Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 31, 1894, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    gEVEEOVY
mM 4
Elf fci i:Jsiíll i ufc$
ti i f ' "t ! ef
taienH fMi-b i %rt a mott -ti
- á - i - f- v i #--f i #
s tl l f t ř h ''
JH'tl r h i ř )'h - ftVlnvfc
ni iii I { 'k jfřj M
uolrtll Iilíiv HJiMMoii
L- ! )i i t vH ř ''t'
A l# ri f
P if'í I M 5
-úf jmi m ♦"' J '
' fr''f fih'f f Jl't
M?V „!" f Ir- ' : al J
cinkA Iirtnorl Vt
♦i f- t !' f M]t
r íl t ( ! ! h " ! ttMe( M(
a li K i f i "f ba
] hM 4 # ""
k bk-! !
itcfnuiIhmiH MřMifií
#h !řni!if 61 V otekli
VM
4 ti r -
Mf "! I" ' Bv' l l il
'V"í i ijMrítwkvbťy
hkrkaYky ř ty 1 u-mn $
JU vrpo !l „
tti i l l i '
Jm) to tM y ii ] a ftl ?evn?
lli-l-nm ktrt
VI I # '"' 1 ""ť"' r
iCnyi fíky řl křtír U-
JUlt l li unTřiil inI'"Wlnl w titt
'ťií liíl' J('l t")i-1 ť ku
tTJi A řnillmn (khI !4in!nř
KrCCCf iikUny IhiiJp ťnlřflň f -Mf(
ImJfutl n f rtt (4iiM h kti'i'
bcb kiHitif U litrul
yv% Jel to nrjlcjií (1 mi( ( tnínl
jt )(m k V ítní-n nnpo#
JlCZaYkU (-iTinoty ()tfné kr
m"rn( ifi''t Jiii miikmJ JpItla
firtfrS FitiUt Udtin a Jitrt I I $ti í
Ix-l-líhfi )'k ii pmil i'm tifiinKÍut ikIjii
liány a boláky tM rry it4
Vnlny odřeniny třmlT bnl'Ml'ky Loji
tierrrota M ul ni ří a ííí4ři ťt toe
MntUtooil'ÍUnj TÍkycky kW JI
chfálí
n— A„_ Jtnf cbnleru' koliku £nlu
1 rUJCni ! „( kK-íc bolctl T llhj
ích zin :t itícv odíraní rychle a úplni
Settrův Uk proti ctndeft d prtymit
za 50 a &c Odstrafiujo buluatt při m&
líním toku
i i ti eaataralou lácpu a bolesti
JlUluril} LUvy ilatou žílu iloutfa
ku ílutó íkvrny ▼ oblif-]l tia)ťmtn( ti
rrató a mdloby I upmor l len rýtotnf
Htrtrů Zirotni IfaUAin na 7ůe
Každá žena by mílazkunitl tohoto líka
Nechutk jídlu Slttdku
slaboiif i trhnutí odntrsfiuJ
Serrora iuluiknt hriká ti $100 a 60c
Znamenitý nílitel ▼ t íií a po nemoci
UrMnK ttizn6 koiní vyrážky I lifolo
OVraO bojf ryctlo
fortrova MasC proti ttrabu a vyralenindm
za 60c
r' „i _ Iwlaví Blzfcf řorvond a
Alipai Otl zanícené oči rhojí brzy
íkterova tUild mafna oH ta tSe
Vypadávání ylasft K iunP7°
▼yraženlny zamezí tnro kdo pomoc Jft
nioí ná Seterůo líUtel e'i#á ta fltf
Kdo ebre mítl vinny hebká a Juinad
tomu se odporuřiilo knlnno vonící
íkterota pomáda na rViy ta tSe
Bolesti ZUbft sTraníSUř
ky proti botenl tuhli ta 21c Kdo enco
mítl zuby řistá a bílí a povuí dříanS 1 li
bou yfiníz rtHt af si koupí tieverůe rrráiék
na tuhy ta 25c
flAnlnn kříifl bolcBtl t Jednom
mrZCni Ml mít VHt a revmatia
mua i zdpal stíIH bolesti v prsou a v zíí
dech odst raní Směrová Hojivá tuíplanč čí
fUitr ta 25c
Rozpraskané BSVA
vyrážku jpo holení hojí íkterova růivtd
mott ta 25c
rycbla aJIstžooRtranf
AUn OKil Dráe niís kutích ok ta
23 cento
Majetníky dobytka
rov JIU hojlct llnlmfnt saRon snamenits ti
Riazinl nro konA Htvfrftr lWUf pr&k xa &U
a Z5o a Hevnrovu KrtMlyo' uittť pro doby
tek na nny a boliky u &v
Wky tyto Joii na prodej ve Tob oboho
deeh s lky Kde ukovob obchod a nrnf tum
poRlia Je pWuo po exru Kdo ple lfiiJ
