Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 24, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
PADU
vteen f tnw eoet tirfirt e rMN
t
NÍK XXIII ČÍSLO 28
OMAHA NEBWASKA VE STŘEDU 24 ftílNA 1894
r-v ? rt 11 i m
rtttfi r 1 1 ! tmu M tt
ove zpRAvr domácí
I
I lMtl 'MK Lili
tflHrn vjÍHf efoi liiíi
Je iikřil- f) ' bjlt t 14 lf ti
nf rhern !VJ'i kJH ♦ Hř
er $l'li i j ff !i d lt
Hňft í ]i po (Uf dob kr4lll
Jtl tatenl f bn Ji h
)4 4ťloviti
Setá ttmMě ftmtttntmtk
ntkr ťb4 T Kelly kle
ř H klií rnh ý '"f tli %řrn4 lt
tm'tr} ft 4 ttfiifťfiii
í opětní přípravy k fwitrf tfpr
lim JhftWýin ř' li#m mf
1t lihnul ! i VI
píit jMt„kř4t ri kapitol 3% I
JÍ1 rnftidvě výUdy přejní
to Uk dl-ko n i druhé po
#te mm raii noi u roi ri'if v tilJ O
_ - t - !! f _ I
Cký Un lva o po tak z! nebude
tfiinfeb Í4th t4ln or-nniio-
iiy Json Jil fijnl Jednotlivé od II-
této nové armády a talent zahá-
10 bude íjnrJ po sattájcnf zaedá-
tákonodárstva
(tjrf Mtljr uhořel}
louston Ten nvitfiti lil v
ý t r4n požárem kterýž č'yry
'Ml V lidské it oběť ni vvládal
ir vypuknul po 2 hodině ranní
blelo San Jacinto na Fratiklin
Jacinto ulit-i a podporován ja
dkým větrem rozšířil se rúhy i
ounednl budovu nemocnici v
ttífi a fnI uhaSen byl njen le
rk dvonpatrovi budova dřevř-ná
yFpatrov& novA budova cihelná
elem lehly ale i dví jeptiSky
v nemocni v i amenech a ívnu
jedna pak jeptiSka lak ílřnn5
átera že Kotva au pří životř ta-
ivina bude Mimo toho roíSf-
ne požár i Hmřrem druhým a
Sena tu celá řada budov obchod
lak že Skoda požárem Hpnuo
k na víoo jak pfil milionu dola
pdhadována jnt 1'ojižtení ob-
Uniku pH předvolbách
ří renublikánxkvch iiředvnl
I ' '
k jž ve mředu odpoledne v St
'{f u odbývány byly yřiňlo v 17
A JI L ♦ -
ie ku rvačce při au až 1 no2Q
váno a k potlačení kteréž
50 policitu povoláno býlí mu-
Iívačka ntrhla ne nánledkem
ujvbi přívrženci a oapurol
A vzniklé a kteráž íabránÉnl
Ibvánf několika iřívržťncftm
- 1 r a a
1
řinitace tó ra úíel mfti mela
et výtržiiíkft bylo natřeno
1
A cane noré uchíI-hU I
N utavbě novího železniř nf hn
stu v Louisville Ky kterýž již
oq při Htavbe ho zřítil při
l značné dělníka immrwnn
o se ve středu oictnž neSléntí
zřítilo ne IcSení uod itvrtfm
Joukera při čemž tří dělníci
líce a jeden nmrtelnó Dorančn
" m
WmJÍ i
rivxpreHHní úřadovna v The Dal
K Ore oloupena byla v pondělí
ána o 114000 Peníze tyto při
ženy byly ve tviáStně pokladně t
Ttínd o 11 hodině večerní
ipto jich mř o bvti k vínlatA
a aeinun v tamních naklá-
i-h zaměBtnaných Jednatel
iítáhnul pokladnu do úřadovny
pel na lůžko ho odebral když pak
!lna do úřadovny He vrátil nalez
1 pokladnu vypáčenou a peníze
) na pytlík 11 tlOOO v drobnějších
jťbrných peněích byly ty Um
ilA loupež zahalena jnt v ronSko
Nmntví netoč po lupičích není
jlnenfií atopy
řiutik4 nl# nMofiu
řjniU j'V4ík#fi Iffn iprAvt
♦ -Mfi fttlom njn 14
m#iío (4H rok tolilht t pořof
r4n( thnl tf ml fní'm roku
b#Wh ( Í f npljrfilh líl
mtttih ř'k Uť-ihlhi a lt VAil
o#M rt4 l'ifik4to M ipráty
bjl M'-í s t fot ii4I t mM
t4H f ř'f l(oíftím f tom uplf
lH
V 1 out
Vf f
!
