Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 17, 1894, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    á A i m ň I
lil (! ROSTOU
I#J-níÍÍ )i„ kif jý ií#n 4y
]'' f ř k iifftli 4tk Ut
l #í í1I irňli'rm ( ih mt
!'# řM lra řfc tn 1 f#i J-b ♦ #4 I
l ij iřh f-t f t 'ři
f ÍVf l'í ř ffcjř fj?f JmM4
HÍobt okf 'ffi tím ittS
nttt-a ki( ib# ďMri Office: 222 v De tyfo
j#f j M fř-nt l f #'r t il ft§
lrf# (l-fM l-i4f U pi (#-1 ri't m
frf k4 ifmiř#p# l'ft#?ťf
ftřb fii y lil 44 Iffftí
Mjua mni ptf im iby auifli l?Mfl% 56 J jíl 21 li IL tí M ífTJ
AíWfíUlý' f přu ř(Hf Mil lř4-
mm #ft4!fi frwn tt 4 flirty Iitdí #f 4 díf k 4 Ifc -I
l ' r r — '
Kňiřf# mima w-fř f f f5f ti !# Htftí M MU #ri U
OH 4 Ha
ř tm
♦Jlr ft-fjftiH Jam jftkt
!i wf'H !# b' íiífi fáw k#B## ?írf A4Í fiin
ti 1 aaliíÁ al(ÍAnl ! iL jl li i t i i e
l4( I fFt flIfM (
f k fh' im řf í t jtm m
i i
i
3
0ínrřl A jkl b fit ft#f
jiřt ďU fi4'n' l An#fi
i tlřfi {rrt řnííHn i ajn i 4
1 [mínřlilí 1 ftírřil fhfiOtf
tiřM k {i-ti fifni aí
f í$ttj b luM l! MrA
ví I atoho-lt jíítl'oti 1?
i IM kal já i ř 10
lUtib lít p nt tH j InM&m
VS a liaM 0t l#
imrriaf pili pMjíiívoíi
líít nhtiflé iini'ilriti lit in'-
i bhtat?f A ojjutiliřii třeba
a holýma rukama A rť) I
1 VÍ tnají iiKrínu ilťtrtfiff atl m
4viJ cd ná id u trn irivnu
1
iJenm bratrům ýff v tljti
okřoeili Jmno v§ půdu lívot
Íileh
ém
ieb prácfih povolání zábav á li
Jodiiřt k podílMaí lift
jMopístíé vUvt Národní
'r v nanesení švem ve sjezdu
i-jIb jí-bo Hjtou vtHoifolkr
yiotlivci a imjiIou mhotové f-j
iifjn jtfiiřžitP nýbrž i
J mi j)řcmiUk ly canloucn
r Velikého klamán( Nejen !
Mvky mÍHlo rnnonf Ke a tzrfi
j ubývoly nýbrž ocikávané (10-
i a připí-oí spolky tit-poítkj tly
f konáno v ohledu tomto bjlo
ýbradně jen nebraní níco n&
Mírných dit a to ne j řiMpřním
Q nýbrž několika jednotlivci
ioIé jaro ujali ne Vřci níkteřl
4jK' t licag5tíkdež v ohledu tomto
f 'ala až do tó doby největAl nna
Knmt ku podniku tornu a docí-
iíidio že zvolen upolečný výbor
V-' IijTcí e ze záHtupcfl volkořádu
V S„ Tídrcvifnó Jednoty a
VI ÍV:ft katolických
jlior tento m& pracovali mlečnč
_ Krozumeni veKpolnem a uveřej-
)
""iiiio jíl před čauem provolám
i n'IH rozvrhl plán práue hvó
( myílénkou m& býti zobrazení
ili českého vyutřhovalce od
- Niýcb poSátkft kdy unadil h na
tý DH') PraIWH' ai d° té doby
JpHÍibnuv blahobytu zařizuje mi
i dle vzoru amerického Vý
Xrl 'obsahovali míla by náuledující
'h: Emigraoft hopodářatví
" ipú a pr&ce íkoUtvi spolky
pÍHemnictvi umí-ní divadlo a
v Zh památky obSanskó války
v Amerití ÚrnyHlern
Vi'u iťHtf pokytne-li ten pftl mi
if0'' v Americe potřebných