tatím sl vylirHtt MkA ta €() Rxprmn4 nlkiljr
neryplioím ObolKMlnik&in dám nliiíné ujanňf
H'rav vluatonnck knlentáf r)ávin Jint
kaJtdf rok Urna ťfiiin na ohjtvlnfvky
miiMihft WMuaij' rmpfcwl Ma kiUdAm obsiu a
na kalu tMivl Jt Jméno
W F SEVERA
ÍMÉ7 licrrUie
CEDAR RAPID3 IA
InpnJU BTfr©rj ékj
!P PO N A S I M L A O E Z
Kroln a kuřity
-
řf l n- mi i 4 ait
K l"ri tm ji lrf
rJn' }l laftt
f f iř
K''f Ja fli iHy
1'íf ) amltl
rfbí
lřftík #řil?ky
lUU'í
řJ j ri ni i r
Bet bita
Kl Miti k jf l! j-
tiltta
(rtU ii n aOtlřf iiHn
4 l(
II 4 fé
'r4 ( i
X
V tom mt maji Íiott krianf
kfif to si amaUji I to
ml flik til třetí na 6ltv
li'nm l r4l statill
'J'ke rrn to si tipi minim jak v
tomto rnite ilalekn IpaniheUké
tetni k lel Jfne ťdo ani nena
U!i uljifli Jin mJ řitích avoq
miloB fefi íiko Ilivlti! sk liřti?
Vík ni to tenkráte tikí j Ukva
pilo Iljf'o tomn tak N#'llouho o
lom jik jme pfrii svou tiospoilon
! j ai li)lali mésta imxII
vat na ne potkali jm iřeJ
samou hop-xJou přivé i ní vychi
xejlce ilet hlii e jakéhosi ípanibel
skeho ne jul mla-Jíbo ale patrné
vincMTiébo a U hatí ho
Ten viila ! jsme citinci dal -e
a nimi do hovoru aslyicv le jsme
Cecbové bned na ni i volal:
"Dobro hro pini !" třeba le
bylo odpoledne
Liduíka se torna usmiU
''Divili j-me se nernilo a toC o
tl ienis to shledání třiilo a jeřté
vlce le cizinec ten v třebto konči
nách a oslovil nás našim milým ja
tykem mateřským"
Umři li česky?" pul se Jaroslav
"Mnoho ne Jen to pozdraveni
a jeite nékolik slov a prflpoví
dek — "
"A kdo byl? A kde ae těm
českým slovům naučil?" pul Be
Václav
'U nás v Čechách vypravoval
nám Že tam byl víco nelli před
pet a dvaceti lety se řpaniheUkým
biskupem jedním
Jmenoval ho ale já jméno jul
zapomnél Ten biskup byl na sně
mě basilejském na tom jei jak ví
te povolil tichům koropakuta
Když bylo po sněmě zůstal spáni
helský ten biskup při Sgmondovi
králi uherském a císaři německém
kterého pak Čechové po lipanské
bitvě Uké za svého krále uznali
ale v něm velice se zklamali slý
chal jsem od starých
Zeť tboto Sigmunda císaře byl
Albrecht Rakouský a toho po smrti
Sigmundové někteří ze sUvft čo
ekých volili za krále českého
Ale velká strana pánův a rytířův
a nimi strana táborská nechtěli
ho za krále a neuznávali ho o to
bsilujíce aby mě i krále i rodu
příbuzného slovanského A Uk za
krále českého vyhlásili Kazimíra
polského Z toho vzešla tuhá
vojna
Mnoho tisío Poláka vtrhlo do
Čech a spojilo se vojákem če
ským Spojené to vojsko pololilo
se táborem a samého města Tábora
Proti nim přitrhl Albrecht Kakott
ský s věrnými sobě pány českými a
a Němci přemnohými U něho ta
ké byl ten řpatihblský biskup a
tím onen rytíř Ipanibelský a nimi
jsme ae v tíurgosu shledali — " í
"A fi yfřlf"
"D"i típfmffltl 'íri
Jiff byl írM ftřtřffetsm f'řfíl
at ft ji nal boatmi t nM i
ml a 4 jm a bídu vilfm 1
Um f 7 foa' iiiřn jk ře I
Tiřsert jl#ll ff 'dt táboří #tkt
othirnf jk4 potielf byly WiM
nbimt titwift i Hk d ( hj ttif
k lf )'Ml koni r sjt
Tf ttl tflo ttki nífc lf tb !
