Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 10, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
ADU
r tni rr nrrii ar o44 mhI4 ji huu íia4 immik
f
-1 v
#
7ÁP
f
i
k-
k -
i
XXIII tlStO 20
OMAHA NE0RASKA VE SíftEOt 10 AfJNA 1894
fttiiě M ffS l M S M
IIIJ Sífií VÝSTAVY
aMf li I tt Ml - fc
t)i '!"Ji'% ( fJ
je
njkmi i M viUi i BJt
Dt aI n"-ftffiVi K I f ý i Ii
ví lil íbU t ril ik'tká
' I lM fi JttHht Mh dít A
V ((ti !nfr h f nmf ťt 'f
lf ím - třili r ntU ř { l
V' ' '"'"' A fifi' n II
ktý nlhij hltthl
' 'Ittfll I !( t Íhw I Alt 4
fflh Hlrjflfli Hlitíi i frlftM
jVf kt-rf v I4M Jíi4 hfli
l pVMedh podáno řiffif Mimu
Mim r-o prémii AHmm
Huvní ir řekr4r4 v t obra-
budov tilto i vitavt
i
Zdarma co prémii
!M kal lý tliroín předplatitel
['% veliké eilv rotmtru lOtlII
lHb ob?njJct 1 1 0 h
tíjph 77 obražení výjevu pa-
£41ih'MÍnoat( výUvy chicagské
jZa doplatek 20 cent A
jlřll kaldý kdo té dva sešity
prémii uvolil UU 2 iíty ol
Vujícf l'l 110 vyobrazení
jflel prvřjífmi úplný celek
(íhny i Hcsiiy zdarma
Vvijícf 830 celkem vyobrazení
)}eme tomu kdo n4m získá Jed
Ai6 celoročního předplatitele
]l)ouíárne přijití touto prémií
bd tetným raílin přátelům kteří
dif aaopatřiti krásnou a trvalou
VYmfuku na světovou výstavu
?!ikož se nase zásoba prémií kra
lak í za nedlouho budou roze
r"Ji připojili jsme jeítň jednu no
ii premu a kdiiiu KueiurtiKon
kMM anglické
VV1 HJ-Í V WUIV lllUIV
Hto kniha cfta 320 Htran a ohnu
rjuu navciicni tiro kucnvni a
nice Jak rnnJrn ujiHtiti v?l-
praktických a dokonalých Jet
jmi přKnó ú)ravy opatřena nHpo
(lýnit vj'oi)rafcn(mi a velmi polio
fó roRilídčna uloveni jen to tuk
[ladná a di konala kiichařitká
jako e obyčejné prod&vajf
100 My nabízíme tuto ku
rjrtkou knihu
Kri'mn ttrcdtilatitelnin Jclikoi
iro v kaidó rodino obzvl&Ato kde
i již dorflfitajícf dívky uchopny
i tyto řeči anglické bude tato
3ie dojinta velovílanou
t —
zor 31élnlean6
4jinti5 žo jťt každému Cechu nejmi
Lpainiítkoii pi pojed niWttJfcí o lelio
Win níÍHifi v CecliÁch ro krajany
VrcKii iiiťltiickíli') niiíine na ikludfi
"nou pnmiitku aolco upliti
Vrálovské vřnnd mrito"
[nik n okres mělnický
MÍS tlSlřní kn"" to 0!M Btranilrh 1 5A
ryainapoii okresu od Lud Hthna
1 M měHtanské fekoly na Mělníce
) ZrXX
Kt talo oliHiiliuln dřikladný popi ce
íjkreau mělnit Icdlio a tlějepiHem lt5-
a KraiKymr tif llnaml uerli od nej
s
Hicn znnmyt n tloi uz do tincfinl dob
f N městskými a oherniml vSech olx
_ t _ „i„ ii
} 1 poitou ti00 Adresujte
KROK ZÁPADU Omaha Neb
fortely fs Ifirolíy
r
ime hojnou znsonu spaiin a taro
'K iteréž prodáváme hru za 1125
a é
"v„a ii li it
" ui'ihkiifti ví rtikrtiku f ptvdu
NOV? ZPRÁVY DOMACi
H niHlhs tt'ls)lrttl
Mwrle iřsl#lJ
álsřý (kmUsj byl Rfmftrkfm
v
fi#m jmsnsm 14 l nltntrk t4t
nimi odboru nnhmi přof#t proti
tfm f (Aftkaj it'ivtb1 i4k'in rl
ultio Jíml klá l4n Jftl IU( dA
v obnort t)i tlstiiiy rh t
kl 14 lifiř eiikřu Irporuah4rto
