Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 24, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
POKROK XÁí'AOlí-4
(lm Um Ml
In-s Hf littif f l- ř f
fln kf -)'♦ p I ffirrilnt
bntvroHo pr4Hki licíít s4!#
) J#i'4M'i fcfrp t }tftil'i(t
JtUI I Mlrlk" pí'
rHMjř !(! ](
fít#- mí rfi ! Fi tm jMIo
k "ninř I řsfuf srn I ť I )
iifikfi ifi i Ji I 1 1 tU yth
misi ffl hf - Mff'ftit
MIVmU kUkt Ifvtl
Tak kt pflkh l " ivMssfm
tjt! íii m jř o # (fVi
1l ! řUnjM Jťifb
t-4 1 "j1 n ' ij j řjtH "(
') I l !' 4 lit)
fcfiUmli "" í # -t # I ri f h rn we
li himi "fníři i" tj řiiifli
J4 if- lM jlf 6
ttmmtrMi- lf b k'Ult l otttl
14 IÍ4 f'""i ťlf Wvllio JmI
nvltm ! k
í ni 41 Iim Uf
Ve KMItď ij hit nttnt bvlt V
ttti pr4 r i nkřoř# I f tnkll
ov# k i tikfif imi tftM ii4UIjl
tfrn i rV I dlnlků nt d"bn
r(Bříi(i pr4 ib ?!' V hfko
likt Jiftfih tkfivtfiM h řtfirn-ři
Jbb hiU prý podobni p4- it
tent
UikM pr-tl U!mw
I Aťi-in I Ky l Uttř
trk k v '! i f rli krvavé r41
r t4Uhi v tioUrh M rtitfhl
Crek to v ('aritou Co # slávká
íl klM místa jpjith zaujmutí
SkélxV pfrptdilti byli slávká
H íUt-řttť k l)i do práce ubí
rali a 'fk uJ znárno b)l jich 7
v41né poraněno flCnot dor
vlastnící otnárniU po epácharíé
ri4itnifti tito 1 14-lfiílio te
nUivUfň i UJojrh )0ltnlnek
iU do prácti ii'pifiif j#ou jrr
to obavy ře] ihlífmi výtrínmil
mi
ťstárl il Hotaři d Mlfinřlj
Z Minneajioli oinamovino kon
cem niinulť-lio tj'ln Iv Mtomné
pracuje n pilné na obrkct-nl při-libovalc-ckho
iroulu 1'olákft a
JSlovákil Jo Miuncuoty a oí!lá ne
Ze při nejrai-riRÍHi vhcvítdI a iáial
ní části ulitu kolem C000 rodin
naitledkem hnuti toho urtateno
bude Frantiíek (írygla jednatel
dr&hy (ireat Northern jent v hnuti
tom hlavním činitelem (irygla
jet jedním ze zakladatelů 1'oUké
ho národního uvatku jehož před
sedou byl Bkoro po denet rokft a
doupřl v novém podniku nvéra tak
daleko ie jou již vykonány vře
cbiiy přípravy ku unaiení arů iftOO
rod5" v údolí Hed River Vitiina
nových tichto OHadníkft Žije v
Jersey City a ve Filadelfii Vedle
těchto Poláku bnde tam přeHÍdleno
3000 Slováku s koknařakých krajů
Pennuylvanie Lid ten nabyl pře
svědčení že donavadní zaměstnáni
mu nezaručuje ani výživu nadtož
pak nčjakou budoucnost a proto
odhodlal se k usazeni na vlastni
hroudě Výbor Slováků navštíví v
květnu příštího roku Minnesotu
aby ti prohlednul pozemky a smlou
vu uzavřel Kdežto mnozí nepo
chybně se usadí na železničních po
zemkách jiní použijí výhod zákona
o domovinách a zaberou veřejnou
půda
Pouze 1 obžalob
V Sioux City Iaf podáno bylo
