Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 17, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 4
ZÁPADU
POKROK
I'lftl
Ar fMt sf hiki ar mmiu Ma4a ♦ 0144 u?f
- -- ~~ — „-_-„„ „ M
ČNfK XXIII CÍ310 27
OMAHA NEBRASKA VE SíftCDU 17 řííiNA 1804
4í
MVÍ ZPRAW DOMKCi
lrIN ttttttl i Marliás) illlig #
I (' j f odborem v# Wa
ht„m ř4!#doV ftf !
h 1 1 1 n f h sttv 111 fliořill
st4tih iljvIhMi ftk -f"tl
n Upf Jjf Jdno
frh st4tHi btt fi4li-lfif s
i h 1 1 i # řťí Iři lí in Ts Jllí-
I I 1 krn V llri'llif:h
c li hy rftmJm4 itu% t akru
lfl'ifi( N'c w Vrk Iln
inylvifíi IV:i Ohio líli
h: ttiiimii II l! 111
Ě--r ' ' ' ' - '
(r WUmimin Iřjft MinneooU
!w 11 h MÍMonri 151:
r n o Klrank South
kkoU 3 4 Norlh IhkoU 113
lohingloři 10 C Orffn 177
lifurou li I Ni-jtei( jítkkooti
jí a jt na plných 100 bolň
'oril ak v Xljraco k-lol
XdovAna jcit jiouío na 78 bodli
f 1'rflmřrna uklitcft ovna ohnáSt
M buS
A Otltl TjpUtili náhrada
!4da jihoamerické rcpubliiky
vyplatila v útorý do poklad
lěípojených StAtft #2450 1835
mou to
kterýž občanům amri-
vrn ca nkody v Chili v čao války
1'ríiil mráz
fOkoll Kmporia Kant navžtívo-
bylo v pondělí v noci tuhým
itcm jímž víkery tclcniny ú
fi rnifiny byly — Okolí Hrunu
j:k Mo navňtlvono téíe noci též
v jti kcm
ijtatní hosMHlj Jsou iitarníml
WťjvySSí mátni soud v South
foliné roehodnul počátkem tý
Jo zákon jímž právo ku prodo
Mhovin a k vydržováni hontincfl
'ailnA Í111 v riicát Ktitn kliidAno
ííi1 i'iiátvnfm a In Indií níLtin
II ! ~ I al
"}' guvernérem untanovení Lothingiké organmce A P A
InaUdé horninne vydržovali m- poprvé aměřeny budou síly protiv
! h V roiNudku uvádí e že vý-J ných tčehto organiřací v nastávají
Va a prodej lihovin upadá pod cích třehto volbách neboP liberální
Wjnl kontrolu tát a že ave- ifga prohlásila že hledéti bude k
f&ii hostinců státních není ničím tomu abv ani 1din řfltftínft
wni nei regulováním oociuxiu
t i a t a
íičného právo prodávali liboví
L není žádným právem dédičným
oto stát mohl by kdyby chtčl
iiiM lihovin úplné zakázat á
9
c muže jfj regulovat jak sám
ejlcpMÍ uzná
'aklatlll nriírl
lki práci téméř 10000 členu
e Krejovskíí v továrnách na
Stě a kabáty zaměstnávaných
vka nařízena proto au zaméstna-
elé dosavadní mzdu od kusu na
v v www duu iijwai itaviiitri
rt jakož i proto že zdráhali
lvlcdiu praoovnl na 0 ho lin dennS
hkt Slávkáři odhodláni jsou
vrállti se do práce dříve dokud
l-m poŽalavkftrn jejich vyhověno
de a v tomto svém rozhodnntl
L prováni jsou liniemi t Hosto
P Philadelphie a Chicaga —
V unslediilch zprav usnnsii se
i k)řřfťfl '! f-r'H s tfátí
1 hot4f ítl Ifijoit
rninfob m(l fftllf 11 m
wifMhft ď4iy ůtsfý ipf4ty bi-
foMUIf 1411 Ml IVSiit
ifr4f n !- ář„ l fconrm ujM ř)lf(imňrt I řit ákli I
rtf'li t Mji 1 Ml tyji ' (flf UM iih i-KiiAHf
Hf fcikiřii i „Au to!t
1 I"1 M u 1 h loll tíMiitém tnn byl htřikáíiem
MfKI řriřm sfft řoiot4ř Z Ne OřUřoin4m-
ti l i -ftf do4Mt Um rjehlo
tf "í řítil v hodin! ín rýlové
