Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 24, 1894, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M=siř :sMw-i &®&-®B#!#$g #atliWft ##?iiMaBjriw
POKUOK xAl'AIJfJ-4-
mřtkřfl# J( hihm
pMtAfrk phrdG
Ml
I v l f jf4Ui tiHlm irvan
KTOV1Í3 KNIHY
I rfosIJití f Mm f iitlItlftpHtf ťAkfU fk}U
m
O imt ert fmkK A Um
lUmAWitlm -h H4h f-4
roJaMi ! -tk jh H
ttft ffřf # jfí h JI 4W ftejr Im
li tt Jf4 K't mI Jn n I -mÍiM
ftrr4J# N'#mtř Mrotji lil
if a4o lt mi f f I-r f
j lf f m4 h !( lyU ]
lm friif ra hv4 m( vaik J b
fnM I ťt miro f ff (j tti''t'_
fc £1 lijrtiffti ipl i £ I si
llíffkvs íem I k ly vl!r-4 i
f jrř t ý fiiij I im#6l litr d#ri
křilřfc jrn "tk% " ftt klřfn -ftj-ři
ff"tí a man lit i k 14 i t-
toi4fíi nt iio!iji ir-tfc
řřiff Mptodtíi rl ř'k I ř
mr-obo aU J4-M d '(!i'frm"
Jiíh pjMil'il ik!ly Wf
t#Jíé
O l dobf J fri r(U J'fnairtl fis
0ř U demokratu ká atrim tfiWti sni
pfáftl ďmoi i e# I4ly relé řtýbfl
píovale v My Jiofii ii to tl m' i
tm admiriletre k vftlí ptroiiili
Vláda r1á—jtk to nyní n ťis
Vslandovl oi líilo— nlIi ji fii
kdy milou neb ta vyli lovt usku
tečňováni třch 1hnf cti "principu"
ta znamenala !nn I danýih alíbd
col zabíhalo v! ly daleku v ří-c hU
nemonžoati Aby porazili sebi-vé
domou a na fulov ýth zásadách )
člvajfcl vládu strany r publik4nké-
▼ym Jťtuokritú vis njr4líno
Viiiřjií co ly Mt4hlo''— Io fi tom
ne Uy poli-halí na to 2e truú
jedna n-movna a&taoe v numi r
publikknft tak aby nep!ňov4nl Ja
ných ulibS mohli na nfco uvalovati a
tím ne ornlouvati
Ki tu pojtJnoj roku 1H'J2— jak
se Hka — "motjka řpuhtila" a onomu
dibánu se utrhlo ucho Zrovna
kdyl toho nejvíce naslibovali srov
ca kdy! vymalovali národu pravé
nebe slastí kteréž by e mu otevřelo
tvolením dimokratickébo presidenti
trovna když i své nejarnělejší "refor
my" vytrunjfli — chopil je národ ra
slovo a vrhnuv jim celou vládni zod
povědnost na hrdlo zavázal je k
OBkutečnéní vřech třth slibovaných
zázraku
Nepozoroval každý prozíravec
jak za krátko na to jak hned po vy
bouření lidové radosti nad tím ví
tězstvím demokracie vSdci té zví
třzivžl kliky skoro zbedlt a jak íátn
zvolený president místo radostí sklí
čené prohlásil že té zvítčzivsí de-
k raci i pravá zkouška ohněm teprve
nastává? Když se rozprchl dým té
spálené kalafuny vftdci zmlkli a
sestrěivše blavy nevěděli sobě rady
Meli nebe na krku a neveden co s
iiím! Oni očekávali pouze patrona-
ži pouze presidentu™ a jednu suě-
movnu tak aby je druhá zbavovala
povinností muset uváděli ve skutek
lidudanó sliby a byli tudíž chyceni
ve avé vlastní pasti Oni dobře vě
děli že musí nesmírně poAkoditi
zájmy národa když počnou význam
vó platformy uváděti v praktický
život oni dobře věděli že tím uvrh
nou nešťastné zasleuenstvo v neko
nečnou bídu když počnou bourali
sloup naíf hospodářské republikány
xavedené soustavy: ale již nemohli
jinak nbrž museli v před za kaž
dou cenu Museli se tepoň tvářiti
dle toho jako by byli bývali o ne
adolné dobroto svých "zásad" až do
hlubin srdci přesvědčeni a jako by
měli i-ejlepří vůli víe slíbené ve
skutek uvést-— ale při tom se již
hned na počátku dobře uradili že v
provedení toho někde mmí se vy
akytnouti jakási nepřekonatelná
překážka
Ná ten demokratický fiiiron
ovsem neopije a také nám asi sotva
který g našich apoštola té církve
t Nftl i Jí #s4l ďmo kratinký
Jí Hru (rtťi ffíkrai'
lhfi4Jtt ífk' lfHtt ff ň tk
'' M j í
Jhh-t Ji" SáKí tti
v- fiiiU v 1(44 !!