1 I' ' proHtředkň mizerných přt
' í deHet tisíc zříditi n výstavišti
on po pfinobu americká renj
sítin americkou totiž budovy
rtHvkA drfták a Htenovou chatrfi
["►'liouae) a konečně kontelík
11 y tyto budovy obahovati
vjavKy přiměřena a posuyto-
braz pokroku jaký jsme v této
fnili
04
1 na ooecenffivj iini-iu uii'xi
~JJi li úrayol tento proveden
?} no králka a iiž neibližií tvdnv
V rozhodnout! zdaii ne v(tavr
1 Jíníme aneb zdali bratři naíi v '
T81
: I
i
tfíHl tíl íJlbďfí kfrfl h' (Ktf
Jlf#i4t tni (ti '?! ílř ## by řl
)ř'lifI MIrM t pl
l')fti Í jfri jll iiiřikt f' m l
K!'du k ntř' ti( l#řt v ]#
d l lim ptitftUU f fl ftt bl krt
tlík i kr'Í4f# k ťoli ké pittrá
ktříž v:frny bi t kotl
n4í'řl tf pokrok tlrknf r( T-
bk ldy t%iMnf {#t# ) kitoiít
í (p-JiKlbílB ji{ Nirid(ipifiOiJ
Vý!tn olmíbm a Km tlí( bylo by
l ly nbn íMtatrib b frfrhft am
rírkýi b lli ří a} Mtii) ooIxív!í )
I je imi n poli řArodnfm pfiobf
k lyl by mřli inMaii prii Ino na
vftií'i mlto kt-r pro arurrkké
ťi ďy rlijrtá pr4fa výtavnf Jeni
proto ncjvjMÍ ča Jentlí ivobodo
rnji(i eat li lu £fko amerického
ehc lu 15 léto ujftí aby přiložila
ruku klllu ht-zodkUdné Vytfváme
proto jeílf jednou víťclmy ojxdky
vobodomyniné' i líecbny jndnotliv
cp aby beo lkldriř za(lali pHupť v
ky nu tujemulkt Národopioné ýta
ty pana Jttn Spéváka 314 V 18ih
pt C'hioijí III jikcl i aby ubírali
přiměřené k výftlavž předměty a pří'
('vky(
Noiá ÍpmIíií OMada
Čtenářové imSi íetli dojinta návrh
p Heinze na vyhledáni mínta pro
založeni nové čenké onfidy Má-li
e úitiynl ten iiHkuteíuiti jent zapo
Irebl aby Me přikročilo k dílu k ii
nu Hkulku Nechť ledy ti kdož by
cd hodlali k oadé připojit i přihlá!
ne neodklídne aby ce vidělo zdali
He co má neb mftíe jodniknouti
Každý mfižti přihlášku zaUli k I' -kroku
Západu a jeho jméno bude
uveřejtjřno Nechť ne hláí jen ti
kdož hodlají onady m HÚčaMtniti a
jnou pohotové když by k tomu do
šlo dolar neb dra na výloby zvole
ních k tomu cíli vvHlanca k vyhle
dání mÍHta připřti Nehledáli ho
takových aHpoft 50 neb 100 bylo by
ovíem zbyteóno to podnikati neb o
umyhlu tom pali a jiné mm mÍHta
ujlmati Až posud pnbláttili se
J V Heinz Denver Colo
P Tria Alleghany City Pa
K Slcchl Hrainard Neb
Joh Novotný Mantador N Dak
Ant Vejvoda Alleghany Cy I'a
John Polannký Davenport la
HurkIpn'K Arnlra Salvě
NqIIhjII mr na tvfitl uro uoftan'nr ottU
uliiy Qlulilliijř íd)f jřrinliy llfasjf atvrdl
rutu omnotM-nlny kiiHnkwn vccky ryrmonlny
kuinl ADlllě )éft lloa tilu iipIio m iinvenmim
ládné prnl#i Jiní i im 0ilnoa atKikoJeao)
nrodrj v rh lékarná-h q Quodmun Co
ItkárnikA itmw
Mkdy newllntu
My tarnDjm nJ
aur i flktiick