v pátek proti J C Kellymu re
daktoru a vydavateli Dailv Tri
bude a výběrčímu dani severního
iowského distriktu celkem patnáct
obžalob pro vylákání peněz pod
falešnými záminkami V Žalobách
udává se že od roku 1P88 kdy
okresní tisk zadán mu byl oíidi
okres falešnými účty při nejnien
iím o 13000
Před soudem
Ve čtTftek postaveni ve Wash
intonu před trestní soud členové
cokernlho trustu llavemayer
Searlen kteří obviněni jsou že
před senátním výborem záležitosti
cukeroího trotu vyšetřujícím oa
kladené jim otázky odpovldati od
mítli Oba obžalovaní prohlásili
e být! nevinnými a odkázáni pod
záruko $5000 k dalšímu sonda
r Ktiit Cltm btnky v N#w
Vfk'l ttmpil řliříek !pil'l
i nih4mf mil !4hl n f
íffi ijij h nl IMii '')' k ll
ptk inirt fl nhi Mf4ti!( vy
(4til htthkm) po nm
tllil# 4ftnfi A(iai'ii ík tm
hfUfri dřnh1 ř4rt' vt 4liti
m Kf hj plemolffi I ofitifJ
Ndh"i(rb nlholik dni d '4
til ktfr bAki tfM4lfl4 d íy
p tit4 jmtira 'Ch l tr
řfitfi v nlflil vbřřilif tlf m i
fMftí pk ti Im'#H Uuk ÍI' M
ty plť n rl'4'l Kll n
Jlíijnf sltřikl ďpftfffi byl fit
Uiřfitn tH triirrťf refiltert I 14
hv kilin'H ktrtlovnet i f
tlr h rtn4riii fc j" lriU j#t ti
f# i tiffKfny tlft Jm nb Ifl
t r liti not4ftl ! Jln vfhrtl
I- jfl I tiAvll bÍllio
Hlf 4 étlě pltln
Hrpl4Nkf in o Ut Vah
ífiiofin t'jnfit kifip#m lý
dti ljlm4 ijf4 o Mfnl -(M6
plni' A Jinýrh fďílín v
Krp lili vyjlm4in# fiAU
dotril lkrm ixlhtlov4nt Jl
uřlt plenirn n 11 ISI own) ba
hfk spotNU tit U1M&MÍMKI
bulil ttk l M lild fIIUřl I I
(ikkii boi) g jiných přikou
pili V ArK'l rod pírtilen
ipatnou a ponte nepatrná £41
klitnt hodí se ku setnlttl Zato
úroda ovit JmI vlk výlefnou Ve
Francii urodilo se plenice vbf
nel dom4( 1 spotřeba oboiteti bude
V KumuDsku nemlli lak fpatnon
úrxlu jil po minulých pól rokft
úroda lila jt tel bořil nel loni
ječmfne a ova urodilo se pramálo
a skliten korný sova bude polo
viční V Némecku urodilo se pře
nice lil míné a mimo toho jest
jakkosti horši úroda temčat pak
bude slabou V Kakousku obnáší
skliteft as AO000000 buiift V
Itálii urodilo se veškeré obilí vý
borné za to ale korná nebude tam
téměř žádná
líslk Jdoe na edbt
Vládni naše tiskárna v niž nyní
veškery kolky tištěny Jsou nestačí
téměř tisknout a počet jich kterýž
po minulý týden každodenně rote-
sýláu byl sáhal do milionu Znač
ná částka objednávek učiněna jett
k úelfim politickým k rozesýlánl
provolání oběžníku "důvěrných"
listů a pod a největií objednávky
ohldu lom učiněny dosud z
New Yorku Brooklyna Philadel
phie Pittsburgu a Chicaga —
New yorská Tam many objednala