) j i '! tlutftí (tk ay j til
řf-ifM li it v if f#fií tt t-
řti''t J ť%i ft r t4 $r4 jtlri
' fn f 4k h ! a 4 rit'
khl kh'rl "KšmttUi dlít
mu ttH HiM Klf ft kty
ť nulkm'" ''ÍW-fiáí lřl pro
f h% Iři řřřt l" I mt
' llsf1 JpoJ ř4t4 tl 4lll
r - vrt 1 1 aiilnlfl dtnkr
( m i f r irn ř!4tki kmdihlikitto
ff i V íjU t'lt#tjhdt mi ít
lil-! y bř liny cpiavdy jk l#-
i k'-4l Nimábati ovinu rnno
ho fn-ifí!irt prolog napínáni svatův
k"lir-9 I ř"li'řřllt poi IrM
k'bo { 4 kterou v avrn lílí na
komrdiarita Wi!"ria iialsf byly J
ri )tn lt%fiit( a pfttvářKoti
Tkoie i d4v4m yvt1rrt(
ohUdni velikího driruarata V
kfrtrpati dtnokraty v tvtikla a
r li byiKom slyírll itejakou příči
nu klirá bylo objevoval o
ppravntt a ntloiekej
('h)tra-tví demokratův ph tom
kalkulovalo a kalkuluj následovně
—ač musel nárd xa tu velkou ko
medii platili hrozné okut)i Kdyby
se provedla celní rt forma dle na!
plaiformy a roku na-Ul by
hrozny stav tak že bychom byli od
lidu smeteni zoufalou revo'ui:f kdjl
bychom sami dobrovolné nevzali
do zaječích" takhle ale když si to
necháme senátem zamesiti nepo
zbudou unie lži ktermil jme ná
rod obloudili své síly ani pro rok
196 otázka celní zůstane otázkou
nevyřízenou republiltáné budou
tvrditi své a my budeme moci činiti
dále to samé jako jme činili dříve
tak že nám aspoň v tom směru pro
volby roku 1894 a 1 89 4 sil balamu
tivých neubyde
Tento výklad jinak zcela nepo
chopitelných fakt toto vysvětlení
hádanky pro6 se dam zástnpcIW a
president dokuli a vlastním Bvým
senátem tak t tuha do křížku jest
okolnostmi zcela logicky odovodňo
ván Neboť pozorujme: demokra
tické to chytráctvo má tou cestou
pro nastávající volby tu ívláStní a
velepodivnou výhodu že mfiže stále
ještě útočili na republikánský Mo
Kinleyism— ač byl tento co zákon
již poražen a zrušen
Vse to bylo tudíž v souhrnu arci
velmi krišnou a dovtipnou komedii
leč k rozumu přicházející národ se
tím asi nechá sotva napálili po dru
hé když při první té produkci nabjl
tak drahých zkušeností!
Zkuste to nyní
Tíeimd ván lu nic Klátí )rtiA rdtlá vira to
dobrv milr-ll kabrl fiUBliim-nl nrb Ukoukollv
nemoc krfiií prunf neb plicaf Ur Klc(ť N w
ICucovrrf proti ouctiilliifn kalit nnitawiil
nim Jot zarun p ytnouti olevo an b (x
a' tm ril Trpící rhř jkO"i hlrtáyaji bo bytí
lim pravým lékem jeho ufívirim doeahuji íj
cliiénn aaplnélio poxilraveni kuxie lnhtr na
ikuotka na nali výloho a preavdt aaral
)uk dul tou vřrí lel Láhev na akoalko adarma
n (iibdman A O lékárníků v Omaae Vrlké
lahvt ca Wic afl 00 (a
Heverftv Olej sv Gottharda jea
nejlepřtt domácí mazání proti revma
tlamu
Véóný žid
Není díla kteréí by v roojanoplsec
tví tak poutalo všechny vrstvy čtenářfl
jako "Věčný žid" Jest to román
světoznámý který každý čte se zalí
bením Toto velké dílo čítající KM
stran jest nyní k dostání úplné za Je
diný dolar SeSit na ukázku posle se
ochotně zdarma každému kdo ofi
požádá pod adresou
Kniíiovna Am Omaha tftb
III f#ň4wd ijrávi tUi An
i#řftlřlkt VMftfiiliafk- U
} fláale IksNt thVflf jif M# fttifttM
ilmy Jai4l od t 4fds4 Mvy
Ui Vt„M jMfotlsM IMia
I říla i !#]! ftt fit lí Kry
mt ayitl tU Kutí tpiki
0 ttfintettfii irovl 4ilol t
)f'!omtUkýrK Itailth ťft(f ý l
Jm tf l lila i 9ltyfrh dfa
(h tbal MřfU ťař wá -ttt
dv r !' i: ikř' l"i na
f Mthalrní apfijunot rfťtlokrtf
-! lltf jiki m aal
kfl O (kal lktr dfsk4 nln'ri
Ukaři doailj f)aj Inotiti 'f
Irohrt Mtí dtff)f Mk'i ati x4a
hy tplatirs rtltni al i'-f '%
hurjín i M"ky nsital j nsv !
