Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 17, 1894, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
i
i
' 1
k
'A
I t
4
-1
ví
i
-j
3
t 'f
VELKÉ OTEVŠ
IB
OP
(1
III7 1oiiuIiim
I JU h!ky Oblaky ff r # I !- — Iítk# fb'#ký línmí!
V'tr J tlí íef ifnhi — Kl-btky — ldÍHfi — řpoIsf pr4dťi
„ 1'Uk t4 IrtííMi — NjtMf iib — Njoiíí eny
MrNatitíiu fi i rátali nutfit íí# 7lntm
J IJamboncor nu inu (
KllIiliíiCi1"1)''1'3":!"1
M f AVtttel I' rof ( l'o
vjífWi HIIM Iwl
bftof ta #
f 4 4 !' f it ltil '%
t% '♦ kM"M ♦
I t J l I 1(1 ! !
CHCEME
in lat -
t ( jrmono
tt tieU
V " K M
K il)éii Hic U MlfinJi!l Iminlh
Mtic H ' ilrí k f-r 1ni ii
W !-' 4 MhuíMii ii (ju k in ol-no
tinM )lrM (itirfi řf m nilm
k'lniit fcH et Hnilo m"l nilnni
li Fi luflo hnul Jtk )o Mra ié-
řa a Icmi nitit lrnil ' Hil
nátint iit k na n jr rté#m ní
tltirn na Hiraif
Tifi' I o pt n - aiirMUjto Wku korrM
[mi ii-ť-fír I na tfa-liau r Mmri- li
H II AVímmI CroitiiCK ť
fitv nopíl' i otuff w
U at II ttmraii'v ! Hniťlinf
Slflnlno Wtoinsa "ťi
Im hoillikůlil
M II AVímmI 1'rmlui'oťo
jjKíila Wall M S# írk k
btaraal lm UuH4i$ lla"aflia
7m ") m ívd kiupt" IWt
ZatrAm " avi aml6
" ť tuilk
(Plít oiřllt:ky) civil K TITrfm
Cecilové !
Jedete li do Mtaré vlasti r-iMe noltě
zapamatovali že centujlcl a jich
kufry hned jo přiat&nf parolodí do
pravuI te yo železnici bczjtlatnř
až do rař-ta Hremen ChceU-li
ob5 apořiti zbytečných vytlánf
nenvfřujte io přistáni íodé nikomu
tickety a kufry nýbrž posečkejte a
tlrn až dojedete do mt-ata Břemen a
!ak teprve odevzdejte bvó tickety a
tufry jediná české lirm5 :
Kareš & Stotzký
V ÍIUKSIEN
29 Dalmhofstrassc 29
bysto ne výrai kufry bezpeční do
domova dopraveni byli momi " (10
Herbář $150
(Mim puma ungHckfí
NiNtel kuřích ok 10c— Mojí "Vedou''
bez k'k6 vyholíte íouchotiny revrnutisn
raka neiííivnoHt a vfihec každou nemoc
kteráž iont vňbec k vyhojení ťeníze
vrátím Je-ll to podvod ZaAlole2c kolek
prozíruku Adresa t
Anton Wllilman
IH-) Two itivcr Wl
Všem paním
odporucuji užívali Trincrofo hořké TÍno
proll v5cm pohlavním nemocem Duka
zuji tímto celé veřejnoati o xdárncb
účincích Trincrsva hořkého Tinu která
mne JedinS uzdravilo z mi5 zdržené po
hlavní nenioce Jíž Jsem byla 33 tjfdnů
Blížena J17-I& jsem více lokařfi z kte
rých mne ládný pomoci nemohl a tudíž
J se in léku rii'1'JI píeatala užívati a Jenom
pro chuC k jídlu brala Jsem si a béřo
Jefito čnatokráte dennS malou kkleoku
íioikeho vína kterým mnft nJen uh'h
ceno bylo alo neořekiívanS Jacni byla
přivedena k zcela novému životu Jsem
ochotna každému dle prúuí podrobučji
oaobnO odpovrdiu
Anna FcčíkovI
J7H DKT-a at Chicago IU
Jo t rafik nastal Oa-l
U LQ l N THE WEST ~
jCMiC0O HOCH iVÍ!J3riCierTřii3
řcALLiDTua WESTERN SETTLEItt
řt!la all aSAti It ancfwTn boi FhEtJ
Mo jiHN liTI Ila Tl' M P—o iOH
SNI
Ílg iilllllllilllf
til Ofiifilifi
ZUnft o tartinprfrti
Ulomil Jn f ho rai-l If4f h M f „ j „ V# nl4bj U
kffM jdij4l f rolřMiMm MMdifil kMM# y f u ijlMt kldoi b-
fikof kt-rm fvoíij# kajdmn JfM} U( imr j „„„ftf j#
#tl!ijírí-tnkf ieh torM a tn „ tJt brbak4ř