Tfojoaj l vjjl ln b fjtlř
I lohi n#b r'-b'i tibort eřl
tel vyiýtal al Mk l pr ti Mmi
W a Jk rt Ub ff n tf i
utkaly l"Jn
I vtinal aettll t#n li anitiel
ký fytíř jik tehkřiíe m!í m'i
ylr itii b"i#i(i'í bojovali n
jirN tiiN II byl v NWM
fbitliiti bil) n m'f-1 Tki ti
tlpomsil I lim před libofeřn
íiř vojska Albřrbova bila tt
prilena a ht hlava toftl#M
T mu pan fv poví lil l# to
ieifil tenkřit řnll llthti ř
ký nyní jho Iv akr I pin Vití
hrilJiřl VbM fký J"l tfWi
t ř" pfe tojeMly tm proltil a
v jehol jminn I ny nf abífá ke
dvoří Uhn Milosti kril kotil
kibo
I divil nemilo len ipafiíbeUkl
rytíř a mil pana Lva pak jeitl u
vítíl potivoati a byl k sám veln e
ím botsn a takav
Ten nim nkiial víerko mto a
pak ni zavedl ta mitto do veliká
ho kráanébo klittera který talolil
Jf ho vlažní bratr někdy bikuv
Uiirnosu tenkriU Jal zemřelý
Nkrisnjif byl kostel a v tom
blo iet náhrobních kamenu díla
vtácného Ty oznamovaly mlti
kde odpočíval zakladatel toho klá
Itera jeho rodiče! dva bratři — "
"To je jenom iét kamen o
vpadl Václav
"Šestý byl ul napřed připraven
pro posledního bratra pro toho
jenl náa viode prováděl
A!e více nelli těm kamením di
vili jsme se něčemu jináma:
Kol náhrobního kamene toho bi
skupa byly rozvěšeny samé suknice
a sukničky dětské ta vělif tu men
ií tu staré a rotedrané nebo zase o
něco lepit nebo záplatované ale
víechny vesměs dosti chatrné
Tři sta jich bylo a visely červené
iluté zelené tnu různobarevné po
stěně koleui toho kamene a nad
ním"
"A co to bylo?" tázali se poalu-
cbači
"To byly milé děti aukničky tří
set dělí které ten biskup bratr na
ieho rytíře náa provázejícího s
otroctví byl vykoupil šatky ty
byly pro památku po jeho smrti
sem zavěšeny"
S milým tím rytířem španihel
ským se rozloučivie putovali jsme
dále do země kastilské kdei se
nám nevalně dařilo
Přižlic jsme v nevhod Vojnu
tam měli a to bojoval kastilský
král Jindřich IV s příbuzným
evým o korunu Proto bylo zle v
zemi a začaaté náa nechtěli ani do
měsu pustiti
Král byl a vojskem v poli a ne
mohli jsme sobě tak hned zjednat i
k němu přístupu
A také náa borko soužilo a zača
sté i lízefl Uylof v měsíci čer
venci Pamatuji si íe jsme se brali
opět takovou pustinoo plnou Šal
věje a rozmariny ale bez vody a
pak jsme přiili do ohromného ve
likého lesa
Tam jsem jeitě a jedním a na
Sici zbrojnoíů Sel hledat nějaké
studánky Mysliliť jsme le ve
atínu lesním v nějaké rokli přece
trocha vody najdem Nel zle se
nám vyplatilo
Hledali jsme dlouho běhali sem
Um ale nikde nic a to uk horli
vě ie jsme pak nevěděli kudy
kam
Tak Jsme saXIi že jsme nevěděli
kúrou stranou nasi lidé se dále
brali a kterou bychom se dali za
nimi A Čím jsme více hledali
tím Jame více bloudili
Miti Mil ťnkri' f'-t
Ifclko fi l# bjborf! lel#r řb
ilf h li li bifl al Ifini no
Ujití m m dlo-ihým nled
nim (! imclenl a ht
nift přípafll'1 fslnlklsv
ri kl4nems a ll pomlel i
rumu "
"IljHry fá bfrhfi mít'
V4ltv
♦7i ! k I l tf h lit by
hi řtiíU f !i řf khVn4 lenf -t
Htfri?"