celý čtvrt milionu kolkovaných
obálek a adresou výkonného vý
boru
Nenařídil prý slivka
K V Debs předseda unie zří
zenců železničních mluvil v pátek
ve eekůzi americké federace prá
ce kteráž v New Yorku v Cooper's
Union odbývána byla a v řeči své
prohlásil že stávka jím ani vyvo
lána ani nařízena nebyla ad prý
on sám odpůrcem stávky jest ač
když jak v tomto případě to bylo
jednalo by se buď o stávka neb o
ponížení vždy přec raději pro
stávku by se rozhodnul
Nepovedlo se Jim to
U Gordon Tex oloupen byl v
pátek o 12:13 odpolední osobni
vlak dráhy Texas & Pacifio čtyřmi
lupiči avšak kořist jejich nebyla
takovou jakou očekávali neboť
místo as $300000 na něž namířeno
měli obnášela kořist jejich sotva
pouhých $5000 Železniční hlídač
as 3 míle od stanice na sekci bydlí
cí byl totiž od lupičů k dáni vý
stražného znamení přinucen a sotva
že vlak se zastavil přinutili lupiči
zřízence exprestního k otevření vo
zu načež ihned pozornost k poklad
nám obrácena Menší nich
snadno otevřena a nalézajících se
tam as $5000 uloupeno leč větŠI
pokladna vzdorovala všemožnému
úsilí lupičů tak ie tito a nepoříze
nou ustoupiti museli V pokladně
této nalézalo se téměř $300000 jel
posýlánjr byly Pacifio Coal Co do
Thurber kdež peněs těch k měsíční
tfl-UW dílnÍMM i M„ být)
fní!i - t'l'l t'o blit U fnott f
fiJ Mt InokrMnJJWi h V plsffil
ďli fV Iffif li ft-hnf tni Jndifi
l tkn% vyj 4!fit fibyli
f 4n t4nknt
Ve Mtřtk l láni pt iFilrte m
pfiilřfll frttlire d-' fítiti I VI
iriiťin Coirl II iiw O rVfntřft
itmet ltby hn "ik'i M Jh'iíl-i
IjřiftvAnl fřs'f Jik rnihile
jm Mfi4ilUl f vk rniďftí skoritl
ďi s'4!ff k4iriiif v lltnbi
(fm iMvA ItUfru rtvif n ý ftt fflfl
fifxlm t křvpřIill kffifc n'ífilft
Vist kvpídiif f fiml tM
#by fimřr-fiy p -k'i I i 4'n
pFM i' jirtl p řlfiff kUí
vlř"l-nA telilfli fnNtnl iiiftf
miliff kiffýl prý ttk byl npilf m
f tlbff tni fi#vř'l ro l f 4 a
frikti k vyttUní ťf #4lif 'i dtt
tril by byl I prVli div ttfoval —
N'j( řf tnjifml tMifie mtfíkt
ibff4fy j' nyfil podpí rit peli
ii ktfřofil ifivrfWr 14 14n )!
ay jj přrj vjonký ''il po
titil
Troll lU4f
MíMirltl přflytef íánl br'r
m4Mfri( f sjfuďi v HffMikftVM
přijtli v p4(k rf'dri kt-ful eo
nejřoibodfiíji iMn a výrbt lího
vin itlrtov4ny Jn a úplné itme
fr-nl jii h 1414 Z4rVf fi proM4
šfnn 1 14 In4 i politírkýrh stran
kl-r41 cdr4l4 sn pů'ibMii c n)
roíhodnf Jilm proii boiíncftm a vý
robě" lihovin vystoupili tirrnůle ♦!
fiřesbyteriánů hlasů ořek4vati —
Dostali dle toho prohibič4ci hezký
přírůstek i
Iillllitf
fny kiII (!