V f é H ťf
ltlt lTWi
HxJI a i-líIin f
p'M!til h dflí mlír(rlt obn4M
♦ m7'I70JI přolí l01JJi7 I
iinl období roku miftuMLo Vit-
o obn4il v tírhlw mícf(h roku
ltoíiího l01)Vítl7l proti #J23t
'U n7il v tiitli oblobf roka minu
lého
Optvuinl étll XiMiil
Námořní odbor přijel k loma n4
bUdu a říii¥dční !e by útí U
ky MiÍMÍppi opevněno mílo býtl
právě lak jako přífv nw yorký
a an friMk I tí řeky tě
New Orleann jent prý dopowod nej-
NUlittlm níim iKidem v obraně po
břežní neboř poskytována jel tam
nepříteli příležitonl do vnitra země
vniknouti zemi dva díly rozdělí
ti a vnitrozeraní obchod ohromili
Proto bude kongre pož4dán aby k
provedení náežitého opevnění po
třebné peníze povolil
Kolik poroleno kB-rrem
Poklaílním olborem uveřejněn v
úterý výkaz položek jež v prvém a
druhem zaxedání 53 kongreno po
voleny byly a aouoet jednotlivých
položek obnáSí čistou lumičku
♦ 492230685 Na jednotlivé od
bory z obnoHU toho povoleny zumy
n&nledovní: Odboru hOHpodářskó
mu !3223G23 odboru válečnému
$23502884 diplomatické a konau
lární službě $1563018 distriktu
Columbia $5545078 na opevuění
$2427001 odboru indiáoskému
$10050805 zákonodárnému vý
konému soudnímu odboru $21305
583 na vojenskou akademií $400
535 námořnímu odboru $25327
120 na pense $151581570 požtov
nfmu odboru $87230590 na úpra-
v ren a pnsiavu vu043uno na
služné úřadníkft $34253775 na
krytí schodku $11811004 a na
rftzné vydání $577050
Tři ze sedmi dopadeni
Do Wanhingtonu doíla ve středu
k večeru zprávu že tři -e sedmi
lupičft jež expressní vlak u Quan-
tico Va minulého týdne o obnos
téměř $200000 oloupili byli dopa
deni a že naděje jest že i ostatní
členové bandy té záhy za mřížemi
se octnou Prvé zatčení provede
no bylo v Cumberland Md kdež
kolem 1 hodiny ranní policistou
jeden muž na nádraží IJ & M
dráhy podezřele si počínající
spozorován Muž ten měl sebou
dva kufříky a pokouiel se doBtati
se nepozorovaně do některého 1
vyjíždějících vlaku a když k němu
poucisia primům se cniei dal so
na útěk byl víak záhy dopaden a
zatčen V jednom % kufříku nale
zena zabalena v punčochách částka
$1553 a sice $923 bylo v papírech
$030 bylo pak ve stříbře mimo to
ho nalezeno v kufříkách několik
hodinek značný počet zástavních
lístku a rfizné cenné věci Nejcen-
nčjfifm ale nálezem pro policii byl
zápasník v něm! podrobně zapsá
no bylo kterak celá kořist mezi
jednotlivé členy bandy rozdělena
yla Téhož dne zatčeni t Cherry
Kun dva jiní na něž popis lupičů
so hodil peníze však u nich žádné — Má se za to že paní llariganová
nalezeny nebyly 'Sílel náuledknm nnnstllěhn řH
%$4ěhmf sk Isf4n(
VhiňKj Cftrt II " Oti
fjU v iřff ' #ř j)í4rn kr#
pf-litf j4hof f"!il nik l mf
tk' mn itfdk#m fiby( a dl
Ihr jM diMí krpřfilitl bt l
