Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKHOK NÁPADU-
' tti ká fi MifáU # t
ob"ti #-lfU fn V J Mlttki I
es í f Ur ň ' II
i Tl!ry #iihilři( fiiijf(
slrýl po dUf J I 4 Jt itoA
Kin # i'if ((oihri byl
♦ řitií po dMf řtťmnU
do m! pMd ň iíři k ?t M
vlílvifí při " ! mífrř pro
níjil'' ťt h - ! 4-1 f í
TuHery n t Ji t fni!-fifc mlři
ti M1 vlb (ni to fiřili r#
fffli vyUwil l kty I h í fc t
th ť-f rwm i p lfv ji l'
H k ttl # fi4ril ji m " r Jf fi t
plofi!I t #! h ?i Vif! odll
'ť-ll M lllllt ! IU jl ht
dftkt v pnvím k ifnlik pfi
41 b VÍ l'ř!ií ' t t4 % po
dM # Jl I rif ' I f i!e( b t
vyrvat! uJr Tollry vyi4nnl
fta lo Molvř a ifiU# fiilfřiii
řnoi livii svfi byl koti a'í
nit
Trlfcf soJíř
V A 11 Ji vypuknut v sobotu
k rirtd "fir jimi m víc jk
IIOOKm 4ody p4s'difto bylo
I'ol4ř vifiíknsl v Mrúov4 ftSj
éovn koní bu !' tito I 14
koBmi i 10 ťmiini tífit éplři mi
čefi tyl Odtud řiílřilj srjpla
tnifíf i l'r r árti tt t hiotců t bu
dova operní a nel uďiieny byly
pillo Jim (4 obf Dftm stavení
cbydelnfeh 4 budovy obchodní a
IA Svobodných Zedf áío
Z Hemkié úfsiUfsf
S W Iamoresot korniř hlav
ní pozemkové úřadovny ve Wash
ingtonu uveřejnil f&t-k svou vý
roční iprávu z nfl vysvitá že čin
nost úřadovny proti roka předcbo
sírou značně ochabla col hlavni
ochabnuti přisiěhovaleclva a stís
něným poměrům v státech západ
ních se {'fiiítA Dle ij-rivy jeho
bylo v roce :í0 červnem kon jícím
613H37 akr i [roUno ca botové
r&zným ttpfinobm zabráno i"63
393 a Indiánských pozemkft zabrá
no jednothvfi 28"0 akrft 1'řljera
pozemkového odboru obnaÁťl Í2~
777824 col jent o 11711909 méní
ncí před rokem I'alťnt& na po
zemky rolnické vydáno 35 255 na
pozemky hornické 1303 'dráhám
patentováno údčIQ v rozloze 605
556 akrů a 8 tát ň in postoupeno 819
&3 akry Celkem patentováno
v uplynulém roce 2533735 akrft
pfldy V lémle roce rozmífeno 6
923487 akrft veřejných pozemkft
— Ku konci zprávy své odporučil
je kominař aby kongresem odčteno
bylo onadníkfim ončch okreufi min
nesotakých a wisconsinských jež
hroznými poíáry lesními Blíženy
byly právo k poražení ohořelých
Btromu na pozemcích vládních ja
kož aby i nčinčny byly jiné kroky
jimiž by hrozné bídě mezi nebo
žáky ti mi panující odpomoženo
bylo
Jak zamezil hlávkám
Spolková kornine kteréž za úkol
uděleno vyšetřili jakým spflsobem
stávkám zamezili by se dalo zanáší
se přítomně uvažováním plánu kte
rýž omažským nčmeckvm noviná
řem Fred Schnakem navržen ji
byl Schnake totiž zameziti chce
stávkám v jednotlivých případech
podáním žádosti o vyrovnání sporu
krajskému soudu spolkovému v tom
obvodu v nímž spor stává Dvanáct
porotců z nichž soudcem sedm stra
nou o vyrovnání íádající 3 a stra_
stranou předvolanou 2 jmenování by
byli zastupovalo by tu soud smírčí
▼rok jejich byl by konečným
sávazným pro obě strany
Osuduý požár
V Detroit Mích zničena byla v
pátek třípatrová továrna na nábytek
firmy Keehan & Jahn a nejen že
škody téměř za $100000 spflsobeno
ale i značný počet Života lidskch
