Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 07, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
ROK ZÁPADU
l
ÍnIK XXIII ČÍSLO 30
OMAHA NEOnASKA VE SIÍlEOU 7 LISTOPADU 1814
POK
0Vt ZFRAVY COMACÍ
Kronik M'flttf
lmei I Jit vyf reit ťy lo f A
stáiními -bftt mÍmii íh'4
Jo tkktf přívo 1 arnrrii lího
jlfct i to který! Jik mini!
Mhimih n4Ur-t tiirrlrir
t% vyaeisn lyl j oim m
f 1 1 i
ti-iHt ffxiikotiKi ht veery
v filrn(k4 AS oirtimefio
i lul Uk fxiui ř 1 r i lr
Mí li i ! f titkot
Snt pf#tUd4 WihíňjřiMn
Jo liktt touto usni ni'lm
tm Bel IthájtAÍrfi Jxditíky r
ii t ť 1 novým rulim (4
ym celním zájmy cukrovarů i4
y ý h inřn4 oikoitny byly
I ITwII Jllllil
1 (Vjř l nion v New Yorku
vývinu lU pondill veěef
r-ř'rtnof h demokrata v
4I hliVftfm řfřnlkprri hl gr4
'politikář německý C'řl M- hir
věnoval biavnl otornot svou
1 m
ovt Tamei any lUllu a rpo
oval posluchače své úterní
fou rozhodnuto bude 1 II New
k vlastněn občanstvem ři vý
ně jen Tammany Hallem i
Val je ! hlas olevtdvný pro
iia'-a guvernéra je titanem pro
Smány Kati a mi li prý tato po
int bili tu Je na místě urvém
(tlen býti mm( liili kterýž by
m nástrojem v rukou organi
Uí byl
rroMTammany Kalia
ýbor sedmdesáti uveřejnil v
Mílí oJp0 7Íď na veřejný list
Íra (iilroye v kterém! Tam
y llall do ochrany brána byla
1tí poukazováno jest v ni na ve-
y špatnosti jichž politická or
lice tato již ne byla dopustili
uvádí ho že Tamrnany IIalt
% vlastně ani organicacf politi—
i nýbrž organizací založenou
'čelem zinku jednotlivců Žo do
filých a zodpovědných úřadů
Ukých doHadila mužo nepocti
y pravé kriminálníky že Hprá-
jjf vyždímány z občanstva
1
ny v úplatcích a ie vyiohy
-%Jtó Htálo zvýSovány jsou aniž
t unutvo čeho za to mělo že
yiě peníz rozmrháno a tím i
Iznačně zvýíeny že na mnot-ó
vlrmestdké pod správou tam
rstfi stojící stále dopláceli se
! ao dobře vypláceli by se
Že od roku 1884 splaceno
00000 městského dluhu přec
#i nyní o td 500000 větším
1 než r 1684 - Zajistó hezká
Via hříchů !
Ijdaktor Milen pro (xibuřurání
Iltipley Tenn zatěen byl v ú
redaktor populistickébo ěaso
itamního K F Talley na ob-
Í ty f pobuřování kteréhož
oj tě ní in jednoho ělánka sa byl
ustU Talley uveřejnil totiž
ck v němž svolával do pro
ství radničního všechny ty
odhodláni jsou po případě
iiti í vlastní hrdla svá za účo-
jlocílení poctivé volby a pocti-
iiřítAnf hlanA riři útiirní volbě
fobné Švindle jakéž při volbě
ovV' páchány tam byly nesmí
Íc4v trpěli a kdyby prý o ně
ixikuseno bylo tu pry zem
)ut krví svlažena býti mosf — -t&khidě
ifihož Tallev
'en byl zapovídá svolávání
4 i
u neb snromazueui v m-mt
násilnostem druhu jakého
v vyzýváno bylo
Smřlá loupež
átrý 'odpoledne spáchána
v pravém obchodním slřcdi-
tk i 'Slrii smll ťiififf }jíf
ř#i ! ftf nl klř#itftif k4
lín !it i š'%'% Cřii ivnt Ar
mj al4 t 'fn } h II
l"il'fy a k'-lm I b lijyt k ll
t"'ii jf l IUh ňřmy ttm ntl
% MV"pi!i taot dt tt li luH
I řtvdf#ř t řdkoi jJ kt (iti
p( di oKnividofnl rkri'tky
tišili kljrf ti'triti Uk rMtt
{ jniil jdrtfrtt t lijt1 it
líř lio ar-h'pn i ď fftill vhoii"t
ř'l di ř i ním itřf
N i" pohodlná í l)ny hrlnk)
k I n ' i y 7 rit Inli Up# n
ittiiili M r J lířl'HJř Mel ďt
ilxdoli lepři po -1 holini a
klyl lwp#l íiiir) a drřs
thrácky oerl( roUirutl syna
limit Ikhlintiého
H(IMU4 hUlUI
!r W T 1 1 rr í komitř vt
cbotateUtvf podal v ňterý ýroěrtl
tvou práu i nll vytvliá 1 21'
veíkrreho obyfNtva Ikolu ea-
vitěvují ťrfimřrni bťinl ná