planUl podíl reMhopohMí latu-p-ny
byli — Zvl4ít# prude f4dil
Iitiitli4ři v okolí iVftMwtli
kdl nsřeý poěel ihmh rotmelen
♦ ml Nl
řtf )l lho ik'l 'Aob#ny
t)ljr n jbřpll ttew jortkém a
řiw-J-ryírti k-li-l iloaahovali
bu lou lo tatii((? Tak ku fiflkU
Ja trat New Jtnj Huaihrrn Uf4
hjr mctti Heabright a llij{blar)'l
icac!i (ílné ly l jr plukem tnr(n
a v 'olflilfiřJSím minii jlna r jr
l4řk4 Urka na hhh hri4na V
Mvabright bjl itidciiý oft t budov
vichřici roxmrUtn a podobné platf i
o Long Island Citjr V North
Ilcach a Ilower 1 5c ach npfluobcny
tél tnaSné Škody a upojent tflo
{{'afnl i tulcfonnt bylo úplnfi přu
ruStno — Z Uclle llaven Conn
Muřl7f Knx ♦ Nlfk „iljr _ Vlcklir lato ffoillftU
IM i Dkt n Nrti Ihkot o i „ tlantMké ÍUI J0I
(JíbuSle takru prftmcrn4kliífi Urt UUnif Hunttugton (Juta
T a 137 buftle a H-meno 'ew Itochflle oin4mcno Je aofi
ný počt lodí na břeh a na mélčiny
tam vehnán a ž notva au podaří rte
je před tkázou sachrániti
Mmilá loapfi
V hontinci II Fe nelita v čffle
3001 Chonteau ave v St Louis
xpáchána byla v pondéll večer
ímřlá loupež Šest yikoklených
mužQ vrátilo totiž do hontince v
němž náhodou též 0 mula se nale
talo a revolvery v rukou přinutili
tjto ku vídání ne načež kapxy vy
brakovány jim bjly Celkem od
neuli lupiči nebou kořit přes 1 10
obnáSející t čehož $85 hoHtinaké
mu vtato bylo — Po lupičích není
stopy
Proti k V A
V San Francuku xaložena byla
počátkem týdne "Americká libe
rální liga" jejímžto účelem má
býti víemoínó potíráni tnámé a ny
nf xnačna lil rrivítvfinň knnw
kterýž k A P A te hlásí svolen
nebyl
Požtír t nhlodole
V nhlodole Luke Fiddler v Sha
mokin Pa vypuknul v úterý po
žár kterýž pokud tnámo donud
pouto jeden život lidský ta obéť si
' — '
vyžádal Počet ten ala tajistě Ze
na pčt rozmnožen bude neboť
čtyřem horníkům v ríieji ležících
štolách lamestpaným byla zpáteč-
ní cesta plameny zamezena a po-
chybuje se že by se podařili mohlo ckých pod hrozbou ztráty práce nu- čemž strojvedoucímu obě nohy
požár za v čas utlumili tak aby při tili či zda dělník právo má píi-1 roztříštěny a topič okamžitě usmr
životě zachováni bjti mohli Po- stoupili k takovéto organizaci ja-Uen — Zvláštní Šťastné náhodě
žár spBsobcn byl neopatrností jed- kou za nejprospěšnějšl pro sebe' jest 00 děkovati žo vozy osobní na
nobo a tesařů opravou trámoví v ' uzná Žaloba výše zadána jest ně- trati státi zůstaly
dole zaměstnaných a rozšířil se a
neobyčejnou rychlostí tak že vjReadingskó proti správě dráhy a ' V uhlodolo Oregan Improvement
skutku téměř za zázrak považováno podstata její jest následovní: As společnosti v Newcaštle Wash
býti může Že 55 horníku ? čase 15 srpna oznámeno všem členftm udál so v fterých výbuch uhelného
tom v dole se nalézajících v čas bratrstva železničních zř(encA iili- prachu při čemž jeden horník oka
zaohrániti se mohlo — Soudí se ! noisskýcb že od unio této do 8 mžitě usmrcen a desut jich více
že požár nedá se jiným spflsobem
