Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 03, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
t
ABU
{ p0 imi
t % -v
ltlllf IV fNl f'ř tiltirt if liMI
llllili I1M 11111 tf
( ' VCrfK XXIII tlSLO 25
OMAHA NEBRASKA VE SíftEOt 3 ftíMA IC:4-
5
MM M MNtlhlKiM IM li 4M m
KROK
V V I f HA Horu
UJ
Pv tf tVh ví dJiU a MÍilitf
J 4 botlslo ř4rwl Mf m
liílá finti kiU trtHi l4l4Kt ni
ll m l ll tt4 lt a la lnf
"4f prf H tolí( fln!Í ffiliitlll
' fj itřhttf f lt-fl J#J Wi4 ll-r
nit V Knloovr4 Amrkk4 pJ
'£l4 lf-M#U bUbffkký romát l
1 {4 Mtvsný Ui4 ll"f n#f TM
lylvl tifni i4(i ri4ff4
AfiMt jrMk Knihovna
%#řtr 14 Vfffi4l f MArh M stf4u-
Í?f h kJ f?i II dn pMpUtn
rlý fonfk Mil M wtitA nb4tí
I If býtl tlím f lrtlbovri4 fcafďta
a ojřhf m hktnj pn!ll(on(
ni tfi4 ! 11 Miatfltl 7jiiilm
-- --- ř -— —
1 mI II nili t lilA ť I )
Irlrkí ( l tttt 1(4(1 mol nolll
f j#n dolar nu nk4tkn po4l
rUAul tlarma kdy 1 m ofl po 41 4
KniKáitnsn A mtrlrlA
-
M SVÉT TOřATI
f
i nbíjnkon výtUva dojiaU !
olliloa i n( tmi(k nljt-
as nl pomínks Ktldý kdo
tlJil doJiiU m ril okocb&
VUdm na vjrobrtiaoí téch dlvft
i i koIených rokoa arořloo Pro-
m opKřili pro mít pfe]pU
pam((n( apii Amtrlctrt IU
Ltlio k(rý obhuJ bUvnf
Utni bodový t mimo to AHm
Spojených Btitft a moohé
httii kUrťl t !Hn4 jiní knit
r přehledni podino není Mimo
r taft lem nyní poakvtnoati lU$
)c-m ntiim co prémii Album
Uto( a tio řekr4ni vy obra
rl badov a výjevft i výstavy
'Jo
i 'I
Zdarma co prémii
lrlí kaidý celoroční předplatitel
veliké eiity roimfira lOjxH
cícb obsáhající 110 pře-
Jiných 7yobrazení výjevft a pa
tibodností výstavy chicagské
£ doplatek 20 contů
Urif každý kdo prvé dva sešity
tyretnii svolil dalií 3 seiity ob
cující tó! HO vyobrasení i
třícf prvějiíral úplný celek
celiny 4 sešity zdarma
líbající 220 celkem vyobrasení
v leme tomu kdo n&m tíski jed-
ho celoročního předplatitele
)oufame přijití touto prémii
iXl četným raiíra př4UlAm kteří
Icbtf taopatřitt krásnou a trvalou
Lmínku na světovou výstavu
UT Vyd Pok Zdp
IVovíi premie
Vlikol se naíe sásoba prémii kra
ífak le ta nedlouho budou roxe
IVnj připojili jme jeitě jednu no-y-'
prémii a sice knihu kuchařskou
Yi anglicko
ťccrless ťooK jjook
Fato kniba čítá 320 stran a obsa-
je 1200 navedení pro kuchyni a
xm a sioe jak mftíeme ujistiti vtl-
rBKiicsyoa m aoKonaiyca itmi
tné opravy opatřena nespo
vyobraienimi a velmi pobo-
rostřídona slovem jes to tak
krt dni a dokonala kucbarsk
Ubajskése obyčejno prodávají
1100 &iy nabfaime tuto ku
ařttkou knihu
f
úplné zdarma
prémii předplatKelnm Jelikol
)oro v kaldi rodino obsv láíté kde '
u jíl dorlJNtající dívky schopny
u (yto řeči anchoké buie tato
l inie dojista velevflanou
KOV? ZPRÁVY DOMÍCi
Krotili it1ilM
arélka Ml
I'fřík Ohio pUjf f jř
ří lf jlř Hthntn třiiilf d
t fnil #řf4 ol rrqm
Iitn4 tk li r(#k í4 M4
i v M h'f4ii4 pofopjfy (fi(f
I 'h4 OSh twhtinttit hn
fm M'Kflíj(M piřhlk H'hřl
Vlak a malitta ulm lolí $lm
ehlif n sttf h J mtlí i ftť
a till
fřf Uf
fřsfntní lrT Jfi t„ K kirá
kmi%l sis lim mii Yak(onm a
BibrtMkým llbrm MtMonrl s v
noi na i(rik potopila fint (ik
pra l k f vítr ! tof roíhnojsl a ko
psoni potopil
Zifol4 4k
Aloin IVshU lllío sUvatorv v
l'alao houla v tnv#r ('olo
ilřrlil se fniooU sdedy do srdce
a byl okamlltl mrtv 1'rsblt