vitlva školní obnáel pouie 7
dní ra jedno dtko V o zprávě
své praví lUiris ále lovní: "Zdá
se Je cílem naSeho systénu vycho'
vadho jct aby dítko e clli na
učilo a pik po opuštění Skdv
ctěním casopMQ a kněh dále sa
mo se vzdělávalo Velký onen
virft-t veřejných knihoven v Sou
slátí nám ukazuje Je blížíme se k
splnění tohoto ideálu V roce
1HI'2 měli jsme přes 4000 veřej
ných knihoven více jak 1000
svazky v každé Ve školách učí
se kterak ěísli v knihovnách
pak čeho čísli Leo daleko pro
spěšnější než kn'hovoy jsou časo
pisy denní a měsílnfky a vsím
právem mohli bychom dobu nyněj
Si nazvati civilizací časopise
ckou"
Vj hráli
Ve Washingtonu vyneíen byl
nejvyšším soudem rozsudek jímž
uznáno bylo právo 11)8 listonosfi k
požadování zvláštního platu za
práci mimo zákonité osmihodino
vé doby pracovní vykonanou —
Z listonošů těchto jest jich 100 z
Chicaga 04 z New Yorku a 4 z
Frederick Aid
Šest osob uhořelo
V New Yorku uhořelo v úterý
při požáru kterýmž tenementnl
dům číslo 210 západní 32 ulice za
oažen byl sedm osob a osmá od
vážným skokem z okna třetího po
schodí tak se poranila že sotva as
při životě zaohována bude Požár
vypuktnl as o 3 hodině ranní a si
ce poblíže schodů jež v středu pě
tipatrové budovy umístěny byly
tak Že tím jediuká cesta ku spáse
nešťastníkům zabráněna byla Z
osob jež v domě bydlely zachrá
nilo se jich pouze 20 ostatní pak
staly se obětí dravých plamenů
Kterak oheň vzniknul jest záha
dou Kum TjTážiuifl dobytek T
Sekretář hospodářství Morton
( uveřejnil vo středu výkaz mnoho
li kusů a v jaké ceně vyvezli jsme
dobytka do Anglie počínaje roku
1874 až na naší dobu Dle výkazu
jeho poslali jsme v roce 1874 do
Anglie všeho všudy 123 kusů do
bytka kdežto roku letošního po
slali jsme tam již 345734 kusů
1'rvó čerstvé maso posláno do An
glie v roce 1877 kdy posláno tam
o lkem 4!21O01O lb a strženo za
ně #4452452 Letos poslali jsme
Již do Anglie 103331292 lb čer
stvého masa hovězího za nějž do
stali jsme ♦1(1(559814 Do Němé-'
cka poslali jsme prvý živý dobytek
v roce 1878 a sice 1171 kusů v ceně
#87048 Letos poslali jsme Um
již 3009 kusů v ieně #285792
'řt 4 !rt 4 ' J'oiI4i d N4
m#k fík M7 ir#l'M'b
lto tjfíh t fffi rk tÍho
df M4 lh f Mn4 rlb ♦fcď4'
tl doltrft I
4kM4f pHUhlUt%% Iml4ř
IVltk-fn t}ln třidl s I ři'
tiotlhf kfmiř inmp I Kt fpy
ď' Nw Vofktf Clt p'dřiikň'il
tmmtt lottfonl fiUtfi It tí'n 4c
Utn aby n o pořnífKrh yitlďit%
#tkýb t fíiftjfh řnrh tř-p
íkffh i vhtlftl iktlfit pfMvM
él V Itálii přiil mi vlá la o
hntf)4 vstřío Ubila J k m(t4
ftl DblilUb'} pdr'nkho fítmn
bu ! řjoJ htáfy spolehni pra
rovati lull'1 iiř# Inť i př hliili
Js lUloté kt#fl m do řp'jrtýiih
Miálů vysUhovali posílají do v4
Utl mnoho penéi v tomto o
blfďi 2 j#l jthovaItf I pro
zemi velikým dobrodiním Dál
byli zcela srozuměni ! Hpojrné
Slity zIoěin a Jiné nítne livly
do země nepřipouští a slíbili J o
kal lm vystěhovale! opatři seznam
trestů t kterého bude zřejrnn prtě
byla dotyčná osoba trtána I'ří
slěhovalecký výbor senátu 43 kon
greu zjistil Je Iulové kteří ve
Spolených Státech bydlí posílají
do své vlasti as #30000 ročně — V
Německu shledal pan Slump le
úřady činí roztáhlá opatření aby
zabránily stěhování se lidí které
Spojené Státy do žerné nepřipouští
a paroplavební společnosti je v
tom vydatné podporují Celkem
se Htnmp přesvědčil Je nyní při
chází do Spojených Států lepší
třída přistěhovalců nežli kdy před
tím
Smlouva Čínou se ztratila
Z Washingtonu oznámeno ve