utracen Byloť totii 5 hasičů pada
jícími cdčmi zasaženo a okamžitě
usmrceno 10 pak jich smrtelně pora
něno Požár vznikl neznámým do
suď spftsobem v přízemku poblíže
rlevaloru a tímto rozšířil e rychlosti
blesku téměř na patra hořejší v
ti lil ď!m l'-i # 0 4 mtih Mmiit
f'4ň'V 'fMiftoi fi4Kriloff jv
tM'f # tifrn t tm sr hrártitt
? Ik iBisý %th n fitftt
II i iiii miflklovl
!f J 1 htf l Ut bttďiff břil
í i in brlnl nf lim
bjti ! trsfm byh I tt
kllm rkimbksm ft!nrtl tntť
hnu
V ři'nii ("iij íi p'd4ňy ly
f t 4(k i)mfm fMtkffrt
f4vlnt fbíiíob řl ihtn okrs
řtřrn k'miřSm II istingť-Aovl
tfij l f'(f'vl #bJ
4řl i t4 lUrttvf vyUkánf p
trh pi ff!ftf mi t iminkaml
I rrnvř#nf m tiimn 4f a-la ('iksnt
(tl'ťv f rrtt lildmi I ai-t 91
fbVlftfií a obnos J1mI f f lvlMtfl'ftf
llby ftik I iiykonř) t vlny
Jiii kUU ofi4íf prý n Mowo
Mimi toho povolili prý mnohi lil
'I!r4 rit o řt cf aé n ť" his
iíl lopatoa feootn nsbylo —Mimo tn
y I4ny ityk?t I ft d dMvJH
okrixní lomíf# a na okrmtitha na
vUlnfbo ktf ř( prý v ttoijtv torn
tél prty sví mli
nil v Dakatl
Da Ht I'aal Minn došly v Kín
díll zprávy mnoha míst vs vý
chodní Mouth Dkutě a zápalní
Minriíot I v nsdlli řádila tam
nlhová vánic pováženi prudký
mi vřtry V okolí Iloron Ho D
sněžilo po plné 3 holiny
Umrti
V ISostonu zemřel v neděli o
12:15 odpoledne stařičký básník
americký Oliver Wendell Holmes
ochrnutím srdce — Holmes naro
zen byl r 1609 a jii ve stáři 25 r
počal vynikali básněmi jimiž do
razných měsíčníků přispíval Ja
ko] to básník lyrický a skadalel
básní příležitostných neměl Hol
mes mezi básníky rmerickými sobě
rovného
SeitěsU sa dráze
As 3 míle od Bristol Tenn vyli
nul se v neděli o 1 hodině ranní z
kolejí osobní vlak dráhy Cincinnali
Southern s New Yorku jedouci a
celý vlak t devíti votft sestávající s
výjimkou posledního vozu Pullma-
nova se t vysokého náspu sMtil K
dovršení neštěstí vypuknul v tro
skách od parostroje poiár jímž tyto
úplně stráveny Jedenáct osob bylo
jři tom poraněno mnohé smrtelně
Neštěstí zaviněno bylo neznámým
bídákem kterýž překážku na koleje
položil
Biskup obžalován
Biskup Sbanley ze Jamestown
N V zažalován byl páterem J G
1'orraultem na náhradu v obnosu
150000 pro urážku na cti Per-
rault byl totiž biskupem % úřadu
svého pro nějaký přestupek sesazen
při kteréžto příležitosti biskup uve
řejnil dopis v němž chyby Perraul
tovy na pranýř Slavěny byly Tím
ovsem cítil se kněz uražen a proto
nyní na náhradu žaluje
Kovy apoštol popullsma
V Chicagu řečnil v neděli v Cen
tra! Musio Ilall známý Lyman
Trumbull "o příčinách nepokojů
dělnických a prostředcích k jich za
mezení" Z celé řeči jeho vyznívalo
že zásady strany populistické
za své přijmouti chce Trumbul
kladl hlavní váhu na zmáhání se
kapitálu a monopolu a ohrožován:
těmito práv veřejnosti prohlašoval
že právo odkazovali ohromná dědi
ctví mělo by zrušeno býti O zástO'
ji tomto pravil mezi jiným as ná
sledovní: "Jest to zákon majetnosti
kterýž dovolil několika jednotlivcům
nabromaditi obrovská bohatství co
