Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 31, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
6-n:
i
NÍK
XXIII ČÍSLO 29
OMAMA NtDRASKA VC SfffCDt 31 ftÍJNA 1834
OKROK
Mlátí Mlííl
ř(4ll Iktlr ťf !fř
Mim potáflivo rnlřoi UM
nebo tt4vk4Hm Ufil i # i
oootf ťoftlf II (Mtlfuht rit
tUfft imUihI If4 t ři
Wtj I W f- f pondělí nOol
h h uveH ( f4 m
tr jíl Jol r f tf4ki'l
J pofs Ittk4 Stýeh pMlHl Mt htl
fttr aiMMÍsnl rnlly Ji pře l in-inf i romoni
t fi il i ]" ni'iiiif nuot f)#utu
I il i I Ikr A IínihI iJMi'i1 tu l„!íl
dob Mtfefty
Ytmt poí4r kerfl í- tý
potldf hoJftivl rnfrn li If u Mať
lul l!-tit lř ( (Mo Ji h I 3'
roky tmikn! r-iiihl pi-dfd
ci mř r I i rhn4 lolt
-ka Wllfi4 ia4hftttl tak IlAJir
Jliti ibr4nlno Jft řoih p
kterou! podle mM tento poJ4f K U
míří Umtt tm akrů a k-Mr pt
meny valí ta otvorů ktldý i
nit h právem ta jl en sopkf pova
lován bfti by mohl Horníci ta
místnaní v dol- !i Vntfírt' llill
byli koncem týdne i r4r tahfi4ni
sirovými výpary )! do dolu pro
dírati počly a sáh j na tu také i
plameny do dolu e prodraly a ros
šířily takou rychlostí Je úplně
ničeho iachr4něno býti nrmohlo
i iíouwu preovita fj-i — nwjy ikhii rtnniin limlo o-
í0 "JVrliytek to neptr Urem na lolUk4ch ohvlnýcb ft
irl o Unn ve c f r 4 v S tvé olf)é odhaduji nu na miliony
Jan Majetfk "1'ullman Car fodmřiké Uae a Mawll
í"'0001?: poitovnt iPr4vy t Ho-
I ax AlaJnlni iLaí! I I I '
]' ' nolulu oinamujf lo přijel lam an
fiu u "wen F""""""" i" glickj jednatel S II Fleming aby
vyjednával a vládou o povoleni ně
jaké podpory a práv pro anglickou
apolecnoat ku pnlolanf podmoraké'
ho lana i kritického uceml do Ho
ig meaiecao w uo mu ap nolula Akdil aby vláda postoupi
i rKansaa reny VKJaienč l oko- la Anglii ostrov Neckar avSak
IV aobotu veůer navítlvono vláda nechce o tom ani alvíeti
iř v uenua anrintM rnsmetena i Mil tA vh r
položení lan4 k oontroví Ilawai
nkérau Ie6 nepochodil ani v tomto
Miuutr cahraničních cátelitontí
který na požadavky přífoupiti no-
chlřl je toho náhledu žo lano při
jde do Iíawajiika tak jak tak co
nejdříve aniž by musela vláda po
volovati peníze podpory a výpady
nějaké a že o té věci dlužno
vyjednávat! dříve s vládou Spoj
Státu
Pokrok Oklakomy
Uuvernér Oklahoroy Wm C
I ten ford podal Btátnfmu odboru ve
středu výroční avou íprávu s níž
vyjímáme o pokroku úterní onoho
správu následovní: Od 22 dubna
1869 je pokrok Oklahomy neuitá
lým a to vrdor tomu že kapitál i mé
dosud úplně ničeho pro svelebení
území onobo neučinili Dle zpráv
jednotlivých okreifl čítala Oklaho-
ý zločin pouhé národnostní rna 1 února roku letošního 212035
Spáchán biti měl Italové obvvatelft tak že nřftomnř npimi
í ' — — i — - j
Zaměstnáni byli na atavbí ka- nfi počet obyvatelstva na 250000
boblíže Glen Isl and a nanova- odhadován biti mflí Ma!tIr
— J — J ~ V - J