středu že jak státní náš odbor
tak i čínský vyslanec nemohou se
již dočkati čínskou vládou schvá
leného opisu nové smlouvy mezi
7ínou a Spojenými Státy kteráž
již před celou řadou týdnů schvá
lení vlády čínské došla a státnímu
odboru odeslána byla Jsou oba
vy žo důležitá listina tato cettou
někdo so ztratila
Rjchlá spravedlnost
Ve Sparta Wis zatčen byl v
sobotu minulého týdne Sam S
Uuxton na obžalobu mladé dívky
M A Jonesovy kteráž 21 t ra
v příbytku svém oběšena nalezena
byla Vo svém zatčení uznal se
býti li ií xt on vinným následkem
čehož v pondělí na doživotí do
káznice odsouzen byl
Chleb bude lacinější
Přítomně nízká cena pšenice
bude mít dle všeho přec aspoň je
den dobrý následek — lacinější
chleb Jakmile cena pšenice na
nynější stupeň klesla snížena byla
cena chleba pekaři ve Washingto
nu o jeden cent La bochníku a to
přiměje as pekaře v ostatních mě
stech k následování Prvými kte
ří ve směru tom něčeho učiní bu
dou as pekaři new yorští kteří
ponechali chtí sice starou cenu za
to ale prý váhu chleba zvýší tak
že za pět centů prodáván by byl
bochánek dvouliborní místo dosa
vadního liberního
Smrt za přítele
V okresu Crittenden Kentucky
lynčován byl ve středu v noci jistý
Kddy Mariin a jedinou příčinou
toho bylo že týž výboru občan
skému ukryt přítele svého sděliti j
aniž proti němu svědčiti nechtěl
Ilille (Joode okresní komisař okre 1
su onoho musel totiž uprchnouti
an nejen různých nepravidelností v
úřadě so dopustil ale i i krádeží
koní obviněn byl a tu obrátil se vý
bor občanský na Martina kterýž
nt-j'( pííiii přítelem (Jooda byt a žá-
V
ttl n ttm by áktyt Nprrbllkt
pfdří Id týl nevyhovil 'J-
iváftl lom-t artl thy k ly! lyn
éotánírn rn pohrnierto a řtlijí
livt itratil nJ by bjljřílel v4
ho trt til
ťr4 tnihstá swsřs
Podobně Jko l4míř po rt!4 Ns
břasre v lowl Stuith lkot4 a
Cotorada dostavila ss v joridíií j-r
vá váitioe V Siotii City IiWa
najadlo téměř na pb ů sněhu
týl ale rnd téměř rozlil V So
Dikoté místy sníh leleti zftUl
Z Denver oznámeno Ie v (i-d len
Park napadto sněhu na dvě a pftl
stopy
Iluilwo JsIotsI dráha
Státnímu odboru podána byla v
úterý guvernérem Western výroční
zpráva o stavu úterní Utah v nll
nejvíce místa věnováno jest "vjíá
du" armády nezaměstnaných do úze
mí onoho Ouvernér tvrdí že na
vpádu onom a škodě úterní i něho
vzniklé nejvíce byla vinna dráha
Southern Pacific a správa csliforn
ská Ve zprávě uvádí se Je jedná
prý se tu o otázku zda slát Califor
nie může organizovat! neb podpo
rovali organizaci pauperů zločinců
a jiodobné sebranky a zda 8 pomocí
Southern Pacific dráhy naložiti pak
může sebranku tu jako dobytek ně
jaký a odvézli je Nevadou až do ú
zemí Utah kdež tratě dráhy té
končí tak že pak sebranka ta na
obtíž úřadům ulah ským připadla
Jeden okres Weber již dráhu na
náhradu zažaloval a dle toho jak
to dopadne budou prý i jiné okre
sy se řídit — Ve zprávě své guver
nér odporučuje aby pozemky v ce
ně #285000 jež Mormonskó církvi
vládou spolkovou zabaveny byly
zpět církvi vráceny byly
Den díkůriněni
President Cleveland vydal ve
středu obvyklou proklamaci kte
rouž ustanovován jest den díků$i
oční na čtvrtek 29 listopadu
Hromadné pašováni Čiilann
Zvláštní spolkový jednatel z Chi
caga do San Franciska vyslaný
llereloy pátral tu ve vší tichosti
po několik měsíců jakých rozměrů
nabyl podvod který páchají (Žína
né na pobřeží tichomořském s pi
dělanými domovskými vlastně při
slěhovaleckými certifikáty Má se
