhfhk ibri tšktu
li obnáil n ')(- il V Nov
Vsi postřehl rolník kl in Vmii
iři b'nb 7ltl' bonce Ariltiilna
Dostála na obou t)fb4 h — Dne 21
října MitMil tm blliko iemoffiir
v Anny v Itrr aii 40l-tý Min4mý
mo)
Ilarllngton New Sbort Mnr
I)r4ha IlurlicKton jest pozoruhol
noa svláitnostl v tteoUnné jlz lě
zipadnífh dráb
Itébem doby kdy stavba dráh v
této zemi úplné byla zastavena po
kračovala Burlington dráha stále
ko předu v severozápadní končině a
s radosti oznamuje nyní dohotoveni
dráb? do Billings Mont 893 mil od
Omaby
V Billings pojí se s Northern Pa
cifie dráhou a pod dopravní smlou
vou a touto společnosti jest vyměňo
ván ta viecben obchod neb lépe ře
řeoo doptavován sem i tam ze viech
staoio dosažitelných systémem dráb
Northern Pacific a Burlington
Tato nová krátká lioie (New Short
Líne) — jest takovouto akutečně —
zkracuje vzdálenost mezi Omshou
Kanaas City St Louis a territorii
jižně a jihovýcb od těchto xaHi na
jedné straně a Montanou severufm
Idabo a Puget Sound bodu na dru
hé od 60 do 473 mil Stává se takto
důležitým činitelem v ptivádéní roz
sáhlé čáli zem A při Northern Paci
6c dráze v bližší styk a MiMsouri a
MisMsiippi údolími
K zobrazení vřel: TLe New Short
Line aielřf:
294 mil mezi Omahou a Helenou
224mil mezi Omahou a Butte
371 mil mezi Ouiahou a Suokane
54 mil mezi Omahou a Tacoma
49 mil mezi Omahou a Seatlle
Tato nová dráhu stavěna jest tr
vale ex dentné souměrná kolejnice
jsou z nejtepšlbo ocele a položeny
na větifm poctu pražen než obyčej
ně následkem toho vyrovná se nej
lepfiím a nejstariím částěm Burling
tou systému
Lidé jichž úsudek jest na slovo
vzatý prohlaiují ji za lepáí kteréko
liv nové tratě kdykoliv v západních
státech postavené
Vlaky sestávají a Pullmanových
spacích vozu vozu s houpacími po
bovkami (sedadla zdarma) a pravi
delných vozů osobních Je-diti bu
dou s Omaby a Lincoln do Billings
každodenně
Jakožto dráha bohatá na scenerie
zaujímá tato nová linie přední mí
sto
Bohaté farmy východní a střední
Nebrasky měno osídlená krnjina
ležící mezi Ravennou a hranicí od
dělujfcí Nebrasku od South Dakoty
caRony skaliska a pabrbkov itó luči
ny Černýcli Vrchft čarokrsná "Čer
tova Véž" a zavodňované krajiny
aeverního Wyomingu Custerovo bo
jiítě obrazné zátoce Little Big
Horn krásná ážlabiny alavné Crow
Itidian Reservace — vie to uzříti lte
s oken vlaku léto dráhy
Úplné ▼ysvětlení vztahuiícf ae k
službě jízdné ceny neb jiné podrob
noiti New Short Line a radostí bu
dou každém a zaopatřeny na požádá
pía J FRANCIS
O P A BurlirKton Routě
Omsba Neb 1
lipnmínkf nu T jl 4pnf ku
$ l—f% lul
r ' i
$íli plrliU řfpf I íy'
skrnns4 p korná t I l t víi v
li tkm lmt¥f$ řbf f j Im ]''
I' í l" l! ( ř?4 I! Mntfl t il#
f1s)' k řii h Hjn I ti ft'
Cíil j i I' i iikt o $
ii i r Im I U Iři I ř { ř k'i l'
jl In4mýí'h íipi!i -i i f V#f1#
livtnf Vit'b ''! t v I t-r
I - f 4 h li MU' f b ht" in't
nl b o!iil ft ejl'pl( (imSotil
kn lijf l lil v ni h SU livnt fblil
SMti i fiifřfh 1 a hyi
na tfi4 ř-y
Jrli'1 vkrá lytof liř!