til t4koé kl-řé 7 Mfrtfioviflf fctřfik J„t M((Jno (Jé(J m4 (aj
frl nnUvafy jlun milion akrft i A (fC# j„t lun) J4
A!m illřHI MfnrfSovinf na nl"h $km tltkm „aolik wohJl cij-tMi
ZHnfi it4tnjící k tťtnti ml ti4I# j#j0 Vé j" t )bHřoJ(n výd# I
T": 1 kam JmnoÍlé Jm mi anitt fl-
Aby jMtrnoJetio bylo atitftm v Urn' pJf k 1# každý imkIijIki? al o vjlé
by pnatinjr iitinřny byly dolnjlml fant t I4kafi pcmoci nemohli oila
tím-žřitly fHÍdlenf a tdřá4nl tfrbl I
pnlrj v in ni Mi pWhách ikuteínin
oadníkům Jet oprávnřn wkretAř
vnitra a achv4Iním preuldanta na
po J Má ní ulitu lízat Iratt imlouvy ca
po ctiflii a kdMfm r atátfi v nich! na
lezni t aucliopiirní pormkyt nazna
řcrié co puaté poz?tnky zAkonern na
zvaným "zákon ku prrxlejl puatých
Hrmkfl v Jintých státech a terito
riích at hválený 3 března 1W 1 oprava
témuž Kliválrn 8 března 1W1H
ktrrtí andouva ' vázala by FHné
Státy darovatl a postoupit! takovým j
Jednotlivým státům lzlatné 1 bet
náhrady za vymí řovánf takové pusUi
pozemky nepřesahujíc Jeden milion
akrů v kařdém státí jei by stát ne
chal zavodnit a osadit osadníky kteří
by vzdílávali neméně než dvacet akrů
na každé 10()tl akrové ploše do desíti
rokft po projiti zákona tak zevrubně
jak vyžadováno jest od občanu kteří
zaujmou pozemek dle zákona o pustých
pueiuaaou
Nežil povolena bude žádost kteréhož
státu neb smlouva neU závazek nijaký
učiněn aneb pozemek ocný sekreta -
rem vnitra postoupen ma Biai pieu-
ložit! mapu pozemku který má bft'
zavodněn kteráž vykazovatl bude spů
sob obmýšleného zavodněni Jež musl
wo a a „ al
být poHtacitemym k npmemu zavoa-
není a oplodnění onoho pozemku a
phspasobenl tčliož ku siovani ooy-
čejných rolnických plodin a pian vy-
kazovatl má lež zuroj voiy rj
bude používat! se k zavodňování a
sekretář vnitra může učinit! potřebné
onatFenf k reservování uozemkfl
a=D v — -r-
a plán zavodňovaní nudě předložen
vSak taková reservace nebude mítl
platnosti Jestli mapa a plán zavodilo
vání nebudou schváleny
Každý stát který podle zákona to
hoto smlouvu uzavře jest oprávněn
uzavřít! vScchny potíebné Bmlouvy
aby pozemky takové plodnými nělnitl
mohl a přiměl osadníky k osazení a
vzdělávání jich v souhlase s ustanove
ním tohoto zákona vSak stát nemá
nifti práva pronajmout! nějaké takové
jiozemky aneb používatl rje neb zba-j
vit! se Jich Jakkoliv než učiněním
jich plodnými vzděláváním a osaze
ním
Jakmile který sUt poskytneposta-
čitelný důkaz dle takových pravidel a
opatření jaké sekretář vnitra za ooure
„„ ! htri tirmkft íaoil zavocl-
něny úrodnými učiněny a osazeny
skutečnými osadníky budou patenty
vydány státu aneb Jeho postoupen-
cum na tyto pozemky vzdělávané a
osazené vyhražeiřn víak Že takové
státy nesmí prodali neb podstoupit!
tír h#l M lakovjhh prosákl
kífkiti oU jahfholiv nlf
Mni Hni hf stát ♦ ifilal I
l flírertf tavndfbrvlnf m jí hfl At
hfif tn fllohi pmliUtnA lu ílí'i
i „ni
f skt'm at4
1 Afy rnM krtir fM!r tf Utlit
I ktr'kfif t bfmtt 11 ťř 1 1 '
byly 45 pradpUl) ťfnlo i Uoti- J"1
pofl#iKl t Jljfik'!i p#nil f J
klfrfnl !!"