zatím miliony lidí žije v chudobě
Po mnoho pokolení zákony utvořeny
byly na ochranu majetku místo aby
hleděno bylo na práva jednotlivců
Ty nejbohatší osobnosti a korpora
ce nalezneme ve Spojených Státech
A jak se jim podařiti mohlo ohrom
ná bohatství tato nahromadili? Za
jíst tUifnfffl jjím pMis4
ním f flf ftýbrj pornwi likort4
A prostředek prrtiťimuťf tVii vM
jt jalntolwMni Kořf-ofS'' tyťv
byly v!kr#b řnJtki pomori
i4iofHl4řetve Jt lil si ls p
k"fit„'n Mbl Jihl sřřřs
eí neefef si m (itm Jkfmkoh
mtU) by býtl Mk4i"
folIMehe
f řtjsl Mmlssrb
Nw yorský an4for Ii I H
lliíl kleřýl jak is4mn pře l dvl
m lý lny kontsml sUtsl jítver
Mr nsvrfee lyl přtjvl tmiř)i
tni' v '-'(' a tlm síifííl k'thsrt
nejístoU 1 1 řiomín i přijm ěi
no Ilili o-l tflhtfttvrfenl tkoii
m tl bedliví politíikon #it%rl a V
l řtominse} nysl přijít vykládáno
býti m4l l dSksi Is povalsjs
ivotenf své it moliiá proto tk4
f volným Jt i4ji volební p
slottpiti lili Jebři kuroitl výl"
ř Jíml navrlenf jho jk ! iiřadnl
oinámeno bylo odpovldťl nvy
insčovsU onou přesvědčivostí
jakoal řeči jeho obyíejvl se vy
namenávajl a foirát4 v nf I
strana demokratická vs slátá hlav
ni ale v New Vorkd klll Vstříe
krísi v kteríl roíhodnsU) buds o
íistetici její co politické oríni
ia llill doznal fs v zápase
tomto Jedná se vlaotnl o uchování
čí tanitknatí demokracie v New
Yorku a proto také povaluje ta po
vinnost zanechali veškerých osob
ních třerio a Jtvanio pracovat!
společně pro dobro vl?obcné
Kadéji byl by prý zůstat v senátu
spolkovém leč za okolností nyněj
iích nposlechnouti prý musí volání
strany nechť si jil výsledek pro
něho samotného jest jakýmkoliv
Bepubllkáné v XaesarbsKetts
odbývali státní svou konvenci v
sobotu v Bostonu a po krátkém ro
kování opětně navrhli dosavadního
guvernéra (íreenhalpe a jako! i
náměstka téhož H Wollcotia V
rijaié platlormě požaduje se:
stejná práva pro všechny občany
americké nejlepil možná mzda pro
dělníka amerického americký trh
pro americkou práci poctivé pení
ze zlepiené zákony o přistěhova-
ectvu lepií zákony naturalizační
a vyloučení tuláků anarchistů kri
minálníků a žebráků Dáte poža
duje se zachování důstojnosti naňí
vlajky potlačení lynčování podpo
rování vysloužilců svobodna škola
bez jakéhokoliv náboženského nátě
ru a konečně poctivost v politice a
v úřadech veřejných
Jíppobřlme
Soudce Gaynor z Brooklyna
kterýž státní demokratickou kon
vencí new-yorskou za soudce odvo
lacího soudu navržen byl zaslal v
sobotu státnímu ústřednímu výboru
dopis v němž nominaci onu odmí
tá V dopiso tom uvádí že ku
kroku tomu dohnán jest tím an
prý s politickými methodami stra
ny ve státě při vesle vládním jsou
cí nikterak souhlasit! nemůže an
jsou podlými mrzkými a nemužný
mi při čemž dokonce i uřadní
výkony přímo zločinnými jsou an
jimi lid o těžce vydělané peníze
okrádán jest ve prospěch několika
jednotlivců kteří z politiky "ře
mesle" a s uřadníků pouhé nástroje
své dělají — Dal to hezké vysvěd
čení pánům tammanútům !
