Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4~ POKROK ZAí'A!JU~4
f
' ě á-4Lai I J á
'Ú tvfU f ltf vsfje4e b f
#1#ll b' JI by MMeKtíl
i JI KIU I říJk#elvll#l lil
jC neb fc fci ř " ! jeftl
!' řM m 14 ) #4
ll 4 ý" ffarkl#rei velikým
r Irem ilnýw j Uk li Id
a aik I iiř Cřiiil )m
iohMt N4(řtk-i I tvilly
'„ ( iafcov4t v l#b4 velki
lil M-l lim J)I ItftUl
i £ ' I 4 li I vsilerý k ly phr
i vldomínt M" fi abyío r4m
if hn rvy U lifbi'ht t vL
' avetMm fln lom Ar
ljm avllky fhvíle k ly fM
f%4 VWeř I lil #kf 11 ros
řfl Saů k 1 MRťlAU v tnn
k
j ir srnu ar
kte ař dInlkovi Želeli
i N a'l"I '" J"'i muli pr4
-#í ledy I pri1 eenitl dedo
t W ilí kl inali priH Niprstkovs
" 5 kdo máli tlalé iř lf # jeho
ífc' ímío opakuj frá: Mn
p oko i aroeilt Vik klI
nil nimi htt Vojty
fltka Un videi! tentokrát
Ah"1 "J'n HJdno
i Vl'u "' ''c Jí' ' obestřelo
vlili firmafek Llabo
d-l l clili kfm louči la na
olrdof cílil 1 ode hií mul
ním a Jedno Jenl nelil
Áfy ni liiku jnl h!fJil ] q
V-t nárola avřho irnl ctitel do
jm hjtM pohřeb jeho 1'ohřeb
4dI okixtloRtí t nlhrjr -o
J nJj?unoluSíl— lw církev
' ' ilfřadA — }m mtnétn přAnl enu
' přece byl to fajiitó Jedfn t
M njlklivřj4fch nejdojemnj
5 Dojemný opravdovým tltu
('Vkťm jenž iřral kaldé tváře
jAlm vieoťcnýra úcaateoiitvlin
ohřba ŤjrrSe IJaráka a Sladkov-
evidřla l'rah tak ohromných
' #& prov&tejlcích teanulóbo na
podlední neviděla tak Brdeónó
l vSťcb 1'ravý to fKjbřeb muže
pravý to pohřeb demokrata 1
' diny druhé jil atavřly ae davy
jjb jimiž prftvod ite měl ublrati
' ' hodiny 3 virontly ívl&Sté na
Jctt SturornřBtukém a V&clav
j i na 1'řlkopeoh do mnohch
' j°nýcli IímIcIÍ
- J íasducha kmitly ne i nikteré
' "Iry řmutežnf — kladeny tomu
ivíak policii překážky— vztyčen
t udovách veřejných poure a bu
' muítea černý prapor a prapor
ý flórem obeHtřený budovy
ikébokooaulMu mezitím davy
' y ne a&le čelnřiíiími a atále
(mi Ní-která alice a náměti
i ae lidem černaly Nikde vřak
o ruchu a ševelu Živeno vAude
hluboký áh)ý klid ktid hřbi
uxix:_' - -i i i-
(téném
n nám byl pochmurný a nebe
né nahodile— ovňem— ale nám
přec jak by lid tak i příroda
tm bi byli toho 2e odclfiií v
Neznáma muž jji přemnozí
duch před ním! e mnozí uklá-
zlaté Brdce jež milovali vSrchni
on oděnci oJeel na vidy a s
i zftwtan anpoň jeho odkaz avatý
as veliký jenj neaen byl t pru
u v hesel Dodobč: Lidumilnoat
obodal A práce práce přede-
eétfi nepřibližovala ae ani hodina
atub p Vojty Nápratka v pamáť
jíl mmen jeno itninovny vyzvednu-
a ji! hrnuly te ae vSech atraa
přetržité proudy obecenatva amě
k Ketlemitkému námí-Htí Pří