rt4lďif U itnfiH Jf IM
by byl lm nt'#ři fit
bt tm in4ilfiífil Mloiky pí M
Iťyďtta a lxJ# f Iyft!ř#v4
"í il inl vlfirtf m do'if j
Jlt4 Uhol dn 't k4irti t4tní
ďprafna bfil ě Arriř řiomohl
jJ v la na r4 lrI(ď(aU a t4k
mu-l pře v itt1m vliml
ponordi4n bfti Jlik'iJ )in"l k
v7'M tťj f#jnffn laji-m-tv
Im Iv piku na lyno4nl til
nlka Hěíalii biti- po(l4rt kit
lřlrií řinl mltnl iriína na
líiit vidoř tomu al prvý úťik na
♦ íiní jil po 6 hodin uíiitřn
Z4top kt-řjl vězení obUlmol %
do Vftilř dostati tm hleděl
rontl vuúihledě a několik úluku
ra dveře odraženo milicif anil by
Jdiná r4na vypilena byla Kdyl
vlak davu přední dvěře vypářiti
podařilo a velitel jiného prostřed
ku k rozehn4n( jho neviděl naří
dil střelili do lidu nol také učině
no a to se zhoubným výsledkem
Hylyř tři osoby okamžitě umrcny
a osm jich těžce poraněno To
bylo ale přilitím oleje do ohně
neboř prolitá krev volala o pomstu
a kde kdo byl hrnul se k věznici
aby černocha kterýž nepřímou
příčinou krveprolití byl pověsili
pomohl A nejen 1 města ale c
okolí počti lidé hrnouti se k vězo
nf Uk že záhy dav na mnoho set
hlav vzrostl Zároveň požádán
mayorem guvernér o výpomoc
vypravení milice t Cincinnati Co
lumbus Cbillicotha a t jiných míst
okamžitě nařízeno
Ještě itáykojí
Pláňcáři zaměstnaní v továrnách
new-yorských o jichž zasUvenl
práce před týdnem zprávu jsme
přinesli nalézají se dosud na stáv
ce a nejií naděje že by táž záhy
skončena byla neboť jak dělníci
tak i zaměstnavatelé jsou totiž pev
ně odhodláni ani v nejmenSím ne
povoliti Zaměstnavatelé odoývali
v pondělí schůzi v níž veškery po
žadavky stávkám zavrženy a usne
seno že žádný 1 továrníku bez
svolení osUtních nejen že na pod
minky stávkářS přistoupiti ale vfl
beo s nimi ani vyjednávati ne
smí — Dosud vrátilo se ze 14000
stávkujících pouze as 3000 do prá
ce a to v továrnách jež k trustu ne
patří a jichž majitelé na podmínky
délníkft přistoupli
Knraré dílo luplěe
V Alameda Cal vloupal se no
známý dosud lupič v úterý z rána
do příbytku rcv F P Wolfa byl
však manželkou téhož spozorován
Lupič patrně na všecko připraven
zasadil jí ránu sekyrou do hlavy a
podobně učinil 1 Wolfovi kterýž
výkřikem nanželky probuzen byl a
lupiči na odpor se postavil V na-
sUlém zápasu bylo oběma manže
lum několik těžkých ba smrtelným
ran zasazeno Uk že o zachování
Wolfa při životě silrěse pochybu-
je Liupio prchl amz by byl co
uloupil
Čin iílené matky
V Elizabeth N J pominula so
v pondělí paní J Harriganová ná
hle s rozumem a v návalu šílenství
obydlí své zapálila načež se svými
třemi dítkami do stodoly se uzam
kla a podobně tuto zapálila Když
sousedé k požáru přikvapili nalé
zala se stodola již v jedinkém pla