(10 NAŠICH 00PISOVATEL0
Two llltřf WK- (X rrUht
('mfin ) ťnuj míta llmtn
lohla ttliftfft I- ktll)
lt#r4 ť'tl oiaimk ft "Vtl" f
Ani WiMmina twn llttur lk
m4lo klfí Í i!ol il'irnii#ti ro
otf 6n4 oUlarala ai V luol u W„
polU níl a fídila a dna — kaldý
a ditljik kriu fjpadi Zpo'4t
ku říkali I in 4 olr4vrnoti krev
tak le nik atřavolho raka cl nehol
není Ikdné otnoťi a hic Veda Ji
pomohla od v4bo Protož zajaté
kdo marni omori jinde bled4 míl
by e obrklit na p Wildmana
H úctou Toru Průcha
MUHCtxla Vf U- KeJ Pok Zip:
Ko atVurlff na t vrt tk Kvl clai ttuut
' oJ '
dm Krajan Pánek byl 65 let atár
V om a pul bod večer odešel se
salonu ňereda a Kaliu domu kde
ve svém malém domku sám obýval
byl v střízlivém stavu ale poněkud
tamlklý Hano přiběhl jistý oboan
na starosta p liremi le na kolejích
blízko p Lazmanoví pudí jest pře-
(at n£iaL6 Alnvlr Tulfll i viidlt
J t j y
' „„ i
I fcV tm S J a sai laitiua j vói w aar v a' a mjm
AHniná a vnift-nnalf na ilpat
kft rohtíen le tam dostal
t(lHiKQB „j Bnluj tajematvím Pře
J jet bj tflpidním vlakem o Ohod a
80 y m(stecu jch obTft(i
é Brojvedoucí dava znamení že
tliži k místu a nejede tak
erBtTg mU( tely Mj vi(Jét Je
jjoyfkj pfee ai„ „eja 0 tom 2á'l
r[)Tkvii al přejetého ráno lidé
nai„# zanecnai p0 „0bé manželku
gterft jest v ústavu choromyslných v
Madíson dvě dcery a syna Tele-
grafovalí pro ní do Chicaga odkal
iiřijela pouze pí Císařová ne dvou-
o' dítkami -Každý lituje neíťast
mCjj b) víichn ra(J#
' y ctg
Jan Trnka
Severovy prásky proti bolestem
hlavy pomohou vidy Mějte je po
ruce
CLAM(E'S
ToM jeat oajlapli ko
falka Ba vta Jmt to
awU IlaU llloá kořalka
niinf? dxatllorana I afjtilif opatrauttl
II 1 lká CUrtťt tf Z 4rabo ko
falkoa Zkoaw JI JlDoa ptaju
aa Ba til yih Ukámlka Pak
li la JI Dana obMBOU al JI od
Blkt kuH )t m%iitUi Mkud:
nltť-raho t aaaladovok-% ikoob
BICBABDdOR DBCO 00 - Omaha Kab
S X BBCOK á OO - Omaha Bab
B I OIJtBKB DBOO 00 — tlnoola Bab
BOBBJOK HK81 k MOBK — Btoai City
IfaPlKB FOX - AtoblaoB laoa
CITORCHItL DBCO OO — Bartl ntoa la
i
WOODWABD FIXOM OO - Kanaaa Olty Ho
otm a MeBJD-raiaion u
WA H0VIB4CO — Boat Ool
lymah exiix dbdo co MioaMpoUaKiaa
- riXK B 1ZTU DB0O 00 „ „
Í0TM mio- j OTTLXa St Paul MISS
biab bbco oo řaal mna
aoob od
TI1E
BirkS & CO IIPT
M„ JwlBaui UI-%J I
peqria IHl"f I Q ff Plf
TDBistoif VililwLVlaf
Dva obleky za jeden
T tí lak V-lnka cř'U4 obUkff l" # f I í"
Mi Jnl yi4 dil Kf
lUll V #! tfoo ďltr — ťt
fki
S100$125$150SI-65$L00$225$25OS325 i
J#a( t frt Iíl4w obkf
alf ífift MpUdl dfkr4t
$200 $375 $4 75
jt a ro lUkm M ka!4l tftl t IImM k loty h lícl i''
ptn hothf d# td fokft Kallý ollrk alJI li dikfit ťlk
e# my li n I4 !4m# Kl lý bk Jt ďl# titnvan doM
-NUk a dofř ptÍUt4 k l9 Jlik"l n4m Mf 'y
olítl pro chlapa t# 'y aítnf fcř4my l liřmily ímt
řoif afií ! t rAi kt-jplt Idyl wd4 tlilt mia prolt lnt"(
Kani ly pro poltím 9l J Ion
proft ryc-bl#—
tz TT Ty
iinimnnffln r írr? l i
INolYIUZktkl n Zilll I jM Ir H-Jk
itoit tíh zídi 1 n( tím svxyi oui-oíisKé
JSTK hUni 1 VVÍ -IIKTIil Tltďí TÍM iOITENKA!