p na toto byl však výborem po
en jenom předním reprenentan
a důvérným známým rodiny
pratkovy Jich! ovžem byl veliký
t Ostatní obecenstvo nuceno
lylíit fikmttíi fr t HiJfl
f jinN nirU h fclrm
tiřln jrfl lff
Z4f !! ftif fftína i p'nU Ulhr
w(U kaihoVM f nff f f ln( ř
rt't4 ffil o J lft' 1nt ililIm
fcUřli( # I l4řt Ji f kfl
líními pfl fUf i mrtvtn
i#ňUfř a l ll if KMtXilf i #
J' # #'y l priNkýKkrih
jfc f-tU k nl l'i"l tk I pth
j#í t ffimí I dř Iřtflllf m I
k'iln v-SmIi rtiritml K'li
rikv ttkli failfitvt atrii ffkóliti
Mfiwi Hpitf a ! -li? nthí ta tfoj
'kffJI t) Mity rkv vypínal
krift}m flwíitn Jhr {thirli
kjl fiipl j MNltfte naprtmn!jtl
tim Mnkr-lttlrt4rfi'l
í'el mfMtí' Jih4 iinliy m vn I
tomtn vfriovtni kortal#m imcřl
ekfiii IVn# irim Jnm Karlem
mly riipi: "AUrUiftnn lilif
V okna ri4MitU ltf a nij
eiill "IVi MOlxfla ďbřOÍlflftot
M'j4— IK9I" vfnovarii fmlw k
im a npttřn4 kyilrl
Krid p tři (ttrté ra 3 hod n-)u
tápali u rakve lnnt htu rpry
Nifxlodo divalU z řdeni kapel
nika pana Vtkil Kanftr lor
Vewlé ardc' íaíel ujal ♦ alota
íroa král hlav tnAla l'rahy p
architekt (lre}('r jenl t delíí řeči
loučil m jménem olxe pralki
zetnulým Jej niledoval nimíntfk
tarrwitjř Dr J 1'odlipny náčelník
čeiké obce kolké Jeho! úchvatná
řen dojala váechny Nebylo rka
neiaroMcnébo kdy! řečník akončil
alovy:
"My lelíce ztráty milovaného ne
ocenitelného muže tčŇíme e jxiuíe
těch ctnontí jich! velký a kránný
přiklad zanechal nám:
ilorouci látka k vlaati pochopeni
hÍHtorie lidu avého úcta k památkám
zašlých dob
Práce neúnavná vytrvalá a ne
zifitná Odvaha za přeavédóení bvó
bojovat v zápaite neochabovat ani
týrání ao nelekat
Na poli zkufienoNti a védční krá
čet atále ku předu a vždy vše jen na
proBpéch lidu svého a vlaiiti pod
nikat! Ké! najdou ho následovnic za ne
zapomenutelným akvčlým příkladem
Tvým Vojtčše náá milý!
Vččná Tobě pamže bude pak nej
lepším zpŮHobcm zachována neb
Ty 'a na avčtě tomto nepracoval
nezápasil nadarmo !
A nyní drahý na pouC ponlod
nl! Kdy! hluboký dojem který tkli
vá slova tato zpĎHobila pončkud
ustal zapčli členové národní opery
Angrflv dojemný sbor: "A pak
někdy mně té! máli v chladné
lůžko ustele"
StaroHla pan Gregor a první ná
městek pan dr Podlipný přistoupí
li na to k choti zesnulého která
stála v hlavách rakve by projevili
w m
jí znovu soustrast a útěchu a odešli
pak do staroměstské radnice kde
shromáždili se členové městské
rady sboru obecních starších a
úřadnictvo jak magistrátní tak i
obecní očekávajíce pohřební prů
vod Hosté smuteční odebrali se t
knihovny a ostatních místností na
Betlémské náměstí kde sečkali a!