— — I I — — 4 — j — - f — —
vkáři nevraceli se do práco dři- nel tatopenlm dolu uhasni čími
doku I nedostanou od továrníku by as 000 dělníku na delší dobu
tatečnou záruku že podmínky práce zbaveno b)lo
1114 HMirfřs
V Kana ('My Kn imnmkn
hj) přs l (m ftiMkiii řd i
vtáltttf týbif ktsrff fitliti
míl ř'A řřjm# pokut hostin
ikými plarsaýeh lfiřf h mA
fi'm mlřoi m htlinol aA pií#i ht
tínr A dl 4hf imni nb a
v ttřsdq po-UI i'i př4fi ku
fini n % A r 4 s#ft#9í# winl ídíiři
tvsřři píWobřna bjl V(f
ťtíl iiiřiv4ním ijUlll l a4
pratldlřiA řiilAs4 polioil od ho
stinských lflío v poktt4rh ybř4
no bjfl pot} i lUOO tohi dl '
klolny rn#stkl nlv4ilrt'i blo a
fsUtnf la ia ashly uřcdnlklk poli
esjnfth nvltlo N4llksm toho
odporučil týboř aby dostfidnl
instropotitnl splob políejnl byt
iřtiif-n an prý Jim ilodjit ono
tnaČnl iMndňo4no bjlo unr
njfií prý ani jedinký 1 tlodlj
skýth panu óřadnlku pro zloděj
sivl ono stíh4n lýti nmnle
IIuíta iřitlla
Ve středu kolf-m 3 ho liny rn
ní zřítila se v New Yorku sedmi
patrová budova iUlo 74 Monroe
ulice kter4! sotva dohotovena
byla a spoostou eihet byly soused
ní dvé budovy roitřUifny a 8 osob
okamžité usmrceno a přes 20 jich
více ménfi poranéno Itudova j'I
se tu zřítila stavéna byla po min
3 mísíce a mMa sloužiti za strojní
ckou dílnu Hned kdyl bndova
taU nad základy vyhnána tvrzeno
okolními obyvateli že budova sta
věna jest přilij slabě i předpovídá
no že stavbaře zřítí dříve juitfi
než střecha dohotovena bude A
Bkutečcě také sotva že střecha od
poledne po 4 hodině dohotovena
byla katastrofa ani ne do 10 hodin
so dostavila V noci dostavila se
totiž prudká bouře provázená
prudkým lijákem a katastrofa dle
výroku očitých svědku dostavila
se právě v 3:30 ráno Hlídač z
protější stájo vypovídá Že v čase
tom za silného zablesknutí spozoro
val v budově širokou trhlinu od
střechy až k základům se táhnoucí
a dříve než význam to a o pochopili
mohl budova so zřítila a pouze
ohromná hromada cihel a trámoví
naznačovala kdež budova tato do
e ae vypínala — Když první
policisté na místo neštěstí se
dostavili oslyšeli tlumené volání
o pomoc od osob jež pod spoustou
cibel uvězněny b?ly neboť soused
ní dvě budovy v nichž dvě rodiny
s celou řadou strávníku ubytovány
byly úplně byly spoustou zřítiv
ších se na ně cihel rozdrceny a té
měř d jedinká osoba nevyvázla 1
nich bez pohromy — Tvrdí se že
neštěstím tímto vinen jest nesvědo
mitý kontraktor kterýž podobné
jako neblahé paměti kontraktor
Huddensick místo vápenné malty
sámek o písku používal
Buďto a nebo
Před obvodním soudem spolko
vým ve Philadelphii projednáván
jest tohoto týdne případ kterýž]
pro oieny organizaci aeincnyen keo doslú porouchali neznámí do
nemálo zajímavým jest Jednářso sud bldáci železniční most dráhy
tu o rozhodnutí má-li zaměstnává- Soo u stanice Tomahawk tou mě
tel právo zaměstnance své k vydrou že parostroi osobního vlaku
stoupeni t jistých organizací dělni-1
kolika bývalými zřízenci dráhy!