I oaMi lmf j ptttl ! My
lm ftikřoviřftm tikř yv4!jl
ffi N'fin k4 vl4 l Jt toho n4
lldn ls íl4nk ď(řný t4Jmy
rnkrovirníkt nlmstkýcH nsmatou
řnř'n odroluj Jkol t Jím stá
vajfcf ambutva mni oUma ismlml
pořoí4nj Jt a proto 1414 li j
ho odvoUnf Nthadsll jl f tom
vyhovíno tu opUrittl prý badá
Jné itfjným a Jdnoluls řý při
voz amrb kě vpřolny tijt nkils
Xrllatey i Kasiaa
(iumnér Mtlíinleya navití vil
na své cstA mřsto Tpek v Kan
sa minulou středa Na n41rall
byl o v (tán lástopci republikánské
strany a s velkou slávoo doprovo
len oddálením Jíidy k prostranství
u kapitolu kde postavena řečnická
tribuna Před plaiřormoa sbro
málděn byl ohromný tástup lidi
který se seSel poslechnout alova
slavnlho státníka 'A Topka ode
bral se do Ilutchinson Karsas
kam přibyl o 4 té hodině od
polední I ide očekával Jej velký
zástup lidí k ním! pronesl dělit
řeč K večeru vsedl opětná vlak
Kock Island ké dráhy a odebral ae
do Lincoln Neb odkud! jel do
Omahy
následek novéhe tarlfs
Společnost St Louis Stamping
Company oznámila v úterý !e plat
víech zřízenců v odboru v němi
cínový plech vyráběn jest snížen
bude Příčinou snížení toho jest
snížení cla a plechu zavedené
předlohou Wilsonovou Zákonem
McKinley-ovým dávána byla tomu
to oboru práce ochrana v obnosu 75
procent kdežto předlohou Wilso
novou Bnížena ochrana tato na pou
hých 35 procent Aby rozdíl ten se
vyrovnal muií snížena býlí přimě
řeně mzda dělníkftm v odboru
tom pracujícím
Sedmdesát osob utonulo
Parník Ward právě do Nového
Yorku s Havany přibylý oznamuje
Že nedávné bouře v Atlantickém
oceánu vynonaia lirorno dílo pou
sty kolem ostrova Kuby a okolních
ostrovft Městečko Uairua asi 120
mil východně od Havany bylo úpl-
nfi spláchnuU) do moře a asi 20 osob
utonulo Mřto San Doroingoikem dráhy K C St J & C Ii
bylo epola tnióeno a mnoho osob pří éemž dva ařííenci těžce a sedm
tam tabynnlo Celkem se počítají
atráty životů lidských v okolí se-j
verníbo břehu Kuby na sedmdesát
osob
Proti trustěm
Soudce Burus v Denver Colo
vydal rozkaz II C Hrnoksovi re-
cei výrovi Uiíited Coal Company by
ceivyrovi Uiiitea loai Lompany by
vysvětlil proč nedostál kontraktu
doditk uhlí Leader Coal Min
dodávku uhlí Leader Coal Min
ing Company Jak známo spojily i
se všechny uhelné společnosti v
Coloradu v trust a avýiilv itraině '
cenu uhlí Tímto soudem byl uči-
něn pokus trust rozbiti Zárovefi
byl požádán státní zástupce aby
zadal žaloby proti viem ipolečno-
stem uhelným v státu za účelem
odejmutí jim charteru na základě
tom Ifl SA netikonilim nftaolmni
7 ' 7 r T
P0)"y poruiilj zákon který
prvw uueuou v siaiu
provozoval
! i
utilit ilK
i 141 a v tor} nt tfií 'l#?Un I
ltfiň A WřiPtlifigf 'l'by Hdl
ki 'ait tftir ph l#ml lni
hfd tíjf řfňlIO tyl ~- N#
ttlttf ftf inno )bi pl(#n(m ř'fl
ht4 #(ř'J !'( fm dnf t h
1'oklťlftfm odbořm WH
lfljř'oj r#jnJfi byl t íttf J
hal fttn Jn4hi dlhn i fJfcl
j(m4m tKnitt} '% fnf!