mil výbornou povlsf a nikdo se
iiípsmsloj I by byl mil kdy
nijakých nesnáší Jeho sotidrotl
vlak tvrdí le byt po oil istnilo
váo do jedo4 dítky která lásku
jsbo neopětovala To jsj tak do
pálilo le radii volil smrt nel
snášet lakové sklamání Prsble
poobáti a Hed Oak lowa odkud
jel napřed do Omahy kde má
bratra a odtud do Denver Jeho
druhý bratr jest cestujícím jedna
telem pro U V Coaí Company v
Omase
Dar eakeraina trasU
Ilepublikánská kampaň formálné
sabájena jest dne 26 tářf v Ihdia
napolis Guvernér McKinley s
Ohio míl to potMení tahájiti boj
ve státu Indiara jsa představen
davAm lidu jel k uvítání jeho se
dostavily bývalým presidentem
Harrisonem Schflio odbývala se
v Tomlinson Ilall Delegace to
viech končin státn byly přítomny
a v prSvodu těchto a klubu odvě
sen jest guvernér McKinley býva
lým presidentem Harrisonem na
řečniité Gen Harrison předse
dal a představuje guvernéra Mo
Kinleyo pravil mezi jiným: "Ob
čané jest milou mi povinností
státním ústředním výborem repu
blikánské strany státu Indiána udě
tonou předsedali veliké této echa
ti Mám býti předsedou nikoliv
řečniti i gratuluji vám k tomu
Před 2 lety torné tato nebyla jen
ejvfoe prospívající Zemí na své
té _ tou bývala jii dřív — aviak
nalézala se na vrcholí pokroku a
prospěchu jakému kdy se tížila
To není úsudkem politikářů jc
rotsudek obchodních správ jeť
úsudek mužů kterých taměstnáním
jest studovali poměry obchodní
Poslední dvě léta byla lety bídy a
bědy atráty ty ohromné ani nej
lepií počtář nesejte Řeklo so Že
jsou větií — ooi připouitfm —
neilt sa války občanské Ztráty
ty nepostihly jen jednu třídu
ale sasáhlv třídy viechnv Ti
kdoi měli bondy a úpisy shledali]
le bohactví jejich so sovrká tak]
bylo i a farmerem a dělníkem je
ho! nudy se scvrkly" ftečník
poukátal dále na přítnivý obrat
v těch kterých státech a veliké
věliiny volební načež mluvil Mo
Kinley jen! dovedným spfisobem
svým porovnal bývalé poměry to
rně této a oněmi nyoějiími i podro
bil nový lelnl tákon řádnému ros
boru poukatoje na výhody celní
ochrany jaká rokem 1800 republi
kány uvedena jent v běb aby de-
mokřily tmlř lirodk odsíra
4ftt byla v prrp4h lml
flsník vl(j)M4kti'U4 jiký dili
(ánl dm'krt4 dř aaksmímt
ntH Jthoi I jik likovni si j-oM
aili visti amorlehým p4ttí(llm
řkrs IlooooříKi odrnia is výr
b ithnt a pUH jí v ohnou 4y
ttitm tutnl tyri(i(llřn naMtro
vbH kiJkfh k(líl proti as
lim tvkrovaram jo výkol4 v
pfoll tikr ta řpojnýrti Ptá
toah Výhody U V obito fýl
vipomni(4 ovMrn poalijí 44
kladní
ftaHaiblotka
V los Cily slM při boqfi
lUik do jsdnoko vlk4ko stroma
doru nálslt jícítio Davida Horda
Oliud sjsl dála na dva meall
trofny spáliv jín éplnl klra Pí
Iloriiová klrá nedaUko okna s
nallista byla amráěvna aidstata
nlkolik hodin bi s Im tolsti a#l
k vědomí přivedena býlí mohla
rksi wMtraMt
Poklalaík Waakisha Coanty
la Kdward Drommond pokosil te
před nikotika dny ve Wauvatosa o
sebevrsldo poliv taaěnon dávka
karbolové kyseliny 8bvrah byl
60 rokS stár Jak a kdy polit je
du není dosud anámo Příčina
teUvraldy u lává se netbojitelná
nemoo
VoUrj
Na čtvrtek v noci vypukl polár
v ohradě Sioax Falls 8 D a tni
čil ta $3fi00 dřiví Právě vál
prudký vítr a pouta nadlidskému
úsilf basičft jest co děkovali li
velká část města nelehla popelem
— Velké tdéiení aavládlo kdy!