i a řiuinl J ani n ho lay thy
lvími íi ifnwl rařovl rfiUvil On
4m ftfjpřví myalil ! rar n4 břijjK
ti( ko'i f dur Ir Iv in aU aďji avé
m(nfii trjnil v t#n smyal 1 J lo
tnlrrko! U f in Vr U Ktavy
iioidy jh4 mohutni a lyr tak4
(brivakou iiiU V dfřlé i4bavl
rkn I"'? v linnfni pa)4c-i trotira]
km prvoioval jakýsi Wrbnský
krjkllř roiličné pírkvapnjíci kousky
a kartami K ly 1 ak"učil car při
stoupil ku stolku vial do ruky balí
!ek francouiakých karrt a řka:
'l'dIf jte to po rin tlovedetíli"
roztrhl celou hru karet ve dví jko
by je nožem přeřízl A v mohutném
těle carovi přebývá nižná citlivá
luft každému dojmu přístupná
Dávaje každému vieho nejlepíího
staraje se o tiárody sobě svěřené ja
ko pravý olec a odvráceje od víí
Kvropy hrozivé nebezječl víe'becné
války car musil zažiti některé dojmy
ež celou bytostí jeho otřásly Jíyly
to zejména zavraždění jeho šle
chetného otce cara Alexandra III
objevení tajné nibilislické tiskárny
ministerstvu námořnictva a úklad
na jeho i jeho rodiny život jenž mu
byl připraven na železnici v Horkách
ež duši carovu velmi zarmoutily
K tomu přidružila se nezhojitelná
nemoo mladšího syna carova veliké
bo knížete Jiří jenž jak známo
porouchal si hrudník když roka
1B91 konal se fvým stariím bratrem
carevičem následníkem cestu kolem
světa by iC spadl se stožáru a pádem
tím přivodil si souchotiny Veliké
mu knížeti Jiříkovi jde nyní na 23
rok V poslední době nalézal se v
Abbas-TumaBu oa Kavkaze Zprávy
o jeho stavu naplnily cara hlubokou
trudnomyslnosti Dvě nocí před
svým odjezdem do Bělověže car
proseděl ve avé ložnici ani oka
nezamhouřiv V jedné t těch nocí
o jedné hodině se zdvihl a šel na te
legrafní úřad v zimním paláci a
diktoval lel+gram velikému knížeti
Jiříkovi Dodiktovav prohlásil že
si počká na odpověď Úřad nik do
dal si odvahy a pravil íe bude to
trvatí trochu dlouho nežli odpověď
dojde Car odvětil: "Nio neákodí
počkám přece" A tak čekal pftl
druhé hodiny nežli odpovéď došla
liyla kormoutlivá Car se odebral
do svch komnat posadil ho do
křesla a hořce zaplakal Na to vy
skočil zalomil rukama a zvolal: "O
bože čím jsem se provinil že mne
tak tresce !"-— V liělověži a ve Bpa
le car stále projevoval přání aby
měl vedle sebe mladšího svého syna
Carová marně ho prosila aby se
přání tvého vzdal protože daleká
cesta do típaly mohla by býti Jiří
kovi osudnou Nicméni Jiřík při
byl k svým rodičům V prvé noci
co nemocný oteo a nemocný syn byli
pod jednou střechou car se
Íozdvihl a lfilka a rychle se odév
ráčel mnoha komnatami do ložnice
Jiříkovy I'o špičkách zatajuje dech
přistoupil k c bohému synovi a pozo
roval sdali spí Vrátil ae nejvýš
dojat a obličej jeho byl zryt vráska
mi bolesti Následkem noční náv
štěvy nemocného bylo nastuzení po
némž choroba carova ae zhoršila
(rkfVtiM )
ll lf Mf I j'lb' (
J ttM #!ta!% t%„ éf i'k
i-s4s# lí-W alfi
vi # i'ií f a i '-t i t
M vlian II W
í (
Kis#'nf ksih"s tišila spi
l"'1 ♦'"♦ VfMll f
Vfttlhk IhVWS Ixi Sfélfřib I sll
I Illní4l tfsi( tt
)'i n sU k t -eMsl !' tr
I iirk S!f! llifrH SialilJfika