la rylM rTmatltm
namiwl arilot litlndka
t lsdvln ríseky
ihibtijtcl nomoc antri
bon pohlaví
D( ptat al o ofonlk a áoVéůtnl
l'ATTtHON k 1'ATTXaHON
H Tltmfl Edmund Wta
"Síla a záslafla Pokyny mlařfiin"
("Sílo ami KmiUigt wilh llinlt te Dairymm"}
profM Juhnna
a Jii- Ml nrrifra
Totu jeal najlaptt
dílo dmuit ryitnná o
tnito pr'dmJti katd
mlékiif a dolytKr by j
dan výtlak mil mitl
Zduraa nnlim katnloKata
"Ohio" flaak Ba áalad
plol a plány na !}
81LTKB Mra 0O Šatem Ohio (UTOkla
iaWa
lr'řt p'" ďta
ilé fl attttt4 ptk twMutni j mh k íto tltfhlHm
ty llti# vMJf
mi pitřtiJ iřM ftl l-yli
bo P4llluk d b4 j
' " 'í I! o
Mf bvibom iik láiali
Al 14 jb ralot4 I4j f b-id c-
nol lati má dt kur4í bii-
iioad aby o opkoir K libyt
mtiy iiouati t raaoair riciiio a
m'krlim nebjl tak Ui iiUko
ji vily ifi a ai poaa-i jat iyi
1
bra mohl aotta tM třemi tMnv
ixroino zrudb-at Iv4řt nhhn
obíhodu a pruwyaťi povalovali ta
rumřiee zdraví nýbrí byl by bnej
tídřl žw jeat lo přimak povatávajb í
boreřky jaká obyčejné zlé neítovi
anebo jiné takové -lotr před-
eháívá!
Jeat v lom ! Pnatřovatí nřlakou
námku potřiujkf kdyl importéři
ie hotoví pro velká obchody co za
i „i„í ni „
dílné zavírá a vú delnictvo propou-
Sil? Mřže to iaaný rozum novažo
vtí r LManak bnid&řkíbo „Ira
ví kdvl a idaaM a zřtzeneí íiřtáren
lomácfeh frflrnvlovvch závodu ífna
'
lem ronouítf co zatím imnortéři ie
přibírají? My díme a aice a nej-
rozhodnéiíí určitoHlí že to nMaou
žádné známky pocátkáv lepří doby
ale na onak známkv tocátkĎv vřlSi-
ho ňnadku a vélSí vfieobeené bdi v !
Mail li imnortéři mnoho iráce tak
že e radují podobá ne lo jásotu lé
kařft lékárníkft iDohrobníkft kdvž
1imolKhodv tie zvelebiiíf PH ta-
' 'i
kovó radoMti obyčejnnS jiní jsou ve
víru pláče a zármutku !
Neslyšel nic tento naS cedarru
pidtiký prorok že v jeho vlastním
Blátě a to nice v pouhém jednom
mlfllečku Clinton bylo právé pro
puňtřoo z práce 1000 dřlníkft — je
likož ho importérům prken a dříví z
ffnfiudv ttutirkrl 9V£iíAti 19 Micttfual
„„„v
jeítéotom ničeho že veŘkeHovéaři
této Zemo musí borem Iiádem pro
„
iIiam ufA nc'nnli v Hama ulHa n
MBTU RVU ftULCltaUTnilfl DÍKU ft
baku řezníkům protože nemohou je
chovali pH konkurenci vlny auslral
ská? Neslyšel o tom dosaváda ni
čeho že je ala a sta tisíců různého
řemetilníctva propouSténo s práce
an se sem jejich výrobky nyní budou
moci laciněji dovážeti než oni by je
mohli při nutném požadavku svém
výrobní? Kdyby Slovan Americký
ntirrnti tvmii níiamii avA tntllra
zúmyslně nezavíral byl by lo již
aavno musei pozorován lan zeoy si
li 1 t 1 _ 1
prk sotva kdy byl dovolil podobné
fnleSné proroctví !