m nimi alrčanv též tam ía-riani nodlíhifcf nUa?nnt
isnymi neusiaie třenice ]2 k tos na 110947922 majetek želez-
vi i ti a
n rvačkám veaiy a naroa- nicnl na I350502 a majetek
í tato záiť byla také jedinkou Western Union telegrafní společ-
Íuou zamysieneno ziocinu nosu na V52020 liank nalézá se
W T?iln nnni un ni LU If l li I f 1
skladiště uzmul t něho devět pozornost ve správě guvernérově
litových patron elektrickou věnována je otázce připuitiní Okla-
it a puireuue uray a pomoci oomy uo svazau siaiu a uvaul 89
x ziociu provést! chtěl Když tu ze vzhledem k otázce té jest
fctlové usnuli položit Riley smýSlení rozdílné Kdežto jedna
y roa raznyen mistecn pod strana pr&ia by st neodkladné přij-
nespojil je dráty a baterií mutí Oklahomy do svazku státfl
tenou mei m ran 112 vno k pro- aosiavaciDi uxemi ina iannito k uma-
ní ďábelského svého plánu při- horně Přinoieno bude Uk abv nak
no kdyi nočním hlídačem celý ten kraj co jediný stál přijmutí
cu yt luui-iu piounr ujh uiuui vfuv!rinT priušvvas ne laiueni nou uniuricni vuuvu vjr-
yl Kdyi Italové o zamýilené k náhledu strany druhé an prý by I pnána odměna v obnosí 500 Ve-
-Il m % m t I ITl! l I 1 3 f t 1 #
%ane vraiae se uosveuen se uitunoma spojena indián skera policie indiánská maršálové
bídáka lynčovali — Itiley lerntory s4hy jedním s nejbobat- spolkoví a jiih příruČÍ Zflástní
il lítost že spozorován nebyl lích slita západně od Mississippi i policisté společností železničních a
ku posdéji okázala lexpressních ti všichni připraveni
ve zram domácí
HfMMltlM) f 'I M t f
#4 M rllmiM Jřfd'l
i Nt(l !'llmiof J h f) f h
lUlil ioátkm If ln h
fhm ý ř I i(r4ti t rk
ktr4I irni4ij # 4}
tr a o h(fnl rm ly ji jí I
lítdm OfkiJ ři l-tn t
far' A k t polník fMtva
fáionj tffdl ! r4mirná
dllnlkl otniípt rmht)l
nnt al ani lovm Mmin
t'iro I dílftďl prr!4t)
"'li při I Hiě miirfi4
y lili jikri krán4 lamsfiná
_ 4ta t ě a
v hu ni ] piyft oioy
ř-dnosti Kli al# np f li o
I n4j#mti4 vtlor nllnfm
nu i4ulu hiriit!rií 'M
prý jt imřtfi4i' 7) pr
ývaléhu prortilti a loj
dílnlkl l'hrn-fl Imftn4-
l malft Třljmy vykv
a vrábnl ♦ltohI Híoi
1 pat-nly i) dividendy
ky -JHH 73 d!4 ú(riinfn
J'7l Výloiiy tov4rnl ci
7! pMlll 11 čiitétn ti
ni He-ping Car Ásm:íatíon'
35225 dividendy na akciové
741 12880000 přvbtUk
ud4v4 se na H2042COC18
ni úřadníci společnosti byli
znovu svoleni předsedou je
rullman
CjkUa v Kan
Arkamias Cily Kn dolij v
zpr4vy o cyklonu jímž íenda
tgs městečko to as 8 mil s4p
rkansas řeky vzdálené i oko
V aobotu večer navítlvono
t V Genda Srrini rozmetena
nem mezi jinými budovami i
iki místnost jež nákladem
00 postavena byla a dvě osoby
ícími troskami poraněny V
ké osadě Salt City spfliobeny
načné íkody Odtnd až do
ld kdež dílo zhouby skon-
)yla cesta dravého živlu přes
mile íirokou a ěkoda na far-
ýcb budwvácb a úrodě bude
ěrnou Ve Winfield bylo