října odstoupit! musí pakli o práci
4 w f w " w#s Mwa
přijití nechtí a 3 září oznámeno
jim dále že unii rozpustili musí
nemají li hromadně a práce propu-
t 4'lfm Váw t ! I jřti MmMJ řiřw f tnhm
Oouth Omaha Llvo Btock Gammiínion Co
Mil f A f Wil!!j 'I-! '" tnímf m)4 p tt fks
Tsto firma má nWM rsít!
k4-h Přot lUini řřm#ř b i
fllrii býtl N4l tksrn toho tř4
till ss dílní I k soi Id f 41otl n
vyláni soudního i4kiin tk aby
spoluf nost vohU ďi tomto p-ironop
ti Jim nfol
(lttrn4r ariionský C lligh
podal státnliím o llmrti vtroénl stou
zprávu n sttvu uiemf spr4vl Jho
viřenáho a vyjímánis 1 ní n4U
dovnli N4lsdkem kliautl c-ny
stříbra přrstalo s i na stříbro ďr-
lovat za to vsak tleno více zlita
Zlata vyllcřo ta MOiOiV) stři
bra ta $l7oo800 a míl 4370
600 libvr ťhruá cena vytílcníl
10
zlata stříbra I mědě obnášela $101
784017 — Dřív! posekáno a pro
dáno 33000000 stop — Indiánu
nalézá su v území přes 35000 —
Přítomně obdělává se v územ
650000 akru a dalších 10000000
akru mohlo by zavodněním úrodný
mi učiněno býti — Ku konci zprá
vy odporučuje guvernér aby Ari
zona do svazku státu přijmula byla
a protestuje proti zamýšlenému ná
viatu Chiricaiuia a Geronimo Apa
isd do obvodu uzemt
Jssn nespokojeni
Komisař indiánských záležitostí
Browning cestuje přítomně po in
diánských reservacích v South I)a
kotě a ve středu na cestě své zaví
tal i na Ilosebud jednatelnu aby tu
přání a stížnosti Indiánu kmene
Sioux vyslechnul V hromadné
schůzi rudochfi vyslovena následov
ní přání jichž uskutečnění rudoši
by si přáli a sice: Zřízení školy
indiánské v níž by žáci zároveň i
stravováni byli vyplácení roční
podpory na hotovosti místo v šat
stvu látkách nádobí a nářadí —
Mimo toho vyslovili Indiáni přání
aby na dále vézfiovů indiánští věz
něni byli v obvodu reservace mí
sto aby dopravováni byli do věze
ní spolkového v Sioux Falls
Náš vývoz do Kěmecka
Dle zprávy pokladního odboru
vyveženo bylo v uplynulém roce do
Německa za $285712 dobytka ho
vězího za $'170917 nakládaného
masa za $451484 soleného masa
za $220800 loje za $1030000 sla
uiny za $140300 šunek za $100-
611 čerstvé vepřoviny za $8488-
650 sádla za $2855000 oleomarga
rinu za $11000 másla za $5330
400 kukuřice za $1177 pšenice a
za $1287000 mouky
Dílo bidákfi
D!e zprávy v úterý do Milwau-
do říčky téhož Imena se sřítil dH
v huch v uhlodoto
méně popáleno Ža počet obětí
viiv 1
větším nebvl ta to lest uo děkovati
té okolnosti že výbuch udál se
právě v době kdy šichta se měnila
fslolhlivíJí i řo Uf1 t jif
r4 lob)k k projati is4lli