i4M virotl vtřejnf tltuh o
loo k ! ya( eulkcm třJnf
dluh r4l $l0lTnt114 ohri41f
IMuh úřiy h#n( iř-l
ml mlifrl o 1149 hiuroéitlfl)
dluh iřftl o 2I J b'tt'tol
pikla lni klMta o 1721117 —
t)lah naoqe( urokf obfi4U po
ÍAlkfT ffjtu t150llfi5 dbih i
hlbol úrok) jíl pltlty pFfllf
I10o1q a dluh nfiurociuln)
lla4 adfeUa f
I'o24ikm týdnt rotíffiU o
pílnl pr4va I "amiirick papel'
Ugit HatoMi budu olot4n jiným
hodooat4řm církevním lépo prf
pomprflm adejíím rniumrjlcím ba
d prí nahralen I'apI tyd4 prj
oo nejdříve patýřký lit ▼ nřml
postavení církve ve Spojených StA
tech přeně vjtíeno bode i i4ro
veíl vyinaíena budou pr4va jakých
oa dálo papeJiký ablegát polívatl
ta bude
Kanilnil Glhbom pra arbltrarl
Kardin41 Uibbon k4cal v pon
déll v 1'ittaburgu o otitce dělni
cké při čeml vinoval hlavní po
tornont urovn4v4oí tporft mei ta-
míntnanci % samíitoavateli a hlav
ni odporučoval lavedení loudfl
mírólcb Jimi! by ipory ty úrovni
v4ny byly Meii jiným vihledern
k otAico té pravil: "První třída
m4 tvých pr4v a jedním a nejhlav-
nejiích jeet pr4vo se organitovati
ani! by tím ovsem aaméetnavalel
poákocov&n byl Jednou % obtli
nřjiích otázek nail doby jsou stáv
ky Stávky jak ckuSenoatí do
kiiáno jsou velice pochybným
prostředkem k urovnání požadavku
dtloictva btatmtikoa jest dokácá
oo !e během poíledních osmi ro
kfi itratilo dílnictvo stávkami t78
000000 kdeltD tamřatnavatelé
itratili tím sotva polovic Pevné
doufám že co nejdříve nalezen
bnde prostředek jím! stále opaku
jícím stávkám konec bude učinén
a adáso mi že nejlopSfm prostřed
kem k tomu oíli bylo by ravedení
Sráika rlakA
V oondéll v noci sraeil an nuda
leko St Joaepb Mo osobní vlak
dráhy Santa Fé a nákladním via-
cestujících lehce poraněno Ne-
Štěstí zaviněno bylo konduktorem
vlaku nákladního který! rozkazft
mu daných neuposlechnul a s via-
kem o Jednu stanici dále doletí
chtěl
Tlak oloupen
V úterý kolem pul jedné hodiny
ranní oloupen byl 'a pul druhé
míle od Marioopa Ari expresní
vlak dráhy Southern Paoifíó třemi
zakuklenými lupiči a loupež tato
vvnesla nr lim témřé É20 nnn
alatě společnost expressní to ale
popírá a praví lalup poe as ko-
lem 1200 obnáiel Jakmile ářa-
d5m zpráva o loupeži podána byla
( vydal ie ierif po stopě Inpičfl a
'podařilo se mu záhy Jednoho i'
nínti vvivllrt! a I nAtii XT a
- uVUu —
oloupení vlaku uložen jest v Arizo-
ne iresi smrti a tudou-li unič lo-
padeui oprátce neujdou
"
7i
lít ádlm Vářrti t st # jms m#MI fiřmi 'h jmftm
Bottth Omahn Livo Btoak OommÍs?jion Co
('těl t 4 h Ynmtr rffř afm krjn f ff 1'iťiftka