Vialých domkfl úplně rozmete-
Írtáhló skladiště Bodenovo té
plně zničeno a Southwest
ias kolej značně poškozena
vá Skoda přesahuje 100000
% národnostní záilě
pondělí v noci ušlo přes
ťilfl spících v společné ložni-
íew Rocbelle N Y vyhoze-
lamitem do povětří kterýžto
)4sj rtevf t##
kt-r41 tiiUt n pořoiumltil i4j
in dm ílsl"k f rn li Nklin srnf
ilťhl síifnl 1 rlh'ikt dny
olk'vf WiwiUoft t ř w
Omtht A ? iiii t rkfi n(lil
Nil lHr to ilfií V
oďiitiif)( iWlťi ř"'"lrilí f
til i ďl tliii4 milí inf
tyiM řnlly jl-ňé t% o(olřtl
Islby n jtnfih lriK4b #m4 a
MIkIiI u#mlli by fl }tfly
h'Khl b)t ku snljenl rtď itk t
OJ lidi )illtn tnlnUh hli#
I rý ok4'l tt'okojit lt)l' i
a schopní Í oM'h iMi-ímI v
lfik' by ain(hti ř4 a tjhl
d4t!i by jinds ttpokoji4jí(ho
itftf (n4ftí M(l jejíi b muli
by s ntivMt n-ikinf tul a tt-
olhli Jmi lidmi a t by tn4o
i n4Ud-k fst4 nehody lly
na dkoďj4 pfoli pUnotl
lls-lsfs ifitlla
V Ht 'íuI Minn třlwvin
byla v poiidfH sttr4 jedna bud-iva
na llfid n4rnťt( na mll j
jlrnl n4 skladiM l'abtoty pivo
vartiíf ké spolecnoati postaveno bjti
rnelo kdyi tu pijednou kolem a
3 hodiny se i řítila a v tronkáck
svých 0 tUlníká ttypala l'o od -stranění
lr-k shled4no Je viít lí
ni smrtelně poranřni byli
V)hn(h v froreril
V úterý k polednímu udál se v
St Louis v grocerii II W Damme
ovfi na Uiddlu a 9 ulici rudký vý
buch jímž c 14 budova úplně roz-
KRAJA
ťii l(m Vám v i(
Houth Onmhít
p A l V f
I 'o fiřrn tni ňj(
k4-h V A fi I4" ř
l lltoi fc' a fill f
X
í jms ř'ř!l řřmi jff J m ' n m
o Btook Commlftfíloí Co
!' # křj j f f 'f iAI
i by M
ti dob
UitíUf i ro !'# v jit-
jl"k k proji-ji ý t 1 i
I li rm
Monlh ()r„ 14 l ite- Slk ( o
Onirf 7 Mrlisnť" UM' So Omslu rli
k fs rlkm
l bft do lítpiM
metena a pěl osob tik nebezpečně
poraněno že někteří s nich ran4m
svým as podlehnou Cím výbuob
spfisoben byl jest dosud z4hadou
soudí se ale že spflsoben byl vzně
tím se plynu kterýž ve sklepě s
rour nejspíše ucházel
Co ZATinila prohlblce
Od té doby co v státu Vermont
prohibice zavedena stát ten v ho
spodářském i mravním ohledu
stále více klesá Počet obyvatel
stva v posledních deseti letech ne
vzrostl za to však rozmnožil se
počet přestupkA a zločinů Zatím
co ku příkladu ve dvou letech kon
čících letech 1884 [před zavedením
prohibice] pouze 328 osob posláno
do trestních ústavu odkázáno v po
sledních dvou letech ústavům těm
neméně než 808 osob Odstupují
cí cruvernér uznal za dobré zavéf ti
v posledních měsících svého úřado
vání zvláštní vyšetřování Zpráva
o něm ukazuje že počet zločinů a
přestupků podléhajících prohibič
nfrnu zákonu vzrostl ze 162 na 513
a počet přestupků jiných a rozum
nějšíoh zakonft ze 00 roku 1884 na
295 roku 1804
Hezké poměry v Indluu Terrltory
Do Washingtonu došla v pondělí
zpráva kterouž úřady spolkové žá
dány jsou o zakročení pioti bandi
tům kteří v Indián Territory stále