snesena byla rakev do pohřebního
vozu Trvalo to delší dobu jeli
kož mezi tím šly kolem ještě četné
spolky a korporace průvodu se
súčastnivší
Ke 3 hodinS byl imposantní
pohřební průvod sestaven Napřed
jeli čleaové jízdního "Sokola" za
nimiž ubíralo se O sokolských jeď
not a aice: "Sokol" pražský se za
střeným praporem věnovaným je
mu oď Sokolu amerických Sokolo
vé smíchovský a praporem a dále
nepřehlodné řady spolkli a prapory
vykračovaly tiše ulicemi přeplně
pými obecenstvem
Za pofcm "JÍUUlorn" rJr
byl t!kf irrMfUký prapor # oU
rif M přln stran kanfm M~
kartovým a J#H!vjil kvl-
tíitmt Jfo tmánf stuhy rfrfli
f řnk''i nřUtf ( th'iié p! Jii
Ilrdliíka 1'mm Tlul m m fiils
Mí'iirl l řtlml briebt 90
kýfh f I Ameriky amarírký
kor# p%n i%n Ka'l i ftřalni
Him koftitliti snadný po
bývtUhf klibt amarť-kJhi a k
k'nr oil l'ivli tři Alcftová pr#
byt#ri4iiki rfrkve anlíeki Na
Ut J"l j'laoir hý ntivřvný dvoi
př#l pdiřfbřtl v4i Ut křll na
jb'il řnf4 byla poplrir o
Um VMi Jko frhMI iitnpf
4tňlkA M vmm tvořili pthybll
f ý lplfř f#aov4 okolM liturir
ň4 řonířk4ki spolkl ?Uvi"
ďvnlk4 a řoifilkl rakvi mM
rtU vdova ir"tl4h' pn(
N'ipr(knfi plpořvina synovrl
svými rWma pp irr4ky diU
fMliřiri pp Jnla rt0 a ay
Kaltan 1'nrghart dr Knlt
Čpifidl-ř a Jíní profeaoří Í#k4
ttniveraity a polyt hniky proře
oři a tttel4 slředních mliťan
akýth a oUrnýoh íkol šikých
policejní fediUl p Ilořřl panem
drem Kieremt členové okretnlch
ýlrQ vínohradkho krlínkího
a smíhoik4ho drutAC okolních
itřt a obci a nepřhiedn4 řly
Jiných korporaci
jakmile objevil se pohřební vfti
obnalílo obecenalvo Jel tvořilo v
ulicích nepřehledný špalír hlavy
Průvod byl jednoduchý tklivý a
tichý a přec velkolepý tfru úča
stenstvím všeobecným Pořádek
byl viude vzorné zachován obe
censtvo po uk)nčenl všude liše so
rozešlo
Průvod pohřební dospěl do ná
draží po 6 hod odpoledni Kdy!
rakev a tělesnými otstky zesnulého
snesena byla do železničního náklad
tího vagonu jeho! vnitřek vyzdoben
byl čerstvou chvojí znpřli členové
"lllaholu" smuteční sbor od HendU
Za hlubokého ticha vložena rakev
do 4edé natřené uprostřed vagonu
postavené bedny Po tomto aktu
proslovila pani Žofie Podlipská na
rozloučenou těchto několik ' slov:
"Jménem žen českých moravských
slovenských a česko-amerických
Tobě pozdrav nikoli poslední!
Tvůj poHvátný popel nechť klidně
spočívá hlídán láskou po Tobě osi
řelých ale Tvoje myšlenky a plány
nechť vzlétají dále do budoucnosti
nechť bleskem hřímají a hvězdami
nám naznačují cestu a zvěstují veli
ké cíle Loučíme se s fánf první
Tvého vznešeného žití a vítáme fásí
druhou posmrtnou a nesmrtelnou
Tys povznesl nás ženy z bývalé sklí-
čenosti na vyftSÍ stupeň svřdoiuito
sti a snahy Mcj díky naše i našich
budoucích Zftstaň mezi námi buď
učitelem buditelem naším Ať s
myšlenek Tvých myšlenky budou
cnosti se rodf z činu Tvých ať klíčí
avatoliáj činu požehnaných jak byty
a jsou Tvoje Neopouštěj ná žij
mezi námi dále žij v naší lineo a v
naší vzděčnosti"
Oči všech okolpstojfeleh zrosily
se po téchto upřímných slovech
Pohlíželi na obyčejný železniční
vůz v něm! télesiié ostatky drahého
a tak vřele milovaného muže za ně
kolik chvil odvezeny budou za hra
nice milé jeho vlasti Ještě
poslední mu vzdali hold Ve vzor
ném pořádku ovšem zvolna obchá
zeli bednu v niž rakev se nalézala a
každý jako drahou relikvii na pa
mátku ai odnesl kousíček jehličí
kterým vnitřek vagonu byl vyzdo
ben
Kdy! 'Hlahol' na rozloučenou za
pěl "Zde přítel" od Veita seřadily
se spolky pohřební vůz odjel a ram
py víko bedny s rakvt bylo přibyto
vagon zaplombován načež rampa
pozvolna se prázdnila
V nejvKornějším pořádku rozešlo
se přečetné obecenstvo kdyt bylo se
rozloučilo způsobem tak dojemným
a mužem jehož tělo se v hodinách
nejbližšlch v popel rozpadne jeho!