T#' nrmi fr4 rteJUpil ril a mJj ótsnlívfjif lřol# f j
kánb 1'ř'iť 4 Uru fsrmsry by M ni tl'lyk ki pro liji týltl)
vík kn ♦ t't'1
Houlh
117 l
Mf m
OnifPí
rrtj'M a vÍ4af rUtsf
Ptíkl Iřiírrj odborsrn WaH
injtofiii sř#jnt bf uter) ý
kal příjmu a vd4nl vlilnfloi
mlsfo i4M a yjímám l ní ho n4
sludovtif } Přljom obniSst $U
2li2 a ty linf i'MMim tak
In J# s sbod#k 770l7í0
PlíJ#m v prvlth fřetb m{rh
nového rk nřadnlho obnáiel
I7A34II a vyd4nl 104159120
tak ! jsvil s ve čtvrtletí ť-m
Sf :bodk # 10079? 10 — Hotovost
v pokladně tbn4ieta I říjnem
tllll7l
l'rtl 1% A
Státní federace práce v Missouri
vy lala ve středu provolání ku v Je
mu organizovanému dřlnictvu v
němí vyiýv4 se too ku pozvednutí
zbraně proti náboženské nesnášen
livstí která! v pohlední době po
všech krajích organizaci A P A
rozsévána jest
Cj klon t Littie Kock
Město Littie Kock Arkansas
navitíveno bylo v úterý po sedmé
hodině večerní prudkým cyklonem
jím! díl valný obchodní části mě
sta aničen byl Celá čtvrt ohra
ničená na jihu 3 ulicí na severu
řekou na západě Center ul a na
východě Coramercial ul obrácena v
trosky a Skoda tu spftsobená od
hadována jest při nejmenstm na
50U000 Cyklon provázen byl
prudkým deStěm jímž zkáza na
zásobách zboří jeStě dovršena byla
Nejdříve zasažena byla zhoubným
živlem státní káznice na západní
straně menta na vríku stojací a ně
které částě její byly úplně rozme
teny a několik včzfia padajícími
troskami smrtelně poraněno Nej-
větSí spousta spftaobena cyklonem
na ulicích Markham a Commercial
kde! ani jedinká i budov bez po
hromy nevyvázla Mezi rozmete
nými bud)vami nalézala se i úřa
dovna telegrafní společnosti West
ern Union následkem čehož tele
grafní spojení přerušeno bylo K
dovržení zmatku a hrftzy značnou
měroa přispělo i přetrbání elektri
ckých drátu osvětlovacích Uk že
celé město v hlubokou tmu pohrou
ženo bylo Státní blázinec as míli
od města se nalézající byl téměř
uplnů cyklonem rozmeten a značný
počet chovanců buď poraněn neb
usmrcen mimo čeho! značně jich
se rozuteklo — Dlo poslodnfch
zpráv pfesabovati bude Skoda spft
oben& více jak 11000000 Pokud
zjiitěuo byly čtyry osoby usmrce
ny a 37 jich poraněno
Špatni úroda Jtěmene
V tichomořských státech Jest le
tos velmi slabá úroda iečmene
H n "
í lodí klen
ječmen i Oregonu a Washingtonu
uo východních přístavních měst
uu P"H
?T " rrnC9 a5"
)0}VA faf U mnlPuf 1 ltf ma
J11 'dl mnoho poněi neb paeni
f Jet Jchodě laoinějSí než na
il(ihomMim pobřeží
# T t i? % r _
v iurccime jio zničena v