Volba v Georirll
Ve čtvrtek odbývány v Georgi
státní volby a se zpráv je! dosud
došly soudili možno že demokra
tická většina tentokráte nanejvýše
20000 obnáieti bude Spojení po-
pulisté republikány projevili tento
kráte neobyčejnou silj a zvítězili v
několika okresích jež dosud ca pra
vou baitu demokracie považovány
byly Není téměř jediného okresu
v státu v němž by přírůstek hlasů
republikánských a populistických se
nejevil Ze 175 členů legislatury
zvoleno as 60 populistů a ze 44 čle
nů senátu zvoleno 7 populistů a
republikán — Dodatek k ústavě
i4ííí jíml nt fh n#jvjíini
on j foirvioten býti fnf jíkol i
ďiltek Jíml vfťilft koftf efA
řm vyl'iliMfn výenibýtl ml'
byl porsfen
t+4 Mt lrfsliljl
V demobrstirkýrb kmibn
ftoUkýeh spHif en ftemifé přkt
pbf přchlileníni se g-n V II
WiMtnna býiUb vyslmrs t
1'emi li prvé s Iminietrir I t#v
Isnbvy řiyn'jíb' psrknvníbo
k'miřc rhl eklii l mbuls
po Ipořdtsíi d#Miokfstii k křics
ďi kofiri s ďi r4k'ihod4rtvs
titňlbi klefll ftofS #poIkV#h'
Volili bi l# (Jen Wlliiíon pfo
hl4iil fs Jt proti veUerm't dsllí
niti pleteni s kotiretii ď o(4iky
felsl S I s predlihu'1 Wilofiovoi
ulili pak s é!4nkem n dmi l při
Jrns nikterak noiillf
frstl Tm stasy
í'o U h Htřonjj přelsed
Central National Ilinky a John W
tíoff kterýl lískal si náplní po
víU eo vyíetřejlfl právník liow
ovy komis posUvenl byli sedm l#
sáličlenným výborem občankýni
Jtkol I pravidelnoa ormniivf re
publikánskou y četo lltku proti
tamnunistíťkého a sire navržen
prvnljlí sa mayora a druhý is re
kordera — Stron){ jest republikám
nein a vador tomu ře saváisl se
počínali si úplně nestiannl má se
ta to In státní demokracie podpo
rovali jvj nebude čím! také svole
ní jeho nemožným se stane
-esy proti Tsmnsnj
V New Yorku odbývána v pátek
večer prvá schůze žen je! sorgt
nizovati se míní za tím účelem
aby vlivem svým porážku demo
ktatické organizace Tammany při
vodili pomohly Předsedkjní schů
ze svolena paní M Pomeroy ová
kteráž v řeči své přirovnala New
York ku ipinavému domu jehoJio
důkladné vyčistění ženy new-yor-ská
na starost vzfli by si měly
Dále dovozovala řečnice v řeči
Že značné procento bídy a
nouze v JNew íorku zavinováno
jest Tammany an tato používá pe
něz je! vůdcové její kradou t fon
dů k úlevě bídy věnovaných k ú-
čelným soukromým
Měmecke a Kakouiko protestoji
Jak minule jsme oznámili před-
ožil vyslanec německý státiímu
odboru našemu protest vlády ně
mecké proti onomu článku nového
zákona celního jím! ukládáno jest
zvýšené clo na cukr t oněch zemí
ež vyrabitelům ca cukr vyvážený
zvláitní bounty platí a nyní se o
cnamuje že k protestu tomu i vy-
slaneo rakouský se připojí Nad
krokem vímto nebyl státní odbor
nás nikterak překvapen neboť
hned kdy! o předloze celní roková
ní započalo se předvídalo že ně
kterými články jejími spor s Ně
meckem Rakouskem Francií Špa
nělskem Brazílií a několika země
mi jinými vyvolán bude Mimo
Německa a Rakouska i Španělsko
jest s novým zákonem celním ne
spokojeno a vyjednávati chce o
novou smlouvou kterouž by cukru
kubánskému lepší výhody piskyto
vány byly a proto soudí se že pre
sident ve výroční zprávě své kon
gresu na nespokojenosti tyto po
ukáže a náležité opravení zákona
celního odporučí — Kdyby Ně
mecko jak hrorí skutečně proti
nám politiku odvetnou zahájili
mělo tu byl by vývoa náš nemalou
měrou ohrožen Vy veženoť bylo
dle zprávy odboru hospodářského
za loňský rok do Německa 16000
000 liber masa col bylo o plných
300 procent víco ne! v roce před
chozím a podobný přírůstek jevil
es i ve vývozech sádla a cblebovin