drzejšími se stávají tak Že před
nimi nikdo ani životem ani majet
kem jist není ana místní policie
úplně bezmocnou jest Jak smělý
mi lupičské bandy tyto jsou uká
zalo se nejlépe v úterý kdy banda
Bili Crooka poctila návštěvou svou
městečko Watowa kdež všechny
ocbhody o botové peníze vyloupe
ny Udtud odjela banda do 10 mil
vzdálené osady Tala kdež totéž se
opakovalo — - Zkrátka násilnosti
dostoupily již takového stupně ie
rozhodnuto použili veškerých mož
ných protředků k jich zamezení
" k #jilé akr
kolřm W milí
i vjprttf
0tr4t#l (tArtfm
V ("ohM Cal uílhen V pofrMU
j Iním f iftthem kW)l prrjitf
přet)k i pr&V protiat£n bjl
V okmrd tiern- ni i bl l4ký pokus
li) olfitMii teikerfrh (etfotartťU
tř}( Imiiiffu ! mmíi h4r btl
ji-l do k4iy N4lediem polití
iHn bylo il ffmwtiji h otr4en a
jeden I nirb bliej prvý defl Vldor
ornM i Ukařké oiratě podlehnul
(Ir 4ilky sbwřrlf
V ÍWith Nyaok N V znióena
byla v pondflí s rin re'iderce
rev U-m Taylcra ři černi čt)ří
dílky Jeho 11 v 7 a 5 roků staří v
plamemu li tabynuli a Jvě jiné oso
by těles popileny byly Kdyi ko
leni 4 hodiny ranní paní Tayloro
v4 dýmem probuieiia byla nalézal
se celý vnitřek domu v jedinkém
jil plameni tak že na savhr4něnl
dílek v jiné ložnici spících ani po
myšlení nebylo NejsUrší dvě
dítky zaehráoily se odvážným sko
kem z okna druhého poschodí
šfastnou náhodou neutrpěly pádem
žádného poranění
1'rntl spojení se a demokraty
Ve Wyandotte okresu Kansas
podána byla v úterý zajímavá Žá
dost o vydání soudního zákazu i
sice jedná se tu o zákaz proti popu
listickým vůdcům tak aby s demo
kra ty proti republikánům spojití se
nemohli Populisličtí vůdcové za
mýšleli se totii spojití s demokra
ty tak aby zvolení demokratických
a porážku republikánských čekanců
pro úřady okresní zajistili leč to
mnohým věrným populistům se ne
líbilo a proto o vydání soudního
zákazu pohádali O vydání zákazu
žádá se na tom základě an prý
konvenci populistické navrženi byli
kandidáti s tou výslovnou podmiň
kou že s demokraty Žádného spol
čování nebude an prý by to straně
pro budoucnost xnačně uškodilo
Unesli svědkyní
Před senátním vyšetřujícím vý
borem Lexow-ovým v New Yorku
spŮHobeno ve středu nemalé překva
pení prohlášením právního zástrpce
výboru Ooffa že jeden z nejhlav
nějších svědků — vlastně svědkyně
byla policií násilně unesena a sice
Že stalo se tak již po druhé GoíT
udal že jest to jistá Mátilda Her
mann kteráž svědčili měla proti vy
sokým úradníkům policejním Ž4
úplatky přijímali Když poprvé z
New Yorku odstraněna byla odve
zena byla do Kanady a odtud do
různých měst západních ho konečně
v Chicagu vypátrána a zatčena byla
Do New Yorku vezena byla v prů
vodu tajných policistů když však do
Jersey City přijela byli průvodčí
její v noci zatčeni na obžulobu z
únosu a tak znova příležitost k útě
ku dána ji býti měla Leč nepoda