meni a na zachránění nešťastnice a
jejich dítek nebylo ani pomyšlení
KRi 4
f 1
Iff 4 lim- " f4mt tm jH
r0
Bouth O
I
i
Mil A f H tf]t flw
Tito íiffn mí ftfjUpAl r l#
hk U Vtt 14 I4m Ittmttj hj t
lk lO IHH
So „II Omi iIm I hr Mork (V
l'íi Oíllrp: II? Kirhaiiř Itldí ho OhmIm Mi-h
mjilřiií o tru In j h iitnttr fimn
ni h v hit bl mini"! jt jí in
)tllětrnj alrslÁl
V Ne Y'fki eltven'1 vlř" i
Veěer v Inoi fyteum irlmu ti 4
flií ffdri lvri'toí tiv(i4n
lfkho nUnr Kdwardt !hk I
jel m4Iem telicw ernutnl bylo by
ikoněilo I7ínn b)l ťtil Í4
bělek ý Kkus vyhodili m(lnot v
nf 1 slavnot olbýv4iu d povětří a
neb J li chrabrostí pfíťmnelio polí
ťíty byl by se pokus zajítě byl
zdařil Kily] lotil lllake m iipr
elřel své milriiú řečí byl vstoupil
do místnosti ur} shrbený a ošu
měle oděný mul starodávným
zeleně potaženým deštníkem v ru
ce a užívaje veškery opatrnosti
protlačil so až k samotné téměř
platformě a po chvilkovém váháni
usednul do kouU v poblíží samot
ného jeviště po rějaké chvíli vsak
nepozorovaně so vytratil deštník
však na mfstě tom zanechal V
několika okamžicích vyšlehnul z
deštníku plamen kdosi vykřiknul
"hoři" a v okamžiku panoval v
místnosti zmatek nevyslovitelný
neboť každý snažil se aby co nej
dříve ze dveří byl Jedinkým
kterýž duchapřítomnosti nepozbyl
byl policista Lillie kterýž k místu
tomu se vrhnul a zápalku uhasil
načež teprvé ]lake-ovi pořádek
zjednati se podařilo A tu shledá
no že deštník byl pouhou zástěr
kou výtečně sestrojené nitroglyce
rinové bomby kteráž střed deštní
ku tvořila a kteráž v několika ještě
okamžicích vybuchla by bývala —
Má se za to žo atentát připraven
byl feuiany kteří se smířlivou po
litikou nynějších poslanců irských
smířiti se nemohou a toho náhledu
jsou že jedině pomocí násilí samo
správy Irska docíliti se dá
Štědrý dárce
Kiditel university pennsylvanskó
ve Philadelphii oznámil v pondělí
správnímu výboru žo od neznámé-
4 "i 1 w
no příznivce university obdržel pro
ustav dar v obnosu $"0000 —
Učol k němuž peněz těchto upo
třebeno býtí má oznámen bude
teprvé ve schůzi důvěrníků univer
sity
Ve prospěch harmonie
Senátor Chas S Faulkner před
soda demokratického konfesního
výboru v New Yorku vydal v úte
rý provolání k demokracii po celém
státu v němž vyzývá k zapomenutí
veškerých osobních a místních
třenio a k svornému podporování
nvržencŮ demokratických V pro
Vtianí svém klade hlavní váhu na
to aby demokratům v příštím kon-
gresu naleziu vctsina zachová' a
byla A aby toho docíleno bylo
musí demokracie nt'w-yorská zvoli
li při nejmensím tolik poslanců
kjtfk v nynějším kongresu jich má
a nestane-li se tak tu prý snadno
demokraté nadvládu v zákonodár
stvu národním ztratiti mohou A
nejen žo měla by porážka demokra