za to že v Californii odbyto jich
bylo aspoň 4000 Výnosný ten ob
chod jest v rukou (Číňanů a bělo
chů kteří sprnstředkají prodej
certifikátů br tvrdí se že i spolko
ví úřadníci jsou tajnými společníky
v obchodu tom Avšak vinníky
vypátrati se dosud nepodařilo
Star veřejného dluhu (
Pokladním odborem vydána ve
čtvrtek zpráva o stavu národního
dluhu dne 31 října a vyjímám) g
ní data následovní: Veřejný dluh
po odražení hotovosti v pokladně
obnášel #915537471 což" jest o
#13080834 více než před měsf
cem obnášel Dluh nesoucí úroky
obnášel #rt35042800 dluh na nějž
úroky so již neplatí M828280
dluh nezúrořitelný #381790470 a
dluh celkový #1029154037 Ho
tovost v pokladně obnášela #754-5(0011
KRA iš'—
tfvádfnt Vám f tkm"t iy vřs! fÍMi jovWm
Botith Omuha Llvo j '%)k Commínsioa Cof
p A I Wl!Uit o ! - í ! křn p fř TifM
'f firma tni nJ'eií ři' i i loUhlitíjií i foJit %t f Jf
ki b VI - ik U" řiřwitry fy t% sá dobytek k jf' Ji ýtM
7t ví" ko fiř
Molh Omnlm llvr Mork
Hfloi liniff! 117 KlfhangH Itld H Omaht Vrb
nitoinř: trnut
' (laretnl jot!f Irdk okrti U
fiinio !hí JH zkrátka n #?(
řofi
V Nwbuřj trt M tniěna
byla středa j liftu továrna na
JřUininl vozy ěíml ikod #175
000 j-ůober)
VDeadwoolS D odsouzen
byl V středu V soudí dkovém
Indián Two Stick pro tavriMěnl
dvou aáků k smrti trotam
Ptčet bihi z spolkového ná
mďníctva byl v posl-dnlin roce
zsacné meniím fie] v letech před
cházejících a aoudf se Jo docíleno
toho bylo valným zlehcehfm
služby
U Forster Pa udála se v no
ci ze střely na čtvrtek srážka vla
ku osobního vlakem nákladním
při čemž tři osoby okamžitě usmr
ceny byly a značný počet osob
jioraněn
V The Dallcs Oro podařilo
se v pondělí zalknouti lupiče kteří
as před dvěma týdny tamní úřa
dovnu expressní o #14000 oloupili
a celá uloupena částka až na #200
byla nalezena
V Columbiaville Micb vlou
pal so v úterý k ránu neznámý do
sud bídák do obydlí Fred Skinnera
a učinil tu vražedný pokus na paní
Skinnerové a matce její paní
Stanley ové Obě ženy poraněny
smrtelně Podezření i činu toho
padlo na Skinnera od něhož man
želka téhož rozvedena jest
I) II Talbot ze Sioux City
la daroval státní universitě v
Iowa City vzácnou knihovnn přes
0000 svazků čítající a bohatou sbír-
ku zvířat a ptactva ze Západní
Indie a Střední Ameriky Dar
odhadován jest nejméně na sto ti
síc dolarů
V Denver Colo vyvolán me
i tamními dámičkami z polosvčta
nemalý poplach dvěma tajnými
vraždami jímž nevěstky za oběť
padly V několika dnech za sebou
nalezeny tam totiž dvě nevěstky v
lůžkách svých zaškrcené a má se za
to žo obě vraždy spáchány jednou
a touže osobou
V Jefferson City Mo vydán
v úterý zatykač na Geonje Goulda
a sice má týž soudu podati důkazy
proč by neměl býti potrestán pro
přestoupení zákona státního kte
rýmž zakazováno jest aby jedna a
táž osoba byla v řiďitelstvu dvou
diáh spolu soutěžících Zákonem
ustanovován jest na to trest #100
denně a pak li by vinným uznán
byl počítán byl by (Jouldovi trit
od 7 dubna 1891 an od té dobv
byl v řiditelstvn Spriutríiold War-
saw & Sedalia a zároveň i Missouri
Pacific dráhy
V St Louis zřítilo se ve čtvr
tek odpoledne lešení ve výšco
7ho poschodí se nalézající a 2
dělníci byli okamžitě usmrceni
jeden pak smrtelně raněn
V Detroit zastavili v úterý
práci tamní pcrlcfáři an jim za
formana dán byl muž kteiýž dříve
ve vězeňské díině zatmatuáván
byl
l
I
I
I
I
v '
í -
r
v
í
'i
t
f i
'
- V
li
£Í'i 'Áí
¥ %
- i-:'' '
t"
U 7 ř
ř "
r