Iftos poprvé budou su moci že
ny v Coloradu túčsstniti volby vše
obecné a budou moci hlasu svého
odevzdali právě 'ak pro všechny
čekance jako to pouze tnuli dosud
právo měli A dle všech známek
bude účastenství Žen ve volbě veli
ce čelné a obě hlavní strany repu
blikánská i popul intická činí si
proto nároky že právě hlasy žen k
vítězství jim dopomobou Jelikož
pak republikáné převládají ve mě
stech a populislé hlavně na venko
vě soudí se i většina hlasů žen
ských pro stranu republikánskou
vržena bude
Jiee líre běžet
Tammanistický navrženeo v N
Yorku pro úřad mayora Strauss
oznámil v pátek volebnímu výboru
že nominace se vzdává a sice uči
nil tak na tom základě an nechtěl
nalézati se na jednom a tomtéž
lístku s obojživelníky za jakéhož
Ililla čekance guvernérství prohlá
sil Ilill totiž aby zvolení spíše
si zKjistil přivolil k tomu aby
jméno jeho dáno bylo i na lístek
na němž společní čekanci republi
kánští i státní demokracie umístě
ni jsou čímž dle náhledu Strausso-
va pravým zásadám demokratickým
nevěrným se stal — Na místo jeho
navržen od Tammanistů bývalý ma
jor llugh J íírant
O stanovisku Clevelanda
Chicagská "Svornost" přináší ná
sledovul zprávu o postavení presi
denta Clevelanda vzhledem k
nvnějším poměrům politickým: —
President Cleveland jest v politice
ojedinělý neb nehlásí se k němu v
celé zemi nikdo upřímně a vřele
V jeho vlastním státu jmenovala
KICIJT vwituujuti neumal- i jyg
nějším nepřítelem Na východě '
nemají jej ani dost málo rádi pro Guvernér McKialey na vyzvá
jeho náhledy o clu a na západě i louisianských republikánů na
jihu nenávidějl jej pro jeho náhle-! vštívil koncem týdne New Orleans
dy na úkor volného stříbra Se J roboto promluvil ku sbro
všecb ttian vyčítá se mu skvrna máždění nejméně 13000 osob čí
že přeje trustu cukernfmu a trustu tajícímu
kořalečnímu a že neodvážil se zá-1 V Su Paul Minn popraveni
pověď položití ia zákony ve pro- byli v pátek po & hodině ranní
spěch těchto monopolů když je Chas Krnish a Otto Monigkeit
senát přijal Svým schvalováním kteří 2 května při pokusu o oloupe
daně t důchodů učinil Í protivní- ní hostince L Kohlmana sklepníka
ky ve větších a bohatých městech Lindholfa zastřelili Krnish byl
a tvým neústupným požadováním teprvé 10 ' a soudruh jeho sotva 21
volného dovozu rudy a ubil zne- rok starý
jpUíelil ! hHf (M4M UU
f tIUjf f'# lff"fíl fit M !''
Tk f4 tit I protivníky I4
Ul hik f Je f)"'lin'lý fMÍ p
lilíky
( M ( rtt4f I
Z flnftoUbt d-ill k"it nn tf dne
doHiři Iřtneiikt lpf4 h p'ý
vyhi't krilovny (illfiktuni
1'trker Wie tmtn vf4li i
H'Mri fi ojitih(řn (4ťilh
tJfnfilkt llřKslitmt Ie pfř ltf
Vfpwkrcitř fetobiř nt Ihvtji li
thostjf # !p(-jsf)4 Hí4'y r-lt ft"
iilf4lhl K4pic4řť ft "íViiflii
ři-kl 1'arker U ds'l o4
njiliíní M almir4lt Wtkfi I
hUit "I 'ilt UI ' Tfto#pr4vy
ttiiHhhf Jsoti po rMfrt #'fřnv t
ftlflf l Ii4ldk í# tirpí4lf!l