řilo se to Když totiž ve středu
předběžné slyšení se zatčenými za-
Vfdeno karty se obrátily neboť
zatření policisté dokáxali že Her
mannovi před spravedlností se skrý
vá a proto dána soudem pod záruku
$3000 než úřadům new-yorskýra
bude moci býti vydána
KasrlsA w 4h4ll
K'-hef)4f o m' kolik !f Inlin vy
j "14411 a Vhfutiňl ftieii JJ-
mtlitfml demokratickými frakce
mi f New Vorki ďií!ftri bylo t
4tff ďdiolnulí J-holt -á rr
bftl n4 n hr4nénf konrtnl delt
K pro demokraty Jfrnl při doa
tídnt roiiitnoii ti foihofi4
por41ka hroiila Po poralě i4
stup A Tammtny llillu demokra
fíe slálnl k drfiiukf i okresní do
KlbiKi k"ii' ní dobo lnutí v tom
mylu lv 1'ammany lltllu pone-
lián i víiihhi tťkni i kongreanl al
na dva distrikty kterťl demokracii
okredií potoup ni
ťolltiaj lotrikael
Jil delší tlobu proslýchalo že
proti demokratickému kandid4ta
Kuvernérstvl v Kaua Dividu
Overrreyerovi brojí demokratičtí
politik4ři státní mašiny po 1 vůd
covstvím spolkového ren4tora Mar
tina a býv guvernéra Glicka
Nyní dochází s dobrého pramene
(r4va že Martin a Glick chystají
provolání k demokratům státu
Kansas v kterém je vyzývají aby
Ovcrmeyera zradili a podporovali
populistického guvernéra Lewell
inga a vůbeo celou populistickou
tyketu loto své jednání odůvod
ňují pak tím že jinak republiká
ni svítěziti by museli Martin a
Glick vyjednávali zcela veřejně s
populistickým ústředním výborem
a při tom jednalo se hlavně o
znovuzvolenl Martina pomocí po
pulistické legislatury To vše vy
volalo mezi poctivými demokraty
jakož i v kruzích republikánů o-
hromný poplach a soudí se že ná
sledkem intrik těchto většina repu
blikánského čekance tím větší
bude
DROBNÉ ZťRAYi
Výbuchem přírodního plynu
zničena byla ve středu v Marion
led fotografická dílna L Brother
se při černi 3 osoby značně pora
něny a za $5000 majetku zničeno
V Denver Colo rtgistrováno
jest k nastávající volbě celkem 61
400 osob Kdyby jen 70 procent
registrovaných skutečně k volbě se
dostavilo tu by počet odevzdaných
hlasů byl dvakráte tak velkým ja
ko v poslední volbě presidentské
kdy tam pouze 22975 hlasů ode
vzdáno bylo
V Indinnapolis Ind zahájen
v úterý sjezd delegátů 115000 děl-
nfkŮ různých odborů průmysl že
lezářský zastupujících Účelem
sjezdu jest prý docílení stálé jakési
ústřední organizace
Parní skůner Narawhal kterýž
řed 32 měsíci do krajin polárních
na lov velryb se vydal vrátil se v
pondělí do San Franciska Kapi
tán oznámil že v čase tom podařilo
se muístvu usmrtit celkem 39
velryb
Srážka osobního s nákladním
vlakem udála se v úterý veWalkcr
Tex na tratích Southern Pacifío
lráhy Oba parostroje vozy pro
zavazadla vůz poštovní a 3 vozy
nákladní byly roztříštěny dva zří
zenci usmrceni a 0 osob Poraněno
Srážka zaviněna byla nedbalostí te-telegraflsty
f '
T
r
l
♦
I
!í
l
n r
r
v
A "
l '
1
e
I '
f '
l
ť
l
ij
i
f" -
ř