obefi vypukl v plynárně a plameny
byt jii jen na pět atop od plyno
jemu Mnotí myslí ! byl nčiněa
pokus vypálili město neb během
minulých dvou týdnft tam vypuklo
mnoho podetřelývh požárů
Práva éeraéhe dítka
U vrchního soudu v Indianapolis
byla tadáoa důležitá taioba Benja
minem Tborntonem vynikajícím
iernocbem v městě Černoch žá
dá aby soud přinutil doxoroe Škol
nfho aby připustit jebo dítko do
veřejné ikoly číslo 4 Tbornton
dokatnje že bylo jebo dítko a této
ikoly přesateno jinam poněvadž
prý tam jiné černé děti neohodějí
Tbornton se tomu nechtěl podvolit
a obrátil sek soudům V sobotu
se fcude o případu jednat
Porod lesních poiárfl
V Chicagu odbývat ae tento tý
den sjead pojišťovacích jednatelů
severozápadu ta předsednictví
Stuarta a Dea Moines lowa Po
vyřízení běžných prací povstal W
T Littlejoh a prohlásil že původ
zhoubných lesních požárů v Minne
sotě a Wisoonsinu které ai tolik
lidských životů vyžádaly dá ae
stopovat k lesním pirátům to jeit
lidem kteří velku kradou dříví
v lesích Aby tak ryl i avé zločiny
sapálili lesy kteréžto požáry se tak
thoubně rotmobly
Z daleké resty
Dne 25 i m vrátila se do St
Johna NewFoundland a lodí "Vir
ginia" společnost badatelů kteří
vysatni byli krátce parníkem
"Miranda" na pobřeží Labradoru
Uyli to čtyři profesoři Universit
a Pennsylvanie pod vedením profe
sora Hitea Během teta tkoumali
Sandwtch liay na severním Labra
doru Sledovali přesně běh tří
velkých řek který vytnačili na ma
pě Společnost přivesla a sebou
také velice cennou sbírka motýlů a
ptáků Na cestě onemocněl jeden
s badatelů jménem líoward Duok
well aviak jeho stav ae anačnoa
mřrou tlepiil '
KRA ITífcl
liváilnta V
tíouúi On
Mil i A I Wlfjiims a
Tsirt Hrma má a#jUplí fítl
ká-h Prol" Iil4m tětmttj by a
7 a vl lo m raéí
Hon
IMm Ofltrfi 117
Trati Ml
KoísUéftf trast iskrollt v thlea-
K dae It t m proti asiaaovsnl
aoviho f#lsího likons k(rým tm
dsA i whUky Ofj cti na II lajalonsi
ivýij Právě k lylnový lákon
iákonit4platnfli nabyt raéill vrhl'
skový trast ostatní vlaopalafei v
smi ta hodnota po to tleh kal
děho galona pro whUka ktsrá a
ve vládních ipýobarech pod celní
savfrkon nalítala Jakmile ala
nový Urif prával moci nabyl aanť
kla dli náhledn vlády dosavadní
táraka a ná býtl v bo!aoU II i
galonn obnovena lí J Taylof
výpomocný gen řsd trastu stolil
kotektora vnitrotemnl dani kan
ci novot ale popírá 1 vláda má
právo vybiratl dan i whisky je! st
nalésata v skladíitích přsd novým
tarifsm pod clnlnsavírkoa Pro
tt poslán komisaři pro vnitrotem
nl daft do Washingtonu
Cakrtvary zavírají
Předseda trustu cukerního čili
American Bugár Kefloing Company
Havemayer vydal rotkat aby polo
vina cukrovarů nalézajících se pod
přímým dotorem trustu ihned př
sula pracovali a drubá polovina
aby učinila tak o několik dnů po
zději Cukrovtry mají prý značné
tásoby cukru a z nového celního
zákona nelze prý vftbeo pracovali
Havemayer sám pravil: "Nový
celu! zákon uzavřel akoro polovina
oukrovar& a rafinerií země této
muže kdo! Um pracovali o zaměst
nání připraviv a nežli příití týden
nplynt bude dojisU polovina druhá
zavřeos To znamená že as 10000
lidí bude bez práce Cena cukru
jest pod cenou výrobní Od jisté
doby jednota pracovala v závodech
svých ae značnou ztrátou"
Pochytali penězekaze
Nedávno chyceno bylo v okolí
Uhamberlain S D několik pěně-
zokazů a dne 25 t m bylo jich
opět několik polapeno spolkovým
mariálem Rvaném Levv Clark
jen! poprvé byl sebrán pověděl na
soudruhy a Uk úřadům padlo do
ruky nejen celé aařízení na "víio-
bupenít" alt i farmář G Wol-
cott a Gayville r okresu Yankton
jen! na útěku ae nalézal aby vy
hnul ae obávaným nerříiemno-
stem PeuětokazŮm přiilo se n
stopi jen náhodou jistý Pederson
naiel akrýii jejich i udal to pak
úřadům
Zatlený podvodník
Kapitán Henry Ho wgate bývalý
přednosta povětrnostní úřadovny
vt Wisbidgtonu byl minulé střed
zatčen Ujnou policií v New York a
na obžaloba padělání a zpronevěře
ní Celkem zpronevěřil vládě na
$300000 v letech 1879 a 1879
Tajná políčit pracovala na tomto
případu přea 13 let
Nalezené mrtvoly
Mezi Conchaa a Cobra Sprinora v
Novém Mexika nalezeny dvě mrt
voly zabalené v pokrývkách Hvlv
Um patrně položeny minulé noci
Vyietřováním at ajistilo le byli
zabili nějaký m tupým nástroiem
jako čepelem od sekery Zavra!