památka a jeho! skutky vsak nevy
mizí a žiti budou znovu a znovu v
duších všech
HOVORNÍ
!♦ 4f pifm # iiui4 nf
tr ( Mpit-Mt Itw
fff Mffttnt '#
Mtantnrt Nb~ Prřm sllte n
Hovore) I ) K lrl r bee il rre u
fent jk nin rtii kr'it §) Mn ho
II i stojí i ) Kdyby fiík ln ty4
er# předělej avI-Uf fiho vy
nilei dřív o přil ladat t Uli by
Jej d Irlel l iirik Koaa
-wf — i) M( dit ihotivif
)krey p"ply a w - a dt 14
'dosl f t(eřttr) l'vn T lv
CejfiA dj tm prostřednictvím jedn
lele klerý íikon a j-ho poli livky
Ift4 a l'i HJ tle dl potřeby mM KJ
VOmiM J jedntly řlues t& (V
Hee Ibnl lin i ) Pi plátek li p
tent j# pornri nepatrný aviak
ihotovehl výkreaů popisů a rilei
♦y lij obyejn tn%!rA vy liní
je Iuatl4 lakt1 nepracují i lirmo
tak f vymo}n( patentu (oJ
ěejn4 o Jednoho t d-dirŮ 3)
K(ío n patent na nřjtký vynilea
dřív li ten oftn mi právo k
patentu před Jinými leda by e do
kiialo # není sám vyitáleiiem
Vlak lakovmu pře Iř afiímu ukra
denl vyiiálezu Ite snadno předejiti
Zákon tolil dovolujs vilti e tak va
ný "cavet" tolil podá se pak nlnlmu
úřadu oinámcnl o vyrálesu a co se
Jfrn docllíti obmýll načel má Židi
t"l 4t měsíců f ii k podáni ládonii
o patent a kdy! by kdokoliv jiný
mezi tou debou patnt prti podobný
vynález ládal předcháxí ovšem !4
dost toho kdo drií raveat
Omaha— Vychází ještě nijaký
jiný český časopis v New Yorku
mimo Ilias Lidu? Jest vám známá
jeho adresa? Jost ř A Vrzák
Otlwvď— Vjchár! denník New
Yorakó Listy 13J8 Avenue A New
York který! vydává té nedělní
zábavný lit Nedělní Listy Mimo
toho vychází tam Inňímo od nřjaké
doby nějaký anarchistický škvárek
o něm! nio bližšího nám známo není
Cary Station N I) — Prosím
sdělte v Hovorně: 1) Které jest
největšl město v Minnesoto 2) Zdali
tam okolní farmeři mlékařejf 3)
Posílají li mléko do města neb do
másloven 4) Mnoho li se tam platí
dělníkům Ludvík Frid
Odpovéď — 1) Minneapolis s
kterým sousedí skoro rovněž tak
velké St Paul 2) Farmeři sotva
ale jsou tam dojista mlékaři kteří
se mlékařením zanáší 3) Někteří ne
pochybně sami mléko do města dováží
a je rozváži jiní mlékařům ve městě
posílají Ti kteří se mlékařstvírn
zanáší aby město zásobovali dojista
do máslo ven jo nedováží 4) Není
nám známo ač asi nebude rozdíl
velký proti jiným podobným městům
Nepoobybuó Že bude mzda od 1150
denně výše ač také tam jako všady
jinde v městech je nyní těžko práci
obdržuti
Llnwood Nob— Ct red— Sdělte
v Hovorně které město na světě jest
největší a má nejvíce obyvatelů a
kolikátém městem jest New York
Fr Bartoš
Odpověď — Co do obyvatelstva
největiím jeBt Londýn jenl čítá
4231431 duší dle posledního sčítá-
ní z roku 1801 Paříž jest druhým
a New York třetím městem 1801
730 obyvately dle školního censu
z roku 1802 Možno však že ěfmdcý
Canton jest větším ač úředně udává
se počet jeho obyvatelů pouze na
iouuuuu jesi 10 vsaK pouny odiiad
neb nikdy tam nebylo ještě sčítání
provedeno a mnozí tvrdí že jeBt
Canton docela druhým
Exeter Neb -Ct rod— Co stojí
americký dolar v Čechách v nové
měně? Ant Kunci
Odjwvěif— -Přibližně 5 korun
Kdo chce míli léky nojlepšf ať
koupí léky Soverovy Chraňte se
éků padělanychl
00 NAŠICH DOPhUVATfLO
Halsli CoHrtly N I t n I
Na d"lí ft!ftqla NV7jšftý d4)'