„
Zde v Chicaga i po uzákonéní
luciviiiiejova ci sanuii uutiu a vy-
ít! 1 _i_ _-i:j:t Jíl 1 j 1
robé perleťových knofllíků jislý nás
krajan Josef Divifi Provozoval to
"_t :x„„
irobkv skoro vvhrndně sem do
' ' ' I
po vydání onoho zákona tento avňj
odbyt ztratil an sem jeho knoflíky
iiřes clo nemohly býti déle koňku
renčně zasílány — sebral zvé stroje
a provázen 22 délníky majícími ro-
_
diny tak že počet hlav celé tó vý-
pravv 100 obnášel zaioiU 81 dílnu
v téj# b r4# t4 t
j „ ( hrli (( bti
mj ## i ři HřřÍHi ť r
fl44 y íf it I kM i af ifl
U-Mkpl tKry Mí „by
tvoj aur' řMnri4t v Cb44-b
afi JA Ta afalfl
Ubílili Wl lolil I4rn %mjm úH
H-7
mí ly ti ttUin i l#j#
dU I4p# j-nbodí
ř b la ilt provoíotal dii# v
i '" T'""rt
M"" J'1 'u'ř '
I I l_ 1 U f _ i J t - It i i
ri nmj oovu riaf
n7 J" rrovn a lim a lam
Utm zlepií na vzdor nalim ?l pro
ntBm a l valortm r la klré ra
mlat o hranního tan "přfjrno
ťnH
bové bychom artl méli
n"' m "j"1'
kooaek prflmyalové řinnoa"! a Ame
rikJř f Cth l lofo-
itřlí U1l rbom M lí'n "i1"'6
-I-"'"-" pro lomiuo nan
v cebe pojímajícímu národu 1 Neb
ro uíi"U nt0 Cjh Hn uiíini
t Jýh drobných výrolcuv
iémi fcllni tt!e Matnice ře-
'"'"""cycn ruaou ne vynienuje ne
1 - - - 1 -! - I 1 1 _ I - - I
I1I ItL 1J
uirceoucn"10 eeaaycn fou zoe
™J '"7 piaty jejicň
I ' _ ři _ i
ín"VH "Je pncnaai-iy v ouenr i
f'ally í(le rodinJř nájemní? Ne
P°íivsU ™"Wnaké potraviny a
1'"
l-t!í _ ! 1 1
"'J"a mJeiKU VJ' noanriy
Nyní pH nastalé zméné budou zde
°l'ťl "noy wnoio krajnna j
Divsp' aIe Pení:e é ne odlud
™lULnno" P° ""oumku na ramto
i _ 1 _ 1
poiviucagu v tom Dude zaleželi
rozdil co uéinku cla demokratického
oproti oném cla republikánHkého !