noci a pondělí na úterý obchodní
fitvrt noíárem ífmí Slrftt
'
u as $75000 spftsobena
Onilia Mff Mtork ÍX
irliangt llldsí Hn Omaha Krb
imonií! řRiff
A A mil Jilni ol Pttano
Ca! f iin-íl v áterý nildkm
otevřená výhybky i koleji osobni
♦ Uk a dva potlednl vozy pr( i
ři4pu třMily při ěeml víítbnl re
tajfnl vím méni poraněni byli
V noci t pondřll na ulorý inl
ín byla v Nw Yorku polirem
iestipatrová kloboučnická továrna
firmy Jonaa a Nennenberg čím!
Ikoda v obnosu 7i000 dolarři ip6
stibena
V Tacoma Wash uČínínbyl
v pondělí pokus na vyloupání se
viech vlznu z káznice Spoj Státu
na McNeiTs Islandu se nalézající
Strálnlkftm namíchán loti! do jídla
jed a nastalého zmatku od vězftft k
útěku poulilo býli mělo Pouze
čtyřem se útěk podařil
V Leavenworth vyiinul se v
úterý i kol jí osobní vlak dráhy
Missouri Pacific při čem! dva zří
ženci těžce raněni a černoch jeden
kterýž pod jedním i vozu skryt byl
usmrcen
V St Louis zatčeni byli v úte
rý Lee Jones a Cbas Frizzell na
obvinění zo spiknutí je! za účel
oloupení expressního vlaku dráhy
Kock Island na západ jedoucího
míli mělo
Předměty jež vládami SpaněN
skou a italskou na světové výstavě
výstavě kolumbické vystaveny by
ly odveženy budou zpět příštího
týdno válečným parníkem spolko
vým Detroit
Za měsío září raženo bylo ve
vládních mincovnách za 150033
C92 rfizných peněz zlatých a za $8
705370 peněz stříbrných z posled
nějších bylo za 682100 dolaru
U Marion Ky lynčován byl
v úterý bílými čepicemi farmer
IJerry kterýž byl v podezření že
několika dobytčích krádeží se do
pustil a několik stájí a sýpek Že
zapálil
V Oakland Cal vyiinul se v
úterý poslední vflz osobního vlaku
z kolejí právě když na most na
Webster ulici vjel a následkem to
ho spadnul také do vody Ve voze
tom nalézalo ae 15 cestujících a z
těch byli 3 usmrceni a ostatní více
méně poraněni
V St Louis zahájena v úterý
výroční slavrost "Zastřených
proroku" za účastenství téměř půl
milionu hostí domácích i ce státu
jiných Průvod vynikal neobyčej
nou nádherností a byl přes 3 míle
dlouhým
Ve Forth Worth Tez zatčen
byl v úterý známý agitátor dělni
cký Martin Irons na obžalobu a
nemravného úloku na sedmileté
děvče — Irona byl vůdcem známé
velké stávky zřízenou železničního
systému Gouldova v roce 1880 a
požíval mezi soudruhy svými větSí
moci než li ca poslední stivkv
Debs
V Californii slaven byl v pon
dělí "den práce" Dělnictvo na
slavnosti podílu nebralo an slavilo
den ten s ostitnfm dělnictvem ame
říčným v prvé pondělí r aaří
r
v
V Iř
é J
v ?
A'
' vf
(
t
i'
l
i
r
h
b