— '
I ii ht il il t 1 14 r ik "'
1 r -l!r A )- JtUk úi t
ii4tir i (Al"f v k oW
€}! Ibirtitmil A Umk irMnii I
ťr V# ltn# VaíM
4 1'fxl Vftk'fm amřn-ff! Ki-t-a
te Ponaif i AMf ll'X'1'jks Ma?ř
1 1
5 Mal'fn'lk ki(noř#kf ! fř
IÍIM (it I llfíltf I l ina Dy
?# akviMln valM ÍV
6 Vlny V l ř-ti fta la Maní i !t
Kfítnh'rM tr ) ( roa itV t
kvain4 vsi! 7 V
7 a Ilaftnar Ilíw MaohiV
# Iitr1 (Vna7V v akln
aW ! tl
0 IVuiHrioBy Jn lo ra Kil
íllřl ťfna l'r v akvoatml vaíU
5 rento
10 líijtla v óVI Itiane Jar Vr Mi
tki ho ďVilř) (ns V kv(iln
VsiW 7c
II Milad Trui-kluhra v ih'ii Jeln4
nírb l Vstlava Vlíka (III sir) ťetta
v skvoatné vai6 7 V
12 1'oesie franriiiae CommV ťfeUJi)
Lsilislav Trasí llíliatri CrnaHV ve
kvoatmi vazM "V
13 Legenda z Krínu Drama v4 l-
napásl Julius Zeyer (t ir) ťens Sk-
vo kkvoaino vszlie BOc
II VaYlsr % Ml halovir I!U ft Hvato
nluka ("'echa Tkli vydiíní (M alri
Cena ilc ve skvostné vazbo Te
15 Minlalury Kriítké f rty od J Ar
beia (14 atri Ceoa 40c ve skvostní'
vazbi W)c
18 ZtiHtné vlny Verie Jana ei en
ky (trtslr) Cena 2c ve skv vsz Oc
17 Vyáelirsil Kruh eok-kvYh biísnl
Jul Zeyera (272 sir) Cena 00c ve kv
vszliě flooc
19 Maloměstské humoresky odFran-
tUka Hcritesa ďmř II Cena 30c
19'Conflteor Iliísné JS Mai lmra Ce
na 40c ve skvostná vazbo bOc
21 TJbuKin hnřv Ilotiatýrskákommlie
o a Jeiln Napsal Jul Aeycr (511 strj
Cena 25c ve sk vostné vazbo 60c
22 Básnické profljy francouzská Ftu-
dle mcnAÍ h vťtM Napsal Jaroslav Vrch
luky CJMstr) Cena 50c ve skvostní
vazbé 8"c
23 IetoroHtv Bldrka veriú Kliíkv
Krásnohorské Ve skvostné vazbo 75c
24 Po trnitých stezkách Obrázky
povídky y% novelly Nspsal Htroupe
žnický Část I Cena 30c ve skvostné
vazbo 75c
25 Květy polní Básně AuirKuir Mu
žíka Cena 85c vo skvostné 'vazbě 75c
on v iiiíui „u(ii „ ř i
Cechoil K Bvítlé Cena )c ve skv
vazbo 75c
27 Na tíroilné pftdá Obrázek z nsKcbo
krae VerSemvykr Fr H 1'riK'házka
Cena 20c ve skvostné vazbě 60c
28 Barevné střeny Noví nrosa Jaroši
Vrehlirkéfao Cena 3-"ic vo skvostné
vazbo 75c
20 l'ovdlky vcrSem od Karlu Lerera
Cena 20c vo skvostné vazbě (50c
30 Ukrajinské dumy Nsrmnl Edward
Jelínek 'Cena 20e vo skv vnzbo (M)c
(Pokračování)
CIUH i VOPIČZi
pledaaaa
ČESKÁ PIVOVARNICKÁ SPOlíu
Jediný to ryze český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a těJti
pp hostinským ve Spojených Státech ve velkém
PRAVÉ : ČÍESSKB : FI"VbI
-rruAnčxfc
z Mélio clmiplc a ueilcDSílio sladn
' - I
Kdo je pije jednou chce je piti
Laskavé objednávky své adresujte
oVvciíwvrKV eAkvvv€t do rS 0
ť i' h fH
f V V# I
tí ť 's I 14 1
4 t I h ioimf J 1 ir t t
íl iř H it:r
i f n4 # ní 1 1 l
(iř „j ( í„
„(řr
V I I 1 ! '( I ' ř V M If
" I ífi Mao' a fftf
í" '"!"' Nf i
! sl t fjí
_
r
' 1
Ml1 ?" ai'c i
i „
IH II
1 1-1-ff'i a-ť"ffiti I n ♦
tk !'p-1k TM ' 4 J
"t (UlSilfl Í lfk
"--t f f e ik ! ( té "_
f ni t i„ht i f ina i
( t lm Ht itr ta! i i
lt ! maslití afHř I' I -lia
"i truna n j-i n i n"ii a (riT a
( u
f
ii i _
it nítíi:i ti ! v i
kiti i r4 !' i k ťwiné vázl-" ti
ií Vt lili t #i
k i !