Hntilh (Winba M Mork Vn
M? FirhangH lil-U Omsh Nfb
fiKonxr zriuir
l Nsw Vořka přij# v pon
d(H O W Wolf pobyeíktii 4 t i
fftiť a sir urazil vil4Ifnot it
tflkřui lol mil v dnech n ho
diři4 h a řnífiutá' fi celou ta
dob'i spal pouze II) hodiny
V pondAII r4)ny do budovy
tfinřsvltho rnilion4f 1'rnderirk I
Anifs v Noith Kaston u llotonu
tajemným spfisobem vt4 né obraty
v cen as $19000 Jl v roce 1H85
tajným spasobm odtamtud ukrade
ny byly
Osobní Uk Atlanta A West
Pínt dráhy zřítil se v pondělí 1
vysokého předmostí nedaleko West
Point Cit do potoka Ostnappa
při čeml značný počet c slujících
i zřízenců poraněn byl
V pondělí praskla v dílně
Illinois Steel Works v Chicagu
kdež as 50 dělníku zaměstnáno
bylo parní trouba při čemž tři
dělníci na místě usmrceni ostatní
pak více méně unikající panu opa
řeni Válečný odbor činí přípravy k
vyzbrojení přístavu san francis
cisskébo dynamitovými děly pneu
matickými jakými nyní již přístav
new yorský chráněn jest liaterie
tato uajístěna bude nejspíše u
Point Diablo
Dle zprávy našeho konsula z
Dundee Skotska vyveženo bylo
za uplynulých devět měsíců 31784
tun zemčat ze Skotska do Ameri
ky a to vzdor tomu že t bušlu
importovaných zemčat clo v obno
su 25c platit se muselo
U Turner Mo pokusiti se
chtěli v pondělí dva lupiči o zasta
vení a oloupení expressního vlaku
dráhy K C Ft S & M leč plá
ny jejich byly úřadům jedním
trampem v čas prozrazeny a oni v
ukrytu svém lapeni
Jakými prostředky Tammany
vládne vysvítá nejlépe ze zprávy
že prý právníku John T doffovi
kterýž jak minule jsme oznámili
šíranou proti tammamstickou za
rekordera navržen byl nabízeno
$30000 když zápasu se vzdá a
tammanistum volné pole zanechá
V I)eadood S D projedná
na bude v 2asedánf krajského sou
du spolkového colá řada obžalob
jež proti Indiánům t reservaci
Pine Kidge a Ilosebud vznešený
byly Nejtěžší obvinění vznešeno
jest proti rudochovi White-Face-
llorse kterýž z dvojnásobné vraž
dy obžalován Jest
# Iexowftv senátní výbor pokra
čuje v New Yorku vo vyšetřování
úplatnosti a korrupce v kruzích po-
icejních a čím dále vyšetřování
iókračuje tím zajímavější věci na
evo vychází Není téměř ani jo-
linkého odboru obchodu kterýž by
pravidelné úplatky policii dávali
nemusel a to úplatky značné do set
sáhající
V Boston Masu vypuknul ve
čtvrtek z rána požár v tenementním
lomě cis 213 llanover ul Obyva
telé domu chtíce se před uhořením
zachránit! vyskákali většinou okny
při remz -4 z nicn zaoui y smneino
a 4 Ubóeji poraněni
v
i
Ví- ' -
9
h
v
I
f
h
i '
1 -