mni řytltstf a toup#iiel ttjnřjil
Vl4ly mile ktllým tliim mvi
v y pikfiotilí řiotrp#( hm kfklov
níným fi4tjf břt a purilif
aby mohli f:f tl řeolfi iipř-
ilifffi a v llonolnlti myslí í
kr4lovna m4 it Um úlelnn iitip
tt v Kvrop Ktpil4n Uar l byi
hostem rod i by Jfjíl rsidr-m-e
insd( pr4ě řs(sfnI kf4bvfiy
a sm4l poviti le kr4lovnt Jt
IlUnoti Tíl f prý nejlrpilmti
idrtvl a čeká totilhn£ lit omii
Iffl v který opH ntsUmpl na
svůj ifftn Na osiřovř nrvl si nio
o Itlobé ha odškodné proti
Hi4lůrn nt $2j000oo z% ztrátu
trůnu Ward má it to 1 stoir
penti kf4lovniny učiní co nejilííve
pokus dosadili kr4lovri' rp-t na
trůn a soudí 1 přísli revoluce
tieodbude se bet krf prolítl
i) nou si: zťitiíY
V Tauipa Fla zastavila kon-
s t ět I I I
cem týdne as iuuo uouinitarn
práci
V New Yorku zemřel v nedř-
li Jos Dorsttt ISeedle bývalý gu
vernér státu New Jereyf ochrnu
tím srdce
VPetroit Alichigan zničeno
bylo v ncdfli z rána skladiště
American Paper Co a Skoda $r0
000 tlm spůsobena
V New Yorku zatčeno bylo v
sobotu osm bývalých policistů kte
ří před senátním výborem z vydírá
ní usvědčeni byli
Adjutant generál ltuggles od
poroučí ve své výroční zprávě
aby armáda naše při nejmenším na
30000 mužů rozmnožena byla
g V Upper Marlborougb Md
lynčován byl v neděli k rinu čer
noch Williams kterýž o znásilněni
as OOleté babičky se pokusil
V Terrytown N Y odhalen
byl v pátek pomník 70 vojínů ro
dáků to tamních kteří se byli vál
ky za neodvislostzúčastnili
Předčasným výbuchem dyna
mitového náboje při proražovánl
odvodňovacího kanálu v Jolic-t
III usmrceni byli v neděli tři děl
nici okamžitě a tři smrtelně pora
něni Americký "papež" legát Sa
tolli postoupí dle zpráv z Uína
minulého týdne došlých v hodno
stech církevních opětně o stupí
nek výše a sice bude prý jmeno
ván kardinálem
Ve schůzi bostonské Central
Labor Unie přijata byla resoluce
proti 'vojsku spolkovému i milici
' f a„
Inli4 kn'f V4 ♦
'J Vrriťrr nnimt
r
prli
Hf sflf llřfOHIfl I t '
Jbt M ff?'l Jjn h Y I
( SihířK li b i hf lil I k j-
á in llf 1I m I NI (bl b I
IVtlifli tUI hMlk4 p
# v pk #kn i'1'i Jlw
%i ht htr-M p' lf'ffl " I t
e ll nirf i Vt
t lir pfi rifpoi -r vt"f
sk'iOiffbljr'1f jil
k!Hl'll vltk 4 fl dli I ti I
t! Ftt k I" d i firmriif # I
Vrfl bili ffl i"l V -Mfí J"i M
lr##fti M fffijb fnří" b j t
iu i%
V I li i ntVhi byli }
Mii Tifivi as ii i t ii r
fit rbllblM 4l í'
IhJjx-kt fi I i t Conwty W {
! I ll lili p l bii llfř i
li oM vrkxfé fnks lyvtí'
Jrlt tfhol h tltlfprfiy V f'
tvfli plk4ly jimil ypí"
nt $ ''"i imi kdo by ilfffi
liv i itki"f 1 usmrtil
I ! nu (!
K mim tur Amtti
Vlihiil wp'fii l' # iiihIimii nnít
ÍIJ"
til 1 1 lni 1 t( itiniil Z
oIm rnl ! V Isfcuff
h klt iliwiiil ) ilfn'lii Jcilnsii ifyh
sly iim kst(" i' kii r Im krntnf
i J limli li iirin' ill fi 1
i n" 1 1 oIm mil ! v lahnv]
slet
Iiip
fH J limli li- iiit
HKANSA
If1nll Jn
I1USOIS
nl4m4 J Ro I OIHaarlIK Jati H?"