I Ill n ) l ta o 'TV
o 4Wvi
41 Z ť ťiii I k r 'i rfi' i
vfJkyul jrpfa (i J lrn
v# tkv-wliKÍ vU 7V
y f s
41 Z ltniifi !li Wrloan#
MkyJtil Zeyera í(d II ten 4
41 í'Dfy iMvídkr il I5íenv Ku
tli ké ( na l"' ve akvoitm vaMf i
47 HIití ki oVH Nskrrall Jan li'!
ben ( t na 4"e ve skvoiní vaíM h I
4- ( lillu Iln1v ixiif B((
Irda Ityrina 1'li lnjla llilka Krta J
burikl CenaSoiv !
49 IiiŽIrké obr íky fl Ad ('etn({
Cena iť vo skvostné sbA 75c '1
SO Povídky (labriely Vrimvé i
il)
sfrj r piHioiiiniiu nuiorrinou
Vli" ve skvimtiii! vabi' isk
61 Hmdl' liatí Veríe Ant h
kterakoho (ll iitr) Cena 35c
52 Janem a Hlinění Slovanské
% razných strn od Kdw Jelính
t
nu i 1 ena vtc ve SKvostno vi
HOc
R3Zlelitisu Maky TnsIeJul Zet
ra Hada III Cenu !I5c ve akvoi'
vszbf 75c £
51 Cnunerlo z ceat Nnpsal dr X)
Outb ftada I' Apanelsko Čásť řA
Cena 3c vo skvostné vazbo 75c tjt
65 Nová brené siřeny Črty ttl
vfdky (17H-!H!H Napsal JarosV]
Vrchlický (IWstrj Cena 40c ve sH
vazbéHOc y
58 Třetí kniha lyriky imI J S Maif)
ra Bádtiř Cena 35e ve akvostné Jk
75 centů IA
67 Konce Mvllvod litdunv Jeseni1
ďna 2lk' vn akvoHliii' viil' lUtr
V-'
psnlaB Vítkova Kunětická
wwtij ii v 11111 nm 1
Cení
ve skvostní! vazbfi bOc
59 Drobná orona Napsal Fr llí
tes Cena 50: ve fckv vazbo DOC
Karakter sepsal Dr Jos Durdík J? '
Kennilworth román od WaltoraSr
píel 1) Hanušova Ve 2 dílech $l(sí í
Kletba nevěry Román o SdíleiVť
Ferd Iteřice oiel Fr Fahoun Vi ÍA
dí ech 00c 'fi
Kniha iMlroílv hi IkhmI erovn 01 J if-
ia pí
obř
1
Jící v sobí1 vftecíiny nauky přírodní 4 "tf"
díly 1)111: Fysiko HKtronomíc a r '
mic Díl 2 : M ineralogie gcoKrado L
lo)fie botaniku fysloloic a zoologii v V
nisetnýml vyobrazeními Cena J
dílft pouze 1200
Kolem svéta Vjřlet po lodi HunbennT f
nci Anna jsrasseyova vo a oíiech OOi
Komedianti život Román M Jok
Přel Fr Hrábek Ve 3 dílech 00c
Komenského J A život od dra LI
nera 60c
X
OTTO KUB
(Mkla4alk
A"
které íest nciziraTBftí a nňiifin$í t tr&
— - -j~r-
stále a žádné jiné mu více uechutn i
"
li
i