cie new-yorské zhoubného vlivu v
tom ohledu ale ona měla ly i
zhoubného vlivu na demokracii ve
státech ostatních neboť tím celá
strana by zmálomyslněla a porážka
na celé čáře byla by snadnou
# řli li t n J((i-'hřff
Livo títock Commiíífiioii Co
tn ím křJn j ¥f Ptt ftkt
4 rijpMl-btif f jl( rlti'ft v jil
I-'
r4 ď!j(rk k proj nJUII
K lyby Jn4 ob }rtdi!t4 kon
Jttft jfivlU ti by Ne York
bit prop f demofcraU
olevl t( itťilt Iflof !t i 11 j#t
l fiťVritft ( r 4 1 1 dvou pancft
hU by ! v 1 hlte New
Vork'1 řj' ibltk4růrri k l)by volba
preeídniu sněmovně připidnonti
měl A proto nemělo by prý byli
dertiokriu kterýl by ve prospěch
dtnokrlirký:b i'fkat'ů nehlaoval
a tiepraeoval
imoím ritivr
V Príneetor Ky lynčován r
pondělí v noci černoch (iriffey
kterýž a před 4 týdny v Christian
County bělošku jednu znásilnil
V New Meiico vytěženo za
uplynulý rok 015454 tun uhlí což
jest méně o 21002 než vytěženo
bylo loni (lelkem jest v území 21
uhlodolů a zaměstnáváno jest v
nich 1472 horníků
Meri cestujícími ra parníku
Fredrich Wilhelm kterýž s Nea
pole v pondělí do přístavu new
yorského připlul objeven byl pří
pad onemocnění neštovicemi ná
sledkem čehož všichni — celkem
109 — očkováni a do karantény na
]Ioffman's Island na 14 dnů po
slání Nejlepšfmi střelci z celé armá
dy spolkové uznáni po skončení
výroční střelby nejlepších střeloft
jednotlivých odborů seržant II
Wilson od 17 a seržant Powell od
14 pluku pěchoty Prvnějsí zí
skal 59" a druhý 558 ze 000 mož
ných bodfl
Demokratům teče všude voda
do bot a proto používají všemož
ných lží aby vyhlídky republikánů
na vítězství pokazili Nejnovčjší
takovou volební lží jest že repu
blikánské kongresnl výbory rozši
řují letáky A P A organizace z
čehož dovozují že republikáné té
hož smýšlení co knownothingHká
organizace Uto jest Že tvrzení
ono jest lživým patrným jest již z
toho že ve většině konvencí repu
blikánských přijaty resoluco jimiž
zásady a snahy A P A odsuzová
ny jsou
Vzdor pilnému pátrání policie
i Pinkertonovců nepodařilo se do
(iui naleznouti ani té nejmenší sto
py kteráž by k vypátrání lupičů
jež expressní vlak u Aquia Creeku
Va téměř o $200000 oloupili
vedla Má se za to že lupiči ko
fisť svou někde zakopali an jeat
nemožným aby s takon spoustou
peněz uprchli aniž by spozorován i
byli
V Mekutumne Hill Cal po
raněni byli v pondělí děsným spů-
sobem mladíci Geo a Jas Lipps
10 a 17 roků staří Mladíci na
lezli totiž schránku dynamitových
zápalek jež ncšť-istnou náhodou od
jiskry z cigarety již jeden z nich
kouřil so vzňaly a vybuchly a dě
sně oka hochy zmrzačily Oba
přišli o zrak a ruco jim tou měrou
roztrhány žo odejmuty jira býtí
musely
[::
¥ :
ť
í
r
f
I
ti
ř
t
t -
t
I:
1
ř
t
f
1 1
í :
n
i
r
1 I
1