pftl jH'l lioitini % Ilji ťVl#i
ři#piř(í-ři jm drtf !'í jJ
t bt icitily 8iclil s kiplt lí
tliiík"'i Jfjll ititky ]- 4 ptmťo
val Ví 11 v t i-l9 divy 1 1 -h
sjnníkl a pm!mcIi1 - t t t v
if-i bto fnltr h t kv4n( !' lka
tt ryit přfivíďVtit
Jirnl t4nk svolnly řokt n-ioi-čtyřír4jrli'i
riilc vki dotkl
jbi ěl i b) I piilrřiltri popudem
k plii"in'l fukvětu t li velki li k
faktoru
Znali jm z olíce poví lili inli
db Vojlři ba tehdy jeit řingr
buta a lij i (ni dlotihýiii vlaeru s
ohnivým tikrnt a úinři'n ni rti-i b
Byl to skvělý zjev Hýlu známo o
něm le jinak nemluvil nr2li é ky
a v Jemu ío4clvl)o válku v j pot Mil
Jeho zjev v lelid'ji prlké spole
čnosti byl podoben jakémusi fin ta
oru Viude bylo o něm mluveno
Studoval práva ve Vídni avšak za
vdával často do Prahy a hned bylo
ho plno v českých kruuích To bylo
před rokem osmačtyřieálf m který
jej jak známo ve Vídni zastihl a
jehož bouře jej zahnala přes moře
do nového světa Amerického místo
co jeho plány a nhy směřovaly
tehdy do Orientu k poznání jiných
svMft a k roinuloMii národů
Na místě toho zahnal jej vítr osu
du v poufttě světa nového do výhně
bndoccnoMi Uňl tísnícímu vězeni
ve vlasti Byl" určen pfivčti do ní
ducha svobody demokracie práce a
nových ideí Tam v novém uvělě
odbýval si léta uó-dlnick4 v práci
tubé ve strádání a trampotách
Ani slechu o něm nebylo první
čas jeho vzdálenosti mezi čfmŽto
ubohá matka oči sobň div nevypla
kala Hentra Sorfinová byla její tě
fiitelkou a podporou
Konečné došla zpráva Byl tedy
živ a měl svou dobrou mysl V po
drobném životopnu bulou ajtHtó
sledovány jeho listy a po Irobné
zprávy Zachycuji jen pablenky
vlastní pměti v lom okamžení kdy
a jinými polekanými přátely jsorn mh
blížila se srdcem rozerván tri tornu
vlídnému pohostinnému domu
Pamatuji tedy ty zvěsti a povČati
o prvních přípisecb Vojty Náprtka
t Ameriky Ta nebyla s námi teb
dáž jefitě lak zhlížena paroplavboti
nebyla s námi ještě spřízněnu bra
trskýro svazken našich drahých čet
ných vystřhovalťfi
Znali jfmn ji z cestopixS z románu
a novel Zbožňovali jsme dějiny
její Washington vznášel se nad
námi ve svatozáři ideálu My děti
roka osmičtyřicátého znaly jsme
ekstatické nadření pro svobdu a
demokracii Ve stueblých iSosáckeh
poměrech našich zahýbaly a vtkřísi
ly se naSe české idey dlouho utlu
mené a doby butilské a čekobritr
aké Chápali jme čím jest Amerika
naif dobo evropským poměrům
U ná4 lámala naše mladé síly teh
dejíí nesnesitelná reakce
Pomyšlení na Ameriku bylo nám
pohledem s poušti na lata morganu
v nlžto svěží pramen prýStl Hleděli
jsme tam jako žízniví duchem a erd
joií m hjU ř
}w 4#n V '! N4 Mk '
Whv ! M' i-
d f'M tř hfř f4n lk #4w i
fk l-w !!-! fují ?#k
t #lnfj Itsfftíftt O t
♦ fli 1 1 lni
I ' řftipy i' !
f Ivl-ti— ♦ řff trf4 t
#Wm f In ! r 4 ' % 4 U'J
Alt i ! J f ti m Mm-Mi-M
i V'l'' o# lf f y f A
Vfi r I i% m n
i Ji t 'y # "]"' (' j(
tlo (in ! i i rii4-ltni ko
ulk}"fnt v I íf I Nil
hni ffiU In p r'tn4f Cul iJ
A Jbi hní i!-
Co tis Náprtk ttíífiil vtMtt
nvlil pro m# ri !