"A r J-l MUtt?
"Pak jm Jíl Jř nijíao pilin
fci MediH %t]thnm ffttat k
lt (Mm bt ti Mjtklmv a vUI
jflie křičeli b'Mlkllid'1 ! t
iky Ipihibefky sl#ofi nie
I- byl jiko iiktetf a j if itmf
!o llu ntla unikaly v nim
Jol Jfoe eniveřiífn imoleni
k loali pnl koltfý stilý ďib d
m-rbi řimobi ani volati
J modlili jm se V tfr lialei b
M Jm# poje In m iplt
Nikdo V les ipfril a vifnia
plknl jiko knílf na hodinka h v
klkiiře
A bh ten se pfíbtíli! i tm
bnll Jme vleJiny a'ly své a ta
Kotkili seó hrdla nJ byla A
bi (i jarně ttalyiini
Nebo pti (tivíli probral se nt n
ie volinf bonltinoii k nim híjaký
mnich Jak jme tara lovali !
Ten se ni ujal uvedl ri nejpr
Ve ke sťidince n nll vidU a pak
nt cestičku jel pru ítistf vedla na
i'in i kterou se brali inii krajané
Kiiml se 1 jsme tomu hodnému
mnirhti ]k nálelf upřímně podé
k ali
i fera Jul stihli jsnifl pana Iva
a vierhny své krany kteří se jol
o nás strachovali netrpělivě ni
očekávali —
Po mnohých trampotách a ne-
snútích dostali jme se do města
Jel slově H ovia Hotkládá se na
výiinř která na jedné straně zrov
na pod samým hra len královským
má srátné příkré svahy jako stěny
a pod nimi teče řeka
Hned nazejtřl odebrali jsme se
d Alkazaru čili do toho hrdu
kiilovského VSech najednou nás
tam nepustili ale vidyckv jen po
pěli ~"
"A proč to?" látal se panic Ja
rolav
"Hyl nás přece slušný houfec a
toho válečného čaa byli přítri r-
patrni a bezpochyby nám nevěřili
15)lyC Uké královské poklady v
U m hradě uschovány
Té krásy milé děti bych vám
přál spatřili
Mnoho se mi jul vytratilo t pa
měti co j-em tam všechno přehlédl
al podnes vidím nádherně kom
naty a světnice zářící zlatem a stří
brem vykládané kráně modrým
lazurem a bělostným alabastrem
nadiv uměle vyřezávaným
Tikó dvě řady krásných sloupu
byly z toho vzácného kamene a ve
veliké síni královi ké spatřili jsme
třicet čtyry sochy kastilskýcb krá
lů jak jeden po druhém nastupoval
a víechny s ryzího zlata čistě řeme
slně zhotovené
Kaidýz těch králů seděl na trů
ně maje žezlo i říšské jablko v
rrkou"
(Pokrajováni
HucklenN Arnu-a Nalre
N ijlrpli mmf n víi pro pofctn'ny odt
lky otťkllnjf vředy vyr(nty ter stvrdit
rora oanobrnlny kufl oka a vcky vyratenlnt
kol ni aplnt lioo tilu nebo m nvesma
UjI é prnisc x iioa pokojenou
nrt o pnle vrttí n &c ímblí ks Ni
or '!) v vrh lékirnt-b ta Ooodmiin A Co
k irnikft v (raw
ní
Jabloni viaob nJI-pllok drnlii 4 si itop
lu kul Isoo
Jabloni vtneb seJUptleh drulil al T stop
]K ko4 11000
Hrtkv vth nejlaptleh d roli 4 od 2odo tOe kos
Tfvn " " " d to do Se kot
Vlno Coneord první trldy Jl-K 1UV kuii 3 M
aieti 100 ksti tSM
NnMí zahradnicky a seniHnitíský závod
I" J Oltim
BKVMont PARK OMAHA NEB
Fefméně leilnon tolik platíte za te
aainéHibotl flnde hht-
Stromky pro podzmni sadba
taWi I t iri'-#a
I ff li sf i'4sa % ffsmery
# ek Im 4I-i hrm
I V tt M -
r v v ! t i
JfMe I Jslfsi#řf lí
t i Srkl ! -#!