Mimo toho roku loňského poprvé
mouka americká konkurovali mo
hla v trhu berlínském s moukou
uherskou Mouka kukuřičná pse
nice a i něco rýže bylo té! do Ně
mecka vyveženo a proto bylo by
k přání aby vše urovnáno bylo ku
spokojenosti Německa tak aby vý
voi nás poškozen nebyl
(tm 4á iss k4ř
m4'rf dtftťikratb ký výbor přte
syvtnnký iifnloiil ifiWnl 'Hf ff
ve et'MM Jol ýbofe'n "#
st4íi poí4 l4ny li lor weii Jtnýer
bnky I Al rbtel JUtn Jedený _
t jpfedfttjlbdt dřinkřl4 pfeyf (
vsnký h ře'ftiti bili leě
lptfto i potáfsl 1 1 y et il
totil km li látov i K-iřřiřttv li
t nimi meil línlffi irsvl: "O
mm m
mfn'il Jom ptivání (4lnlli' př
e-iy reífířnl HJyl vy }
mim o t i p14 Itl uvolil ]em sa
é #a i
ťfim V4m k v 41 i abyt h m-A
Vám T l nesntnienalo l
lot ťl Jodtilm ti b kd"l Spoleí tA I
restovali Ihi l't stMpiii sbf kV
ivolenl V's4-Kit dopomohli tt 1 1 1
v prsvd p"kuiti jrmssthtl
oJivenl imfrtiftl Iliiik4 4t'tli
ln-u lín4 sk4tn dminitr nUh1
Admihisir ni fteplfiila ani
dinký slib li l i lný K ll n I
tHipl i reproeentovaU výliJnori J
sJfdnorritioii stranti kler4I slil
vli iti mieríálti pro dobif V
práva A nyní odstoupl s 7
irlifou řsloii projevů veřejné ttmf
}fjkojeholi S Její správou S S Jej# 1
mi ořlnlky a demokracii )
lém státa sklífrnou vysílenou 1
roiaicpenou vy navrien jm uj
jedině proto aby udržel jte stra
i i i n
nu trochu při livoté a abyste usns
rit I rnaiinerii zůtati při vládě as
poft tak dlouho aby kontrolova
1 hlií tak aby deU-gace do konveiA
re národní prodán býti mohla
spi-tku drabduéio ve pro'ěelj
téc b kdož "dělají v politice" a pr
ně! demokratická strana nemi
žádného Jvysílho tllo než aby V
obohacení kapes jejich sloažif
Ač dnes státní i národní admii
strace demokratickou jest bojV
nas-m státu jest jil dobojovír-j
my hleolme pouze nesvornosti
snemravnělosti nechuti a ohromní
porážce vstříc Budu pro Vás hla
sovat — toť vše co bro Vás uiini
ti mohu" — Musí to s demokrati
prahanebně doiadat když Ukový
to dopis veřejnosti od demokrati
ckého vůdce dán jest S
Krpubllkánl vítězí
Při městských volbách jež
ondčlí po celém Connectiout osf:i
bývány byly zvítězili ve velk
většině měst republikánů a to' i
takých jež po minulých třicet ro
kft velkou většinu straně demokra
tické dávala Dosud nikdy o
válkv občanské počítaje nebyl
Counecticut tak velký počet reptf" 4
blikánských hlasů odevzdanýchMp-
ko tentokráte — viasmim ptt?
volbě léto bylo Že všude kdá
know-iiothingHká orgamsace A P (
i své čekance do pole postavila
y li tito vesměs poražení %
Z Vssblng1onu
Otázka madagaskarská byla ¥ '
dlera obtíží pro Spojené Státy
té doby co Francie přijala proul }
ktorát nad tímto ostrovem v roc j
1885 Prvním americkým konsu-IU
lem byl p Campbell který byj
středem sporu mezi francouzskou
madagaskarskou vládou ro něn?:
následoval jeden černoch z Nc '
branky jménem AValker kteť
sympatizoval s domácí vládou o-
ní! si té! vyzvedl exequaturu
mýtf
Států si přál aby povolil francouf")
ským požadavkům Americký ko J
sul se nemohl usadit dříve do%
nedostal potvrzení vlády Hav6y
kdy opět bylo pozdě Uínati nárokyj
Francouzů Nynějším konsuIenr
jest bývalý guvernér Alabamrf
Brl ustanoven před rokem vsak ti--'
dosud nebyl francouzskou vládoijb
uznán následkem sperft vlády v?
dagaskárskó s vládou f ranoouzsl T
Následkem toho vznikla nekontl p
Lnnnn lunm nmnrírttnn l' '
francouzskou vlálou Francie k(
nečne se rozhodla že tato o-
tázka musí být Jednou načisto vyří
zena Co se s toho vyvine dosu
nl nfutuftslí SniikrnmA mrOi
vy oznamují le uzavření madagaai
karských přístavů bude následovat!