mii řnřt'b ďiltik I ml řie
molr' 'Hikromni je '!( '
Hkťt 4j lfil liti se Jiki jfii 1 1
{-lemfcy jetl by ďl prá
V lell I lirni i tnn] li plttf
Poremky joti i} mfly řovn4 a
mlty svalcifiU} koAiti denl k(
abyrhom lJř n vos mílí ipoiřebl
přnto Je fH ď-hiAfne '(l"tnVj
i lji vy Irll i'rfo I riinkro Nt
dn pl al dva ttt j t#m
tnhk tk b 14 vipenili pak l!ři!4
ptk tn Iři a kodér bfí libový ki
m-n (hte stone) Tn jk # pro
kopeledf p fij řfilt v h ta
d"tir 24 střevíců přr-u ly silné
a Vodt d"#r 'ť'ťij se nejvbe
pliiiiee( líto oves Jfémen a Irn
Pírfilee se nyní r 144 t 4 I řehtů
ovea 1o renlŮ Co se tťre pri e ta
1 1 ovm není ftelli v írft h a při
rtitirenl Letoa se platí len Hfili
f 9 '
Jeniifi ke idroř to Jest V lhí( h H ti
míiient íná leta se plstilo t dt nni
při iťl prári a o Jara lni e
platilo TU -htů al II denně V zirné
id lienl prát e ř& lni leďt pro ty
kteří jf-i jednaní ni dý rok na
farmě Pltlvo i ) íoo roční
dělníkům abi b-tos se pliti méně
poněvadž J tšechno laciné Kdo
sem přijde tedy si kal lý ziujrne
vládni pozemek Nemá H do začátku
tedy ml Jara do žni si ho vidí dává a
ve žních a o mláceni j lo na výdělek
k uidlejlm ftrmerům v zimě pak
opět bydlí na svém až konečně
začne pro sebe farní řit
Každý so snaH být samostatným a
pracoval pro sebe a proto ve Iních a
mlácení je zde o dělníky nouze
Vládní pozemky jsou ode mně 6 mil
na rápad a pozemků společnosti pa
třící ie tu také něco Společnosti
přišly k pozemkům následovně: Při
šli jsmo sem skoro všichni s holýma
rukama a každý zaujmul po dvou až
i po třech čtvrtích jak tehdy zákon
dovoloval totiž na domovinu na
preemplion a na les Každý potře
boval potah a bářadl a kupovalo se
na dluh ovšem Že draho a velké úro
ky se platily když nemohl v čas
zaplatit brali až 30 procent Chyba
též byla že bylo málo vzděláno a
daleko do měst já ku příkladu měl
40 mil do města Když se nedostá
valo tedy se vypůjčilo na preemp
tion $250 až $400 na tři až pít roků
a když nemohl psk zaplatit tedy o
pozemek přišel Společnost prodává
je nyní od 500 až $1000 Kdo by
si myslel že ten dražší je lepší mýlil
by se jediný rozdíl je ve vzdálenosti
od města čím blfŽe městu tím dražší
a čím vzdálenější tím levnější
Vzhledem k tomu suchu máme žně
dolÍ dobré Pšenice sype od 15 do
30 bušlů po akru ovšem že jsou zde
také místa kde pšenici zaorali Já
bydlí ti ve Walsh county a mojenej
bližří poíta je Milion Cavalier Co
a nejbliŽAÍ stanice je 13 mil ode mně
Osnabrook Cavalier Co
Přijměte srdečný pozdrav
Frank Vejtasa
Pozemkové vík1 ty
Missouri Pacitío drát a bude pořá
dat pozemkové výlety které vyjedou
t Omany dne 12 a 25 září a 0 října
Velmi nízké jízdné bude čítáno
do všech míst v Arkansas Texas
jihozápadním Missouri Kansas Indi
ánském aOklahotnském území Colo
radu Novém Mexiku (vyjma míst na
So Pao a A A P dráhách) Ten
nessee (vyjma Memphin) Louisianě
(vyjma New Orleans) Mississippi a
Alabatnč
Lístky jsou platné na 20 dní Za
stávky su dovolují O další podrob
nosti hlaste se u neb dopište na nej
bližšího jednatele aneb v úřadovnách
v Omaze Nádraží na 15té a Web
ster ul Městské úřadovny n aev-
v6rli robu l'tt a Fnrnim ul
Tos F (íonvatv P A TA
j o Pnaurrr AGF A PA
a-xf