Chlrstfo V t ( til U'-mÍ"
Olsn ('rlxii KtlwsnlFlIls CHra Wh f -'
IOWA JÍV
Hriiriin rr i s
iir iisjia sioi iiub i ii
1 -2
o? s r
v 4ft
1U1 ( Hf ie Vofil k 0 I
rrtnln
XtKSAS If
ClWorn M Wasll Munii-s B W
Cubs 1 i Sblm-k ltn i kť Fl-f
Wllsoa Jsa 1
MAHTIAKD
!llUmon 3 IU-llk tlTBIm
MICIIIOAH I
Ix lrrlt Em V Mbrský 831 Anf
UIMXEHOTA I í
aun '
BloomlBK 1'rslrl
ciitnid r Uni
(lIIO"
II- ldll rn
jm rrc l
Ji A T
HaUsliltison
Jickoii i
ionUii I'
MHidkj1I Jo Htrnkt 60 íj
Hontxorosrjr F I '
N-w ťrigu F 8 Viuk s B %
OWfttOODS 1 II '
81 ťsol Jms Klniik m W'f
Hllfor Lk F IÁT
Wiwly F Vili V
Wlnoon Ml Hir-e ti 1
Wtverl Mills Fr-d Bko i
MIHHOUKI i-
Xiius Rity Jsa Mrtln-k 9413 II - Y
St J-b F ZniuO 13IÍ So f"íy í
HIIauU BmboU 1HM
s Kr TMik I3U1 U- J '
NKBIIAHKA i ť
Abls V i VMtl OdU A I '
Armstrong Tum Bilnk Ord Joh
lUrDtonFr Uorský ÍMhMvIlln ( t'
Boi HuttVic IU k!Pliuil rV V
llmlosrd 1 i Hmri Prmas A titil)'
Bráno Ed Tsislj K ly"
Clsrkson - Ant Odvárks Prsti lV fj
( rst Fr K-díH Bufuns V Hk 7?
í)vld OltyM J Uaaft Ilsd CloudJnn V i
XhAwt Fnuik Hrb Hl PulFr P
Dunlip V CMádk HolmIerř 8 f ' -
FtUr Cbu Amrb HrUJ V II V f
Hrwll Jam- Kvu VerdlKrt JKH £ f
HmulKldtF A Wltl Wulioo í Lrt
IluwoodJuk Vltamvis Wclnn Jos jfV
MlIllKsn Via Šliuíík Wllh-r i K i
Miiwi Bluff Fr Hlne Wymors Job í "
Nlmb rg J JMsroík!
NKW VOBE
Bobsrois Jim
Hsw York V Prdkt SW Kw I
KOKTU DAKOTA £
U(1írwood TAm 1
OHIO
Clsvi-lndJos SmlW roh Pslrli-snd HsrrJV
OKLAIIOMA
Kkok Fslls Jhu 1
UIIIDDl tur rnit niii jív a'n-„
Vkn iWu
PESX8VLVASIA
Pbllsd-lpbls Ial A riwlnil 1734 Aldí '
HOCTH DAKOTA jL '
ttsrvlllo T f jj
Trndsll ViVí í
YnkLnn Vrxt VIF 111
l UCS MV ť
WiiODSookst
TEXAS
Ouldw-11 J J Jlolllk FlstnlsA Koll
Prslis Js t-1
WlHCOMHIN
Ki-iiDsnvuiH m v k
Kswqb" 1 R Biř? '
L Orts Jlnd B A
Msnltownc Jos Xo'
Mllvaaks Ván Cbftdlaa StM 1 f """
HawMMls Jito li
PrsJrtv da Cbli-a Tm '
tueln 4 '
Tl-
J A Vwt
l
I-
"1S