ZkUSte Dr J H MCLEflHfl i
Balsám pro játra a ledviny
Každý kdo jej ožiral prari 2c Jest to lit nevyrovnateiný pro ?$ccií
nemoce jater ledvin a mčehýře nemoce ženské '
rheumatlsmus a nemoc Brightovu í
The Dr J H MoLean Medicine GostLouis4
PROHLEDNUTI ZDARMA
ĚĚ
ST£HkJfů
astr
Qim'etMes
5= —
cm
ML aaa-k Hm0
Zailala II U onntl v Boltovaíoh cnamkloh Bab Jinak obdrlíto Bii novy pakoy p v
ři-tlrak kť ry itoJI aa $00 aabo aaalate II t M objdolrkoa obdrtlut letluk al
Adrojtoi (
Northwestern Mfg Co '
05 Washington 8t CHICAGO llť'
Hambursko-Amer
--Pfoplavni ceny-
Vo paroloílích expresních nejrychlejSÍ Jízda přes moře za pět dní
Po parolodích expressních
Po parolodích pravidelných
Po narolodích Unon linie
i thi„„ix 1 1 _ i
l O liaruiouitu uainiiJuinac umo vivw
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBUEG-AMERICAN LIíjiv
87 liroadwajr I ganariinl ířadovny I 125 LaHalle fit
NEW YOKR ailalBoaM CIIICAftO
T?JBII?J-OJSJXJS
ISA IlOSťOIVftlC
Jťdlný íehký rolnický canopUve Sp Slátali Předplatné il ro'
Do Čech il25
J
CJ
ní
Mh vililíH p'k j al It-rf 1
Jt Jtk přUfin lbM lhoff
1
kt#fí Ja-m Up# hoCny lyc
flik kNkoliv jiň l '
$5 00 $5 50 $650
4
r" Chirluli Ji ln poiltť
jen t)tnl líatk
T A "CM?
v it 1 iti u au Ut
Él-rilll hnito !o a lalo nm a JI'
adraaoa a mj vam zaalema pikni Elfln
k tirohládaatl ZDARMA i
foazdro xholoTODO t 14U karU)"
a tDltřkam kovoTm ool íln( poordro UVmV
Bel kteříkoli JI 14 kUri to]l $1000 t
M vám íruřu]ame poaftro aa 30 l
VaUoe4 Watob Co zarafa) liodlakjr í '
—
ataulol a latll bodi to isjralal la jaat l'f
láea uiptatíta JxdnaUll a all cena t 06 4
Jáma aitaoorlU ]iaota na kritíef laa abl
otnámlll otia hodinky a pak Jaoa vala '
vám aabadoa bodláky llblil D-maa(U 1 ) i
Plito ada II eheto dámaki bodloky nb pro
4
akciová paropl s
á
z Kpw rorkii z iinmiiii
do Hamburku: do Nuw Voit
118 00 llWOij
$1600 I225
tlIíťT
am rm tivi f V
I20C
Lt
A
5 ~K Vf4?sm rj&p-WH-rtfěf i-