dění byli voskové a jich voty a pv j
lámott f jsme etevřsll ířma pod jri#
Llvo Btook Oornminnloii Cof
f# is4m kr) p Ťt PlvAks
a ftjpoUMívÍjJí trolvA v jt(
aás l'lUk k prodaji isýltl
lil Omaha Mv# Hlork (
Kirhanfrt lltda! Ho Omaha JHfb
tahy Miry nelilfki mrtvol
Po pschaulícb doitd ftsní sni
stopy
ft 4 iftl a!r4iaila
Casopie Minoalian v MímomIs
Montana přinilf risoaf tvlif
o altu a a pohíUní Gtore Golť
libo opnitinlho a nlfastn4hi
karhař známé lovirké spoUěnoitl
jl v#dna byla WíHiamim A
Cerlihsm synsm generála (-arlina
bývalého velitol oddílu Columbij
kiho Nátes potůitatků nirat
nlkových něinlnbyl dn 21 srpna
poraěfkem KIliotUm na i mil od
míiU kdt noifaatolk opuitěn jest
fsky Ctearwater Idaho Vit co
a nbeláka abylo bylo nikolik kostí
divokými ielmami ohlodaných i
milo sa ta to le drahé částé odnt
ieny jsoa dále do hor Poručík
Klliot kátal naletěné čáiě pocho
vali i povolán jest pak k vrchnímu
veliteli aby Um podal úplnou
právu o náleto části těla Golgata
ova Zlat v Colorad
V Coloradu objeveno bylo boha
té ložisko zlaU v kraji La Plata a
Do rang Kraj tento byl pro
zkoumán J II Penderem který
nalezl vrstva zlatonosné půdy 900
stop silnou a mnoho tisío stop v
roiměru Praví le prý temina
vynese přea 1500 tuny Zpracová
ní by stálo jen asi 1140 na tunu
Jil prý ae utvořila v New Yorkn
společnost k těžení drahého kovu
Žádá Jeden milion
Město Tacoma ve Washingtonu
tadalo u vyiiího soudu žalobu na
náhradu jeden milion dollarů proti
Tacoma Light & Power Company
za podvodné vylíčení při prodeji
celého zuřízení městu v ceně $1750
000 Tvrdí se že zařízení není ta
kové za jaké bylo vydáváno a v ža
lobě jsou věicbni úřadníci bývalé
společnosti vyjmenování co osoby
je! město klamnými předstírkami
obalamutili Bylo udáno že stroje
dodají dost vody viak nyni se do
kázalo že daleko nedostačují a celé
zařízení že jest bezcenné Městský
zástupce po mnoho týdnů sbíral své
dectvi a nyní avúj případ u soudu
zadal
Pět osob zavražděno
Z Forth Sraith Ark se právě nyní
oznamují dalií zprávy o zavraždění
pěti osob v Si quoja asi před týdnem
V městě se odbývala taneční zábava
která skončila vieobecnou rvačkou
Ráno nalezen tři mrtvoly a ve dne
na to nalezeny dvě jiné Podrobno
sti vraždy dosud nejsou známy a pa
chatelé též nt Mimo toho bylo též
mnoho osob rančno však příbuzní
jejich je schovájí Zdá se že pano
vala dávná nenáviHt proti některým
zt zavražděných a pH příležitosti
rvačky v hostinci že byli zavražděni
šerif odepřel odebrati se na místo
zločinu Dosud nikdo nebyl zat
čen
Mormoni propuštěni
President Cleveland vydat provo
láni minulý Čvrtek jimž uděluje mi
lost vieni mormonům uvězněným
pro mnohoženstvi 1'rovoláni toto
vvdal na základě toho že mormon
ská církev déle nedovoluje rnuoho-
žensUÍ