m tt
fMe f f ff f l rast Mlaa
4 ft -kl 14 vt 4
rMi l mi'i T'
t mt rt
V ttt
((I IT f Ilaaesall4 J
l44 ! al #W 4
W Hni # lignit rel f—m 4
(M f t 5iv4 frs )
4#4 r-4 1-41 fr dH-
" P4m4 rr m% i ! 1
ay '( Ja
ktua
f i II f Ht)srtr4 Nlaa'
nOII el l4a fl a44l f aW-4
aM V!lta ra-tli toll fraa
- MeteaH ''! fr
kta4ali lal rafa#
Ceskealaf spal f teNferf im
4hvl tta klla iraka) llrrV-a rl
itM v (a M p I i„ra Illl
al a bit uj-valk li Uhw
ia NriM talkav(a V4 Htllll
? Praží SaEidin Ca-)
Je nynf eska 1'kirti
m
A MANÍM)
katar Uklratk
i A Um na skM vleynny bylin
Mnky vielijaké thé kapky olej
ífivlřky prálky mastě nť]
'flastry) vrnHěky pilulky i krátil
do do lékárny patří Připravuj
rozličné mazáni pro lidské nI
léčební ny pro dornlcl zvířata i
Km dílem trefím vídr na to i
lékft Heverovýcha Jiných 1 1 J4
nich mám též hojný výběr Ja
barvy štětce olej na barvení i n'
'e zkrátka vie co v lékárně tu
vláSte velkou zásobu mám váec
cí z kterfeh se recentv přípravu
Jsou již z Čech anebo od doktorů?
iích Dlounoletý cvik mně da!
hou zkušenost a ta přišla a
mnohý a krajanům vboo — Z
ttaroBtlivost věnuje receptům
28-) A MASINDA
Nojlopší lékái
V CRKTE NEB
jest lékárna
W VLMtPJ
Ta ilTilIM
1'ravé čerstvé a čisté léky se
orodávají Ilecepiy přlpravo4nl
s důkladnou pečlivostí zkutanýta
kárníkem
VZechna IttkA Ulina jou na tkli
Ceny co nemirněAÍ
DII J 8 LONG
ařaduja v likirai od tl— 13 bodla dopelrf
od do 4 od 11 1
veřejný notář
VE WILBER
Viachny príoa anUřaki Jamn tvifaf
orávat wM#nf Pantu na nnuni A
ta val ml nliki droky a as vybodni apljv
tapnja ntkollk apolehUvych poJUlnJMtob 1
tilavnlch apoMnoati Dlouholetá slátaní
tomto obora MbezpanJ ládni vyttsenl obr]
lama sv4ř"a4bo Iapa)el-ll nab prot (
hlavto a n4 l—
Dříví
laťky llndel starobní pl
vlo do oboru stavebního I
rlálu patrici prodáme rij
nMlnldUkl vnlbnnluihnilnl
s uinihiue vám ix-ui?' DORkrtnoln-li nán
U-fiHt ZvIUiiii ixntoriio"! véiiuln an nli
návktm od ř-rnnrHkoh slIlHnul s jlnva
nlckcb spilk& ku-H obti utolHt po "~
union LamDcr co wioona JWm
-ujr piwioammio se o tomto naf
lMvé lovřWI My jaina Jodlnl vyraívt
kl'H iuf lama iboti vám k prblelnu'l( l
nido být vráiTiio pakli Jej neabliHlita i'
vím m Jaké Je prodávám a my laplai
vt'ky otra-y Unnik ilrn a rmloi1
kaldou adresu tdarma T&lHao— 1
lllfltlho rokft WImlíiVMlV kaJLIhl li t
rtoszsa are co ueiaba a v at