M -ty lt tn fiiml i
řiítftfn d vlitl d'ífti '
rbf itf rol #tjst M štifte
T"f lilmo o Mí Jtka IÚ
vki kla itriht litotnf An
m fřve přivila opakuji my J
milí Mirlk t!t 'I M '
tě dosti jn rwvědMi kflirt
me mezi ##loii rkl rit dobře rl
koho m ftrtlili ale f rm s
riini ttkv n ním iilfi'i řitotoiti
rr Iiii Id nim trpr if)il J
iífři liji
Tak Um tr1v hlrllik nr
řiti ít Jrn tH)iin!i fiir&rv o f
s nadšeným poroiumním feb'
mnkrttieké sniby a svolmdofj
Bvdlita Jem se svnti rndimX
mí blízko u HalánkA v lomtéA
koítl staroměstském tib lál srVc
ještě rázu středověkého Tam It
známo jak Jeho matka o něj J
chlila jak vío a více dobrého b
mu lidu poskytovala Jak mezil
stále na miláčka vzpomínala Jakl
únavně ae ucházela o dovolení i
návratu '
Posléze dočkala se syna dra'
a cel dum byl vzhnru Matkr
jej zas Praha Čechy jej 4
Amerik) jej nertratila Jaký í
jásot u Halánku a s jakou lál
viKinosii oorovsKou vnu vraui
ten vyučenec ideí budoucnosti
Za n'm byla teď leta učenni4
studijní Ted nastala doba misti
učitelova vftdcova doba eběraU
a budující
A on byl jesfo tak mlád tak
distvý Byl plo ohně jakým zí
až do svého krásného jeho £
žití dĎHtojneho západu
Panfrnaminka obývala krásnj
v prftěeli domu Synovi o
příbytek před tím pronajatý v p
I onm kam se přicházelo po dl
pavlači Jemu srdce zaplesalo
teď domov vlastní pudu porI t
ma a hned rojly se mu plenf v h
Přehlížel velkou místnost toho d
z polovice jen zužitkovanou za
dem ty všelijaké přístavky a
stěnky kftlníčky komůrky a W
bálkv rázu stsrověkého a v dia
měnil to víecko k službám pokrí
a modernieli požsdavkn
NejrsdéJi byl by to rár-em víe
stavěl pomoci kouselního jakél
proutku Ale časem přirůstal
to také k srdci právě jaké to
a částečně posud trvá s tou roztf
le originální fysiognnmif staroby
t I 'I _--! i
uo Huif-ricau vyu2iisevai
nejnovějsi konstrukcí uspůsoben
čeÍQm vědeckým neb praktickm
Co měl nyní na mysli? Přede v ř
to museum na povznesení prQmv
jakožto hlavniho pramene národní
blahobytu na poučení a povzbii7
vřerh tříd lidu To viděl v rlu
vyrůstali z té pudy získané píli
matky
Když po letech došlo ke
jeho vykázal mu část pozenA
posud docela nepoužitou Přel
zmocnil si) pro svoju sbírky tf f V
skladisf a pklípkfl tak Že b'
divením kde se ty místnosti Ut
na tom prostraastvl j
Předmětem nejhJneJSífh stlžnovln
choroba Jnter která ale to dii vyhojj
uíiviíním dra Pctena Hoboko Dusil
Jej lze pouze od místních Jednateli ne'
přímo cul majitele dra P Fsrlmey l(
1V Ji MnyneAve Chicago Illino!