Mohou naíi křiklounové demo
kraličtí popříli že ne -od vlivem
neblahé vlády jejich strany proud
vyHtřhovalectva přímo obrátil? Dři-
vó e valil od Evropy k nám nyní
8e valí od náa k Evropř dříve ne
nltK_„A A_„-#iu„„ r
J 3 f "
1 1 J
Ulukfarmé což vae lze otva na-
I ' -
'II P
svan uuuryui ovocem "reiormy iiy
litujem že nemáme dosti místa by
chom veledůležitou véo mohli avé
mu krajanstvu jak náleží objasnili
protožtí vidíme jak nesmírné by to
ho bylo třeba Náš lid který se ja
zykem anglickým v tom obleiu
nemůže ponaučili jost zde opravdu
co občan pouhým otrokem cizí hlou
posti % nebo mého sobectví Ta
vec mu není dostatečně vykládána
LJkoI „ vvdřžue velkJou řafll
_ - - - -
zbytečných nebo do konce i ékod
ných tiskopisů Kdyby torr u bylo
j'nak k(1y°y tyto poíiticko-hospo
dařskó otázky a záhady mohl
LHmOHtalfl5 e(Í0V(li bvi v Hotv
_
preva?ne v lauore ochrano celní
nepřátelském ZkuSi nost náa oviSem
co ceiek ponaun — a t)uie to škola
nesmíme araiift
It„it 141 ál _ l i ř„
Uépoehrfzejíd od zkaženo krve a zkaže-
ného žaludku užívejte Dra FctorRi
Hoboko První lithev viía pfcvvédrf
10 iest řrovn ton !k kttríif Pifo-
"f ámHil P0"""
místních jednatelů anebo přímo 11 majb
j0 i)ra rctor Fabmeyo 113-m Ho
lioyno Avo„ Chicago lil I
m i EFiTAHMCE f CM1ZEL
t i iřaa
- tWiy Miv t Mar4
llřHa tinlneir ff
}w a4#4 Mi-l KMAWítf f-ti-ťt 4
"Z' lZVuuTl i íi
" fUIlH HA t% tff
n í :í " i !-
Oaaafca S-t
E Iloloícler
ČESKY LÉKAŘ
l #rnr raka I a lUwari J M
I ' '
i gjiu NEHIi
tolrloiiii i 41
pitt fe aaiMttt 4 10 4 It fla% M -♦
ijři a 4 J —a íf
Obydlí íUlti M9 Otiter ultca
Třleřofi v obrdlí 1T1
zahlnl boule reuuiatlvmua dnu
pd Jmní 11 žftjcr brlpítí na pruou
a r z4dcfb aticbé liiindrif datřely
z4nety a vícehny boletl revnia
tlr ke a neuralgií ká Jet t Bfj
lejí mazání (enaí clfi
Xa prodej ve YŠi rh líkámáfh
Kdo chco
t5plnř ryliVKI rermatlsmna
boleafl v zadech utrnuIoHC a utuh
losf údů ncfhf nulíní ne SereroTým
Olejem nr ííottbarda a užívá
PILVER MOON
tivl VO 1211
hodinách Ne
íkoin 1 iintf
B Ni!jl-íl Hk v
trhu pro fcoriftké nehoť jt to bylinný
lók vyrálifní rvlkiti vra niMtrHvidiilrmat
CENA ti 00 — M&iU-m vám JoJ zmnIiH pořtou
aneb ho koupíte v l'-lí Ainň
Norton Homcdy Co
S(tlhk3m) ( hhiuiro III
Prostřwluk KÍarň chttw nm dMI
wTjnxo-w
í]fVTijprTrTVfl tviOTrTl
pro mi jimi tornou %uhy
VMrMinártáVHtrfifkám kdrtllm MiMnalf
rfmtiuby uimkoji dii ijí™i foiit dZř
I neJh-Pfcm prothdkom proti pr(ij
áSe ihvičkr_~5 tdhki
koliku
mu
Proč trpěli
Zlatou žílou?
Tato tnimt Jnat tam
íeoa VVLÉČm kUrý
kollv případ ibdi lily
aneb prnicc u Trit(
Miiran tlaiea doavídía
nl o TRVALÉM TrLÉ
ČENÍ y 10 nb 90 dnech
od abťanft kaHt a před
nich Iťikařt Jeat to
nový lák a naivin býtl
by mi] kaidým moiam
ieiion a dickrm trtf
olm nevyalnitmýml
boh atni Ji alaU lila
pdaobl
NAVOĎ k ponllrání
na kriidtS krabičce
Nejk'jt ala řokni
U VanjQ líkárnlkn
aby lék Uiu pro Via ob
jednal PUU ra
NOIITON BEMEDT OO
Obleiigo V S A
txrmi 11 1 1
'V
MahjolutalyOírft
UlCtBITeDWlíy
ORTOS RCMSOY COS
imcaoou i a
i'
K 4MtAa( ttrk Wkiraíkl
Jtřbřřtnjla
dkhtl
1 11111111 MrCWniKUIIl SpOlKU
Úlctni (obchodní) knihy jako
Udgert Journals denni bnhy a
„
nnt 0i 7f nahoru u Pokroku
západu
JÍL
n 1
JláKU
itrwitTillitAiiiiil
la